Alma 37
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  37. peatükk

  Vaskplaate ja teisi pühakirju hoitakse, et tuua hingi päästele – Jeredlased hävitati nende pahelisuse pärast – Nende salajased vanded ja lepingud tuleb rahva eest varjul hoida – Kõikides oma toimetustes pea nõu Issandaga – Nagu Liahoona juhtis nefilasi, nii juhib Kristuse sõna inimesi igavesse ellu. Ligikaudu 74 eKr.

  1 Ja nüüd, mu poeg Heelaman, ma käsin sind, et sa võtaks aülestähendused, mis on busaldatud minu hoolde;

  2 ja ma käsin sind samuti, et sa teeksid ülestähendusi selle rahva kohta vastavalt sellele, nagu mina olen teinud Nefi plaatidele, ja pea pühaks kõiki neid asju, mida mina olen pidanud, just nagu mina olen neid pidanud; sest neid on säilitatud atargal eesmärgil.

  3 Ja need avaskplaadid, mis sisaldavad neid uurendusi, millel on ülestähendused pühakirjadest, millel on meie esiisade sugupuu koguni algusest peale –

  4 vaata, meie isad on prohvetlikult kuulutanud, et neid peetakse ja antakse edasi ühelt põlvelt teisele ning neid peetakse ja hoitakse Issanda käega, kuni need jõuavad iga rahvuse, hõimu, keele ja rahvani, et nad saaksid teada asaladustest, mis neis on.

  5 Ja nüüd, vaata, kui neid hoitakse, siis peab nende sära alles jääma; jah, ja nende sära jääb alles; jah, ja samuti kõigi plaatide sära, mis sisaldavad seda, mis on püha kiri.

  6 Nüüd, sa võid arvata, et see on minust arumal, aga vaata, ma ütlen sulle, et bväikeste ja lihtsate asjadega saadetakse korda suuri asju ja paljudel juhtudel ajavad väikesed vahendid targad segadusse.

  7 Ja Issand Jumal töötab avahenditega, et täide viia oma suuri ja igavesi eesmärke; ja väga bväikeste vahenditega ajab Issand targad segadusse ja toob päästet paljudele hingedele.

  8 Ja nüüd, seniajani on vastavalt Jumala tarkusele neid asju hoitud; sest vaata, need on aavardanud selle rahva mälu, jah, ja veennud paljusid nende teede ekslikkuses ja toonud neid oma Jumala tundmisele nende hingede päästmiseks.

  9 Jah, ma ütlen sulle, et kui aei oleks neid asju, mida need ülestähendused sisaldavad, mis on nendel plaatidel, ei oleks Ammon ja tema vennad saanud bveenda nii mitmeid tuhandeid laamanlasi nende isade pärimuste ebaõigsuses; jah, need ülestähendused ja nende csõnad tõid nad meeleparandusele; see tähendab, need tõid nad teadmisele Issandast, oma Jumalast, ja rõõmustama Jeesuse Kristuse, oma Lunastaja üle.

  10 Ja kes teab, kas neist ei saa mitte vahendid, et tuua oma Lunastaja tundmisele mitmeid tuhandeid nende seast, jah, ja ka mitmeid tuhandeid meie kangekaelsetest vendadest nefilastest, kes teevad praegu oma südant kõvaks patus ja süütegudes?

  11 Nüüd, neid saladusi ei ole mulle veel täielikult teada antud; seepärast ma hoidun ütlemast rohkem.

  12 Ja olgu sellest küllalt, kui ma ütlen ainult, et need on hoitud targal otstarbel, milline otstarve on teada Jumalale, sest ta annab tarkuses anõu kõigis oma töödes ja tema rajad on sirged ning tema kulg büks igavene ring.

  13 Oo, pea meeles, pea meeles, mu poeg Heelaman, kui aranged on Jumala käsud! Ja ta ütles: bKui te peate kinni minu käskudest, saadab teid sellel maal cedu – aga kui te tema käskudest kinni ei pea, lõigatakse teid tema juurest ära.

  14 Ja nüüd, pea meeles, mu poeg, et Jumal on ausaldanud sinu hoolde need asjad, mis on bpühad, mida ta on pidanud pühadena ja mida ta ka edaspidi peab ja hoiab ctargal otstarbel, mis tal on, et ta võiks näidata oma väge tulevastele põlvkondadele.

  15 Ja nüüd, vaata, ma ütlen sulle prohvetliku kuulutamise vaimu läbi, et kui sa astud üle Jumala käskudest, siis vaata, need asjad, mis on pühad, võetakse Jumala väel sinult ära ja sind antakse üle Saatanale, et ta võiks sind sõeluda, nagu tuul sõelub aganaid.

  16 Aga kui sa pead kinni Jumala käskudest ja teed nende asjadega, mis on pühad, nii, nagu Issand sul käsib (sest sa pead palves pöörduma Issanda poole kõigis asjus, mida sa peaksid nendega tegema), vaata, ükski maa ega põrgu vägi ei saa neid sinult avõtta, sest Jumal on võimas täitma kõiki oma sõnu.

  17 Sest ta täidab kõik oma lubadused, mida ta sulle annab, sest et ta on täitnud oma lubadused, mida ta andis meie isadele.

  18 Sest ta lubas neile, et ta ahoiab neid asju oma targal otstarbel, et ta võiks näidata oma väge tulevastele põlvkondadele.

  19 Ja nüüd, vaata, ühe eesmärgi on ta täitnud, tuues nimelt amitmed tuhanded laamanlased tõe tundmisele; ja ta on näidanud nende kaudu oma väge ja ta tahab ka edaspidi näidata nende kaudu oma väge btulevastele põlvkondadele; seepärast neid hoitakse.

  20 Seepärast käsin ma sind, mu poeg Heelaman, et sa oleks usin kõikide mu sõnade täitmisel ja et sa oleks usin Jumala käskudest kinnipidamisel, nii nagu need kirjutatud on.

  21 Ja nüüd, ma räägin sinule neist akahekümne neljast plaadist, et sa peaksid neid, nii et saladused ja pimedusetööd ja nende bsalajased teod ehk selle rahva salajased teod, kes on hävitatud, võiksid saada ilmsiks tehtud sellele rahvale; jah, et kõik nende mõrvamised ja röövimised ja nende rüüstamised ja kogu nende pahelisus ja jäledused võiksid saada ilmsiks tehtud sellele rahvale; jah, ja et sa hoiaksid neid ctõlkijaid.

  22 Sest vaata, Issand nägi, et tema rahvas hakkas tegema pimedusetöid; jah, tegema salajasi mõrvu ja jäledusi; seepärast Issand ütles, et kui nad meelt ei paranda, hävitatakse nad maa pinnalt.

  23 Ja Issand ütles: Ma valmistan oma teenijale Gaselemile akivi, mis särab pimeduses valguseks, et ma võiksin paljastada oma rahvale, kes mind teenib, et ma võiksin paljastada neile nende vendade teod; jah, nende salajased teod, nende pimedusetööd ja nende pahelisuse ning jäledused.

  24 Ja nüüd, mu poeg, need tõlkijad valmistati selleks, et läheks täide Jumala sõna, mis ta rääkis, öeldes:

  25 Ma atoon pimedusest valguse kätte kõik nende salajased teod ja nende jäledused; ja kui nad ei paranda meelt, bhävitan ma nad maa pinnalt; ja ma toon valguse kätte kõik nende saladused ja jäledused, igale rahvale, kes edaspidi seda maad valdab.

  26 Ja nüüd, mu poeg, me näeme, et nad ei parandanud meelt; seepärast nad hävitati ja siiamaani on Jumala sõna täide läinud; jah, nende salajased jäledused on pimedusest välja toodud ja meile teatavaks tehtud.

  27 Ja nüüd, mu poeg, ma käsin sind, et sa pead hoidma enda teada kõik nende vanded ja nende lepingud ja nende kokkulepped, mida nad on teinud nende salajastes jäledustes; jah, ja kõik nende atunnustähed ja nende imeteod pead sa hoidma varjul selle rahva eest, nii et nad ei teaks nendest midagi, et nad juhuslikult ei langeks samuti pimedusse ja ei häviks.

  28 Sest vaata, üle terve selle maa lasub aneedus, et hävitus tuleb kõikidele neile pimedusetöö tegijatele vastavalt Jumala väele, kui nad on täiesti küpsed; seepärast soovin ma, et seda rahvast ei hävitataks.

  29 Seepärast pead sa hoidma need nende avannete ja nende lepingute salajased plaanid selle rahva eest varjul ja anna neile teada ainult nende pahelisusest ja nende mõrvadest ja nende jäledustest; ja sa õpeta neid bpõlgama sellist pahelisust ja jäledusi ning mõrvasid; ja sa õpeta neile ka, et need inimesed hävisid oma pahelisuse ja jäleduste ja mõrvade pärast.

  30 Sest vaata, nad mõrvasid kõik Issanda prohvetid, kes tulid nende sekka, et kuulutada neile nende süütegudest; ja nende veri, keda nad mõrvasid, hüüdis Issanda, nende Jumala poole kättemaksu nendele, kes olid nende mõrvajad; ja nõnda tulid Jumala kohtuotsused nende pimedusetööde ja salajaste liitude tegijate peale.

  31 Jah, ja neetud olgu see maa igavesest ajast igavesti neile pimedusetöö ja salajaste liitude tegijatele koguni hävitamiseni välja, kui nad ei paranda meelt enne, kui nad saavad täiesti küpseks.

  32 Ja nüüd, mu poeg, pea meeles neid sõnu, mis ma olen sulle rääkinud; ära usalda neid salajasi plaane sellele rahvale, vaid õpeta neid tundma aigavikulist viha patu ja süütegude vastu.

  33 aJutlusta neile meeleparandust ja usku Issandasse Jeesusesse Kristusesse; õpeta neid olema balandlikud ja südames tasased ja vagad; õpeta neid vastu panema kõikidele kuradi ckiusatustele usuga Issandasse Jeesusesse Kristusesse!

  34 Õpeta neile, et nad ei väsiks kunagi heategudest, vaid oleksid südames tasased ja vagad, sest sellised leiavad arahu oma hingele.

  35 Oo, pea meeles, mu poeg, ja õpi atarkust oma nooruses; jah, õpi oma nooruses kinni pidama Jumala käskudest!

  36 Jah, ja ahüüa Jumalat abiks kõiges; jah, kõik, mida sa teed, tee Issandale, ja kuhu iganes lähed, mine Issandaga; jah, olgu kõik sinu mõtted suunatud Issandale; jah, anna Issandale oma südame kiindumus igaveseks!

  37 Kõikides oma toimetustes pea anõu Issandaga ja ta juhib sind heale; jah, kui sa õhtul heidad puhkama, siis heida puhkama Issanda hoolde, et ta võiks valvata sinu üle, kui sa magad; ja kui sa tõused hommikul, olgu su süda täis btänu Jumalale; ja kui sa neid asju teed, siis sind tõstetakse üles viimsel päeval.

  38 Ja nüüd, mu poeg, on mul natuke öelda selle eseme kohta, mida meie isad kutsuvad keraks või teenäitajaks – või meie isad nimetasid seda aLiahoonaks, mis on tõlgitult kompass; ja selle valmistas Issand.

  39 Ja vaata, ühegi inimese töö ei saa olla nii hoolikalt valmistatud. Ja vaata, see valmistati selleks, et näidata meie isadele, mis suunas neil tuleb kõnnumaal rännata.

  40 Ja see töötas nende heaks vastavalt nende ausule Jumalasse; seepärast, kui neil oli usku uskuda, et Jumal võib panna need osutid näitama teed, mida mööda nad peaksid minema, siis vaata, nõnda sündis; seepärast said nad Jumala väel selle ime ja ka palju teisi imesid päevast päeva.

  41 Olgugi et need imed olid tehtud aväikeste vahenditega, näitas see ometi neile imepäraseid tegusid. Nad olid pikaldased ja unustasid rakendada oma usku ja usinust ning siis need imepärased teod lakkasid ja nad ei jõudnud oma teekonnal edasi.

  42 Seepärast, nad virelesid kõnnumaal ehk ei rännanud otseteed ja kannatasid oma üleastumiste pärast nälga ja janu.

  43 Ja nüüd, mu poeg, ma tahan, et sa mõistad, et need asjad ei ole mitte ilma tähenduseta, sest kui meie isad olid pikaldased pöörama tähelepanu sellele kompassile (nüüd, need asjad olid ajalikud), siis ei saatnud neid edu; just samuti on asjadega, mis on vaimsed.

  44 Sest vaata, sama kerge on pöörata tähelepanu Kristuse asõnale, mis näitab sulle otseteed igavesse õndsusse, kui meie isadel oli pöörata tähelepanu sellele kompassile, mis näitas neile otseteed tõotatud maale.

  45 Ja nüüd, ma küsin, kas selles ei ole võrdkuju? Sest sama kindlasti, kui see suunanäitaja tõi meie isad, kui nad järgisid selle suunda, tõotatud maale, viivad Kristuse sõnad meid, kui me järgime nende näidatud suunda, üle sellest mureorust palju paremale tõotatud maale.

  46 Oo mu poeg, ärgem olgem apikaldased, kuna btee on kerge; sest nõnda oli meie isadega; sest nõnda oli see valmistatud neile, et kui nad vaataksid, võiksid nad celada; just samuti on see meiega. Tee on valmistatud ja kui me vaatame, siis me võime elada igavesti.

  47 Ja nüüd, mu poeg, vaata, et sa hoolitsed nende pühade asjade eest; jah, vaata, et sa tõstad oma pilgu Jumala poole ja elad. Mine selle rahva juurde ja kuuluta sõna ning ole arukas! Hüvasti, mu poeg!