Alma 9
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  Alma sõnad ja samuti Amuleki sõnad, mis kuulutati rahvale, kes olid Ammoniiha maal. Ja samuti nad heidetakse vanglasse ja vabastatakse Jumala imelise väe läbi, mis oli nendes, vastavalt Alma ülestähendusele.

  Hõlmab peatükid 9–14 (kaasa arvatud).

  9. peatükk

  Alma käsib Ammoniiha rahval meelt parandada. Issand on halastav laamanlaste vastu viimsetel päevadel. Kui nefilased hülgavad valguse, siis laamanlased hävitavad nad. Jumala Poeg tuleb varsti. Ta lunastab need, kes parandavad meelt, saavad ristitud ja kellel on usku tema nimesse. Ligikaudu 82 eKr.

  1 Ja taas, mina, Alma, saanud käsu Jumalalt, et ma pean võtma Amuleki ja minema ja jutlustama taas sellele rahvale ehk rahvale, kes oli Ammoniiha linnas; sündis, et kui ma hakkasin neile jutlustama, hakkasid nad minuga vaidlema, öeldes:

  2 Kes sa oled? Kas sa arvad, et me usume aühe mehe tunnistust, kui ta ka jutlustaks meile, et maa hävib?

  3 Nüüd, nad ei mõistnud sõnu, mida nad rääkisid, sest nad ei teadnud, et maa hävib.

  4 Ja nad ütlesid ka: Me ei usu sinu sõnu, kui sa ka kuulutaksid prohvetlikult, et see suur linn hävitatakse aühe päevaga.

  5 Nüüd, nad ei teadnud, et Jumal võib teha selliseid imepäraseid tegusid, sest nad olid kõvasüdameline ja kangekaelne rahvas.

  6 Ja nad ütlesid: aKes on Jumal, kes ei saada rohkem bvolitatuid kui ühe mehe selle rahva hulka kuulutama nendele tõde niisugustest suurtest ja imepärastest asjadest?

  7 Ja nad astusid ette, et oma käed minu külge panna; aga vaata, nad ei teinud seda. Ja ma seisin vapralt, et kuulutada neile; jah, ma tunnistasin vapralt neile, öeldes:

  8 Vaata, oo teie paheline ja rikutud apõlvkond, kuidas olete te unustanud oma isade pärimuse; jah, kui ruttu olete te unustanud Jumala käsud.

  9 Kas te ei mäleta, et meie isa Lehhi juhiti Jumala akäega Jeruusalemmast välja? Kas te ei mäleta, et tema juhtis neid kõiki läbi kõnnumaa?

  10 Ja kas te olete nii ruttu unustanud, kui mitmeid kordi ta vabastas meie isad nende vaenlaste käest ja hoidis neid hävitusest koguni nende vendade käe läbi?

  11 Jah, ja kui ei oleks olnud tema võrratut väge ja tema halastust ja pikameelsust meie suhtes, oleksime me maa pinnalt möödapääsmatult ära lõigatud juba ammu enne seda ajajärku ja võib-olla määratud alõputu häda ja viletsuse seisundisse.

  12 Vaata, nüüd, ma ütlen teile, et ta käsib teil meelt parandada, ja kui te meelt ei paranda, te ei või mingil juhul pärida Jumala kuningriiki. Aga vaata, see ei ole kõik – ta on käskinud teil meelt parandada või ta ahävitab teid täielikult maa pinnalt; jah, ta nuhtleb teid oma vihas ja oma bägedas vihas ei pöördu ta ära.

  13 Vaata, kas te ei mäleta sõnu, mis ta rääkis Lehhile, öeldes nii: aKuivõrd te peate kinni minu käskudest, saadab teid maal edu? Ja taas, on öeldud nii: Kuivõrd te ei pea kinni minu käskudest, lõigatakse teid Issanda juurest ära.

  14 Nüüd, ma tahan, et te peaksite meeles, et kuivõrd laamanlased ei ole pidanud kinni Jumala käskudest, on nad Issanda juurest aära lõigatud. Nüüd, me näeme, et Issanda sõna on selles asjas õigeks osutunud ja laamanlased on tema juurest ära lõigatud nende üleastumiste algusest peale sellel maal.

  15 Ometi ma ütlen teile, et neil on kohtupäeval aparem kui teil, kui te jääte oma pattudesse, jah, ja neil on koguni selles elus parem kui teil, kui te meelt ei paranda.

  16 Sest on palju lubadusi, mis on alaienenud laamanlastele, sest nende isade bpärimused on need, mis on pannud neid jääma cteadmatusse; seepärast on Issand nende vastu halastav ja dpikendab nende maalejäämist.

  17 Ja mingil ajajärgul atuuakse nad uskuma tema sõna ja teadma oma isade pärimuste ebaõigsust; ja paljud nendest saavad päästetud, sest Issand on halastav kõikide vastu, kes tema nime bhüüavad;

  18 ent vaata, ma ütlen teile, et kui teie jätkate oma pahelisuses, ei pikendata teie elupäevi sel maal, sest teie vastu saadetakse alaamanlased; ja kui te meelt ei paranda, tulevad nad ajal, mil te ei tea, ja teid nuheldakse btäieliku hävitusega; ja see saab olema vastavalt Issanda ägedale cvihale.

  19 Sest ta ei lase teil elada teie süütegudes, et hävitada tema rahvast. Ma ütlen teile: Ei; ta laseks pigem laamanlastel ahävitada kogu tema rahva, keda kutsutakse Nefi rahvaks, kui oleks võimalik, et nad blangeksid pattudesse ja üleastumistesse pärast seda, kui Issand, nende Jumal, on andnud neile nii palju valgust ja teadmist;

  20 jah, pärast seda, kui nad on olnud rahvas, keda Issand on kõrgelt soosinud; jah, pärast seda, kui nad on olnud soositud rohkem kui ükski teine rahvus, hõim, keel või rahvas; pärast seda, kui neile on aantud teada kõik asjad vastavalt nende soovidele ja nende usule ja palvetele sellest, mis on olnud ja mis on ja mis tuleb;

  21 saanud Jumala Vaimu külastuse osaliseks; kõnelenud inglitega ja kuulnud Issanda häält neile kõnelemas; ja saanud endale prohvetliku kuulutamise vaimu ja ilmutuse vaimu ja ka palju ande, keeltega kõnelemise anni ja jutlustamise anni ja Püha Vaimu anni ja atõlkimise anni;

  22 jah, ja pärast seda, kui Jumal on nad avabastatud Jeruusalemma maalt Issanda käega, olles päästetud näljast ja haigusest ja kõiksugu erinevatest taudidest; ja nemad, olles kasvanud tugevaks lahingus, et neid ei hävitataks; olles kord korra järel toodud välja borjusest ja olles üleval peetud ja hoitud kuni praeguseni; ning neid on lastud saata edul, kuni nad on rikkad kõiksugu asjade poolest –

  23 ja nüüd, vaata, ma ütlen teile, et kui see rahvas, kes on saanud nii palju õnnistusi Issanda käest, peaks üle astuma neil oleva valguse ja teadmise vastu, ma ütlen teile, et kui asi on nii, et nad peaksid langema üleastumiste küüsi, siis on laamanlastel palju aparem kui neil.

  24 Sest vaata, Issanda alubadused on laienenud laamanlastele, aga need ei ole mitte teile, kui te üle astute, sest kas Issand ei ole mitte selgelt lubanud ja kindlalt määranud, et kui te talle vastu hakkate, teid hävitatakse maa pinnalt täielikult?

  25 Ja nüüd, sel põhjusel, et teid ei hävitataks, on Issand saatnud oma ingli külastama paljusid oma rahva seast, kuulutades neile, et nad peavad minema ja hüüdma vägevalt sellele rahvale, öeldes: aParandage meelt, sest taevariik on lähedal;

  26 ja aei möödu palju päevi, kui Jumala Poeg tuleb oma hiilguses; ja tema hiilgus on Isa bAinusündinu hiilgus, täis carmu, erapooletust ja tõde, täis kannatlikkust, dhalastust ja pikameelsust, kiire ekuulma oma rahva hüüdeid ja vastama nende palvetele.

  27 Ja vaata, ta tuleb alunastama neid, kes bristitakse meeleparanduseks usu läbi tema nimesse.

  28 Seepärast, valmistage Issanda teed, sest aeg on lähedal, mil kõik inimesed korjavad oma ategude palga vastavalt sellele, millised nad on olnud – kui nad on olnud õigemeelsed, blõikavad nad oma hinge päästet vastavalt Jeesuse Kristuse väele ja vabastusele; ja kui nad on olnud halvad, lõikavad nad oma hinge cneedust vastavalt kuradi väele ja vangistusele.

  29 Nüüd, vaata, see on ingli hääl, hüüdmas rahvale.

  30 Ja nüüd, mu aarmsad vennad, sest te olete mu vennad ja te peaksite olema armastatud ja te peaksite tegema tegusid, mis on kohased meeleparandusele, nähes, et teie südamed on muutunud tõeliselt kõvaks Jumala sõna vastu, ja nähes, et te olete bkadunud ja langenud rahvas.

  31 Nüüd, sündis, et kui mina, Alma, olin rääkinud neid sõnu, vaata, rahvas sai vihaseks minu peale, kuna ma ütlesin neile, et nad on kõvasüdameline ja akangekaelne rahvas.

  32 Ja ka seepärast, et ma ütlesin neile, et nad on kadunud ja langenud rahvas, vihastasid nad minu peale ja tahtsid panna oma kätt minu külge, et nad võiksid mu vanglasse heita.

  33 Ent sündis, et Issand ei lasknud neil mind seekord kinni võtta ja vanglasse heita.

  34 Ja sündis, et Amulek läks ja astus ette ja hakkas neile samuti jutlustama. Ja nüüd Amuleki asõnad ei ole kõik kirja pandud, ometi on osa neist kirjutatud sellesse raamatusse.