Alma 25
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  25. peatükk

  Laamanlaste kallaletungid muutuvad ulatuslikumaks. Noa preestrite seeme hukkub, nagu Abinadi prohvetlikult kuulutas. Paljud laamanlased pööratakse usule ja nad ühinevad anti-nefi-lehhi rahvaga. Nad usuvad Kristusesse ja peavad kinni Moosese seadusest. Ligikaudu 90–77 eKr.

  1 Ja vaata, nüüd, sündis, et need laamanlased muutusid veel vihasemaks, kuna nad olid tapnud oma vendi; seepärast nad vandusid kättemaksu nefilastele ja nad ei püüdnud enam sel hetkel tappa aanti-nefi-lehhi rahvast.

  2 Vaid nad võtsid oma väed ja läksid üle piiri Sarahemla maale ja ründasid inimesi, kes olid Ammoniiha maal, ning ahävitasid nad.

  3 Ja pärast seda oli neil palju lahinguid nefilastega, kus neid aeti taga ja tapeti.

  4 Ja tapetud laamanlaste seas olid peaaegu kogu Amuloni ja tema vendade aseeme, kes olid Noa preestrid, ja nad tapeti nefilaste käega.

  5 Ja ülejäänud, olles põgenenud idapoolsele kõnnumaale ja olles anastanud endale väe ja võimu laamanlaste üle, lasid mitmeid laamanlasi nende usu pärast atulega hukata –

  6 sest paljudele anendest, pärast seda, kui nad olid kannatanud palju kaotusi ja nii palju kannatusi, hakkasid meelde tulema bsõnad, mis Aaron ja tema vennad olid neile nende maal jutlustanud; seepärast hakkasid nad kahtlema oma isade cpärimustes ja uskuma Issandasse ja et tema andis nefilastele suure väe; ja nõnda pöördusid kõnnumaal paljud nendest usule.

  7 Ja sündis, et need juhid, kes olid aAmuloni laste jääk, lasid nad btappa; jah, kõik need, kes sellesse uskusid.

  8 Nüüd, see märtrisurm ärgitas paljusid nende vendi vihale ja kõnnumaal tekkisid tülid ja laamanlased hakkasid ajälitama Amuloni ja tema vendade seemet ning hakkasid neid tapma, ja nad põgenesid idapoolsele kõnnumaale.

  9 Ja vaata, laamanlased on jälitanud neid tänase päevani. Nõnda läksid täide Abinadi sõnad, mida ta ütles nende preestrite seemne kohta, kes lasid tal surra tulesurma.

  10 Sest ta ütles neile: Mida te ateete minule, on tulevaste sündmuste võrdkuju.

  11 Ja nüüd, Abinadi oli esimene, kes suri atulesurma oma usu pärast Jumalasse; nüüd, see on see, mida ta mõtles, et paljud surevad tulesurma, nii nagu suri tema.

  12 Ja ta ütles Noa preestritele, et nende seeme laseb tappa paljud samal viisil nagu teda ja et neid hajutatakse laiali ja tapetakse, just nagu ilma karjaseta lammast ajavad taga ja tapavad metsloomad; ja nüüd, vaata, need sõnad osutusid õigeks, sest laamanlased ajasid neid taga ja neile peeti jahti ja neid löödi.

  13 Ja sündis, et kui laamanlased nägid, et nad ei suutnud võita nefilasi, pöördusid nad taas tagasi oma maale ja paljud neist tulid üle, et asuda Ismaeli maale ja Nefi maale ning ühinesid Jumala rahvaga, kes oli aanti-nefi-lehhi rahvas.

  14 Ja ka nemad amatsid maha oma sõjariistad, nii nagu olid teinud nende vennad, ja neist sai õigemeelne rahvas ja nad kõndisid Issanda teid mööda ning jälgisid, et peavad kinni tema käskudest ja seadustest.

  15 Jah, ja nad pidasid kinni Moosese seadusest, sest oli otstarbekas, et nad peaksid veel kinni Moosese seadusest, sest kõik sellest polnud täide läinud. Aga aMoosese seadusest hoolimata ootasid nad Kristuse tulemist, pidades Moosese seadust tema tulemise bvõrdkujuks ja uskudes, et nad peavad pidama kinni neist cvälistest toimetustest kuni ajani, mil ta neile ilmutatakse.

  16 Nüüd, nad ei arvanud, et apääste tuleb bMoosese seaduse kaudu; vaid Moosese seadus oli selleks, et tugevdada nende usku Kristusesse; ja nõnda säilis neil usu läbi clootus igaveseks päästeks, toetudes prohvetliku kuulutamise vaimule, mis rääkis neist tulevastest asjadest.

  17 Ja nüüd, vaata, Ammon ja Aaron ja Omner ja Himni ning nende vennad rõõmustasid ääretult selle edu üle, mis neil oli olnud laamanlaste seas, nähes, et Issand oli andnud neile vastavalt nende apalvetele ja et ta oli kinnitanud neile oma sõnade õigsust ka igas üksikasjas.