Alma 50
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  50. peatükk

  Moroni kindlustab nefilaste maad – Nad ehitavad palju uusi linnu – Sõjad ja hävitused saavad nefilaste osaks nende pahelisuse ja jäleduste päevadel – Teankum võidab Moriantonit ja tema teisitimõtlejaid – Nefiiha sureb ja tema poeg Pahoran asub kohtujärjele. Ligikaudu 72–67 eKr.

  1 Ja nüüd, sündis, et Moroni ei katkestanud ettevalmistusi sõjaks ehk oma rahva kaitsmiseks laamanlaste eest, sest ta lasi oma vägedel kohtunike valitsemise kahekümnenda aasta alguses alustada mullahunnikute kaevamisega kõikide linnade ümber üle kogu maa, mis oli nefilaste valduses.

  2 Ja nende muldvallide harja lasi ta katta puiduga, jah, mehekõrguste puitehitistega ümber linnade.

  3 Ja nendele puitehitistele lasi ta püstitada puidule ümberringi teivaspiirde; ja see oli tugev ja kõrge.

  4 Ja ta lasi püstitada tornid, mis ulatusid kõrgemale neist teivasrajatisest, ja nendesse tornidesse ta lasi ehitada turvapaigad, et laamanlaste kivid ja nooled ei saaks neid vigastada.

  5 Ja nad olid varustatud, et heita selle tipust kive vastavalt oma soovile ja oma jõule ning tappa see, kes püüab läheneda linna müüridele.

  6 Nõnda valmistas Moroni vaenlaste tuleku vastu ette kindlusi kõikide linnade ümber üle kogu maa.

  7 Ja sündis, et Moroni lasi oma vägedel minna idapoolsele kõnnumaale; jah, ja nad läksid ja ajasid kõik laamanlased, kes olid idapoolsel kõnnumaal, nende oma maadele, mis olid lõuna pool Sarahemla maad.

  8 Ja Nefi maa ulatus idamerest otsejoones läände.

  9 Ja sündis, et kui Moroni oli ajanud kõik laamanlased välja idapoolselt kõnnumaalt, mis oli nende maavaldustest põhja pool, lasi ta Sarahemla maa ja selle ümbruses olevate maade elanikel minna idapoolsele kõnnumaale kuni merekaldani välja ja võtta maa oma valdusse.

  10 Ja ta paigutas ka sõjaväed lõunasse nende valduste piiridele ja lasi neil püstitada akindlustusi, et nad võiksid kaitsta oma sõjavägesid ja oma rahvast oma vaenlaste kätte langemast.

  11 Ja nõnda ta lõikas ära kõik laamanlaste tugipunktid idapoolsel kõnnumaal, jah, ja ka läänes, kindlustades nefilaste ja laamanlaste vahelist piiri Sarahemla maa ja Nefi maa vahel läänemerest alates piki Siidoni jõe suuet – nefilased valdasid kogu põhjapoolset maad; jah, tõepoolest kogu maad, mis oli põhja pool Küllusliku maad, oma tahtmist mööda.

  12 Nõnda Moroni oma vägedega, mis tema tegevusega kaasneva turvatunde tõttu iga päevaga suurenesid, üritas laamanlastelt ära lõigata jõu ja võimu endi maavaldustel, nii et neil ei oleks nende maavaldustel mingit võimu.

  13 Ja sündis, et nefilased hakkasid rajama linna ja panid linnale nimeks Moroni ja see asus idamere lähedal, ja see oli lõuna pool laamanlaste valduste piiril.

  14 Ja nad hakkasid samuti rajama linna Moroni linna ja Aaroni linna vahele, ühendades Moroni ja Aaroni piirid, ja nad panid linnale ehk maale nimeks Nefiiha.

  15 Ja selsamal aastal hakkasid nad ka ehitama paljusid linnu põhjas, ühte neist erilisel viisil, mida nad kutsusid Lehhiks, mis asus põhjas mereranniku lähedal.

  16 Ja nõnda lõppes kahekümnes aasta.

  17 Ja nii heal järjel oli Nefi rahvas Nefi rahva kohtunike valitsemise kahekümne esimese aasta alguses.

  18 Ja neid saatis äärmiselt suur edu ja nad said äärmiselt rikkaks; jah, ja nad paljunesid ning kasvasid maal tugevaks.

  19 Ja nõnda me näeme, kui halastav ja õiglane on kõik, mida Issand teeb, täites kõik oma sõnad inimlastele; jah, me võime näha, et nimelt nüüdsel ajal on ta sõnad tõeks saanud, mida ta rääkis Lehhile, öeldes:

  20 Õnnistatud oled sina ja su lapsed; ja neid õnnistatakse. Kuivõrd nad peavad kinni minu käskudest, saadab neid sellel maal edu. Aga pea meeles, et kuivõrd nad minu käskudest kinni ei pea, alõigatakse nad Issanda juurest ära.

  21 Ja me näeme, et need lubadused on Nefi rahvale õigeks osutunud; sest need on olnud nende vaidlused ja nende tülid, jah, nende mõrvad ja nende rüüstamised, nende ebajumalakummardamine, nende hooramised ja nende jäledused, mida leidus nende seas, mis tõi neile nende sõjad ja nende hävitused.

  22 Ja need, kes pidasid Issanda käskudest ustavalt kinni, päästeti kõikidel aegadel, samas kui tuhanded nende pahelised vennad on antud orjusesse või hukkunud mõõga läbi või kaldunud uskmatusse ja segunenud laamanlastega.

  23 Aga vaata, Nefi päevadest saadik ei ole Nefi rahval olnud kunagi aõnnelikumat aega kui Moroni päevil, jah, nüüd, praegusel ajal, kohtunike valitsemise kahekümne esimesel aastal.

  24 Ja sündis, et ka kohtunike valitsemise kahekümne teine aasta lõppes rahus; jah, samuti kahekümne kolmas aasta.

  25 Ja sündis, et kohtunike valitsemise kahekümne neljanda aasta alguses oleks ka olnud rahu Nefi rahva seas, kui ei oleks olnud atüli, mis sündis nende keskel Lehhi maa ja Moriantoni maa pärast, mis ühinesid Lehhi maa piiridel; mis mõlemad olid piiril mere ranniku lähedal.

  26 Sest vaata, inimesed, kes valdasid Moriantoni maad, nõudsid endale osa Lehhi maast; seepärast hakkas nende vahel tekkima äge tüli, nii et Moriantoni rahvas haaras relvad oma vendade vastu ja otsustas nad mõõgaga tappa.

  27 Aga vaata, inimesed, kes valdasid Lehhi maad, põgenesid Moroni laagrisse ja palusid temalt abi; sest vaata, nemad ei olnud ülekohtused.

  28 Ja sündis, et kui Moriantoni rahvas, keda juhtis mees, kelle nimi oli Morianton, märkas, et Lehhi rahvas on põgenenud Moroni laagrisse, kartsid nad väga, et Moroni sõjavägi neid ründab ja nad hävitab.

  29 Seepärast, Morianton pani nendele südamele põgeneda maale, mis oli põhja pool, mis oli kaetud suurte veekogudega, ja võtta oma valdusse maa, mis oli põhja pool.

  30 Ja vaata, nad oleksid selle plaani teostanud (mis oleks andnud suurt põhjust kurtmiseks), ent vaata, Morianton, olles väga ägeda iseloomuga, seepärast sai ta vihaseks ühe oma teenijanna peale ja läks talle kallale ning lõi teda kõvasti.

  31 Ja sündis, et too põgenes ja tuli Moroni laagrisse ning jutustas Moronile selle kohta kõik ja ka nende kavatsustest põgeneda põhjapoolsele maale.

  32 Nüüd, vaata, rahvas, kes oli Küllusliku maal, või õigemini Moroni kartis, et nad võtavad kuulda Moriantoni sõnu ja ühinevad tema rahvaga ja nõnda saaks too need maaosad oma valdusse, mis tooks kaasa tõsised tagajärjed Nefi rahvale; jah, millised tagajärjed võiksid viia nende avabaduse kukutamiseni.

  33 Seepärast saatis Moroni sõjaväe koos laagriga Moriantoni rahvale teele ette, et takistada nende põgenemist põhjapoolsele maale.

  34 Ja sündis, et nad ei jõudnud nendest ette enne, kui nad olid tulnud aLaastamise maa piirile, ja seal nad peatasid nad kitsas läbipääsus, mis viis mere kaudu põhjapoolsele maale, jah, läänepoolse ja idapoolse mere vahelt.

  35 Ja sündis, et sõjavägi, mille Moroni saatis, mida juhtis mees, kelle nimi oli Teankum, kohtas Moriantoni rahvast; ja nii kangekaelne oli Moriantoni rahvas (olles innustatud tema pahelisusest ja tema meelitavatest sõnadest), et nende vahel algas võitlus, milles Teankum surmas Moriantoni ja võitis tema sõjaväe ja võttis nad vangideks ning pöördus tagasi Moroni laagrisse. Ja nõnda lõppes Nefi rahva kohtunike valitsemise kahekümne neljas aasta.

  36 Ja nõnda toodi Moriantoni rahvas tagasi. Ja kui nad olid teinud lepingu rahu pidamiseks, võisid nad tagasi minna Moriantoni maale; ja nende ja Lehhi rahvas ühendati ning ka neile anti tagasi nende maavaldused.

  37 Ja sündis, et samal aastal, kui oli taastatud rahu Nefi rahvale, suri Nefiiha, teine ülemkohtunik, kes oli täitnud kohtujärge täiusliku laitmatusega Jumala ees.

  38 Ometi oli ta keeldunud võtmast Almalt enda kätte neid ülestähendusi ja neid asju, mida Alma ja tema esiisad olid pidanud kõige pühamateks; seepärast andis Alma need oma pojale Heelamanile.

  39 Vaata, sündis, et Nefiiha poeg määrati täitma kohtujärge oma isa asemel; jah, ta määrati ülemkohtunikuks ja valitsejaks rahva üle, vande ja püha talitusega õigemeelselt kohut mõistma ja rahu ja rahva vabadust säilitama ning võimaldama neil nende püha eesõigusena Issandat, oma Jumalat, kummardada; jah, toetama ja säilitama Jumala aadet kõik oma päevad ja tooma pahelised õigusemõistmisele vastavalt nende kuriteole.

  40 Nüüd, vaata, tema nimi oli Pahoran. Ja Pahoran täitis oma isa koha ja hakkas valitsema Nefi rahvast kahekümne neljanda aasta lõpul.