Alma 4
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  4. peatükk

  Alma ristib tuhandeid usulepöördunuid. Süüteod tulevad kirikusse ja kiriku edu takistatakse. Nefiiha määratakse ülemkohtunikuks. Alma pühendub ülempreestrina teenimistööle. Ligikaudu 86–83 eKr.

  1 Nüüd, sündis, et Nefi rahva kohtunike valitsemise kuuendal aastal ei olnud mingeid tülisid ega sõdu Sarahemla amaal.

  2 Aga inimesed olid vaevatud, jah, suuresti vaevatud oma vendade akaotuse pärast ja samuti oma pudulojuste ja veisekarjade kaotuse pärast ja samuti oma viljapõldude kaotuse pärast, mis laamanlased olid jalgade all maha tallanud ja hävitanud.

  3 Ja nende kannatused olid nii suured, et igal hingel oli põhjust leinata, ja nad uskusid, et need on Jumala kohtuotsused, mis on saadetud neile nende pahelisuse ja nende jäleduste pärast; seepärast ärkas neis nende kohusetunne.

  4 Ja nad hakkasid kirikut täielikumalt rajama; jah, ja paljud said aristitud Siidoni vetes ja ühinesid Jumala kirikuga; jah, nad ristiti Alma käega, kes oli pühitsetud bülempreestriks kiriku liikmete üle oma isa Alma käega.

  5 Ja sündis, et kohtunike valitsemise seitsmendal aastal ühinesid umbes kolm tuhat viissada hinge Jumala akirikuga ja said ristitud. Ja nõnda lõppes Nefi rahva kohtunike valitsemise seitsmes aasta ja kogu see aeg oli seal pidev rahu.

  6 Ja sündis, et kohtunike valitsemise kaheksandal aastal hakkas kiriku rahvas minema uhkeks oma äärmiselt suure arikkuse pärast ja oma bpeene siidi ja oma peenelt põimitud linase riide pärast ja oma paljude pudulojuste ja veisekarjade ja oma kulla ja oma hõbeda ning kõiksugu hinnaliste asjade pärast, mis nad olid saanud tänu oma usinusele; ja kõige selle pärast olid nad oma enesehinnangu tõttu uhkust täis, sest nad hakkasid kandma väga kalleid rõivaid.

  7 Nüüd, see oli Almale suure kannatuse põhjuseks; jah, ja paljudele rahva seast, keda Alma oli apühitsenud õpetajateks ja preestriteks ja vanemateks kirikus; jah, paljud nendest tundsid suurt kurvastust pahelisuse pärast, mida nad nägid levimas nende inimeste keskel.

  8 Sest nad nägid ja vaatasid suure murega, et kiriku rahvas hakkas olema oma aenesehinnangu tõttu uhkust täis ja seadma oma südant rikkuse ja maailma tühiste asjade külge, et nad hakkasid üksteisesse pilkavalt suhtuma ja nad hakkasid taga kiusama neid, kes bei uskunud nende tahtmist ja heaksarvamist mööda.

  9 Ja nõnda algasid sellel kohtunike valitsemise kaheksandal aastal kiriku rahva seas suured atülid; jah, oli bkadedust ja riidu ja õelust ja tagakiusamist ja uhkust, mis ületas koguni nende uhkuse, kes ei kuulunud Jumala kirikusse.

  10 Ja nõnda lõppes kohtunike valitsemise kaheksas aasta ja pahelisus kirikus oli suureks komistuskiviks neile, kes ei kuulunud kirikusse, ja nõnda ei olnud kirikul enam edu.

  11 Ja sündis, et üheksanda aasta alguses nägi Alma kiriku pahelisust ja ta nägi ka, et kiriku aeeskuju hakkas juhtima neid, kes ei olnud usklikud, ühelt süüteolt teisele, tuues sellega rahvale hävitust.

  12 Jah, ta nägi rahva seas suurt ebavõrdsust; mõned olid uhkust täis, põlates teisi, pöörates selja aabivajajatele ja alastiolijatele ja nendele, kes olid bnäljas, ja nendele, kes olid janus, ja nendele, kes olid haiged ja vaevatud.

  13 Nüüd, see andis rahvale suure põhjuse kurtmiseks, samas kui mõned alandasid end, aidates neid, kes vajasid nende abi, aandes oma vara vaestele ja abivajajatele, toites näljaseid ja kannatades kõiksugu bkannatusi Kristuse cpärast, kes pidi tulema vastavalt prohvetliku kuulutamise vaimule.

  14 Oodates seda päeva, alastes nõnda oma pattude andekssaamisel kestma jääda; täitudes suure brõõmuga surnute ülestõusmise pärast Jeesuse Kristuse tahtmist ja väge ja surma köidikuist vabastamist mööda.

  15 Ja nüüd, sündis, et Alma, nähes Jumala alandlike järgijate kannatusi ja tagakiusamisi, mis ülejäänud rahvas nende peale kuhjas, ja nähes kõike nende aebavõrdsust, muutus väga nukraks; ometi Issanda Vaim ei jätnud teda.

  16 Ja ta valis targa mehe, kes oli kiriku vanemate seas, ja andis talle vastavalt rahva ahäälele võimu, et tal võiks olla võim kehtestada bseadusi vastavalt seadustele, mis olid antud, ja neid rakendada vastavalt rahva pahedele ja kuritegudele.

  17 Nüüd, selle mehe nimi oli Nefiiha ja ta määrati aülemkohtunikuks ning ta istus kohtujärjel, et mõista kohut ja valitseda rahvast.

  18 Nüüd, Alma ei loovutanud temale kiriku ülempreestri ametit, vaid jättis ülempreestri ameti endale; aga kohtujärje ta andis üle Nefiihale.

  19 Ja seda ta tegi, et ta aise võiks minna oma rahva sekka ehk Nefi rahva sekka, et ta võiks jutlustada neile Jumala bsõna, et cärgitada neid dmeeles pidama oma kohust ja et ta võiks Jumala sõna läbi kaotada kõik uhkuse ja kavaluse ja kõik tülid, mis olid tema rahva keskel, nägemata mingit muud teed nende tagasivõitmiseks, kui tuua nende vastu kuuldavale puhas etunnistus.

  20 Ja nõnda, Nefi rahva kohtunike valitsemise üheksanda aasta alguses, andis Alma kohtujärje üle aNefiihale ja piirdus ise täielikult bülempreesterlusega Jumala püha korra järgi, sõna tunnistamisega vastavalt ilmutuse ja prohvetliku kuulutamise vaimule.