Alma 12
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  12. peatükk

  Alma väitleb Seesromiga. Jumala saladusi võib usaldada ainult ustavatele. Inimeste üle mõistetakse kohut nende mõtete, uskumuste, sõnade ja tegude põhjal. Pahelised kannatavad vaimset surma. See surelik elu on prooviseisund. Lunastusplaan teeb teoks ülestõusmise ja usu läbi pattude andekssaamise. Meeltparandanud võivad nõuda halastust Ainusündinud Poja kaudu. Ligikaudu 82 eKr.

  1 Nüüd, Alma, nähes, et Amuleki sõnad olid vaigistanud Seesromi, sest ta nägi, et Amulek oli tabanud teda avaletamas ja petmas, et hävitada teda, ja nähes, et ta hakkas oma bsüütunde all värisema, ta avas oma suu ja hakkas rääkima temale ja tunnistama õigeks Amuleki sõnu ja selgitama asju rohkem ehk avama pühakirju rohkem, kui Amulek oli teinud.

  2 Nüüd, sõnu, mida Alma rääkis Seesromile, kuulsid ümberringi seisvad inimesed, sest rahvahulk oli suur ja ta rääkis sel viisil:

  3 Nüüd, Seesrom, nähes, et sinu vale ja kavalus on paljastatud, sest sa ei ole valetanud mitte üksnes inimestele, vaid sa oled valetanud Jumalale; sest vaata, ta teab kõiki sinu amõtteid ja sa näed, et sinu mõtted on meile teada antud tema Vaimu kaudu;

  4 ja sa näed, et me teame, et sinu plaan oli üks väga kaval plaan vastavalt kuradi kavalusele, et valetada ja seda rahvast petta, et sa võiksid nad meie vastu pöörata, et meid teotada ja meid välja ajada –

  5 nüüd, see oli sinu avastase plaan ja ta on tarvitanud sinus oma väge. Nüüd, ma tahan, et sa peaksid meeles, et mida ma ütlen sulle, seda ma ütlen kõigile.

  6 Ja vaata, ma ütlen teile kõigile, et see oli vastase püünis, mille ta oli välja pannud selle rahva püüdmiseks, et ta võiks teid endale alistada, et ta võiks ümbritseda teid oma aahelatega, et ta võiks aheldada teid kuni igavikulise hävituseni vastavalt tema vangistamise väele.

  7 Nüüd, kui Alma oli rääkinud need sõnad, hakkas Seesrom veel rohkem värisema, sest ta veendus üha enam Jumala väes ja ta veendus ka selles, et Alma ja Amulek on temast teadlikud, sest ta veendus, et nad teavad tema mõtteid ja tema südame kavatsusi; sest neile oli antud vägi, et nad võiksid teada nendest asjadest vastavalt prohvetliku kuulutamise vaimule.

  8 Ja Seesrom hakkas neid usinalt küsitlema, et ta saaks rohkem teada Jumala kuningriigist. Ja ta ütles Almale: Mida see tähendab, mis Amulek on rääkinud surnute ülestõusmisest, et kõik tõusevad surnuist, nii õiglased kui ka ebaõiglased, ja viiakse seisma Jumala ette kohtumõistmiseks nende tegude järgi?

  9 Ja nüüd, Alma hakkas neid asju temale selgitama, öeldes: Paljudele on antud teada Jumala asaladusi; ometi on nad pandud range käsu alla, et nad ei avaldaks midagi bpeale selle osa tema sõnast, mille ta annab inimlastele vastavalt tähelepanule ja usinusele, mis nad tema suhtes osutavad.

  10 Ja seepärast, see, kes ateeb oma südame kõvaks, see saab bväiksema osa sõnast, ja see, kes cei tee oma südant kõvaks, sellele dantakse suurem osa sõnast, kuni talle antakse teada Jumala saladused, kuni ta teab neid täielikult.

  11 Ja need, kes teevad oma südame kõvaks, neile antakse väiksem aosa sõnast, kuni nad ei btea tema saladustest midagi, ja siis võtab kurat nad vangi ning juhib oma tahtmist mööda alla hävitusse. Nüüd, see on see, mida peetakse silmas cpõrgu dahelate all.

  12 Ja Amulek on rääkinud selgelt asurmast ja sellest surelikust seisundist surematusse seisundisse tõusmisest ja Jumala kohtulaua ette toomisest bkohtumõistmiseks meie tegude järgi.

  13 Siis, kui meie süda on kõvaks muutunud, jah, kui me oleme teinud oma südame kõvaks sõna vastu, nii et seda meis ei leita, on meie olukord hirmus, sest siis oleme me süüdi mõistetud.

  14 Sest meie asõnad mõistavad meid süüdi; jah, kõik meie teod mõistavad meid süüdi; meid ei leita määrdumata ja ka meie mõtted mõistavad meid süüdi ning selles hirmsas seisundis ei julge me vaadata üles oma Jumala poole; ja me oleksime rõõmsad, kui saaksime käskida kaljusid ja bmägesid, et need langeksid meie peale, et cvarjata meid tema eest.

  15 Aga see ei ole võimalik; me peame tulema ja seisma tema ees tema hiilguses ja ta võimus ja ta väes, majesteetlikkuses ja ülemvalitsemises ning tunnistama oma igavikuliseks ahäbiks, et kõik tema bkohtumõistmised on õiglased, et ta on õiglane kõigis oma tegudes, ja et ta on inimlaste vastu halastav ning et tal on kõik vägi, et päästa iga inimene, kes usub tema nimesse ja kannab meeleparandusele vastavat vilja.

  16 Ja nüüd, vaata, ma ütlen teile, et siis tuleb surm, nimelt teine asurm, mis on vaimne surm; siis on aeg, et kes iganes sureb ajalikku bsurma oma pattudes, csureb ka vaimsesse surma; jah, ta sureb selle suhtes, mis puutub õigemeelsusesse.

  17 Siis on aeg, mil nende piinad on kui atule- ja väävlijärv, mille leek tõuseb üles igavesest ajast igavesti; ja siis on aeg, et nad saavad aheldatud igavikuliseks hävituseks saatana väge ja vangistust mööda, sest tema on alistanud nad oma tahtmist mööda.

  18 Siis, ma ütlen teile, on nad just nagu alunastust ei oleks tehtudki; sest vastavalt Jumala õigusele ei saa neid lunastada ja nad ei saa bsurra, kuna rikutust enam ei ole.

  19 Nüüd, sündis, et kui Alma oli nende sõnade rääkimise lõpetanud, oli rahvas veel suuremas hämmingus.

  20 Aga seal oli üks Antioona, kes oli nende seas ülemvalitseja, ta astus ette ja ütles temale: Mis see on, mis sa oled ütelnud, et inimene tõuseb surnuist ja muudetakse sellest surelikust seisundist asurematusse, nii et hing ei saa kunagi surra?

  21 Mida see pühakiri tähendab, mis ütleb, et Jumal pani akeerubid ja tuleleegina sähviva mõõga ida poole bEedeni rohuaeda, et meie esimesed vanemad ei läheks aeda ega sööks elupuu vilja ning elaks igavesti? Ja nõnda me näeme, et ei olnud mingit võimalust, et nad elaksid igavesti.

  22 Nüüd, Alma ütles temale: See on asi, mida ma tahtsin selgitada. Nüüd, me näeme, et Aadam alanges, süües keelatud bvilja, vastavalt Jumala sõnale; ja nõnda me näeme, et tema langemise läbi sai kogu inimkonnast ckadunud ja langenud rahvas.

  23 Ja nüüd, vaata, ma ütlen teile: kui Aadamal oleks olnud võimalik sel ajal elupuu vilja asüüa, siis surma ei oleks olnud ja sõna oleks olnud kehtetu, tehes Jumalast valetaja, sest ta ütles: bKui sa sööd, pead sa kindlalt surema.

  24 Ja me näeme, et asurm tuleb inimkonnale, jah, surm, millest on rääkinud Amulek, mis on ajalik surm; ometi anti binimesele aeg, mille jooksul ta võib meelt parandada; seepärast sai sellest elust prooviseisund, aeg ette cvalmistuda, et kohata Jumalat, aeg ette valmistuda selleks lõputuks seisundiks, millest me oleme rääkinud, mis on pärast surnute ülestõusmist.

  25 Nüüd, kui ei oleks olnud alunastusplaani, mis oli valmistatud maailma rajamisest peale, siis ei oleks saanud olla mingit surnute bülestõusmist; aga lunastusplaan oli valmistatud, mis teeb teoks surnute ülestõusmise, millest on räägitud.

  26 Ja nüüd, vaata, kui meie esimestel vanematel oleks olnud võimalik minna ja süüa aelupuu vilja, nad oleksid olnud igavesti õnnetud, kuna neil ei oleks olnud ettevalmistusaega, ja nõnda blunastusplaan oleks nurjunud ja Jumala sõna oleks olnud jõustumata kehtetu.

  27 Aga vaata, see ei olnud nii, vaid inimestele oli amääratud, et nad peavad surema; ja pärast surma peavad nad tulema bkohtumõistmisele, nimelt sellele samale kohtumõistmisele, millest me oleme rääkinud, mis on lõpp.

  28 Ja pärast seda, kui Jumal oli määranud, et need asjad peaksid inimesele osaks saama, vaata, siis ta nägi, et on otstarbekas, et inimene teaks asjadest, mis ta on neile määranud;

  29 seepärast saatis ta nendega rääkima ainglid, kes lasid inimestel näha tema hiilgust.

  30 Ja sellest ajast peale hakkasid nad hüüdma tema nime; seepärast Jumal avestles inimestega ja tegi neile teatavaks blunastusplaani, mis oli ette valmistatud maailma crajamisest peale, ja selle ta tegi neile teatavaks vastavalt nende usule ja meeleparandusele ja nende pühadele tegudele.

  31 Mispärast, ta andis inimestele akäsud, sest nad olid kõigepealt üle astunud besimestest käskudest, seoses sellega, mis on ajalik, ja saanud Jumalate sarnasteks, ceristades head halvast, millega nad panid end olukorda, kus dtegutseda, ehk pandi olukorda, kus tegutseda oma tahtmist ja soove mööda tegemaks halba või tegemaks head –

  32 seepärast andis Jumal neile käsud pärast seda, kui oli neile ateatavaks teinud lunastusplaani, et nad ei tohi teha halba, mille eest on karistuseks teine bsurm, mis on igavikuline surm, mis puutub õigemeelsusesse; sest selliste üle ei oleks lunastusplaanil võimu, sest cõigluse töid ei saa hävitada vastavalt Jumala ülimale headusele.

  33 Aga Jumal kutsus inimesi oma Poja nimel (see oli lunastusplaan, mis oli valmistatud), öeldes: Kui te parandate meelt ja ei tee oma südant kõvaks, siis on mul halastust teie vastu minu Ainusündinud Poja kaudu.

  34 Seepärast, kes iganes parandab meelt ja ei tee oma südant kõvaks, võib nõuda ahalastust minu Ainusündinud Poja kaudu oma pattude bandekssaamiseks; ja nemad pääsevad minu crahusse.

  35 Ja kes iganes teeb oma südame kõvaks ja paneb toime süütegusid, vaata, ma vannun oma vihas, et ta ei pääse minu rahusse.

  36 Ja nüüd, mu vennad, vaata, ma ütlen teile, et kui te teete oma südame kõvaks, ei pääse te Issanda rahusse; seepärast teie süüteod ärritavad teda, nii et ta saadab oma viha alla teie peale, nii nagu aesimese ärritamise korral; jah, vastavalt tema sõnale viimase ärritamise korral samuti nagu esimeselgi korral, teie hingede igavikuliseks bhävituseks; seepärast, vastavalt tema sõnale, viimaseks surmaks sama hästi kui esimeseks.

  37 Ja nüüd, mu vennad, nähes, et me teame neid asju ja need on õiged, parandagem meelt ja ärgem tehkem oma südant kõvaks, et me ei aärritaks Issandat, oma Jumalat, tõmmates tema viha alla enda peale, mis puutub nendesse tema teistesse käskudesse, mis ta on andnud meile, vaid mingem Jumala brahusse, mis on valmistatud vastavalt tema sõnale.