Alma 34
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  34. peatükk

  Amulek tunnistab, et sõna on Kristuses päästeks. Kui lepitust ei tehta, peab kogu inimkond hukkuma. Kogu Moosese seadus osutab Jumala Poja ohverdusele. Igavene lunastusplaan on rajatud usule ja meeleparandusele. Paluge ajalikke ja vaimseid õnnistusi. See elu on inimestel aeg ette valmistuda, et kohata Jumalat. Teenige välja oma pääste kartusega Jumala ees. Ligikaudu 74 eKr.

  1 Ja nüüd, sündis, et pärast seda, kui Alma oli rääkinud neile need sõnad, istus ta maha ja aAmulek tõusis ja hakkas neid õpetama, öeldes:

  2 Mu vennad, ma arvan, et see on võimatu, et te võiksite olla teadmatuses selle suhtes, mis on räägitud Kristuse tulemisest, kellest me õpetame, et ta on Jumala Poeg; jah, ma tean, et aneid asju on teile rikkalikult õpetatud enne teie lahkulöömist meie seast.

  3 Ja nagu te soovisite mu armsalt vennalt, et ta teeks teile teatavaks, mida te peaksite tegema oma kannatuste pärast; ja ta on teile natuke rääkinud, et teie meeli ette valmistada; jah, ja ta on õhutanud teid usule ja kannatlikkusele –

  4 jah, koguni et teil oleks niigi palju usku, et aistutada sõna oma südametesse, et te võiksite selle headuse proovile panna.

  5 Ja me oleme näinud, et see suur küsimus, mis teil meeles mõlgub, on see, kas sõna on Jumala Pojas või kas ei saa olema Kristust.

  6 Ja te samuti nägite, et mu vend on tõestanud teile paljudel juhtudel, et asõna on Kristuses päästeks.

  7 Mu vend on viidanud Seenose sõnadele, et lunastus tuleb Jumala Poja kaudu, ja samuti Seenoki sõnadele; ja ta on samuti toetunud Moosesele, et tõestada, et need asjad on õiged.

  8 Ja nüüd, vaata, ma ise atunnistan teile, et need asjad on õiged. Vaata, ma ütlen teile, et ma tean, et Kristus tuleb inimlaste sekka, et võtta enda peale oma rahva üleastumised, ja et ta blepitab maailma patud; sest seda on rääkinud Issand Jumal.

  9 Sest on otstarbekas, et tehakse alepitus, sest vastavalt Igavese Jumala suurele bplaanile tuleb teha lepitus või muidu peab kogu inimkond vältimatult hukkuma; jah, kõik on paadunud; jah, kõik on clangenud ja on kadunud ja peavad hukkuma ilma lepituseta, mille tegemine on otstarbekas.

  10 Sest on otstarbekas, et oleks suur ja viimne aohverdus; jah, mitte inim- ega loomaohverdus ega ka mingisugune linnuohverdus; sest see ei saa olema inimese tehtud ohverdus, vaid see peab olema blõputu ja igavene cohverdus.

  11 Nüüd, ei ole ühtegi inimest, kes võiks ohverdada oma verd, et lepitada teise patte. Nüüd, kui inimene mõrvab, vaata, kas meie seadus, mis on aõiglane, võtab tema venna elu? Ma ütlen teile: Ei.

  12 Aga seadus nõuab selle elu, kes on amõrvanud; seepärast ei saa olla midagi, mis oleks väiksem kui lõputu lepitus, mis oleks küllaldane maailma pattude eest.

  13 Seepärast, on otstarbekas, et oleks suur ja viimne ohverdus, ja siis tuleb, või on otstarbekas, et tuleks alõpp verevalamisele; siis on Moosese bseadus täidetud; jah, kõik see saab täidetud täpi- ja kriipsupealt ja midagi ei jää täitmata.

  14 Ja vaata, see on kogu aseaduse bmõte ja iga pisiasi osutab sellele suurele ja viimsele cohverdusele ja see suur ja viimne ohverdus on Jumala Poeg; jah, lõputu ja igavene.

  15 Ja nõnda ta toob apäästet kõigile neile, kes usuvad tema nimesse; ja selle viimase ohverduse eesmärgiks on kutsuda esile halastuse sülem, mis ületab õigluse ja valmistab inimestele vahendid, mille läbi neil võiks olla usku meeleparanduseks.

  16 Ja nõnda saab ahalastus rahuldada bõigluse nõuded ja ümbritseb nad kaitsvate kätega, samas kui see, kes ei rakenda usku meeleparanduseks, on jäetud kaitsetuks kogu cõigluse nõuete seaduse ees; seepärast ainult sellele, kellel on usku meeleparanduseks, teostub suur ja igavene dlunastusplaan.

  17 Seepärast annaks Jumal teile, mu vennad, et teie võiksite hakata rakendama oma ausku meeleparanduseks, et te hakkaksite bhüüdma tema püha nime, et ta osutaks teile halastust;

  18 jah, hüüdke tema poole halastuse saamiseks, sest tema on vägev päästma.

  19 Jah, alandage end ja jätkake palves tema poole!

  20 Hüüdke tema poole, kui olete oma põldudel, jah, kõikide oma loomakarjade eest!

  21 aHüüdke tema poole oma majades; jah, kogu oma kodakonna eest nii hommikul, keskpäeval kui õhtul!

  22 Jah, hüüdke tema poole oma vaenlaste väe vastu!

  23 Jah, ahüüdke tema poole bkuradi vastu, kes on kõige cõigemeelsuse vaenlane!

  24 Hüüdke tema poole oma põldude saagi eest, et teid saadaks sellega seoses edu!

  25 Hüüdke oma põldude karjade eest, et need suureneksid!

  26 Aga see ei ole kõik; te peate välja valama oma hinge oma akambrites ja oma salapaikades ja oma kõnnumaal.

  27 Jah, ja kui te ei hüüa Issanda poole, siis laske oma asüdamel btäituda ja pöörduge tema poole lakkamatus palves oma heaolu ja ka nende heaolu eest, kes teid ümbritsevad.

  28 Ja nüüd, vaadake, mu armsad vennad, ma ütlen teile: ärge arvake, et see on kõik; sest pärast seda, kui te olete teinud kõike seda, kui te pöörate selja aabivajajatele ja alastiolijatele ja ei külasta haigeid ja vaevatuid ning ei bjaga oma varandust, kui teil seda on, nendega, kes abi vajavad – ma ütlen teile, kui te ei tee seda, siis vaata, teie cpalve on dasjatu ega ole teile mingiks kasuks ning te olete nagu silmakirjatsejad, kes eitavad usku.

  29 Seepärast, kui teil ei ole meeles olla aarmastavad, siis te olete kui räbu, mille metallipuhastajad viskavad välja (kuna see on väärtusetu) ja mis tallatakse inimeste jalge alla.

  30 Ja nüüd, mu vennad, ma tahaksin, et pärast seda, kui te olete saanud nii palju tunnistusi, nähes, et pühakirjad tunnistavad nendest asjadest, et te lähete ja kannate meeleparanduse avilja.

  31 Jah, ma tahaksin, et te läheksite ega teeks enam oma südant kõvaks, sest vaata, praegu on teie apäästeaeg ja -päev; ja seepärast, kui te parandate meelt ja ei tee oma südant kõvaks, siis astub suur lunastusplaan teie jaoks otsekohe jõusse.

  32 Sest vaata, see elu on inimestele aettevalmistusaeg Jumalaga kohtumiseks; jah, vaata, selle elu päev on inimestele päev oma töö tegemiseks.

  33 Ja nüüd, nagu ma teile juba varem ütlesin, kuna teil on olnud nii palju tunnistusi, seepärast, ma anun teid, et te ei alükkaks edasi oma bmeeleparanduse päeva kuni lõpuni, sest pärast seda elu päeva, mis on meile antud, et valmistuda igavikuks, vaata, kui me ei kasuta oma aega hästi, kuni me oleme selles elus, siis tuleb cpimeduse döö, mil ei saa teha mingit tööd.

  34 Te ei saa öelda, kui te olete jõudnud sellesse hirmsasse akriisi, et ma parandan meelt, et ma pöördun tagasi oma Jumala juurde. Ei, te ei saa seda öelda, sest seesama vaim, mis valdab teie keha ajal, mil te lahkute sellest elust, selsamal vaimul on võim vallata teie keha selles igaveses maailmas.

  35 Sest vaata, kui te olete lükanud oma meeleparanduse päeva edasi kuni surmani välja, vaata, teist on saanud kuradi vaimu aalamad ja ta bpitseerib teid endale; seepärast, Issanda Vaim on teist eemaldunud ja tal ei ole teis mingit kohta ja kuradil on kõik võim teie üle ja see on paheliste lõplik seisund.

  36 Ja seda ma tean, sest Issand on öelnud, et ta ei ela atemplites, mis ei ole pühad, vaid ta elab bõigemeelsete südametes; jah, ja samuti on ta öelnud, et õigemeelsed saavad istuda tema kuningriigis, et mitte kunagi enam sealt lahkuda; kuid nende rõivad tuleb teha valgeks Talle vere läbi.

  37 Ja nüüd, mu armsad vennad, ma soovin, et te peaksite neid asju meeles ja et te ateeniksite kartusega Jumala ees välja oma pääste ning et te enam ei eitaks Kristuse tulemist;

  38 et te enam ei avõitleks Püha Vaimu vastu, vaid võtaksite selle vastu ja võtaksite enda peale Kristuse bnime; et te alandaksite end kuni põrmuni välja ja ckummardaksite Jumalat, ükskõik kus te ka ei ole, vaimus ja tões ja et te elaksite iga päev dtänulikkuses nende mitmete halastuste ja õnnistuste eest, mida ta teile annab.

  39 Jah, ja ma õhutan teid ka, mu vennad, et te oleksite pidevalt avalvsad palves, et teid ei juhitaks eemale kuradi bkiusatustega, et ta ei saaks teie üle võimust, et teist ei saaks tema alamad viimsel päeval, sest vaata, ta cei tasu teile millegi heaga.

  40 Ja nüüd, mu armsad vennad, ma tahaksin teid ergutada olema akannatlikud ja et te peaksite vastu kõiksugu kannatustele; et te ei blaimaks neid, kes ajavad teid välja teie äärmise vaesuse pärast, et teist ei saaks sellised patustajad nagu nemad;

  41 vaid et teil oleks kannatlikkust ja et te taluksite neid kannatusi kindla lootusega, et ühel päeval saate te puhata kõigist oma kannatustest.