Alma 7
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  Alma sõnad, mis ta rääkis rahvale Giideonis, vastavalt tema enda ülestähendusele.

  Hõlmab 7. peatüki.

  7. peatükk

  Kristus sünnib Maarjast. Ta päästab lahti surma köidikud ja kannab oma rahva patud. Need, kes parandavad meelt, saavad ristitud ja peavad kinni käskudest, saavad igavese elu. Roojasus ei või pärida Jumala kuningriiki. Nõutavad on alandlikkus, usk, lootus ja ligimesearmastus. Ligikaudu 83 eKr.

  1 Vaata, mu armsad vennad, kuna mul on lubatud tulla teie juurde, seepärast ma püüan akõnelda teile oma sõnadega; jah, omaenda suuga, kuna see on esimene kord, kui ma räägin teile oma suu sõnadega, sest ma olen piirdunud täielikult bkohtujärjega ja mul on olnud nii palju tegemist, et ma ei saanud tulla teie juurde.

  2 Ja ma ei oleks saanud tulla nüüdki, kui kohtujärge ei oleks üle aantud teisele, et ta valitseks minu asemel; ja Issand on suures halastuses lubanud mul tulla teie juurde.

  3 Ja vaata, ma olen tulnud suurte lootuste ja suure sooviga, et ma leiaksin, et te olete alandanud end Jumala ees ja et te olete jätkanud, paludes tema armu; et ma leiaksin, et te olete tema ees süüta; et ma leiaksin, et teie ei ole sellises hirmsas kitsikuses, nagu meie vennad olid Sarahemlas.

  4 Ent õnnistatud olgu Jumala nimi, et ta on andnud mulle teada, jah, on andnud mulle äärmiselt suurt rõõmu teadmises, et nad on taas kindlalt tema õigemeelsuse teel.

  5 Ja vastavalt Jumala Vaimule, mis on minus, ma usun, et mul saab olema rõõmu ka teie üle; ometi ma ei soovi, et mu rõõm teie üle tuleks nii suurte kannatuste ja murega, mis mul on olnud Sarahemla vendade pärast, sest vaata, ma saan nende üle rõõmu tunda, olles kahlanud läbi suure kannatuse ja mure.

  6 Aga vaata, ma usun, et te ei ole sellises uskmatuses, nagu olid teie vennad; ma usun, et te ei ole oma südames uhkust täis; jah, ma usun, et teie süda ei ole kinni rikkuse ega maailma tühiste asjade küljes; jah, ma usun, et te ei kummarda aebajumalaid, vaid et te kummardate tõelist ja belavat Jumalat ja et te ootate igavikulises usus oma pattude andekssaamist, mis on tulemas.

  7 Sest vaata, ma ütlen teile, et tulemas on palju asju, ja vaata, üks on tähtsam kui kõik muu – sest vaata, aaeg ei ole kaugel, kui tuleb Lunastaja ja elab oma rahva keskel.

  8 Vaata, ma ei ütle, et ta tuleb meie hulka ajal, mil ta elab oma surelikus elamus; sest vaata, Vaim ei ole mulle ütelnud, et asi oleks nõnda. Nüüd, sellest ma ei tea midagi, aga niipalju ma tean, et Issandal Jumalal on vägi teha kõiki asju vastavalt oma sõnale.

  9 Aga vaata, Vaim on ütelnud mulle niipalju, öeldes: Hüüa sellele rahvale, öeldes – aParandage meelt ja valmistage Issandale teed ning kõndige tema radadel, mis on tasased; sest vaata, taevariik on lähedal ja Jumala Poeg btuleb maa pinnale.

  10 Ja vaata, ta asünnib bMaarjast Jeruusalemma lähedal, mis on meie esiisade cmaa, tema olles dneitsi, hinnaline ja valitud anum, keda Püha Vaimu vägi varjab ja eeostab, ning ta sünnitab poja, jah, nimelt Jumala Poja.

  11 Ja tema läheb, kannatades kõiksugu valusid ja akannatusi ja kiusatusi; ja seda seepärast, et läheks täide sõna, mis ütleb, et ta võtab enda peale oma rahva valud ja haigused.

  12 Ja ta võtab enda peale asurma, et ta võiks päästa lahti surma köidikud, mis seovad tema rahvast; ja ta võtab enda peale nende jõuetused, et ta sisemus võiks olla täidetud halastusega vastavalt lihale, et ta võiks teada vastavalt lihale, kuidas baidata oma rahvast vastavalt nende jõuetusele.

  13 Nüüd, Vaim ateab kõiki asju; ometi Jumala Poeg kannatab lihas, et ta võiks bvõtta enda peale oma rahva patud, et ta võiks ära kustutada nende üleastumised vastavalt oma vabastamisväele; ja nüüd, vaata, see on see tunnistus, mis on minus.

  14 Nüüd, ma ütlen teile, et te peate parandama meelt ja asündima uuesti, sest Vaim ütleb, et kui te ei sünni uuesti, ei saa te pärida taevariiki; seepärast tulge ja saage ristitud meeleparanduseks, et te saaksite puhtaks pestud oma pattudest, et teil oleks usku Jumala Tallesse, kes võtab ära maailma patud, kes on vägev päästma ja puhastama kõigest ebaõigsusest.

  15 Jah, ma ütlen teile, tulge ja ärge kartke, heitke kõrvale iga patt, mis teid kergesti atõkestab, mis seob teid hävitamiseni, jah, tulge ja minge edasi ja näidake oma Jumalale, et te soovite parandada meelt oma pattudest ja sõlmida temaga lepingu, et peate kinni tema käskudest, ning tunnistage seda temale tänasel päeval ristimisvette astudes.

  16 Ja kes iganes teeb seda ja peab sellest ajast alates kinni Jumala käskudest, sel on meeles, mis ma talle ütlen, jah, tal on meeles, et ma ütlesin talle, et ta saab igavese elu vastavalt Püha Vaimu tunnistusele, kes tunnistab minus.

  17 Ja nüüd, mu armsad vennad, kas te usute neid asju? Vaata, ma ütlen teile, jah, ma tean, et te usute neid; ja viis, kuidas ma tean seda, on minus oleva Vaimu ilmsikstegemise kaudu. Ja nüüd, kuna teie usk on selle suhtes tugev, jah, asjade suhtes, mis ma olen rääkinud, siis on mu rõõm suur.

  18 Sest nagu ma teile algusest peale ütlesin, et mul oli suur soov, et teie ei oleks kitsikuses nagu teie vennad, just samuti olen ma leidnud, et mu soovid on täitunud.

  19 Sest ma tajun, et te olete õigemeelsuse radadel; ma tajun, et te olete rajal, mis viib Jumala kuningriiki; jah, ma tajun, et te õgvendate tema ateeradu.

  20 Ma tajun, et tema sõna tunnistuse kaudu on teile teatavaks tehtud, et ta ei saa akõndida kõveratel radadel; ega muuda ta seda, mis ta on öelnud; ega pöördu veidikenegi paremalt vasakule või sellest, mis on õige, selle poole, mis on vale, seepärast tema kulg on üks igavene ring.

  21 Ja ta ei ela atemplites, mis ei ole pühad; ka ei saa roojasust ega midagi, mis pole puhas, vastu võtta Jumala kuningriiki; seepärast ütlen ma teile, et tuleb aeg, jah, ja see on viimsel päeval, mil see, kes on broojane, jääb oma roojasusse.

  22 Ja nüüd, mu armsad vennad, ma olen öelnud seda teile, et ma võiksin äratada teid teie kohusetundele Jumala ees, et te võiksite kõndida laitmatult tema ees, et te võiksite kõndida Jumala püha korra järgi, mille järgi teid on vastu võetud.

  23 Ja nüüd, ma tahan, et te oleksite aalandlikud ja alistuvad ja leebed; kergesti palutavad, täis kannatlikkust ja pikameelsust, olles mõõdukad kõiges; olles usinad Jumala käskudest kinnipidamisel igal ajal; paludes, mida iganes te vajate, nii vaimseid kui ka ajalikke asju; alati tänades Jumalat kõige eest, mida te saate.

  24 Ja vaadake, et teil oleks ausku, lootust ja ligimesearmastust, siis on teil alati külluses häid tegusid.

  25 Ja Issand õnnistagu teid ja hoidku teie rõivad määrdumata, et teid võiks viia lõpuks taevariiki võtma istet koos Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga ning pühade prohvetitega, kes on olnud maailma algusest peale, hoides oma rõivad amäärdumata, just nagu nende rõivad on määrdumata, et sealt enam mitte kunagi lahkuda.

  26 Ja nüüd, mu armsad vennad, ma olen rääkinud neid sõnu teile vastavalt Vaimule, kes tunnistab minus, ja minu hing rõõmustab ääretult selle äärmiselt suure usinuse ja tähelepanu üle, mida te olete osutanud minu sõna suhtes.

  27 Ja nüüd, Jumala arahu olgu teie ja teie majade ja maade peal ning teie pudulojuste ja veisekarjade peal ja kõige peal, mis teil on; teie naiste ja teie laste peal, teie usu ja heade tegude järgi sellest ajast ja igavesti. Ja nõnda ma olen rääkinud. Aamen.