Musika
O Tusi I Le Tusi A Mamona

63

O Tusi I Le Tusi A Mamona

Fiafia

1. Nifae muamua ma le lua.

Iakopo, Enosa, Iaroma, Ominae.

Upu a Mamona, ma Mosaea.

I le Tusi a Mamona.

2. Alema, Helamana tolu, fa, Nifae,

Mamona, Eteru ma Moronae.

Aoao i upu a perofeta.

I le Tusi a Mamona.

Upu: Daphne Matthews, f. 1917, suia © 1978 AAG

Fati: “Sefulu Initia Laiti” si‘itia mai.

2 Nifae 4:15

Mata‘upu Fa‘avae o le Fa‘atuatua 1:8