Musika
Faaaloalo o le Alofa Lea

12

Faaaloalo o le Alofa Lea

Fa‘aaloalo

Tele le ava nai lo le lē pisa.

Ia mafaufau i le Tamā.

O ana fa’amanuiaga iā te a’u.

Auā ole ava o le alofa.

Fa’aalia i upu ma mea e fai.

Manino le ala e ui ai.

A ou ava ou te iloa i lo’u loto,

Lata mai Iesū ma le Tamā.

Upu ma le Fati: Maggie, f. 1949

Pule taofia © 1987 e Maggie Olauson. Ua taofia āiā uma. E mafai ona faia ni kopi o lenei pese mo le fa‘aaogaina i le fale po o le lotu.

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 138:1–4

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 109:21