Musika
Tatalo a le Aiga

101

Tatalo a le Aiga

Fa‘aaloalo

1. Tatou fa’ata’ali’oli’o ma tatalo fa’atasi.

Fa’afetai i le Tama mo fa’amanuiaga.

2. Ia fa’afetai mo mea’ai, lavalava ma matua.

Ma fale ma aiga ma lana tausiga.

3. Ia tatou auauna ia te Ia, I upu ma galuega.

Ma tootutuli pea e pei o se aiga.

Upu ma le Fati: DeVota Mifflin Peterson, 1910–1996. © 1969 AAG

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 59:7

3 Nifae 18:21