Flere ideer til samlingsstunden, juli 2008

Flere ideer til samlingsstunden, juli 2008

Her er noen flere ideer Primærforeningens ledere kan bruke sammen med stoffet til samlingsstunden som står i julinummeret av Liahona. Leksjonen, instruksjoner og aktivitet som korresponderer med disse ideene, finner du under «Jeg kan være misjonær nå» på side B4 og B5 i Barnas venn i dette nummeret.

 1. Før samlingsstunden skulle du lese historien om Richard, som president Gordon B. Hinckley (1910-2008) fortalte (se «Behovet for mer vennlighet», Liahona, mai 2006, 61). Vær forberedt på å fortelle historien med egne ord.

  Stokk om på ordene i erklæringen «Å etterleve evangelienormene hjelper meg å være misjonær nå». Be barna sette ordene i riktig rekkefølge. Be barna nevne noen av Mine evangelienormer og si litt om dem.

  Be barna prøve om de kan legge merke til en evangelienorm mens du forteller president Hinckleys historie. Drøft hvor viktig det er å være vennlig mot andre. Om mulig inviterer du heltidsmisjonærene eller menighetens eller grenens misjonsleder til å snakke om hvordan det å være vennlig mot andre og å være en god venn er viktige sider av det å være misjonær.

  Gi barna det de trenger for å kunne lage en misjonærdukke (se Primær 3, 120-21). Når dukkene er ferdige, ber du barna velge en måte å vise vennlighet, og skrive dette på baksiden av dukken. Bruk dukkene til å synge en sang eller salme om misjonærarbeid. Bær vitnesbyrd om at det hjelper oss alle å være misjonærer hvis vi etterlever evangelienormene.

 2. Del Primær-barna i tre grupper, og la hver gruppe lære en frase fra L&p 18:15. Gjenta skriftstedet flere ganger, og si det så sammen som gruppe. Syng en sang eller salme om misjonærarbeid. Spør barna hva de kan gjøre for å være misjonærer nå, og lag en liste på tavlen.

  Heng hjemmet der evangeliet deles med andre fra side B4, på tavlen. Be et barn velge et vindu og plassere det på huset. Les ordene i vinduet. Hvis ideen ikke er med på listen på tavlen, legger du den til. Drøft hvordan man kan etterleve det som beskrives i hvert vindu. Fortsett å plassere vinduer på huset og drøfte hvordan man kan ha et hjem der evangeliet deles med andre.

  Lag en kopi av hjemmet der evangeliet deles med andre til hvert barn, og sett av nok tid til å fullføre dette prosjektet i løpet av samlingsstunden. Når barna er ferdige, repeterer du hvordan man kan ha et hjem der evangeliet deles med andre.

  Fortell om en god opplevelse du har hatt med å dele evangeliet med andre, eller fortell om en du har lest om i Liahona. Bær vitnesbyrd om velsignelsene vi mottar når vi deler evangeliet med andre.

 3. Sangpresentasjon: «Vi er kalt» (Barnas sangbok, 94-95 eller Salmer, 164). Nynn eller spill sangen en gang. Be barna rekke opp hånden hvis de gjenkjenner sangen. Spør hvordan sangen får dem til å føle seg. Fortell dem navnet på sangen, og vis Kunst inspirert av evangeliet 612 (Misjonærer forkynner Jesu Kristi evangelium). Forklar at denne sangen er en favoritt blant misjonærer som er kalt til å tjene.

  Lær barna refrenget først. Syng siste frase: «Herren gir oss kraft når vi går fremad, vi som tjener Gud.» Be barna rekke opp hånden når de hører ordene «vi som tjener Gud». Syng frasen for barna, og be dem legge merke til hvem det er de vil tjene. Del Primær-barna i tre grupper. La den første gruppen synge «Herren gir oss kraft», den andre gruppen synge «når vi går fremad» og den tredje gruppen synge «vi som tjener Gud». Syng linjen flere ganger slik at hver gruppe får sjansen til å synge hver frase.

  Når du lærer barna versene i sangen, skulle du om nødvendig definere ordene.

  Gi et kort eksempel på en misjonær som ble kalt til å tjene og som gjorde det med kraft fra Herren (for eksempel Paulus, Ammon, Samuel Smith, en generalautoritet, en lokal leder av Kirken eller et medlem av din familie).