Joseph flytter til Ohio

Fra profeten Joseph Smiths liv

Joseph flytter til Ohio

Tilpasset fra Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red. Preston Nibley (1979), 230; Keith W. Perkins, «From New York to Utah: Seven Church Headquarters, Ensign, aug. 2001, 54-55; «House of Revelation», Ensign, jan. 1993, 33. Se også Læresetninger fra Kirkens presidenter: Joseph Smith (2007), xvii-xviii, 11, 13-14, 157-159, 203, 207-8, 271-73, 307-8.