Alle mennesker er skapt i Guds bilde

Besøkende lærerinners budskap

Alle mennesker er skapt i Guds bilde

Bruk de skriftsteder og uttalelser som best dekker behovene til de søstrene du besøker. Bær vitnesbyrd om læresetningene. Oppfordre dem du underviser til å fortelle hva de har følt og lært.

Hva vet vi om å være «skapt i Guds bilde»?

Moses 2:27: «Og jeg, Gud, skapte mennesket i mitt eget bilde, i min Enbårnes bilde skapte jeg det, til mann og kvinne skapte jeg dem.»

President Gordon B. Hinckley (1910-2008): «Vårt legeme er hellig. Det er skapt i Guds bilde. Det er enestående, Guds største skaperverk. Intet kamera har noen gang kunnet måle seg med menneske-øyets under. Ingen pumpe er noen gang blitt laget som kunne virke så lenge og arbeide så hardt som menneskehjertet. Øret og hjernen er et mirakel… Disse, og andre av våre legemsdeler og organer, er representative for det guddommelige, allmektige geni som Gud vår evige Fader er.» («Vær rene», Lys over Norge, juli 1996, 49.)

President Thomas S. Monson: «Gud vår Fader har ører og hører våre bønner. Han har øyne og ser våre handlinger. Han har munn så han kan tale til oss. Han har et hjerte og føler medlidenhet og kjærlighet. Han er virkelig der. Han lever. Vi er hans barn, skapt i hans bilde. Vi ser ut som ham, og han ser ut som oss.» («I Know That My Redeemer Lives», Tambuli, apr. 1988, 6.)

Hva har vissheten om at jeg er skapt i Guds bilde å si for min livsførsel?

Eldste LeGrand Richards (1886-1983) i De tolv apostlers quorum: «Det finnes mange mennesker som mener at deres legeme er deres eget, og at de kan gjøre med det hva de vil. Men Paulus gjør det … klart at legemet ikke er deres eget, for det er dyrt kjøpt, og at “dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere” [1. Kor. 3:17].» (Et underlig og forunderlig verk, norsk rev. utg. 1982, 255.)

Eldste Joseph B. Wirthlin i De tolv apostlers quorum: «Vi skulle bli kjent med “den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus” (Johannes 17:3). … Å kjenne Gud er å tenke det han tenker, å føle det han føler, å ha de samme krefter som ham, å fatte de sannheter han forstår og gjøre det han gjør. De som kjenner Gud, blir ham lik og lever hans type liv, som er evig liv. … Han ga sine nephittiske disipler følgende instruksjon: “Hva slags menn burde dere være? Sannelig sier jeg dere, likesom jeg er” (3. Nephi 27:27).» («Vår Herre og Frelser», Lys over Norge, jan. 1994, 6-7.)

Susan W. Tanner, tidligere Unge kvinners generalpresident: «Har din mor eller far noensinne minnet deg om … å huske at du er et Guds barn og oppføre deg deretter? Misjonærer bærer et skilt som en konstant påminnelse … om å kle seg sømmelig og tiltalende, være høflige mot andre og gjøre sitt beste for å ha Kristi bilde i sitt ansikt… Ved en pakt har vi alle påtatt oss Kristi navn. Hans navn skulle være inngravert i vårt hjerte. Likeledes forventes det at vi skal oppføre oss som verdige barn av vår himmelske Fader, som iallfall billedlig har sendt oss til jorden med formaningen “husk hvem du er!”» («Vår himmelske Faders døtre», Liahona, mai 2007, 107.)

For ytterligere studium, se Job 7:17, L&p 110:2-3, Joseph Smith Historie 1:17.