Vispārējā konference
Ciānas māsas
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Ciānas māsas

Jūs būsiet būtisks spēks Israēla sapulcināšanā un Ciānas ļaužu radīšanā.

Manas mīļās māsas, es esmu svētīts, ka varu jūs uzrunāt šajā brīnišķīgajā pasaules vēstures laikā. Ar katru dienu mēs pietuvojamies godības pilnajam brīdim, kad Glābējs Jēzus Kristus atgriezīsies uz Zemes. Mēs zinām par dažiem briesmīgiem notikumiem, kas notiks pirms Viņa atnākšanas, tomēr mūsu sirdis ir pilnas prieka un pārliecības, jo mēs zinām arī par tiem brīnišķajiem apsolījumiem, kas tiks piepildīti pirms Viņa atgriešanās.

Jums, mīļotajām Debesu Tēva meitām un Tā Kunga, Jēzus Kristus, meitām Viņa valstībā,1 būs izšķiroša loma turpmākajos, nozīmīgajos laikos. Mēs zinām, ka Glābējs nāks pie cilvēkiem, kuri ir tikuši sapulcināti un sagatavoti, lai dzīvotu tā, kā dzīvoja ļaudis Ēnoha pilsētā. Tur ļaudis bija vienoti ticībā Jēzum Kristum un bija kļuvuši tik šķīsti, ka tika paņemti debesīs.

Lūk, Tā Kunga atklātais apraksts par to, kas notiks ar Ēnoha ļaudīm un kas notiks šajā — pēdējā laiku pilnības — atklāšanā:

„Un pienāks tā diena, kad zeme atpūtīsies, bet pirms tās dienas debesis aptumšosies un tumsības priekškars pārklās zemi; un debesis drebēs, un arī zeme; un lielas bēdas būs starp cilvēku bērniem, bet Savus ļaudis Es pasargāšu;

Un taisnību Es sūtīšu lejā no debesīm; un patiesību sūtīšu Es no zemes, lai nestu liecību par Manu Vienpiedzimušo; Viņa augšāmcelšanos no mirušajiem; jā, un arī visu cilvēku augšāmcelšanos; un taisnībai un patiesībai Es likšu traukties pār zemi kā plūdiem, lai sapulcinātu Manus izredzētos no četrām zemes pusēm tai vietā, ko Es sagatavošu, Svētajā Pilsētā, lai Mani ļaudis varētu apjozt savus gurnus un raudzīties pēc Manas atnākšanas laika, jo tur būs Mans mājoklis; un tā tiks saukta par Ciānu, Jauno Jeruzālemi.

Un Tas Kungs sacīja uz Ēnohu: Tad tu un visa tava pilsēta sastapsiet viņus tur, un mēs pieņemsim viņus savā klēpī, un viņi mūs redzēs; un mēs kritīsim tiem ap kaklu, un viņi kritīs mums ap kaklu, un mēs skūpstīsim cits citu;

Un tur būs Mana mītne, un tā būs Ciāna, kas nāks atsevišķi no visa radītā, ko Es esmu radījis; un tūkstoš gadu garumā zeme atpūtīsies.”2

Jūs, māsas, jūsu meitas, mazmeitas un sievietes, kuras esat audzinājušas, būsiet galvenās, kuras radīs šo sabiedrību ar cilvēkiem, kuri pievienosies brīnišķīgajai savienībai ar Pestītāju. Jūs būsiet būtisks spēks Israēla sapulcināšanā un Ciānas ļaužu radīšanā, kuri mājos mierā Jaunajā Jeruzālemē.

Tas Kungs caur Saviem praviešiem jums ir devis apsolījumu. Palīdzības biedrības pirmsākumos pravietis Džozefs Smits māsām teica: „Ja jūs dzīvosiet atbilstoši savām privilēģijām, eņģeļus nevarēs atturēt no tā, lai tie nekļūtu par jūsu sabiedrotajiem.3

Šis apbrīnojamais potenciāls slēpjas jūsos, un jūs tam tiekat sagatavotas.

Prezidents Gordons B. Hinklijs teica:

„Jums, māsas, … nav atvēlēta otršķirīga vieta Tēva iecerē, kas nodrošina Viņa bērnu mūžīgo laimi un labklājību. Jūs esat ārkārtīgi svarīga šīs ieceres daļa.

Bez jums šī iecere nevarētu pastāvēt. Bez jums visa iecere tiktu sagrauta. …

Katra no jums ir Dieva meita, kura ir apdāvināta ar dievišķām pirmdzimtības tiesībām.”4

Mūsu pašreizējais pravietis, prezidents Rasels M. Nelsons, ir šādi aprakstījis jūsu lomu, gatavojoties Glābēja atnākšanai:

„Nav iespējams noteikt, kādu ietekmi … sievietes atstāj ne tikai ģimenē, bet arī Tā Kunga Baznīcā, būdamas sievas, mātes, vecmāmiņas, māsas un tantes, skolotājas un vadītājas un it īpaši būdamas piemēri un dedzīgas ticības aizstāves.

Tā tas ir bijis katrā evaņģēlija atklāšanas laikmetā kopš Ādama un Ievas dienām. Tomēr šī atklāšanas laikmeta sievietes atšķiras no jebkura cita laikmeta sievietēm, jo šis atklāšanas laikmets atšķiras no citiem. Šī atšķirība sniedz kā privilēģijas, tā arī pienākumus.”5

Šis atklāšanas laikmets atšķiras ar to, ka Tas Kungs mūs vadīs, lai mēs sagatavotos būt tādi, kā Ēnoha pilsētas ļaudis. Viņš caur saviem apustuļiem un praviešiem ir aprakstījis, ko ietvers šī pārvēršanās par Ciānas tautu.

Elders Brūss R. Makonkijs mācīja:

„Laiks, kad dzīvoja [Ēnohs], bija nekrietnības un ļaunuma, tumsības un sacelšanās, karu un postažas laiks, laiks pirms Zemes šķīstīšanas ar ūdeni.

Taču Ēnohs bija uzticīgs. Viņš „redzēja To Kungu” un runāja ar Viņu „vaigu vaigā”, kā viens cilvēks runā ar otru. (Mozus 7:4.) Tas Kungs Viņu sūtīja pasludināt pasaulei grēku nožēlošanu un deva viņam pavēli „kristīt Tēva un Dēla, kurš ir pilns labvēlības un patiesības, un Svētā Gara, kurš liecina par Tēvu un Dēlu, Vārdā” (Mozus 7:11). Ēnohs noslēdza derības un sapulcināja draudzi ar patiesi ticīgajiem, kuri kļuva tik uzticīgi, ka „Tas Kungs nāca un dzīvoja ar Saviem ļaudīm, un viņi dzīvoja taisnībā”, un tika svētīti no augstumiem. „Un Tas Kungs sauca savus ļaudis par Ciānu, tāpēc ka viņi bija vienas sirds un viena prāta un dzīvoja taisnībā; un nebija nabagu starp tiem.” (Mozus 7:18.) …

Kad Tas Kungs bija nosaucis Savus ļaudis par Ciānu, Svētajos Rakstos ir teikts, ka Ēnohs „uzcēla pilsētu, kas tika nosaukta par Svēto Pilsētu, patiesi Ciānu”; ka Ciāna „tika paņemta debesīs”, kur „Dievs pieņēma to Savā klēpī”; un ka „no tā laika radās teiciens, Ciāna ir pazudusi” (Mozus 7:19, 21, 69). …

Šī pati Ciāna, kas tika paņemta debesīs, atgriezīsies, … kad Tas Kungs to atkal atjaunos, un tās iedzīvotāji pievienosies Jaunajai Jeruzālemei, kas tiks nodibināta tajā laikā.”6

Ja pagātne ir prologs, tad Glābēja atnākšanas laikā to meitu, kuras ir dziļi nodevušās savām derībām ar Dievu, būs vairāk nekā puse no tām, kuras ir gatavas Viņu sagaidīt Viņa atnākšanā. Taču, neatkarīgi no skaitļiem, jūsu ieguldījums, radot vienotību to cilvēku vidū, kuri ir gatavi šai Ciānai, būs daudz lielāks par pusi.

Es jums pateikšu, kāpēc es domāju, ka tā būs. Mormona Grāmatā ir stāsts par Ciānas ļaudīm. Jūs atceraties, ka tas bija pēc tam, kad augšāmceltais Glābējs viņus bija mācījis, mīlējis un svētījis, ka „tai zemē vairs nebija strīdu, pateicoties Dieva mīlestībai, kas mājoja ļaužu sirdīs”.7

Mana pieredze man ir rādījusi, ka Debesu Tēva meitām ir dāvana mazināt strīdus un veicināt taisnīgumu ar savu mīlestību pret Dievu un ar Dieva mīlestību, ko viņas liek sajust cilvēkiem, kuriem viņas kalpo.

Es to pieredzēju jaunībā, kad mūsu mazmazītiņā draudze sapulcējās manās bērnības mājās. Mēs ar brāli bijām Ārona priesterības nesēji, un mans tēvs bija vienīgais Melhisedeka priesterības nesējs. Draudzes Palīdzības biedrības prezidente bija jaunpievērstā, kuras vīrs nepriecājās par viņas kalpošanu Baznīcā. Visi draudzes locekļi bija gados vecākas māsas, kurām mājās nebija priesterības nesēja. Es vēroju, kā mana mamma un šīs māsas cita par citu nemitīgi rūpējās, mīlēja un uzmundrināja. Tagad es saprotu, ka man tika dota iespēja gūt priekšstatu par Ciānu.

Es turpināju mācīties par uzticīgu sieviešu ietekmi kādā nelielā draudzē Albukerkē, Ņūmeksikā. Es vēroju, kā draudzes prezidenta sieva, apgabala prezidenta sieva un Palīdzības biedrības prezidente sasilda katra jaunpienācēja un jaunpievērstā sirdi. Svētdienā, kad es devos prom no Albukerkes, kurā es divus gadus biju vērojis turienes māsu ietekmi, tika izveidots pirmais stabs. Tagad Tas Kungs tur ir nolicis Savu templi.

Pēc tam es pārcēlos uz Bostonu un kalpoju apgabala prezidijā, kas pārraudzīja nelielas draudzes, kas bija izvietojušās pa diviem štatiem. Tajās bija domstarpības, ko vairākkārtīgi atrisināja mīlošas un piedodošas sievietes, kuras palīdzēja mīkstināt sirdis. Svētdienā, kad es devos prom no Bostonas, Augstākā prezidija loceklis organizēja pirmo stabu Masačūsetsā. Tagad tur atrodas templis, netālu no vietas, kur kādreiz dzīvoja apgabala prezidents. Uzticīgas un mīlošas sievas ietekmē viņš bija kļuvis par aktīvu Baznīcas locekli un vēlāk tika aicināts kalpot par staba prezidentu un tad — par misijas prezidentu.

Māsas, jums ir tikusi dota svētība — būt par Dieva meitām ar īpašām dāvanām. Jūs laicīgajā dzīvē esat paņēmušas līdzi garīgu spēju rūpēties par citiem un palīdzēt viņiem būt mīlošākiem un šķīstākiem, dodot viņiem iespēju dzīvot kopā Ciānas sabiedrībā. Tā nav nejaušība, ka Palīdzības biedrības — pirmās Baznīcas organizācijas, kas paredzēta tieši Debesu Tēva meitām, — devīze ir „Žēlsirdība nekad nebeidzas”.

Žēlsirdība ir tīrā Kristus mīlestība. Un tieši ticība Viņam un Viņa bezgalīgās Izpirkšanas pilnīgā ietekme dos iespēju jums un tiem, kurus mīlat un kuriem kalpojat, saņemt dievišķo dāvanu — dzīvot ilgi meklētajā un apsolītajā Ciānas sabiedrībā. Tur jūs būsiet Ciānas māsas, kuras personīgi mīlēs Tas Kungs un tie, kurus esat svētījušas.

Es liecinu, ka jūs esat Tā Kunga valstības pilsones uz Zemes. Jūs esat mīloša Debesu Tēva meitas, kurš jūs sūtīja uz pasaules ar unikāliem talantiem, ko jūs apsolījāt izmantot, lai svētītu citus. Es jums apsolu, ka Tas Kungs caur Svēto Garu jūs vedīs pie rokas. Viņš ies jūsu vaiga priekšā, kad jūs palīdzēsiet Viņam sagatavot Viņa ļaudis kļūt par Viņa apsolīto Ciānu. Par to es liecinu Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen.