Vispārējā konference
Rekomendēts Tam Kungam
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Rekomendēts Tam Kungam

Tagad sāciet procesu, lai kļūtu „rekomendēts Tam Kungam”, lai Viņa Gars būtu ar jums pārpilnībā.

Labrīt, brāļi un māsas! Būdams mūsu Glābēja, Jēzus Kristus, māceklis, es esmu ar nepacietību gaidījis, lai mēs virtuāli varētu pulcēties šajā konferencē no visām pasaules malām.

Šis ir bijis visneparastākais gads. Man tas iesākās ar Augstākā prezidija uzdevumu iesvētīt svēto templi Tam Kungam Durbanā, Dienvidāfrikā. Es nekad neaizmirsīšu tās celtnes grandiozitāti. Taču vairāk par celtnes izskatu es vienmēr glabāšu atmiņā to cilvēku cieņu, kuri bija tik labi sagatavojušies, lai ieietu šajā svētajā celtnē. Viņi ieradās gatavi piedalīties vienā no evaņģēlija Atjaunošanas varenajām svētībām — Tā Kunga nama iesvētīšanā. Ierodoties viņu sirdis bija piepildītas ar mīlestību pret Viņu un Viņa Izpirkšanu. Viņi ieradās ar pateicību mūsu Debesu Tēvam par svētajiem priekšrakstiem, kas ved uz paaugstināšanu. Viņi ieradās cienīgi.

Tempļi, lai kur arī tie atrastos, paceļas pāri pasaules ceļiem. Katrs pēdējo dienu svēto templis visā pasaulē — visi 168 — stāv kā liecība mūsu ticībai mūžīgajai dzīvei un priekam to pavadīt kopā ar mūsu ģimenēm un mūsu Debesu Tēvu. Tempļa apmeklēšana palielina mūsu izpratni par Dievību un mūžīgo evaņģēliju, mūsu apņemšanos dzīvot un mācīt patiesos principus un mūsu vēlmi sekot mūsu Kunga un Glābēja, Jēzus Kristus, piemēram.

Katra Baznīcas tempļa ārpusē atrodas šie atbilstošie vārdi: „Svēts Tam Kungam.” Templis ir Tā Kunga nams un patvērums no pasaules. Viņa Gars apņem tos, kuri pielūdz Dievu šajā svētajā namā. Viņš nosaka standartus, pēc kuriem mēs ieejam kā Viņa viesi.

Mans sievastēvs Bleins Tvičels, viens no labākajiem vīriešiem, ko esmu pazinis, sniedza man lielisku mācību. Mēs ar māsu Rasbandu apciemojām viņu, kad viņa laicīgā dzīve tuvojās izskaņai. Kad iegājām viņa istabā, viņa bīskaps jau devās prom. Kad mēs sasveicinājāmies ar bīskapu, es nodomāju: „Cik jauks bīskaps! Viņš ir šeit, lai kalpotu uzticīgam savas bīskapijas loceklim.”

Es ieminējos Bleinam: „Vai tas nebija jauki, ka bīskaps bija ieradies?”

Bleins paskatījās uz mani un atbildēja: „Tas bija daudz kas vairāk par to. Es lūdzu bīskapam ierasties, jo es vēlējos iziet manu tempļa rekomendācijas interviju. Es vēlos aiziet, rekomendēts Tam Kungam.” Un viņš to izdarīja!

Šī frāze „rekomendēts Tam Kungam” ir palikusi man atmiņā. Tā ir radījusi jaunu perspektīvu tam, ka mūsu Baznīcas vadītāji mūs regulāri intervē. Tempļa rekomendācija ir tik svarīga, ka agrīnajā Baznīcā līdz pat 1891. gadam katru tempļa rekomendāciju apstiprināja Baznīcas prezidents.1

Neatkarīgi no tā, vai esat jaunietis vai pieaugušais, jūsu tempļa rekomendācijas intervija nav par to, ko vajadzētu vai nevajadzētu darīt. Rekomendācija nav kontrolsaraksts, caurlaide vai biļete īpašai sēdvietai. Tai ir daudz augstāks un svētāks nolūks. Lai kvalificētos tempļa rekomendācijas godam, jums ir jādzīvo saskaņā ar Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas mācībām.

Jūsu intervijas laikā jums ir iespēja izzināt savu dvēseli par savu personīgo ticību Jēzum Kristum un Viņa veiktajai Izpirkšanai. Jums ir tā svētība paust savu liecību par atjaunoto evaņģēliju, savu vēlmi atbalstīt tos, kurus Tas Kungs ir aicinājis vadīt Viņa Baznīcu, savu ticību evaņģēlija mācībai, savu ģimenes pienākumu izpildi, savām godīguma, šķīstības, uzticības un paklausības īpašībām, Gudrības vārda un desmitās tiesas likuma ievērošanu, kā arī sabata dienas svētīšanu. Tie ir Jēzum Kristum un Viņa darbam veltītas dzīves pamatprincipi.

Jūsu tempļa rekomendācija atspoguļo dziļu, garīgu apņemšanos, ka jūs tiecaties dzīvot pēc Tā Kunga likumiem un mīlat to, ko Viņš mīl: pazemību, lēnprātību, nelokāmību, žēlsirdību, drosmi, līdzjūtību, piedošanu un paklausību. Un jūs apņematies ievērot šos standartus, uzrakstot savu vārdu uz šī svētā dokumenta.

Jūsu tempļa rekomendācija atver debesu vārtus jums un citiem ar mūžīgas nozīmes ceremonijām un priekšrakstiem, tostarp kristībām, endaumentu, mūžīgo laulību un saistīšanu.

Būt „rekomendētam Tam Kungam” atgādina par to, kas tiek sagaidīts no pēdējo dienu svētā, kas ievēro noslēgtās derības. Mans sievastēvs Bleins redzēja to kā nenovērtējamu gatavošanos tai dienai, kad viņš pazemīgi stāvēs Tā Kunga priekšā.

Apdomājiet — kad Mozus uzkāpa Horeba kalnā un Tas Kungs, Jehova, parādījās viņam degošajā krūmā. Dievs viņam teica: „Novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme.”2

Apavu novilkšana pie tempļa durvīm nozīmē — palaist vaļā pasaulīgās vēlmes un baudas, kas mūs novērš no garīgās izaugsmes, atmest to, kas novērš mūsu uzmanību šajā vērtīgajā mirstīgajā dzīvē, neļauties ķildīgai uzvedībai un meklēt laiku būt svētiem.

Saskaņā ar dievišķo ieceri, mūsu fiziskais ķermenis ir Dieva radīts templis mūsu Garam, un pret to ir jāizturas ar godbijību. Tik patiesi ir kādas Sākumskolas dziesmas vārdi: „Mans ķermenis ir templis, kam vajadzīga vislielākā gādība.”3 Kad Tas Kungs parādījās nefijiešiem, Viņš pavēlēja: „[Tieciet iesvētīti], pieņemot Svēto Garu, lai jūs varētu stāvēt neaptraipīti Manā priekšā.”4 „Kādiem vīriem jums jābūt?” jautāja Tas Kungs un tad atbildēja, „tādiem kā Es.”5 Lai mēs būtu „rekomendēti Tam Kungam”, mēs cenšamies kļūt Viņam līdzīgi.

Es atceros, kā dzirdēju prezidentu Hovardu V. Hanteru, kad viņš sniedza savu pirmo uzrunu kā Baznīcas 14. prezidents. Viņš teica: „Tā ir manas sirds dziļākā vēlme, lai katrs Baznīcas loceklis būtu cienīgs ieiet templī. Tam Kungam būtu tīkami, ja ikviens pieaudzis Baznīcas loceklis būtu cienīgs un tam būtu derīga tempļa apmeklējuma rekomendācija.”6 Piebildīšu, ka ierobežota lietojuma rekomendācija norādīs mūsu dārgajai jaunatnei skaidru ceļu.

Prezidents Rasels M. Nelsons atgādināja prezidenta Hantera vārdus: „Tajā dienā, 1994. gada 6. jūnijā, tempļa rekomendācija, ko nēsājam sev līdzi, kļuva par citādāku priekšmetu manā makā. Pirms tam tas bija līdzeklis mērķa sasniegšanai. Tas bija līdzeklis, lai ļautu man ieiet Tā Kunga svētajā namā, taču pēc tam, kad viņš izteica šo paziņojumu, tas kļuva par pašmērķi. Tā kļuva par manu paklausības simbolu Dieva pravietim.”7

Ja jūs vēl neesat saņēmis savu tempļa rekomendāciju, vai arī jūsu tempļa rekomendācijai ir beidzies derīguma termiņš, nostājieties rindā pie bīskapa durvīm, kā agrīnie svētie 1846. gadā nostājās pie Navū tempļa durvīm.8 Mani priekšteči bija starp šiem ticīgajiem. Viņi grasījās atstāt savu skaisto pilsētu un doties uz rietumiem, taču viņi zināja, ka templī viņus sagaidīs svētas pieredzes. Sāra Riča rakstīja no kādas nelīdzenas takas Aiovā: „Ja ne ticība un zināšanas, kas mums tika dāvātas šajā templī …, mūsu ceļojums būtu bijis … kā lēciens tumsā.”9 Tas ir tas, kas mums pietrūkst, ja šo dzīvi dzīvojam bez iedvesmas un miera, kas apsolīts templī.

Tagad sāciet procesu, lai kļūtu „rekomendēts Tam Kungam”, lai Viņa Gars būtu ar jums pārpilnībā un Viņa standarti sniegtu jums „mierīgu sirdsapziņu”.10

Jūsu jauniešu vadītāji, elderu kvoruma prezidents, Palīdzības biedrības prezidente un kalpojošie brāļi un kalpojošās māsas palīdzēs jums sagatavoties, un jūsu bīskaps vai draudzes prezidents jūs vadīs ar mīlestību.

Mēs esam piedzīvojuši laiku, kad tempļi ir slēgti vai to izmantošana ir ierobežota. Prezidentam Nelsonam un tiem no mums, kas kalpo kopā ar viņu, iedvesmotais lēmums par tempļu slēgšanu bija „sāpīgs” un „satraucošs”. Prezidents Nelsons attapās, sev vaicājot: „Ko es teikšu pravietim Džozefam Smitam? Ko es teikšu Brigamam Jangam, Vilfordam Vudrafam un pārējiem prezidentiem — līdz pat prezidentam Tomasam S. Monsonam?”11

Tagad mēs pakāpeniski un ar pateicību no jauna atveram tempļus ierobežotā mērogā saistīšanas un endaumenta priekšrakstiem.

Tomēr nav atcelts tas, ka jābūt cienīgiem, lai apmeklētu templi. Ļaujiet man uzsvērt, ka neatkarīgi no tā, vai jums ir pieeja templim vai nav, lai stingri stāvētu uz derību takas, jums ir vajadzīga derīga tempļa rekomendācija.

Pagājušā gada nogalē mēs ar māsu Rasbandu bijām norīkojumā Jaunzēlandē, kur mēs runājām ar lielu grupu jauno neprecēto pieaugušo. Viņiem nav viegli pieejama tempļa; Hamiltonā templis tiek renovēts, un viņi joprojām gaida uz Oklendas tempļa celtniecības darbu uzsākšanu. Tomēr es sajutos pamudināts iedrošināt viņus atjaunot vai saņemt tempļa rekomendāciju.

Pat ja viņi nevar atrasties templī, Tā Kunga priekšā viņi būs tīri un gatavi kalpot Viņam. Būt derīgas tempļa apmeklējuma rekomendācijas cienīgam ir gan kā aizsardzība no pretinieka, jo jūs esat stingri apņēmušies Tā Kunga priekšā attiecībā par savu dzīvi, gan kā apsolījums, ka Gars būs kopā ar jums.

Mēs veicam tempļa darbu, kad mēs meklējam savus senčus un iesniedzam viņu vārdus priekšrakstiem. Kamēr tempļi ir aizvērti, mums joprojām ir iespēja veikt savas ģimenes vēstures darbu. Dieva Garam mītot mūsu sirdī, mēs kā pilnvaroti pārstāvji iestājamies par viņiem, lai viņi tiktu „rekomendēti Tam Kungam”.

Kad es kalpoju par tempļu departamenta izpilddirektoru, es dzirdēju prezidentu Gordonu B. Hinkliju atsaucamies uz šo Svēto Rakstu vietu, kurā Tas Kungs runā par Navū templi: „Lai Mana tempļa darbs un visi darbi, ko Es esmu jums nolicis, tiktu turpināti un netiktu pārtraukti; un lai jūsu uzcītība un jūsu neatlaidība, un pacietība, un jūsu darbi tiek dubultoti, jūs nekādā ziņā nezaudēsit savu algu — saka Pulku Kungs.”12

Mūsu darbs templī ir saistīts ar mūsu mūžīgo atalgojumu. Pēdējā laikā mēs esam tikuši pārbaudīti. Tas Kungs ir aicinājis mūs kalpot tempļos ar „uzcītību, … neatlaidību un pacietību”.13 Lai mēs būtu „rekomendēti Tam Kungam”, mums ir nepieciešamas šīs īpašības. Mums ir jābūt uzcītīgiem, dzīvojot pēc baušļiem, neatlaidīgi jāpievērš uzmanība mūsu tempļa derībām un jābūt pateicīgiem par to, ko Tas Kungs turpina mācīt par tām, un jābūt pacietīgiem, gaidot tempļu pilnīgu atvēršanu.

Tas Kungs, aicinot mūs „dubultot” mūsu pūles, lūdz, lai mēs pieaugtu taisnīgumā. Piemēram, mēs varam pilnveidot Svēto Rakstu studēšanu, ģimenes vēstures darbu un mūsu ticības pilnās lūgšanas, lai mēs varētu dalīties mīlestībā pret Tā Kunga namu ar tiem, kas gatavojas saņemt tempļa rekomendāciju, it īpaši ģimenes locekļiem.

Būdams Tā Kunga, Jēzus Kristus, apustulis es jums apsolu: ja jūs centīsieties dubultot savus taisnīgos centienus, jūs jutīsieties atjaunoti uzticībā Dievam Tēvam un Jēzum Kristum, jūs sajutīsiet, kā Svētais Gars vada jūs pārpilnībā, jūs būsiet pateicīgi par jūsu noslēgtajām, svētajām derībām un jūs izjutīsiet mieru, zinot, ka esat „rekomendēts Tam Kungam”. Jēzus Kristus Vārdā, āmen.