8. õppetund: Jeesus Kristus täitis kõike õigust
  Footnotes

  8. õppetund

  Jeesus Kristus täitis kõike õigust

  Sissejuhatus

  Jeesus Kristus elas täiuslikku elu, alludes kõikides asjades Taevase Isa tahtele. Kaasaja prohvetid on tunnistanud: „Kuigi [Jeesus Kristus] oli patuta, ristiti Ta selleks, et täita kõike õigust” (Elav Kristus: apostlite tunnistus. – Liahoona, aprill 2000, lk 2–3). Nagu Päästja, täidame me kõike õigust, kui allutame ennast igavikulise evangeeliumi talitustele ja lepingutele. See õppetund vaatab, kuidas Päästja allutas end igavikulisele evangeeliumile ja kuidas me võime järgida Tema eeskuju.

  Ettevalmistav materjal

  Õpetamissoovitused

  Matteuse 3:13–17; 2. Nefi 31:4–9

  Jeesuse Kristuse ristimine

  Paluge õpilastel mõtiskleda järgmise situatsiooni üle:

  Sõbraga religioonist rääkides tõuseb üles küsimus ristimise kohta. Kui olete selgitanud, miks te ristitud saite, küsib sõber: „Ma mõistan, et meid ristitakse, et saada patust puhtaks. Kuid Jeesus oli täiuslik; Temal ei olnud ühtegi pattu. Mispärast siis Tema ristitud sai?”

  Andke õpilastele hetk aega selle küsimuse üle mõtelda ja paluge neil seejärel vastata.

  video icon
  Kui olete küsimuse üle mõnda aega arutlenud, paluge õpilastel Matteuse 3:13–17 ette lugeda või näidake videot „The Baptism of Jesus” (2:55) sarjast „The Life of Jesus Christ Bible Videos”. (Laadige video enne tundi alla ja vaadake läbi.) Kui te näitate videot, siis paluge õpilastel pühakirjadest teksti jälgida.

  Küsige pärast video vaatamist:

  • Mis põhjuse andis Jeesus oma ristimise kohta? (Võiksite kirjutada tahvlile järgmise põhimõtte: Jeesus Kristus sai ristitud, et täita kõike õigust.)

  • Mida tähendab teie arvates, et Jeesus sai ristitud, et „täita kõike õigust”? (Matteuse 3:15)

  Et aidata õpilastel sellele küsimusele vastata, andke neile aega pühakirju uurida. Võiksite soovitada, et nad kirjutaksid viite 2. Nefi 31:4–9 pühakirjakoha Matteuse 3:15 kõrvale leheservale. Paluge õpilastel lugeda läbi 2. Nefi 31:5–6, et näha, millise küsimuse Nefi esitas. Kui õpilastel on olnud lugemiseks piisavalt aega, selgitage, et Nefi vastas sellele küsimusele kirjakohas 2. Nefi 31:7–9. Paluge ühel õpilasel need salmid ette lugeda ja laske klassil teksti jälgida ning leida, mil moel täitis Päästja ristitud saades kõike õigust ehk kogu õigemeelsust. Võiksite õpilastele soovitada leitu ära märkida. Kui õpilased leitut jagavad, kirjutage tahvlile järgmised avaldused:

  Ta alandas ennast Isa ees.

  Ta tunnistas Isale, et kuuletub Tema käskudele.

  Ta näitas inimlastele, mis teed pidi võivad nad siseneda selestilisse kuningriiki.

  Ta näitas meile eeskuju.

  (NB! See tegevus aitab õpilastel harjutada pühakirjade uurimise oskust – nimekirjade tegemist, mis aitab neil märgata võtmepunkte, mida pühakirjakirjutaja rõhutada soovis.)

  Tuletage õpilastele meelde, mida Nefi küsis (vt salm 6). Seejärel küsige:

  • Pidades meeles tahvlile kirjutatud lauseid, kuidas annab Jeesuse Kristuse ristimine eeskuju õigemeelsusest?

  Kui õpilased vastavad, tehke kindlaks, et märgatakse ja arutatakse järgmiseid ideid (soovi korral asendage tahvlile kirjapandu järgmiste lausetega):

  Õigemeelsus on alandlikult Isa tahtele allumine.

  Õigemeelsus on teha Isaga leping alati kuuletuda Tema käskudele.

  Õigemeelsus on päästmistalituste saamine.

  Õigemeelsus on Jeesuse Kristuse eeskuju järgimine.

  Küsige klassilt:

  • Kuidas võime rakendada oma ellu Jeesuse Kristuse eeskuju õigemeelsusest?

  Tunnistage õpilastele, et nagu meie, oli ka Jeesus allutatud Taevase Isa plaani kõikidele tingimustele. Tema täiuslik elu on eeskuju, mida me peaksime püüdma järgida.

  2. Nefi 31:10–21

  Päästja eeskuju järgimine

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette 2. Nefi 31:10–12. Küsige klassilt:

  • Millise kutse esitas Päästja meile kõigile salmis 10?

  • Mida ütleb Jeesus nende salmide kohaselt, et me peame Tema järgimiseks tegema?

  Paluge õpilastel lugeda läbi 2. Nefi 31:16–17. Seejärel küsige:

  • Mida me peame veel tegema, et järgida Päästja eeskuju?

  • Mida tähendab lõpuni vastu pidada ja järgida „elava Jumala Poja eeskuju”? (Salm 16) (Soovi korral rõhutage sõna tehke salmis 17. Samuti rõhutage järgmist põhimõtet: kui me järgime Jeesust Kristust, võime Tema kombel täita kogu õigemeelsuse.)

  Selgitage õpilastele, et kirjakohad, mida nad lugesid 2. Nefi 31. peatükis, sisaldavad selle igavikulise evangeeliumi olemust, millele Taevane Isa enne maailma loomist aluse pani.

  Paluge õpilastel analüüsida kirjakohta Roomlastele 6:3–6 ja otsida võtmesõnu ja -fraase, mis kinnitavad, et Jeesuse Kristuse eeskuju järgmiseks on vaja rohkemat kui ristitud saada. Võiksite õpilastele soovitada leitu ära märkida.

  Andke õpilastele koopia Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem Robert D. Halesi avaldusest ja paluge neil see läbi lugeda. Paluge neil mõtiskleda, kuidas on nende enda ristimine nende elu mõjutanud.

  Vanem Robert D. Hales

  „Kui me mõistame oma ristimislepingut ja Püha Vaimu andi, muudab see meie elu ja püstitab täieliku liidu Jumala kuningriigiga. Kui meie teele satuvad kiusatused, kui me kuulatame, siis Püha Vaim tuletab meile meelde, et me oleme lubanud mäletada oma Päästjat ja pidada Jumala käske. ‥

  Kui me järgime Jeesuse eeskuju, siis ka meie näitame, et me parandame meelt ja oleme sõnakuulelikud oma Taevase Isa käskude pidamisel. Me alandame ennast murtud südame ja kahetseva vaimuga, tulles patu äratundmisele ja otsides andestust oma üleastumistele (vt 3Ne 9:20). Me tunnistame, et me soovime võtta enda peale Jeesuse Kristuse nime ja Teda alati mäletada. ‥

  Ma palvetan, et igaüks meist Tema kuningriigi liikmena mõistab, et meie ristimine ja kinnitamine on värav Tema kuningriiki. Kui me siseneme, siis me lubame olla tema kuningriigis – igavesti! (The Covenant of Baptism: To Be in the Kingdom and of the Kingdom. – Ensign, nov 2000, lk 7–9)

  Esitage õpilastele järgmine küsimus:

  • Kuidas on ristitud saamine aidanud teil järgida Jeesuse Kristuse eeskuju, mis puutub kogu õigemeelsuse täitmist?

  Andke õpilastele hetk aega mõtiskleda, kui hästi täidavad nad õigemeelsuse norme, mida Päästja oma ristimisega üles näitas. Paluge õpilastel mõtiskleda, mida nad võivad veel teha, et näidata kuulekust Taevasele Isale.

  Õpilase lugemismaterjal