7. õppetund: Jeesus Kristus – Jumala Ainusündinud Poeg lihas
  Footnotes

  7. õppetund

  Jeesus Kristus – Jumala Ainusündinud Poeg lihas

  Sissejuhatus

  Muistsel ajal oli uudis Päästja sünnist rõõmusõnum, mida paljud kuulutasid – Jumal on saatnud oma Poja maailma lunastama. „Elav Kristus: apostlite tunnistus” kuulutab, et Jeesus on „Isa Esmasündinu, Ainusündinud Poeg lihas, maailma Lunastaja” (Liahoona, aprill 2000, lk 2–3). Selles õppetunnis õpivad õpilased, miks oli tähtis, et Jeesus sündis surelikust emast ja surematust Isast.

  Ettevalmistav materjal

  Õpetamissoovitused

  Matteuse 1:18–24; Luuka 1:26–35; Moosia 3:7–8

  „Isa Ainusündinu”

  video icon
  Alustage tundi, näidates videot „The Nativity” (Jeesuse sünd) (2:59). (Laadige video enne tundi alla ja vaadake läbi.)

  Küsige pärast video vaatamist:

  • Millised Päästja sünni aspektid on teile tähtsad ja miks?

  Öelge õpilastele, et selles tunnis arutate te Jeesuse Kristuse sünni asjaolu, mida me peame teadma, et mõista Päästja võimet täita oma rolli Isa plaanis.

  Paluge õpilastel lugeda Matteuse 1:18–19 ja laske neil ette kujutada nendes salmides kirjeldatud olukorda. (NB! Ettekujutamine on pühakirjade uurimise oskus, mis võib muuta pühakirjaloo elavamaks ja reaalsemaks.) Seejärel küsige õpilastelt, kuidas nad ennast tunneksid, kui leiaksid ennast olukorrast, mis on sarnane Joosepi olukorraga. Paluge õpilastel lugeda Matteuse 1:20–24 ja leida, miks otsustas Joosep Maarjat mitte „salaja minema saata” (salm 19) ehk privaatselt tühistada oma kihlus Maarjaga. (NB! Keeruliste sõnade ja fraaside defineerimine aitab õpilastel pühakirju mõista. Nende salmide kohta võite kasutada järgmiseid selgitusi: 1) nimi Jeesus (Yeshua aramea keeles) tähendab „Jehoova on pääste” või „Jehoova päästab”; 2) pühakiri, millele viidatakse salmides Matteuse 1:22–23 on Jesaja 7:14; ja 3) nimi Immaanuel tähendab „Jumal meiega”.)

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette Luuka 1:26–30. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida, mida õpetatakse Maarja kohta. Paluge õpilastel leitut selgitada. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Luuka 1:31–35 ja teistel teksti jälgida. Küsige:

  • Kuidas kinnitavad need salmid seda, kes oli Jeesuse Isa?

  Joonistage järgmine skeem tahvlile:

  skeem, vanemad, sina

  Esitage ühele õpilasele järgmised küsimused:

  • Millise füüsilise tunnusjoone pärisid sa oma isalt? Millise füüsilise tunnusjoone pärisid sa oma emalt?

  Lisage õpilase vastused tahvlil olevale skeemile (vt juuresolevat näidet):

  skeem, vanemad, tunnusjooned, sina

  Kustutage eelmine skeem ja joonistage tahvlile järgmine:

  skeem, Maarja, Taevane Isa, Jeesus Kristus

  Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem James E. Talmage’i (1862–1933) järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  Vanem James E. Talmage

  „See Maarjale sündinud lapse isa oli Elohim, Igavene Isa, mitte loomuliku seadusega vastuolus, vaid vastavuses selle kõrgeima väljendusega, ‥ Tema loomuses olid Jumala väed koos surelikkuse võimete ja võimalustega; ja seda tavapärase pärilikkuse alusseaduse kaudu, mida on kuulutanud Jumal, mida on demonstreeritud teaduse kaudu ja öelnud filosoofid, et kõik elusolendid paljunevad nende liikide järgi. Jeesuslaps päris füüsilisi, meelelisi ja vaimseid tunnusjooni, suundumusi ning vägesid oma mõlemalt vanemalt – kellest üks oli surematu ja hiilgusega Jumal, teine inimnaine” (Jesus the Christ, 3. kd 1916, lk 81).

  • Milliseid olulisi tunnusjooni päris Päästja kummaltki oma vanemalt?

  Kui õpilased vastavad, kirjutage tahvlile sõna „Maarja” alla tunnusjooned, mille Jeesus Kristus päris oma emalt (nagu surelikkus – võime kannatada valu ja füüsiliselt surra). Kirjutage sõna „Taevane Isa” alla tunnusjooned, mille Jeesus päris oma Isalt (nagu jumalikkuse väed – surematus ja vägi elada igavesti; vt Johannese 10:17–18).

  Seejärel paluge ühel õpilasel lugeda ette Moosia 3:7–8. Küsige:

  • Miks oli Päästjal vaja nii surelikkuse kui ka surematuse väge, et lepitus lõpuni viia? (Kui õpilased vastavad, tehke kindlaks, et nad mõistavad järgmist tõde: kui Jumala Ainusündinud Poeg lihas, suutis Jeesus Kristus tuua lepitava ohvri, mille tegemiseks pidi ta kannatama rohkem, kui surelik inimene oleks suutnud, ja seega suutis ta täita oma osa Isa plaanis. Peale selle, kuna Jeesusel oli vägi surma üle, oli tal võime surnuist üles tõusta. Tehke kindlaks, et õpilased mõistavad, et kui Jeesus Kristus oleks sündinud kahele surelikule vanemale, ei oleks ta suutnud ületada surma ega kannatada lepituse otsatut valu ja kannatust. Kui Ta oleks sündinud kahele surematule vanemale, ei oleks Ta tundnud füüsilist kannatust ega surma.)

  Et seda olulist õpetust veelgi rohkem rõhutada, jagage igale õpilasele avaldus vanem Robert E. Wellsilt Seitsmekümnest ning andke neile aega, et seda lugeda ja selle üle mõtiskleda.

  Vanem Robert E. Wells

  „Jeesuse Kristuse jumalik pojaseisus ‥ on kesksel kohal terve päästmisplaani mõistmises. Ta on Isa Esmasündinud Poeg surelikkusele eelnenud elus ja Isa Ainusündinud Poeg maa peal. Jumal, Igavene Isa, on meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse ning oma teiste vaimulaste otsene isa. ‥

  Jumalik pojaseisus viitab ka määratlusele „Ainusündinud Poeg lihas”. ‥ See tiitel tähendab, et Jeesuse füüsiline keha loodi sureliku ema ja surematu Igavese Isa poolt, mille tõesus on ülioluline lepituseks, ja mis on ülim tegu, mida ei oleks suutnud täide saata tavaline inimene. Kristusel oli vägi loobuda oma elust ja vägi see uuesti tagasi võtta, sest Ta oli pärinud surematuse oma Taevaselt Isalt. Maarjalt, oma emalt, päris Kristus surelikkuse või võime surra.

  Kristuse lõputu lepitus ja Kristuse jumalik pojaseisus käivad käsikäes, et moodustada kristluse kõige tähtsam õpetus” (Our Message to the World. – Ensign, nov 1995, lk 65).

  Lõpetage õppetunni see osa järgmiste küsimustega:

  • Kuidas aitab teadmine omadustest, mis Jeesus päris Maarjalt, sul rohkem Päästjat usaldada ja Temasse uskuda?

  • Kuidas aitab teadmine omadustest, mis Jeesus päris Taevaselt Isalt, sul rohkem Päästjat usaldada ja Temasse uskuda?

  1. Nefi 11:13–21

  Nefi nägi Jumala alandumist

  Rääkige õpilastele, et loeme Mormoni Raamatust, kuidas Nefi nägi nägemust, milles ta sai teada Jeesuse Kristuse vanematest. Me võime tema nägemustest õppida teisi tõdesid. Paluge paaril õpilasel lugeda kordamööda ette 1. Nefi 11:13–21. Paluge ülejäänud klassil teksti jälgida ja leida selles kirjakohas õpetatavad tähtsad põhimõtted. Selgitage, et selles kontekstis tähendab sõna alandumine kõrgemast seisundist madalamasse seisundisse minemist või alama staatuse saamist.

  • Kes pidid Nefi nägemuse kohaselt saama Jeesuse Kristuse vanemateks? (Õpilased peaksid tundma ära järgmise õpetuse: Jumal, Igavene Isa, ja Maarja on sureliku Jeesuse Kristuse vanemad.)

  • Kui te mõtlete siiamaani õpitud õppetundidele sellel kursusel, siis miks peetakse Jeesuse Kristuse sündi osaks Tema alandumisest?

  Näidake Pühapäevakooli üldjuhataja, vend Tad R. Callisteri järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  Tad R. Callister

  „Jumal Poeg vahetas oma taevase kodu kõigi selle taevalike kaunistustega primitiivsete ornamentidega ulualuse vastu surelikkuses. Tema, „taeva Kuningas” (Al 5:50), „Issand, Kõigeväeline, kes valitseb” (Mo 3:5), lahkus troonilt, et pärida sõim. Ta vahetas jumala ülemvõimu lapsukese sõltuvuse vastu. ‥ See vahetus oli suuruselt võrreldamatu. ‥ Suur Jehoova, lugematu hulga maailmade Looja, lõpmatu vooruses ja väes, sisenes siia maailma sõimes, mähkmetesse mähituna” (The Infinite Atonement, 2000, lk 64).

  Et aidata õpilastel paremini mõista, kuidas Jeesuse Kristuse sünd surelikkuses oli samuti osa Jumal Isa alandumisest, lugege ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem Bruce R. McConkie avaldus.

  Vanem Bruce R. McConkie

  „Jumala (Isa) alandumine seisneb tõsiasjas, et kuigi Ta on ülendatud, täiuslik, hiilgusega Isik, sai temast isiklik ja otsene Isa surelikule Lapsele, kes sündis surelikust naisest” (Mormon Doctrine, 2. kd 1966, lk 155).

  Lõpetage tund, küsides õpilastelt, mis mõtteid või tundeid neil on olnud Päästja suhtes, kui nad on mõelnud Tema alandumisele ja Tema sünni imelistele asjaoludele. Küsige, kas keegi neist sooviks tänase tunni lõpetuseks jagada oma tunnistust Päästjast.

  Õpilase lugemismaterjal