18. õppetund: Päästja teenis vaimumaailmas
  Footnotes

  18. õppetund

  Päästja teenis vaimumaailmas

  Sissejuhatus

  Päästjast kõneledes on tänapäeva apostlid öelnud: „Tema oli lepitusanniks kõigi nende eest, kes eales on maa peal elanud või hakkavad elama” (Elav Kristus: apostlite tunnistus. – Liahoona, aprill 2000, lk 2–3). Tänu Päästja lepitavale ohvrile ja Tema teenimisele vaimumaailmas on igal Jumala lapsel, kes eales on maa peal elanud, võimalus evangeelium vastu võtta või see hüljata. Selles õppetunnis õpivad õpilased Päästja rolli kohta vaimumaailmas ja meie rolli kohta surnute päästmisel.

  Ettevalmistav materjal

  Õpetamissoovitused

  Luuka 23:39–43; Õpetus ja Lepingud 138:11–24

  Jeesus Kristus külastas vaimumaailma

  Soovi korral näidake pilte „Jeesuse matmine” (Gospel Art Book 2009, nr 58; vt ka LDS.org) ja „Maarja ja ülestõusnud Jeesus Kristus” (Gospel Art Book, nr 59).

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette avaldus vanem Spencer J. Condie’lt Seitsmekümnest:

  Vanem Spencer J. Condie

  „Kõik kristlikud usundid peavad Jeesuse surma ja ülestõusmise fakte põhitõekspidamiseks. Kuid see, mida Jeesuse surematu hing tegi pärast Tema surma ja enne Tema ülestõusmist, on mõistatuseks kõigile peale viimse aja pühade. Ja selle tähtsus, mida Ta nende tundide jooksul tegi, paneb õpetusliku aluse templite ehitamisele kogu maailmas. Veelgi enam, tunnistus sellest, mida Ta tegi, võib suuresti lohutada neid, kes leinavad armsama surma pärast.” (The Savior’s Visit to the Spirit World. – Ensign, juuli 2003, lk 32)

  Jeesuse matmine

  Carl Heinrich Bloch, Jeesuse matmine. Kasutatud Taanis Hillerødis Frederiksborgi lossis asuva Taani Rahvusliku Ajaloomuuseumi loal. Koopiate tegemine keelatud.

  Maarja ja ülestõusnud Jeesus Kristus

  Miks sa nutad? © 2015. Kõik õigused kuuluvad Simon Deweyle. Avaldatud Altus Fine Arti loal, www.altusfineart.com.

  Näidake pilte ja küsige klassilt:

  • Mida tegi Jeesus Tema matmise ja ülestõusmise vahepealsel ajal?

  Taustinfo saamiseks paluge õpilastel lugeda Luuka 23:39–43.

  • Mida ütles Päästja risti löödud kurjategijale? (Märkige, et prohvet Joseph Smith õpetas, et Päästja sõnade õigem väljendus oleks: „Täna pead sa minuga olema vaimumaailmas!” (History of the Church, 5. kd, lk 424–425) Paljud kristlased saavad Päästja kurjategijale öeldud sõnadest valesti aru, arvates, et inimene võib parandada meelt tõsistest pattudest oma elu viimasel hetkel. Kuid pühakirjad õpetavad, et me ei tohi lükata edasi oma meeleparandust.)

  • Kuidas annavad need sõnad aimu Päästja tegevustest ajal, mil Tema keha oli hauakambris? (Vt ka 1Pt 4:6.)

  Rääkige õpilastele, et president Joseph F. Smith sai ilmutuse, mis kirjeldab Jeesuse Kristuse külastust vaimumaailmas. Et aidata õpilastel mõista selle ilmutuse konteksti, tehke kokkuvõte Õpetuse ja Lepingute 138. osa sissejuhatusest ja esimesest kümnest salmist. Paluge mitmel õpilasel lugeda kordamööda ette Õpetus ja Lepingud 138:11–12, 15–16, 18–19, 23–24. Arutage järgmisi küsimusi:

  • Selle nägemuse kohaselt, mida tegi Päästja Tema matmise ja ülestõusmise vahepealsel ajal? (Õpilased peaksid mõistma, et sel ajal, kui Tema keha oli hauakambris, külastas Jeesus õigemeelseid vaime vaimumaailmas.)

  • Miks olid need õigemeelsed vaimud täidetud rõõmu ja heameelega? (Kui õpilased vastavad, rõhutage järgmist tõde: Jumala plaani järgi võisid surnud, kes olid olnud surelikkuses ustavad, saada lunastatud surmast pärast Jeesuse Kristuse ülestõusmist. Soovi korral märkige, et ühtegi misjonäri ei saadetud kuulutama evangeeliumi vaimudele vaimumaailmas enne, kui alles pärast Päästja ülestõusmist (vt Lk 16:19–31; Ms 7:36–39).)

  Õpetus ja Lepingud 138:20–37

  Kõik Jumala lapsed saavad võimaluse kuulda evangeeliumi

  Kutsuge õpilasi üles lugema Õpetus ja Lepingud 138:20–21, 25–28 ja leidma, millise küsimuse üle president Smith mõtiskles. (NB! Aitamaks õpilastel mõista heade küsimuste küsimise ja vastuste otsimise tähtsust pühakirjade uurimisel, märkige, et paljud ilmutused, mis on pühakirjades, anti südamest tulevate küsimuste tulemusena.) Pärast seda, kui õpilased on vastanud, paluge neil lugeda Õpetus ja Lepingud 138:29–30, otsides, kuidas vanglas olevad vaimud evangeeliumi kuulevad. Küsige:

  • Mida tegi Päästja vaimumaailma külastades õigemeelsete seas? (Tehke kindlaks, et iga õpilane tunneb ära järgmise tõe: vaimumaailmas olles organiseeris Jeesus töö surnute päästmiseks.)

  Jagage õpilased paaridesse. Paluge neil uurida Õpetus ja Lepingud 138:30–37 ning arutada sõna kõigile tähendust, nagu seda kasutatakse salmides 30, 31 ja 37. Kui aega on möödunud piisavalt, küsige:

  • Mis oli Päästja vaimumaailmas teenimise eesmärk? (Õpilased peaksid olema võimelised väljendama järgmist tõde: Päästja valmistas tee kõikidele Jumala lastele kuulda evangeeliumi ja saada rõõmutäius.)

  • Miks on evangeeliumi vaja kuulutada kõikidele Jumala lastele? (Vt ÕL 138:33–34; 1Pt 3:18–20.)

  • Mida õpetab see meile Jeesuse Kristuse lepitava teo mõjude kohta? (Lepituse mõju ulatus vaimumaailma.)

  Soovi korral lugege ette president Joseph Fielding Smithi (1876–1972) avaldus:

  President Joseph Fielding Smith

  „Mis juhtub loendamatute tuhandetega, kes on surnud ilma, et oleks iial kuulnud Kristusest või omanud võimalust meelt parandada ja oma patud andeks saada; ilma, et oleksid kunagi kohanud Kiriku vanemat, kellel on volitus? Mõned meie head kristlastest naabrid ütleksid, et nad on igaveseks kadunud. ‥

  Kas see oleks aus? Kas see oleks õiglane? Ei! Issand annab igale inimesele võimaluse kuulda ja saada igavese elu või koha tema kuningriigis.” (Doctrines of Salvation, koost Bruce R. McConkie, 3 kd 1954–1956, 2. kd, lk 132)

  • Miks on need tõed vaimumaailmast olulised? Mis vahet on, kas inimesed teavad nendest tõdedest vaimumaailma kohta?

  • Kuidas võib teadmine Päästja vaimumaailmas teenimise kohta teid trööstida?

  Me võime tuua päästmist surnutele

  handout icon
  Andke igale õpilase koopia käsilehest „Viimse aja töö surnute eest”. Jagage õpilased väikestesse gruppidesse või paaridesse. Paluge neil lugeda avaldusi käsilehelt, otsides ja arutades, milliseid õnnistusi lubatakse neile, kes osalevad surnute lunastamise töös.

  käsileht, Viimse aja töö surnute eest

  Kui olete andnud neile piisavalt aega, esitage järgmised küsimused:

  • Kuidas aitab see, kui me osaleme templi- ja pereajalootöös, nendel, kes on surnud, saada õnnistusi, mis tulevad tänu Jeesuse Kristuse lepitavale ohvrile?

  • Kuidas aitab surnute eest asendustalituste tegemine saada meil rohkem Päästja-sarnaseks? (Kui õpilased vastavad, rõhutage järgmist põhimõtet: kui me osaleme templitalitustes oma surnud esivanemate eest, aitame me neil saada päästetud ja meid tugevdatakse vastase vastu.)

  Soovi korral jagage president Gordon B. Hinckley (1910–2008) selgitust selle kohta, kuidas sarnaneb asendustöö surnute eest Päästja lunastustööga.

  President Gordon B. Hinckley

  „See, mis toimub Issanda kojas ‥ sarnaneb rohkem Issanda ohverduse vaimule kui ükski teine tegevus, mida ma tean. Miks? Kuna seda teevad need, kes annavad vabatahtlikult oma aega ja vara ilma tänu või autasu ootamata, et teha teiste eest seda, mida nad ei saa ise enda eest teha.” (A Century of Family History Service. – Ensign, märts 1995, lk 62–63; vt ka Ob 1:21)

  Paluge õpilastel vaadata uuesti avaldusi käsilehel ja küsige:

  • Millal olete näinud või tundnud ühte neist õnnistustest, mida lubatakse neile, kes teevad tööd surnute lunastuseks?

  Paluge õpilastel mõelda vaikselt järgmisele küsimusele:

  • Millist nendest lubadustest sooviksite te hetkel oma ellu ja mida olete selle saamiseks nõus tegema?

  Kutsuge õpilasi üles kohtuma oma koguduse pereajaloo konsultandiga, et õppida rohkem selle kohta, kuidas teha tööd surnud esivanemate eest. Lugege ette Õpetus ja Lepingud 128:22 ning tunnistage Jeesuse Kristuse igavesest teenimistööst ja pühast tööst surnute eest, mis määrati enne maailma rajamist.

  Õpilase lugemismaterjal

  Viimse aja töö surnute eest

  Vanem John A. Widtsoe (1872–1952) Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist õpetas meie ettemääratud missiooni kohta aidata päästa Jumala poegi ja tütreid:

  Vanem John A. Widtsoe

  „Meie surelikkusele eelnevas elus, suure nõukogu päeval, tegime me teatud lepingu Kõigevägevamaga. Issand esitas oma plaani. Meie võtsime selle vastu. Kuna see plaan on mõeldud kõikide inimeste jaoks, said meist selle plaani järgi osalised iga inimese päästmises. Me nõustusime selsamal hetkel ja selles kohas mitte olla ainult iseenda päästjaks, vaid ‥ päästjaks kogu inimperele. Me astusime Issandaga partnerlusse. Plaani väljatöötamisest ei saanud siis ainuüksi Isa töö ja Päästja töö, vaid samuti meie töö. Meist vähim, alandlikuim, on partnerluses Kõigeväelisega igavese päästmisplaani elluviimises” (The Worth of Souls. – Utah Genealogical and Historical Magazine, okt 1934, lk 189).” (Doctrine and Covenants and Church History: Gospel Doctrine Teacher’s Manual 1999, lk 173)

  Vanem Richard G. Scott Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist julgustas Kiriku noori tegema templitööd oma esivanemate eest:

  Vanem Richard G. Scott

  „Igasugune töö, mida templis teete, tähendab hästi veedetud aega, kuid talituste tegemine asemikuna oma esivanema eest muudab templis veedetud aja veelgi pühamaks ja sellele järgnevad veelgi suuremad õnnistused. ‥

  Kas te, noored, tahate teada üht kindlat moodust, kuidas vastase mõju oma elust välja tõrjuda? Süvenege esivanemate otsimisse, valmistage nende nimed ette templi pühadeks asendustalitusteks ja minge siis templisse, et olla nende asemikuks ning saada osa ristimise ja Püha Vaimu anni talitustest. Ma ei suuda mõelda millelegi muule, mis teid elus vastase mõju eest rohkem kaitseks.” (Rõõm surnute lunastamisest. – 2012. a sügisene üldkonverents)

  Vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist edastas järgmise kutse ja lubaduse:

  Vanem David A. Bednar

  „Ma palun Kiriku noortel õppida ja saada osa Eelija vaimust. Ma julgustan teid oma esivanemaid uurima, otsima ja valmistuma nende eest Issanda kojas asendusristimisi tegema (vt ÕL 124:28–36). Samuti julgustan ma teid aitama teisi nende pereajalootöös.

  Sellele kutsele usuga vastates pöörduvad teie südamed oma isade poole. Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile antud lubadused sööbivad teie südamesse. Teie patriarhaalne õnnistus ja teave teie põlvnemise kohta ühendab teid esiisadega ja muutub tähendusrikkaks. Teie armastus ja tänu esivanemate vastu suureneb. Teie tunnistus ja Päästja omaksvõtmine muutuvad sügavamaks ja püsivamaks. Ning ma luban, et te olete kaitstud vastaste järjest kasvava mõju eest. Osaledes selles pühas töös ja armastades seda, olete te kaitstud nii oma nooruses kui kogu elu.” (Laste südamed pöörduvad. – 2011. a sügisene üldkonverents)