25. õppetund: Jeesus Kristus tuleb ühel päeval maa peale tagasi
  Footnotes

  25. õppetund

  Jeesus Kristus tuleb ühel päeval maa peale tagasi

  Sissejuhatus

  Läbi põlvkondade on prohvetid kuulutanud, et Jeesus Kristus naaseb maa peale. Jesaja kirjutas: „Siis ilmub Jehoova au ja kõik liha näeb seda üheskoos” (Js 40:5). Need prohvetlikud kuulutused aitasid Jeesuse Kristuse jüngritel nii ennast kui ka teisi selleks sündmuseks ette valmistada ja omada lootust teadmises, et Taevane Isa näeb tulevikku ette ja valmistab maailma ette oma Poja hiilgavaks tagasitulekuks.

  Ettevalmistav materjal

  Õpetamissoovitused

  Päästja tuleb väe ja auhiilgusega

  Esitage õpilastele järgmised küsimused ja kirjutage nende vastused lühidalt tahvlile:

  • Millele te mõtlete, kui räägitakse teisest tulemisest?

  • Milline näeb teine tulemine teie arvates välja?

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 29:11. Seejärel küsige õpilastelt:

  • Mida te sellest kirjakohast teise tulemise kohta õpite? (Kui õpilased vastavad, rõhutage järgmist tõde: kui Päästja naaseb, tuleb ta väe ja auhiilgusega koos kõigi taeva vägedega. Kirjutage see põhimõte tahvlile.)

  handout icon
  Selgitage õpilastele, et paljude Jeesuse Kristuse teise tulemise aspektide kohta võib uurida pühakirjadest, nagu Tema tulemisele eelnevate märkide kohta ja paheliste hävitamise kohta Tema tulemisel. See õppetund keskendub spetsiaalselt Päästjale, Tema tulemisele väe ja auhiilgusega ning kuidas me võime selleks suursündmuseks valmistuda. Andke igale õpilasele koopia tabelist „Teise tulemise prohvetlikud kuulutused”. Paluge õpilastel töötada paarides ja andke igale paarile kaks rida pühakirjakohti, mida uurida (vaadake, et kõik pühakirjakohad saaksid õpilastele määratud). Paluge igal õpilaste paaril kirjutada tabelisse, mida nende uuritud kirjakohad Jeesuse Kristuse teise tulemise kohta õpetavad. Andke neile piisavalt aega ja paluge siis leitu kohta aru anda.

  käsileht, Jeesuse Kristuse teine tulemine

  Jeesuse Kristuse teine tulemine

  Teise tulemise prohvetlikud kuulutused

  Mida me õpime teise tulemise kohta

  Õpetus ja Lepingud 49:6–7; Joseph Smith – Matteuse 1:40

  Jesaja 40:5; Matteuse 16:27

  Jesaja 52:10; Õpetus ja Lepingud 133:3

  Sakarja 13:6, 14:4; Õpetus ja Lepingud 45:48, 51–53

  Jesaja 63:2; Ilmutuse 19:11–13; Õpetus ja Lepingud 133:46–48

  Apostlite teod 1:9–11; 1. tessalooniklastele 4:16

  1. tessalooniklastele 4:17; Õpetus ja Lepingud 88:96–98

  Ilmutuse 16:20; Õpetus ja Lepingud 133:21–24

  Õpetus ja Lepingud 5:19; 101:24–25; 133:41

  2. Peetruse 3:10; Joseph Smith –Matteuse 1:46–48

  Arutage neid salme, esitades järgnevaid küsimusi:

  • Kuidas väljendub uuritu kohaselt Jeesuse Kristuse vägi ja auhiilgus Tema tulemisel?

  • Millised ettekuulutused teisest tulemisest teile silma jäid? Miks?

  (NB! Enne tunniga edasiliikumist vaadake tabelit ja küsige õpilastelt, miks on hea pühakirju sellisel viisil uurida – otsides sarnasusi, mustreid ja teemasid.)

  Õpetus ja Lepingud 1:12, 34:5–6, 39:20, 88:81–86, 92; 133:4–5, 10

  Prohvetid valmistavad meid ette Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks

  Näidake Seitsmekümnest vanem Sterling W. Silli (1903–1994) järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  Vanem Sterling W. Sill

  „Kristuse teist tulemist mainitakse Vanas Testamendis üle 1500 korra ja Uues Testamendis üle 300 korra. Kui Jumal pidas seda teemat niivõrd tähtsaks, siis soovis Ta, et me selles asjus midagi ette võtaksime.” (Conference Report, apr 1966, lk 19)

  • Mispärast sisaldavad pühakirjad teie arvates nii palju prohvetlikke kuulutusi teise tulemise kohta?

  Näidake järgnevaid pühakirjakohti või kirjutage need tahvlile. Paluge õpilastel neid kirjakohti omavahel võrrelda ja vastandada, otsides erinevaid viise, kuidas me peaksime teiseks tulemiseks valmistuma.

  Õpetus ja Lepingud 1:12, 88:92, 133:4–5, 10

  Õpetus ja Lepingud 34:5–6, 39:20, 88:81–84

  Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, arutage mõnda või kõiki järgmiseid küsimusi:

  • Kuidas te võtaksite nendes kirjakohtades õpetatud tõed ühe lausega kokku? (Tehke kindlaks, et õpilased ütlevad midagi järgmist: prohvetlikud kuulutused Jeesuse Kristuse teisest tulemisest anti ja tähendati üles pühakirjades, et me võiksime ennast ja teisi selleks päevaks ette valmistada.)

  • Miks peame me Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks ette valmistama mitte ainult ennast, vaid ka teisi?

  • Kuidas saame aidata teisi Issanda naasmiseks valmistumisel?

  • Kuidas võib teiste abistamine teiseks tulekuks valmistumisel aidata ka teil selleks valmistuda?

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette avaldus vanem Dallin H. Oaksilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.

  Vanem Dallin H. Oaks

  „Samal ajal kui me oleme võimetud muutma teise tulemise tõsiasja ega saa teada selle täpset aega, võime me kiirendada enda ettevalmistusi ja püüda mõjutada nende ettevalmistusi, kes meid ümbritsevad. ‥

  Mis siis, kui Tema tulemise päev on homme? Mida me täna teeksime, kui teaksime, et Issandaga homme – enneaegse surma või Tema ootamatu tuleku tõttu – kokku saame? Milliseid ülestunnistusi me teeksime? Milliseid tegevusi me ei jätkaks? Milliseid suhteid me klaariksime? Milliseid andestusi me annaksime? Millest tunnistaksime?

  Kui me teeksime neid asju siis, siis miks mitte praegu? Miks mitte otsida rahu, kui seda on võimalik saavutada? Kui meie ettevalmistatuse lambid on peaaegu tühjad, siis hakakem neid otsekohe täitma.” (Preparation for the Second Coming. – Ensign, mai 2004, lk 8, 9)

  • Mida võivad inimesed teha, et kiirendada enda valmistumist teiseks tulemiseks?

  • Milline oht varitseb oma ettevalmistuse edasilükkamises?

  Matteuse 25:1–13

  Valmistumine Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks

  Selgitage õpilastele, et enne Jeesuse Kristuse surma uurisid Tema jüngrid Tema teisele tulemisele eelnevate tunnustähtede kohta (vt Mt 24:3; JSM 1:4). Päästja vastuse võime leida kirjakohast Matteuse 24–25. Paluge mitmel õpilasel kordamööda ette lugeda kirjakoht Matteuse 25:1–13 ja ülejäänud õpilastel teksti jälgida. Seejärel juhtige õpilaste arutelu kümne neitsi tähendamissõnast, kasutades mõnda või kõiki järgnevaid küsimusi:

  • Mis oli teie arvates rumalat nende viie neitsi tegudes? (Rumalad neitsid ei valmistunud Päästja tulekuks. Usin püüe Päästja tulekuks valmistuda, tehes seda, mida me teame õige olevat, toob suuri õnnistusi ning valmistab meid ette olema koos Päästjaga kui Ta tuleb.)

  • Mis on tähelepanuväärset fraasis „Minge vastu!”? (6. salm) Miks mitte oodata kannatlikult, et Tema teie juurde tuleb? (Vt ka ÕL 133:5, 10, 14, 19.)

  • Miks ei saanud mõistlikud neitsid jagada oma õli rumalate neitsidega?

  • Mida õpetab see tähendamissõna Päästjaga kohtumiseks valmistumise kohta? (Kuigi õpilased võivad kasutada erinevaid sõnu, võivad nad väljendada järgmisele põhimõttele sarnast mõtet: olles kuulekad Jumala käskudele, võime me valmistuda Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks. Vt ka ÕL 45:56–57.)

  Arutelu käigus võite kasutada järgmiseid avaldusi vanem Dallin H. Oaksilt ja vanem David A. Bednarilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.

  Vanem Dallin H. Oaks

  „Selle [tähendamissõna kümnest neitsist] kohta ütleb Issand: „Ja sel päeval, kui ma tulen oma auhiilguses, täitub tähendamissõna, mis ma rääkisin kümnest neitsist” (ÕL 45:56).

  Matteuse 25. peatükis vastandatakse selles tähendamissõnas viis rumalat neitsit viie mõistliku neitsiga. Kõik kümme neitsit olid kutsutud pulmapeole, kuid ainult pooled neist olid valmistunud, omades õli oma lampides, kui peigmees tuli. Need viis, kes olid valmistunud, läksid pulmapeole ja uks suleti. Need viis, kes olid oma valmistumisega viivitanud, jäid hiljaks. Uks oli suletud ja Issand ei lasknud neid sisse, öeldes: „Ma ei tunne teid!” (Mt 25:12) „Seepärast valvake, sest te ei tea päeva ega tundi!” (Mt 25:13)

  Selle tähendamissõna arvutused on jahmatavad. Kümme neitsit sümboliseerivad ilmselgelt Kristuse Kiriku liikmeid, sest kõik olid pulmapeole kutsutud ja kõik teadsid, mida on sissesaamiseks vaja, kui peigmees saabub. Kuid ainult pooled olid valmis, kui ta tuli.” (Dallin H. Oaks. Preparation for the Second Coming. – Ensign, mai 2004, lk 8)

  Nagu need arukad neitsid õigesti rõhutasid, peab meist igaüks enesele ise ostma. Need innustatud naised ei rääkinud mitte äritehingust, vaid rõhutasid meie isiklikku vastutust hoida oma tunnistuse lamp alati põlemas ja koguda küllaldane varu pöördumise õli. Seda kallist õli kogutakse ühe tilga haaval, rida „rea peale [ja] õpetus õpetuse peale” (2Ne 28:30), kannatlikult ja järjekindlalt. Pole ühtegi kiiremat teed ega mingit viimasel minutil valmistumist.” (David A. Bednar. Issandasse pöördunud. – 2012. a sügisene üldkonverents)

  • Miks me peame vältimatult Kristuse teiseks tulemiseks valmistuma?

  Soovi korral võite kirjutada tahvlile järgmise lõpetamata lause ning paluda õpilastel selle üle mõtiskleda ja panna kirja, kuidas nad selle lõpetaksid:

  Et kiirendada enda ettevalmistust Kristuse teiseks tulemiseks, ma .

  Innustage õpilasi mõtlema spetsiifilistele viisidele, kuidas nad võivad aidata perel, sõpradel ja teistel mõista Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks valmistumise tähtust. Innustage õpilasi lubama Issandale, et nad järgivad kõiki Vaimult saadud õhutusi.

  Õpilase lugemismaterjal