tiitelleht
  Footnotes

  Jeesus Kristus ja igavikuline evangeelium: õpetaja käsiraamat

  Religioon 250

  Välja andnud
  Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
  Salt Lake City, Utah, Ameerika Ühendriigid

  Kommentaarid ja parandused on teretulnud. Palun saatke kommentaarid, sealhulgas parandused, aadressil:

  Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services

  50 E. North Temple St., Floor 8

  Salt Lake City, Utah 84150-0008

  USA

  E-post: ces-manuals@ldschurch.org

  Palun pange kirja oma täisnimi, aadress, kogudus ja vai.

  Ärge unustage märkida käsiraamatu pealkirja. Seejärel kirjutage oma kommentaarid.