6. õppetund: Jeesuse Kristuse võrdkujud, tähendused ja sümbolid
  Footnotes

  6. õppetund

  Jeesuse Kristuse võrdkujud, tähendused ja sümbolid

  Sissejuhatus

  Kaasaja prohvetid on kuulutanud, et Jeesus Kristus „pani aluse sakramenditoimetusele kui meeldetuletusele oma suurest lepitavast ohverdusest” (Elav Kristus: apostlite tunnistus. – Liahoona, aprill 2000, lk 2–3). Lisaks sakramenditalitustele räägivad pühakirjad meile paljudest sündmustest, olukordadest, esemetest ja inimestest, mille eesmärgiks on meenutada meile Jeesuse Kristuse missiooni ja teenimist ning anda meile selle kohta juhiseid. See õppetund aitab õpilastel mõista osa nendest pühakirjades esinevatest võrdkujudest, tähendustest ja sümbolitest, mis juhatavad meid Päästja juurde.

  Ettevalmistav materjal

  Õpetamissoovitused

  2. Nefi 11:4; Moosese 6:63

  Kristuse sümbolid pühakirjades

  Näidake mitut pilti hästi tuntud märkidest või sümbolitest, näiteks:

  ratastooli, lennuki, suitsetamise keelu ja tualettruumi märgid.

  Kui õpilased on iga märgi tähenduse ära tundnud, paluge neil tuua näiteid teistest hästi tuntud märkidest või sümbolitest.

  Jagage õpilased paaridesse. Paluge igal paaril uurida ja võrrelda omavahel salme 2. Nefi 11:4 ja Moosese 6:63. Paluge neil arutada, mis on neil kirjakohtadel ühist ja mida nad õpetavad Jeesuse Kristuse ja Jumala loodu eesmärkide kohta. Kui paarid on leitut arutanud, küsige klassilt:

  • Kuidas te väljendaksite nendes kirjakohtades avaldatud keskset tõde? (Õpilased peaksid tundma ära järgmise tõe: kõik asjad loodi, et tunnistada Jeesusest Kristusest.)

  • Millised oleksid mõned näited asjadest, „mis Jumal on ‥ andnud”, mis on Jeesuse Kristuse „võrdkujud” (2Ne 11:4) või sümbolid?

  handout icon
  Rääkige õpilastele, et pühakirjad sisaldavad Kristuse võrdkujusid, tähendusi ja sümboleid. Selgitage, et võrdkujud, tähendused ja sümbolid esindavad sügavamat tähendust. Näiteks esindab Mormoni Raamatus kirjeldatud Liahoona Kristuse sõnu. Õppetunni selles osas keskendume Vana Testamendi võrdkujudele ja kujunditele. Suurt osa nendest kujunditest esindavad inimesed, esemed, sündmused ja olukorrad (võite need kategooriad tahvlile kirjutada). Kirjutage tahvlile järgmised pühakirjaviited või tehke nendest õpilastele käsileht:

  Kristuse sümbolite käsileht

  Jeesuse Kristuse võrdkujud, tähendused ja sümbolid

  Kristuse võrdkujud, tähendused ja sümbolid Vanas Testamendis

  Nende täitumine Kristuse elus

  1. Moosese 22:1–14

  Johannese 3:16, 19:16–18; Jaakobi 4:4–5

  2. Moosese 3:7–8, 10–12

  Matteuse 1:21; 2. Nefi 6:17

  2. Moosese 12:3, 5–7, 13–14, 46

  Johannese 1:29, 19:14, 31–36; 1. Peetruse 1:18–19

  2. Moosese 16:14–15, 18

  Johannese 6:5–10, 48–51

  3. Moosese 8:15, 30, 17:11

  Heebrealastele 9:22, 13:12

  3. Moosese 16:2–6, 17

  Heebrealastele 9:6–12, 10:11–12

  3. Moosese 22:19–22

  Heebrealastele 9:14; Õpetus ja Lepingud 20:22

  4. Moosese 21:4–9

  Johannese 3:14–15; Heelamani 8:13–15

  Joona 1:17, 2:10

  Matteuse 12:38–40

  Paluge ühel või mitmel õpilasel uurida iga pühakirjagruppi ja valmistuda selgitama Vana Testamendi sümbolismi ja kuidas see viitab Jeesusele Kristusele. Andke õpilastele piisavalt aega ja paluge siis leitu kohta aru anda.

  Kui teil on piisavalt aega, võite arutada Kristuse sümboleid, mis on välja toodud Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Russell M. Nelsoni artiklis „In This Holy Land” ( Tambuli, veebr 1991, lk 10–19).

  Arutlege klassiga järgmiste küsimuste üle:

  • Miks te arvate, et kõik asjad on loodud, et esindada või sümboliseerida Päästjat?

  • Mis väärtus on sellel, kui pidevalt otsida ja avastada, kuidas kõik asjad tunnistavad Jeesusest Kristusest? (Tehke kindlaks, et õpilased mõistavad järgmist põhimõtet: me õpime rohkem Jeesuse Kristuse kohta, kui me mõistame võrdkujusid, tähendusi ja sümboleid, mis tunnistavad Temast.)

  • Kuidas on miski, mis sümboliseerib Päästjat, tugevdanud teie usku Temasse?

  • Mida te võiksite teha, et tunda meile antud sümbolites ära Kristust?

  2. Nefi 11:2–6

  Kristuse sümbolid ja kujundid evangeeliumi lepingutes ja talitustes

  Selgitage, et see osa õppetunnist keskendub Jeesuse Kristuse evangeeliumi erinevatele tahkudele, mis sisaldavad Kristuse sümboleid ja kujundeid. Paluge õpilastel uurida kirjakohta 2. Nefi 11:2–6 ja leida neid asju, mille üle Nefi heameelt tundis. Paluge neil leitu pühakirjades ära märkida.

  • Mille üle tundis Nefi heameelt?

  Märkige ära fraas „Issanda lepingute üle” salmis 5. Selgitage, et lepingud ja talitused on Jeesuse Kristuse igavikulise evangeeliumi tähtis osa. Paljud lepingute ja talituste osad on sümboolsed ning õpetavad meile Jeesusest Kristusest ja juhatavad meid Tema juurde. Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem Bruce R. McConkie (1915–1985) järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  Vanem Bruce R. McConkie

  „Iga jumalik talitus või etteaste, mis on Jumala poolt pühitsetud, iga ohverdus, sümbolism ja võrdkuju, kõik, mis Jumal kunagi oma rahvale andis – kõik oli pühitsetud ja rajatud sellisel viisil, et see tunnistaks Tema Pojast ja keskendaks uskuvate inimeste usu Temasse ja lepitusse, mida Ta oli määratud tegema” (The Promised Messiah: The First Coming of Christ, 1978, lk 28).

  • Millist õpetust või põhimõtet see avaldus õpetab? (Üks võimalik vastus: kui me otsime, leiame me Kristuse sümboleid evangeeliumi talitustes.)

  • Kuidas võib see teadmine meid aidata, kui me evangeeliumi talitustes osaleme?

  Paluge õpilastel uurida kirjakohti Roomlastele 6:3–6 ja 3. Nefi 18:7, 11 ja otsida sümboleid, mis viitavad Päästjale. Seejärel küsige:

  • Millisel viisil õpetavad evangeeliumi lepingud ja talitused Päästjast ja aitavad teil Teda meeles pidada?

  Aitamaks õpilastel tunda tõde ja Kristuse sümbolite äratundmise õppimise tähtsust, küsige järgmiseid küsimusi:

  • Milline Päästja sümbol on teie jaoks tähendusrikas?

  • Kuidas võite kindlaks teha, et te seda sümbolit märkate?

  • Kuidas on teie elu õnnistanud see, et olete selles Kristuse sümboli ära tundnud?

  Paluge õpilastel rakendada selles õppetunnis õpitud põhimõtteid, kutsudes neid üles kirjutama, kuidas paremini Päästja võrdkujusid, tähendusi ja sümboleid pühakirjades, evangeeliumi talitustes ja oma igapäevaelus ära tunda. Innustage neid valima ühte päeva lähitulevikus, mille jooksul nad teadlikult otsivad kujundeid, esemeid või sündmuseid, mis neile Päästjat meenutavad. Innustage neid leitu üles kirjutama ja seda nimekirja pereliikmega, sõbraga või sotsiaalmeedia vahendusel jagama.

  Õpilase lugemismaterjal