Sissejuhatus teosesse „Jeesus Kristus ja igavikuline evangeelium: õpetaja käsiraamat’
  Footnotes

  Sissejuhatus teosesse „Jeesus Kristus ja igavikuline evangeelium: õpetaja käsiraamat” (Religioon 250)

  Mida oodatakse usuõpetajalt?

  Kui te valmistute õpetama, on tähtis, et te mõistate Seminaride ja Usuinstituutide eesmärki:

  „Meie eesmärk on aidata noortel ja noortel täiskasvanutel mõista Jeesuse Kristuse õpetust ja lepitust ning aidata neil leida sellest tuge, saada templiõnnistuste vääriliseks ning valmistada ennast, oma peret ja teisi ette igaveseks eluks koos Taevase Isaga.” (Gospel Teaching and Learning: A Handbook for Teachers and Leaders in Seminaries and Institutes of Religion (2012), lk x)

  Te võite selle eesmärgi saavutada, elades evangeeliumi järgi, õpetades efektiivselt evangeeliumi oma õpilastele ja viies asjakohaselt läbi õppetunde või programmi. Kui te valmistute nendel viisidel evangeeliumi õpetama, siis olete te Püha Vaimu väärilised.

  See on teie võimalus aidata õpilastel õppida Vaimu kaudu, et nad võiksid tugevdada oma usku ja süvendada oma pöördumist. Te võite aidata õpilastel seda saavutada, kui aitate neil ära tunda ja mõista Jeesuse Kristuse evangeeliumi märkimisväärseid õpetusi ja põhimõtteid, tunda nende tõde ja tähtsust ning valmistuda neid rakendama.

  „The Gospel Teaching and Learning” (Evangeeliumi õppimise ja õpetamise käsiraamat) on oluline abivahend mõistmaks õpetamisprotsessi ja kuidas olla klassis edukas. Uurige seda käsiraamatut tihti.

  Mis on selle kursuse eesmärgid?

  See kursus, „Jeesus Kristus ja igavikuline evangeelium” (Religioon 250), annab õpilastele võimaluse uurida Jeesuse Kristuse igavest teenimist, keskendudes Tema jumalikele rollidele surelikkusele eelnevas ja surelikus elus ning elus pärast surma. Selle kursuse inspireeritud vahenditena kasutatakse pühakirju, tänapäeva prohvetite sõnu ja dokumenti nimega „Elav Kristus: apostlite tunnistus” (Liahoona, aprill 2000, lk 2–3). Vanem Richard G. Scott Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on rõhutanud Jeesuse Kristuse elu ja missiooni uurimise tähtsust.

  Vanem Richard G. Scott

  „Töötagem välja omaenda õppeplaan, et mõista ja hinnata paremini neid võrratuid, igikestvaid ja arvamatuid vilju, mida Jeesus Kristus – meie Päästja ja Lunastaja – Jumalalt antud ülesande täiusliku täitmisega kaasa tõi. Pühakirjade lugemine ühes mõtisklemise ja siiraste palvetega suurendavad Tema hindamatu lepituse mõistmist ja tänulikkust selle eest.” (Ta elab, kiitus olgu Tal’! – 2010. a kevadine üldkonverents)

  Kui õpilased hakkavad mõistma ja hindama Päästja jumalikku kutset ja Tema mõju nende elus, kindlustab see neid elu katsumuste vastu ning nad tunnevad ennast paremini ettevalmistatuna, et arutada Päästja rolle päästmisplaanis, mille lahutamatu osa on ka nende isiklik elu.

  Mida oodatakse õpilastelt?

  Õpilased peaksid lugema iga õppetunni õpilase lugemismaterjali osas toodud pühakirjakohti ja prohvetite kõnesid. Õpilased peaksid samuti täitma osalemisnõudeid ja näitama, et on omandanud kursuse materjali.

  Kuidas on selle käsiraamatu õppetunnid üles ehitatud?

  See kursus on loodud terve semestri kursuseks ja koosneb 28 õppetunnist, millest igaüks on mõeldud kestma 50 minutit. Kui teie klass kohtub kaks korda nädalas, õpetage igas tunnis üks õppetund. Kui teie klass kohtub ainult üks kord nädalas 90–100 minutit korraga, kombineerige ja õpetage igas tunnis kaks õppetundi. Iga õppetund koosneb neljast osast:

  • Sissejuhatus

  • Ettevalmistav materjal

  • Õpetamissoovitused

  • Õpilase lugemismaterjal

  Sissejuhatus

  See osa teeb lühikese ülevaate õppetunni teemadest ja eesmärkidest.

  Ettevalmistav materjal

  See osa soovitab vahendeid, nagu tänapäeva prohvetite sõnumid, mis aitavad meil paremini mõista selles õppetunnis arutatavaid õpetusi, põhimõtteid ja evangeeliumi tõdesid.

  Õpetamissoovitused

  Õpetamissoovituste osa sisaldab materjali, mis aitab teil teada, mida õpetada ja kuidas seda õpetada (vt ka osasid 4.3.3 ja 4.3.4 käsiraamatus „Gospel Teaching and Learning”). Soovitatud õpitegevused on loodud, et aidata õpilastel pühasid tõdesid ära tunda, mõista ja rakendada. Te võite valida mõned või kõik soovitused, kui kohandate neid oma isikliku õpetamisstiiliga ja oma õpilaste vajaduste ja olukorraga. Kui te mõtisklete, kuidas kohandada õppematerjali, järgige seda nõuannet vanem Dallin H. Oaksilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist:

  Vanem Dallin H. Oaks

  „Olen tihti kuulnud juhataja Packerit õpetamas, et me enne omandame ja siis kohandame. Kui me oleme etteantud õppetunni materjali omandanud, võime me järgida Vaimu, et seda kohandada. Kuid selles paindlikkuses varitseb oht, et hakkame omandamise asemel kohandama. See on õrn tasakaal. See on pidev väljakutse. Kuid kui me enne omandame ja siis kohandame, ei satu me valele teele.” (A Panel Discussion with Elder Dallin H. Oaks (Seminaride ja Usuinstituutide satelliitülekanne, 7. aug 2012); si.lds.org)

  Õpetamissoovituste osa sisaldab vähemalt ühte õpetust või põhimõtet, mis on välja toodud jämedas kirjas. Kui õpilased avastavad need õpetused ja põhimõtted ning jagavad, mida nad on õppinud, võivad nende sõnad erineda käsiraamatus toodud sõnadest. Kui see juhtub, siis olge hoolas, et Te ei jätaks muljet, nagu oleks nende vastus vale. Kuid kui öeldut oleks vaja selgitada, siis selgitage öeldut ettevaatlikult.

  Aitamaks õpilastel saavutada elukestvat pühakirjade uurimist, õpetage neile, kuidas kasutada õppevahendeid, mis on saadaval viimse aja pühade pühakirjaväljaannetes. Kasutage tunnis võimalusi aidata õpilastel harjutada pühakirjade uurimise oskusi ja meetodeid (vt Gospel Teaching and Learning, lk 20–23). Kui te seda teete, siis süveneb õpilaste armastus pühakirjade vastu, nad suudavad leida vastuseid oma küsimustele ja õpivad, kuidas saada juhatust Püha Vaimu väest.

  Õpilase lugemismaterjal

  Selles osas on toodud nimekiri pühakirjakohtadest ja Kiriku üldjuhtide kõnedest, mis rikastavad õpilaste õppetundide teemade mõistmist. Julgustage õpilasi lugema neid materjale enne iga tundi. Kui nad uurivad neid inspireeritud materjale, ei ole nad üksnes paremini ettevalmistunud klassi aruteludes osalemiseks, vaid samuti laieneb nende kursuse teemade mõistmine. Andke õpilastele semestri alguses nimekiri kogu õpilase lugemismaterjalist.

  Kuidas ma võin valmistuda õpetamiseks?

  Issand aitab Teid, kui te õpetamiseks valmistute. Valmistudes on abiks, kui küsite endalt järgmiseid küsimusi:

  • Kas ma palvetasin, et saada Püha Vaimu juhatust?

  • Kas ma olen uurinud etteantud pühakirjakohti ja ettevalmistavat materjali?

  • Kas ma lugesin õppekava ja vaatasin, kas seal on midagi, mida ma peaksin omandama või kohandama, et õppetund vastaks minu õpilaste vajadustele?

  • Kuidas võin ma kontrollida, kas õpilased loevad lugemismaterjali ja saavad sellest kasu?

  • Kuidas võiksin ma aidata igal õpilasel täielikult tunnis osaleda?

  Abi võib olla järgmistest soovitustest:

  • Innustage õpilasi lugema enne iga tundi etteantud pühakirjakohti ja artikleid.

  • Oodake õpilastelt, et nad täidavad oma rolli õppijatena.

  • Andke õpilastele hulgaliselt võimalusi selgitada õpetusi ja põhimõtteid nende oma sõnadega, jagada asjakohaseid kogemusi ja tunnistada sellest, mida nad teavad ja tunnevad.

  • Varieerige igas klassis ja päevast päeva kasutatavaid õpitegevusi ja lähenemisviise.

  • Looge õpikeskkond, mis kutsub Vaimu ja milles õpilastel on au ja kohustus üksteist õpetada ja üksteiselt õppida (vt ÕL 88:78, 122).

  Vanem Richard G. Scott Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist õpetas:

  Vanem Richard G. Scott

  „Vaadake, et õpilased usinalt osaleksid, sest see valikuvabaduse kasutamine volitab Püha Vaimu õpetust. ‥ Kui õpilased tõdedest kõnelevad, siis [need tõed] kinnituvad nende hinges ja tugevdavad nende isiklikku tunnistust.” (To Understand and Live Truth (õhtu vanem Richard G. Scottiga, 4. veebr 2005), lk 3; si.lds.org)

  Kuidas kohandada õppetunnid erivajadustega õpilaste jaoks?

  Kui te õpetamiseks valmistute, pidage meeles erivajadustega õpilasi. Kohandage tegevusi ja ootuseid, et nad võiksid kogeda eduelamust. Näiteks võib mõnda õpilast aidata pühakirjade audiolindistuste kuulamine. Ingliskeelsena võib neid alla laadida aadressilt LDS.org.

  Lisaideede ja -vahendite leidmiseks vaadake „Disability Resources” lehte aadressil disabilities.lds.org ning Seminaride ja Usuinstituutide eeskirjade käsiraamatu osa pealkirjaga „Adapted Classes and Programs for Students with Disabilities”.