3. õppetund: Jehoova ja Tema surelikkusele eelnev teenimistöö
  Footnotes

  3. õppetund

  Jehoova ja Tema surelikkusele eelnev teenimistöö

  Sissejuhatus

  Kaasaja prohvetid ütlesid, et Jeesus Kristus „õpetas igavikulisi tõdesid meie surelikule elule eelneva olemasolu tõelisusest, meie maapealse elu eesmärgist ning Jumala poegade ja tütarde võimalustest tulevases elus” (Elav Kristus: apostlite tunnistus. – Liahoona, aprill 2000, lk 2–3). Selles õppetunnis õpivad õpilased, kuidas enne maist elu aitas nende usk sellesse, et Jehoova (Jeesus Kristus) teeb nende eest lepituse, saada neil võitu Saatana üle sõjas, mis toimus taevas. Õpilased näevad samuti, et surelikkusele eelnevas elus oli Jehoova oma jumalike omaduste poolest kaugelt üle teistest Jumala lastest.

  Ettevalmistav materjal

  Õpetamissoovitused

  Ilmutuse 12:7–11; Moosese 4:3

  Jehoova roll taevas toimunud sõjas

  Kirjutage tahvlile sõna sõda ja küsige õpilastelt, milline pilt neile sõjale mõeldes meelde tuleb. Seejärel palu neil vaadata Ilmutuse 12:7, 9 ja leida, millist sõda seal kirjeldatakse (sõda taevas). Paluge õpilastel selgitada, mis nende arvates selles sõjas juhtus.

  Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Bruce R. McConkie (1915–1985) järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  Vanem Bruce R. McConkie

  „Milline sõda [oli sõda taevas]? Samasugune nagu sõjad maa peal; ainsad, mida Saatan ja vaimuolendid oskavad sõdida – sõnasõda, arvamuste kära, ideoloogiate konflikt, sõda tõe ja vale vahel” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 kd. 1965–1973, 3. kd, lk 518).

  Küsige õpilastelt:

  • Kuidas sarnanes vanem McConkie sõnade kohaselt sõda taevas sõjaga, mida Saatan surelikkuses Jumala laste vastu peab?

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette Ilmutuse 12:10 ja teisel õpilasel Moosese 4:3. Võite soovitada õpilastel kirjutada Moosese 4:3 kirjakoha juurde ristviite Ilmutuse 12:10 ja vastupidi. Selgitage, et „vendade süüdistaja” (Ilmutuse 12:10) on Saatan. Seejärel küsige:

  • Kirjakoha Moosese 4:3 kohaselt, kuidas heideti Saatan välja surelikkusele eelnevast maailmast?

  Paluge õpilastel lugeda läbi Ilmutuse 12:11. Aidake neil öelda selles salmis õpetatud põhimõtet, küsides järgmist:

  • Kuidas võtaksite kokku selle, mida salm 11 õpetab Jeesuse Kristuse lepituse mõju kohta? (Õpilased peaksid tundma ära järgmise tõe: kuna oli kindel, et Jeesus Kristus teeb lepituse, toimis selle mõju juba surelikkusele eelnevas elus. Tema kohta öeldakse seega: „Tall ‥ tapetud maailma rajamisest peale” (Ilm 13:8; vt ka Mo 4:7; Ms 7:47).)

  • Kuidas saate kasutada kirjakohas Ilmutuse 12:11 õpetatut oma isiklikus sõjas Saatana vastu selles elus? (Kui õpilased on vastanud, kirjutage tahvlile järgmine põhimõte: me võime Saatanast võitu saada, kui toetume Jeesusele Kristusele, kes tegi lepituse, ja oleme truud oma tunnistusele.)

  Aabrahami 3:15–25; Õpetus ja Lepingud 138:55–56

  Jehoova ületab meid kõigis asjades

  Rääkige õpilastele, et surelikkusele eelnevas elus valmistusime me tulema maa peale. Näidake prohvet Joseph Smithi (1805–1844) järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  Prohvet Joseph Smith

  „Jumal ise, leides, et ta oli keset vaime ja hiilgust, kuna ta oli targim, pidas kohaseks kehtestada seadused, mille järgi ülejäänutel oleks õigus areneda nagu ta isegi. Suhe, mis meil on Jumalaga, asetab meid olukorda, kus me areneme teadmiste poolest. Tal on vägi kehtestada seadusi, juhendamaks nõrgemaid mõistusi, et nad saaksid ülendatud koos temaga” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 210).

  Arutage neid salme, esitades järgmisi küsimusi:

  • Mida te õpite Joseph Smithi öeldust selle kohta, mida Taevane Isa meie jaoks soovib? (Taevane isa soovib, et me vaimselt edeneksime ja areneksime – et saaksime rohkem Tema sarnaseks.)

  Kirjutage tahvlile järgmised küsimused ja paluge õpilastel uurida kirjakohta Aabrahami 3:24–25 ja leida vastused.

  • Kes oli nende seas see „üks, kes oli Jumala sarnane”? (salm 24)

  • Mis rolli ta mängis?

  • Mis oli Tema sõnade kohaselt üks surelikkuse eesmärkidest?

  Jätke õpilastele piisavalt aega ja paluge neil seejärel nendele küsimustele vastata. Paluge õpilastel uurida salme Õpetus ja Lepingud 138:55–56 ja leida, mida tehti, et valmistada Jumala lapsi ette olema surelikkuses edukad. Aidake õpilastel samastada see kirjakoht oma eluga, küsides neilt:

  • Kuidas me nende salmide kohaselt valmistusime maa peale tulema?

  Kutsuge õpilasi mõtisklema selle üle, millised omadused olid Päästjal surelikkusele eelnevas elus. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Aabrahami 3:19, 21. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida, mida õpetatakse Jeesusest Kristusest. Kui õpilased on vastanud, andke neile koopia Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmete vanem Neal A. Maxwelli (1926–2004) ja vanem Bruce R. McConkie (1915–1985) järgmistest avaldustest. Paluge neil avaldused läbi lugeda ja märkida ära sõnad ja fraasid, mis õpetavad Päästjast.

  Vanem Neal A. Maxwell

  Arukuses ja tegudes, on [Jeesus Kristus] suuresti üle kõigi isiklikest ja ühistest võimetest ning saavutustest, kes on elanud, elavad praegu või elavad tulevikus! (Vt Aabr 3:19.)” (Neal A. Maxwell. O, Divine Redeemer. – Ensign, nov 1981, lk 8)

  Vanem Bruce R. McConkie

  „Allutatud seadusele ja omades valikuvabadust, arendasid kõikide inimeste vaimud Igavese Jumala juures elades kõiksugu talente, andeid ja võimeid. Tolleaegse pika elukestuse ajal avaldus lõpmatul hulgal talente ja võimeid. ‥

  Issand andis meile kõigile valikuvabaduse, Ta andis meile seaduse, mis aitab meil edeneda ja areneda ning saada Tema sarnaseks, ja Ta juhatas ja õhutas meid hoidma sihti, mis viib hiilgusesse ja ülendusse. Tema ise oli kõikide heade asjade kehastus. Iga ihaldusväärne omadus ja iseloomujoon Temas oli igavikulises täiuses. Kõik Tema kuulekad lapsed hakkasid ühel või teisel moel Tema sarnaseks saama. Seal olid meie seas sama suured talentide ja võimete erinevused ja astmed kui meie seas siin. Mõned olid teistest üle ühel viisil ja teised teisel viisil. Esmasündinu oli meist kõigist üle igas asjas” (Bruce R. McConkie. The Mortal Messiah, 4. kd 1979–81, 1. kd, lk 23).

  Küsige õpilastelt, mis neile nendest avaldustest silma jäi. Vajadusel küsige:

  • Mida te õpite nendelt kahelt apostlilt Jehoova eriliste omaduste kohta surelikkusele eelnevas maailmas? (Õpilased peaksid mõistma, et surelikkusele eelnevas elus oli Jehoova üle kõikide Taevase Isa laste ühistest võimetest ja saavutustest.)

  Andke õpilastele mõni minut aega, et mõtiskleda Päästja surelikkusele eelnenud teenimistöö üle ja kirjutada üles nende mõtted ja tunded. Paluge mitmel õpilasel kirjapandut klassiga jagada. Tunni lõpus innustage õpilasi mõtisklema, kuidas teadmine Päästja surelikkusele eelnevast teenimistööst ja erilistest omadustest aitab neil tunda suuremat armastust Tema vastu ja usku Temasse.

  Õpilase lugemismaterjal