14. õppetund: Jeesus Kristus on Messias
  Footnotes

  14. õppetund

  Jeesus Kristus on Messias

  Sissejuhatus

  Vana Testamendi prohvetid tunnistasid Messia tulekust – kuningas Taaveti järeltulijast, kes Tema rahva vabastab. Jeesus Kristus oli „Vana Testamendi Vägev Jehoova, Uue Testamendi Messias” (Elav Kristus: apostlite tunnistus. – Liahoona, aprill 2000, lk 2–3). Selles õppetunnis uurivad õpilased mõningaid Vana Testamendi ettekuulutusi Jeesusest Kristusest ja näevad, kuidas reageerisid mõned inimesed, kui seisid silmitsi otsusega, kas võtta omaks või hüljata Jeesus Kristus kui Messias.

  Ettevalmistav materjal

  Õpetamissoovitused

  Jesaja 61:1–2; Luuka 4:16–24

  Jeesus kuulutab, et Tema on Messias

  Küsige õpilastelt, kas nad on kunagi kuulnud kaua oodatud teadet või näinud kaua oodatud sõbra või pereliikme saabumist. Rääkige õpilastele, et tänane õppetund vaatab sarnaseid kogemusi muistsete juutide seas. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Jesaja 61:1–2. Seejärel küsige:

  • Kellest see ettekuulutus räägib?

  video icon
  Näidake videot „Jesus Declares He Is the Messiah” (3:24) sarjast „The Life of Jesus Christ Bible Videos”. (Laadige video enne tundi alla ja vaadake läbi). Kutsuge õpilasi videot vaadates jälgima teksti kirjakohas Luuka 4:16–21.

  Küsige pärast video vaatamist:

  • Kuidas võtaksid kokku Päästja sõnumi sellel päeval Naatsaretis? (Kui õpilased vastavad, vaadake, et arutelu keskenduks salmidele 18 ja 21.)

  • Mis on teie arvates fraaside „ta [on] mind võidnud” ja „täna on see kiri täide läinud teie kuuldes” tähendus? (Aitamaks õpilastel mõista, et Messias ja Kristus tähendavad mõlemad „võitut”, paluge neil lugeda pühakirjajuhis märksõna „Messias” sissejuhatust (vt scriptures.lds.org).

  • Kuidas täitis Jeesus Jesaja ettekuulutuse, mida tsiteeris (vt salmid 18–19)?

  Matteuse 21:1–11

  Jeesus Kristus tuli kui Messias

  Näidake järgmisi pühakirjakohti või kirjutage need tahvlile ja paluge õpilastel neist üks või kaks uurimiseks välja valida. Kui õpilased valitud pühakirjasalme võrdlevad ja neis erinevusi leiavad, paluge neil mõtiskleda, miks on need kirjakohad rühmitatud ja mida need õpetavad Jeesusest Kristusest.

  Jesaja 7:14; Matteuse 1:21–23

  Miika 5:2; Luuka 2:4–7

  Sakarja 9:9; Matteuse 21:6–11; Johannese 12:12–15

  Psalmid 22:16, 18; Matteuse 27:35

  Jesaja 53:9; Matteuse 27:59–60; Johannese 19:18, 38–42

  Paluge õpilastel rääkida, mida nad leidsid. (Õpilased võivad vastused erinevalt sõnastada, kuid nad peaksid mõistma, et Jeesus Kristus tuli, elas ja suri, et täita ettekuulutus Messiast.) Rõhutage, et just seda tõde kuulutas Päästja Naatsaretis. Lugege ette Luuka 4:28–29. Seejärel küsige:

  • Kuidas reageerisid inimesed Naatsaretis kogudusekojas Jeesuse kuulutusele?

  Rääkige õpilastele, et mõni aasta hiljem koges Jeesus hoopis teistmoodi reaktsiooni mõnelt inimeselt Jeruusalemmas. Paluge mitmel õpilasel lugeda kordamööda ette Matteuse 21:1–11. Enne kui õpilased loevad, innustage klassi selles kirjakohas kirjeldatud sündmust ette kujutama. Selgitage õpilastele, et kui nad õpivad pühakirja sündmusi ette kujutama, annavad nad sellega Pühale Vaimule lisavõimalusi nende õpetamiseks.

  • Miks reageerisid inimesed Jeruusalemmas sellisel viisil? (Nad tundsid Jeesuses ära kauaoodatud Messia.)

  • Mida te arvate, kuidas teie oleksite selles olukorras reageerinud?

  Märkige ära sõna hosianna salmis 9; seejärel jagage järgmist definitsiooni:

  „[Hosianna on] heebrea keelest tulnud sõna, mis tähendab „palun päästa meid” ning mida kasutatakse ülistamisel ja härda palve esitamisel.

  ‥ Kui Issand sisenes võidukalt Jeruusalemma, hüüdsid rahvahulgad „Hosianna!” ja laotasid maha palmioksi, et Jeesus saaks sõita nende peal, näidates seeläbi, et nad mõistavad, et Jeesus on seesama Issand, kes oli vabastanud Iisraeli muistsel ajal (Ps 118:25–26; Mt 21:9, 15; Mk 11:9–10; Jh 12:13). Need inimesed tundsid Jeesuses ära kauaoodatud Messia. Sõna hosianna on hakatud kasutama Messia pidulikuks mälestamiseks kõikidel ajastutel (1Ne 11:6; 3Ne 11:14–17). Hosiannahüüet kasutati Kirtlandi templi pühitsemisel (ÕL 109:79) ja see kuulub nüüd kaasaja templite pühitsemise juurde.” (Märksõna „Hosianna”. – Pühakirjajuht. – scriptures.lds.org.)

  Soovi korral näidake järgmiseid Messia tuleku ettekuulutuste eesmärke (kohandatud Bruce R. McConkie raamatust „The Promised Messiah: The First Coming of Christ”, 1978, lk 28–32):

  1. Ettekuulutused Messiast aitasid neil, kes elasid enne Jeesuse Kristuse sündi, Temasse uskuda ja saada päästmise osaliseks (vt 1Ne 10:4–6; 2Ne 25:18–20, 26; Mo 3:13).

  2. Ettekuulutused Messiast aitasid neil, kes elasid Kristuse päevil, ära tunda, et Temas on need ettekuulutused täitunud, ja seeläbi said nad päästmise osaliseks (vt Jh 4:25, 29).

  3. Ettekuulutused Messiast aitasid teada neil, kes elasid pärast Kristuse maist teenimisaega, et Temas täitusid need ettekuulutused, ja seeläbi said nad päästmise osaliseks (vt Ap 3:12–18; 26:22–23).

  • Kui te mõtisklete nende kolme põhjuse üle, siis kuidas aitaks teid see, kui õpite ära tundma ettekuulutusi Messia tulekust pühakirjades ja nägema Kristuses nende ettekuulutuste täitumist?

  Johannese 6:5–69

  Jeesuse Kristuse kui Messia järgimine

  Korrake, et Uue Testamendi päevil uskusid juudid, et Messias tuleb ühel päeval Taaveti soost, et päästa oma rahvas. Paljud uskusid, et Ta päästab neid Rooma vangistusest, just nagu Jehoova oli päästnud iisraellased Egiptusest.

  Paluge õpilastel kiirelt üle vaadata salmid Johannese 6:5–15. Küsige:

  • Millise imeteo Jeesus nendes salmides korda saatis?

  • Kuidas te kirjeldaksite inimeste reaktsiooni salmides 14–15?

  • Mis te arvate, miks nad niimoodi reageerisid?

  Jagage järgmist avaldust vanem Bruce R. McConkielt (1915–1985) Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.

  Vanem Bruce R. McConkie

  „Oli levinud traditsioon, mida õpetasid rabid ja mis oli sügavalt inimeste meelde juurdunud, et kui Messias tuleb, siis toidab ta neid leivaga taevast” (The Mortal Messiah, 4. kd 1979–1981, 2. kd, lk 367).

  Selgitage, et nagu siis, kui Jehoova toitis Iisraeli lapsi mannaga (vt 2Ms 16), kui Jeesus söötis rahvahulka viie odraleiva ja kahe kalaga, tõlgendasid paljud Tema imetegu kui märki sellest, et Ta oli Messias.

  Paluge paaril õpilasel lugeda kordamööda ette Johannese 6:31–32, 49–53, 60, 66. Paluge klassil teksti jälgida ja leida, kuidas inimesed Jeesusele järgmisel päeval reageerisid ja kuidas Tema neile vastas.

  • Mis te arvate, miks paljud sel päeval Jeesuse hülgasid?

  • Mida nad ei mõistnud? (Jeesus oli vaimse elu allikas, Ta oli Eluleib.)

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette Johannese 6:67–69. Seejärel küsige õpilastelt:

  • Mida kinnitas Peetruse tunnistus salmis 69?

  • Kuidas mõjutas Peetruse tunnistus Päästjast tema elu?

  Kirjutage tahvlile järgmine lõpetamata avaldus ja paluge õpilastel selgitada, kuidas nad selle lõpetaksid: kui me usume, et Jeesus Kristus on Messias, siis _________________________ .

  Pärast mõne vastuse kuulamist paluge ühel õpilasel lugeda ette president David O. McKay (1873-1970) sõnad:

  President David O. McKay

  „Mida te oma südames siiralt Kristusest mõtlete, näitab, kes te olete, ja otsustab suurel määral, millised on teie teod. Ükski inimene ei saa uurida seda jumalikku isikut, võtta vastu Tema õpetusi ilma, et märkaks seeläbi eneses tõstvat ja puhastavat mõju” (Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay, 2003, lk 7).

  Andke õpilastele aega kirjutada, mida nad Kristusest mõtlevad. Paluge mõnel õpilasel kirjapandut jagada.

  Innustage õpilasi mõtisklema, mida nad võiksid sel nädalal teha, et näidata oma usku Jeesusesse Kristusesse.

  Õpilase lugemismaterjal