27. õppetund: Jeesus Kristus on maailma valgus, elu ja lootus
  Footnotes

  27. õppetund

  Jeesus Kristus on maailma valgus, elu ja lootus

  Sissejuhatus

  Jeesus Kristus „on maailma valgus, elu ja lootus” (Elav Kristus: apostlite tunnistus. – Liahoona, aprill 2000, lk 3). See õppetund aitab õpilastel mõista, et kui nad tulevad Kristuse juurde, saavad nad suuremat lootust igaveseks eluks ja tugevamat otsusekindlust elukatsumustes vastu pidada.

  Ettevalmistav materjal

  Õpetamissoovitused

  Johannese 1:1–9; Õpetus ja Lepingud 88:6–13

  Jeesus Kristus on maailma valgus

  Lugege ette avaldus president Dieter F. Uchtdorfilt Esimesest Presidentkonnast. Paluge õpilastel kuulata, millised olukorrad võivad panna inimest tundma, nagu ümbritseks neid pimedus.

  President Dieter F. Uchtdorf

  „Minu kabineti seinal ripub maal nimega „Valguse kätte”. Ma armastan seda väga. Selle maalis minu sõber, taani kunstnik Johan Benthin, kes oli esimene vaiajuhataja Kopenhaagenis Taanis.

  Kunstnik on maalinud lõuendile pimeda toa, mille avatud uksest paistab sisse valgus. See ei valgusta kogu tuba, vaid ainult ukseesist.

  Minu jaoks sümboliseerivad pimedus ja valgus sellel pildil elu. Pimedus meie ümber on üks osa surelike elust. Kas oleme kaotanud armastatu või on meie laps eksiteele sattunud või on meil diagnoositud raske haigus; meil võib olla raskusi töö juures, meid võivad vaevata kahtlused ja hirmud, me võime tunda end üksildase ja mahajäetuna.

  Ent isegi kui tunneme, et kõik on kadunud, annab Jumal meile lootust valgusele – Ta lubab valgustada meile teed, et pääseksime pimedusest välja.” (Jumala valguse lootus. – 2013. a kevadine üldkonverents)

  • Millised olukorrad võivad panna inimest tundma, nagu ümbritseks neid pimedus?

  • President Uchtdorfi sõnade kohaselt, mida võib Jumal teha, kui me ennast niimoodi tunneme?

  Kui õpilased on vastanud, selgitage, et see õppetund keskendub sellele, kuidas me võime saada Jumalalt valgust ja lootust, milline meie olukord ka poleks.

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette Johannese 1:1–5. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida sõnad ja fraasid, mida Johannes Päästjat kirjeldades kasutas. Kui õpilased räägivad, mida nad leidsid, kirjutage tahvlile järgmine õpetus: Jeesus Kristus on maailma valgus.

  Selleks, et aidata õpilastel suurendada nende arusaamist sellest tõest, paluge neil lugeda kirjakohta Johannese 1:6–9. Seejärel küsige:

  • Mida õpetavad need salmid Jeesuse Kristuse kui maailma valguse rolli kohta?

  • Kuidas aitavad ingliskeelse kuningas Jamesi piibliversiooni kirjakoha Johannese 1:9 joonealused märkused teil mõista, et Jeesus võib olla maailma valgus kõikidele inimestele?

  Rääkige õpilastele, et „valgus[t], mis valgustab igat inimest” (Jh 1:9) või Kristuse valgust, kutsutakse „vahel Issanda Vaimuks, Jumala Vaimuks, Kristuse Vaimuks või Eluvalguseks” (Usule truu: evangeeliumi teatmik, 2004, lk 73). Kristuse valgust kirjeldatakse Õpetuse ja Lepingute 88. peatükis.

  Paluge õpilastel paaridesse võtta. Paluge neil uurida Õpetus ja Lepingud 88:6–13 ning leida, kuidas on Jeesus Kristus valguse ja elu allikas. Kui olete andnud neile piisavalt aega, esitage järgmised küsimused:

  • Mil moel mõjutab Kristuse valgus kõike Taevase Isa loodut?

  • Mida võib Kristuse valgus teha kõikide inimeste heaks nendes salmides kirjutatud tõdede järgi?

  • Miks on hea mõista, et valgus, mis valitseb universumi, on „seesama valgus, mis elavdab teie mõistmist”? (ÕL 88:11)

  Näidake president Dieter F. Uchtdorfi järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  President Dieter F. Uchtdorf

  „Jumala valgus on tõeline. See on mõeldud kõikide jaoks! See annab elu kõikidele asjadele (vt ÕL 88:11–13). Sel on vägi hajutada kõige kibedam valu. See võib olla palsamiks üksildasele või haigele hingele. See võib külvata helgema lootuse seemneid meeleheite vagudesse. See võib valgustada sügavaimat kurbuse orgu. See võib valgustada meie teed ja kanda meid läbi pimeda öö koiduvalguse poole.

  See on Jeesuse Kristuse Vaim, mis annab valgust igale inimesele, kes tuleb maailma (ÕL 84:45–46).” (Jumala valguse lootus. – 2013. a kevadine üldkonverents)

  Arutlege oma õpilastega järgneva küsimuse üle:

  • Millised õnnistused tulevad president Uchtdorfi sõnade kohaselt valgusest, mida Taevane Isa meile Jeesuse Kristuse kaudu pakub?

  • Millal oled sa kogenud õnnistusi, millest president Uchtdorf rääkis?

  Kirjutage tahvlile järgmine lõpetamata lause:

  Maailma valgus annab …

  Paluge õpilastel lugeda läbi Õpetus ja Lepingud 88:13, et leida fraasi, mis tahvlil oleva lause lõpetaks. Küsige:

  • Kuidas seostub Päästja roll kui maailma valgus tema rolliga kui maailma elu?

  • Mil moel on valgus seotud eluga? (Võite märkida, et Jeesus on „maailma elu, sest Tema ülestõusmine ja lepitus päästavad meid nii füüsilisest kui ka vaimsest surmast” (Dallin H. Oaks. The Light and Life of the World. – Ensign, nov 1987, lk 65).)

  • Mis juhtuks, kui Päästja valgus ja vägi lakkaks kõiki asju toetamast? (Elu lakkaks.)

  Selgitage, et pühakirjad toovad näiteid selle kohta, kuidas Jeesus on sõna otseses mõttes maailma valgus. Päästja surma ajal oli kolm päeva pimedust, mis sümboliseerib, et maailma valgus oli maailmast ära läinud (vt 3Ne 8:20–23). Teisest küljest kaasnes Päästja sünniga täht ja suured valgused taevas ning samuti kolm päeva kestnud valgus (vt Hl 14:3–5; 3Ne 1:15, 21).

  Psalmid 146:5; Roomlastele 5:3–5, 15:13; Eteri 12:4, 32; Moroni 7:3, 40–41

  Jeesus Kristus on maailma lootus

  Selgitage õpilastele, et sõnal lootus võib olla mitu tähendust. Jeesuse Kristuse evangeeliumi kontekstis on lootus „kindel ootus õigemeelsuse eest lubatud õnnistustele ja igatsus nende järele” (Märksõna „Lootus”. – Pühakirjajuht; scriptures.lds.org). Päästjat kutsutakse mõnikord kui „maailma ‥ lootus”, kuna tema kaudu saame me õigemeelsuse õnnistusi (Elav Kristus: apostlite tunnistus. – Liahoona, aprill 2000, lk 2–3).

  Näidake järgnevaid pühakirjaviiteid ja küsimusi või kirjutage need tahvlile.

  Millele keskendub tõeline lootus? (Et 12:4, 32; Mn 7:3, 40–41)

  Kuidas aitab lootus meid selles elus? (Ps 146:5; Rm 5:3–5; 15:13)

  Jagage klass väikestesse rühmadesse. Paluge gruppidel uurida igat pühakirjakohta, otsida tähtsaid sõnu ja fraase lootusest ning arutada oma vastuseid küsimustele. Kui aega on olnud piisavalt, paluge gruppidel koostada üks või kaks õpetuse või põhimõtte avaldust, mis võtavad kokku selle, mida nad lootuse kohta õppisid. Paluge gruppidel oma avaldusi klassiga jagada. Tehke kindlaks, et õpilased mõistavad, et lootus on kindlus, et Jeesuse Kristuse lepituse kaudu ja kuuletudes käskudele saame me Jumala lubatud õnnistused, kaasa arvatud igavese elu. Kui aega jagub, võite arutada järgmiseid küsimusi:

  Näidake järgnevat avaldust ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda.

  „Kui meil on lootus, usaldame me Jumala tõotusi. Meid valdab rahustav kindlustunne, et kui me teeme „õigemeelsuse tegusid, saa[me me] oma tasu, nimelt rahu selles maailmas ja igavese elu tulevases” (ÕL 59:23). Mormon õpetas, et selline lootus tuleb vaid Jeesuse Kristuse lepituse [kaudu] (vt Mn 7:41).” (Usule truu: evangeeliumi teatmik, 2004, lk 85)

  • Kuidas on usk Jeesusesse Kristusesse ja Tema lepitusse oluline tõelise lootuse arendamiseks? Kuidas aitab see sul mõista, miks Jeesus Kristus on maailma lootus? (Kui meie lootus on Jeesuses Kristuses, võime me vaadata surelikest muredest kaugemale ja keskenduda ülestõusmise ja igavese elu õnnistustele, mis on saadaval Tema lepituse kaudu.)

  • Mida te võite teha, et elada suurema lootusega selles elus?

  Kui Püha Vaim teid õhutab, võite paluda õpilastel jagada kogemusi, mil nende lootus ülestõusmisesse ja igavesse ellu Jeesuse Kristuse kaudu oli õnnistuseks neile endale või teistele.

  Õpilase lugemismaterjal