16. õppetund: Päästja tegi lepituse kogu inimkonna pattude eest
  Footnotes

  16. õppetund

  Päästja tegi lepituse kogu inimkonna pattude eest

  Sissejuhatus

  „[Jeesus Kristus] andis oma elu, et teha lepitus kogu inimkonna pattude eest. Tema oli lepitusanniks kõigi nende eest, kes eales on maa peal elanud või hakkavad elama.” (Elav Kristus: apostlite tunnistus. – Liahoona, aprill 2000, lk 2–3) Vanem Richard G. Scott Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist õpetas: „Lepitus on meie Taevase Isa õnneplaani alusmüür, ilma milleta oleks selle elluviimine ilmvõimatu.” (Ta elab, kiitus olgu Tal’! – 2010. a kevadine üldkonverents) See õppetund keskendub Päästja suurele kannatusele, mis sai alguse Ketsemanis ja jõudis lõpule ristil, ning kirjeldab, kuidas Jeesus Kristus võib aidata meil oma lepituse kaudu üle saada pattudest ja kuidas Ta tugevdab meid meie igapäevaelus.

  Ettevalmistav materjal

  Õpetamissoovitused

  Markuse 14:33–36; Luuka 22:39–44; 2. Nefi 9:21

  Jeesus Kristus kannatas vabatahtlikult lepituse agooniat

  Võite tunni alustuseks laulda koos õpilastega laulu „Oo, Jeesuse halastuses leian varju ma” (Kiriku lauluraamat) või mõnd teist laulu Päästjast. Seejärel, kui tund on alanud, küsige:

  • Kuidas aitab laulu „Oo, Jeesuse halastuses leian varju ma” (või mõne teise laulu Päästjast) laulmine teil valmistuda õppima Jeesuse Kristuse lepitusest?

  Paluge õpilastel lugeda Markuse 14:33–36 ja leida fraasid, mis kirjeldavad Päästja kannatusi Ketsemanis. Kirjutage õpilaste leitud fraasid tahvlile.

  • Mida need fraasid teie jaoks tähendavad?

  Paluge õpilastel uurida kirjakohti Luuka 22:39–44; 2. Nefi 9:21 ja Moosia 3:7, et leida lisadetaile Päästja kannatuste ja Tema lepitava ohverduse kohta. Soovi korral paluge õpilastel need salmid oma pühakirjas viidetena ära märkida.

  • Milliseid tähtsaid tõdesid õpetavad need kirjakohad kannatuste kohta, mida Jeesus meie eest talus? (Vastused peaksid kaasama järgmist tõde: Jeesus Kristus kannatas Ketsemanis nii, et veri voolas Tema igast poorist.)

  Juhtige õpilaste tähelepanu sellele, et Jeesuse Kristuse lepitus kaasas Tema kannatusi meie pattude pärast, nii Ketsemanis kui ka ristil; Tema vere valamist, Tema surma ristil ja Tema ülestõusmist hauast. Paluge ühel õpilasel lugeda ette avaldus vanem Bruce R. McConkie’lt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist:

  Vanem Bruce R. McConkie

  „Me ei tea, me ei oska öelda, ükski surelik hing ei suuda tajuda selle täielikku tähendust, mida Kristus Ketsemanis tegi.

  Me teame, et Ta valas igast poorist suuri verepiisku, kui jõi oma Isalt saadud kibeda karika põhjani.

  Me teame, et nii Tema ihu kui ka hing kannatasid rohkem, kui ükski inimene suudaks kannatada ilma, et ta sureks. ‥

  Me teame, et Ta värises maas lamades määratu valu ja piina käes ning soovis, et võiks selle kibeda karika joomisest pääseda.” (Ketsemani puhastav vägi. – Liahoona, apr 2011, lk 57)

  • Mis tundeid tekitavad teis Jeesuse Kristuse kannatused Ketsemanis ja ristil?

  Johannese 15:13; 1. Peetruse 3:18; Õpetus ja Lepingud 19:15–19

  Jeesus kannatas, et meie ei peaks kannatama nagu Tema

  Esitage järgmine küsimus:

  • Miks oli Jeesus teie arvates valmis meie eest nii palju kannatama?

  Paluge õpilastel uurida kirjakohti Johannese 15:13, 1. Peetruse 3:18 ning Õpetus ja Lepingud 19:15–19, otsides põhjuseid, miks Jeesus Kristus vabatahtlikult lepituse piinu kannatas. Kui õpilastel on olnud lugemiseks piisavalt aega, paluge neil jagada, mida nad leidsid. Kui õpilased vastavad, võite nende vastused järgmiste lausetena tahvlile kirjutada:

  Et näidata oma suurt armastust meie vastu.

  Et meie ei peaks täielikult oma pattude pärast kannatama.

  Et meie võiksime meelt parandada ja oma patud andeks saada.

  Et tuua au Isale.

  Et me võiksime naasta Jumala juurde.

  Et tuua meid Jumala juurde.

  Järgmiseid küsimusi küsides andke õpilastele aega vastuste üle mõtlemiseks, enne kui kutsute neid vastama. (Tuletage õpilastele meelde, et kui nad õpivad pühakirjades leitu üle mõtisklema, avaldab Vaim neile tihti lisatõdesid.)

  • Mida õpetavad teile Jeesuse kohta Tema kannatuste põhjused?

  • Kuidas puudutavad need põhjused teid isiklikult?

  Rõhutage õpilastele, et lepituse kaudu sai Jeesus Kristus meie asemikuks – Ta astus meie asemele, Ta võttis kanda meie koorma, Ta kannatas meie pattude eest. Apostel Paulus ütles seda niiviisi: „Ta [Jumal Isa] on tema [Jeesuse Kristuse], kes [Jeesus Kristus] ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees” (2Kr 5:21). See on nii, nagu oleks meie Issand ja Päästja teinud meist igaühele järgmise ettepaneku: „Tule minu juurde. Ma võtan sinu patud ja annan sulle oma õigemeelsuse.”

  Tunnistage, et kuna Jeesus Kristus tegi lepituse, võime me saada oma patud andeks, kui meelt parandame. Tänu tema lepitusele meie eest on meile valmistatud tee elada koos meie Taevase Isaga igavese perena. Jeesus Kristus alistus lepitusele suurest armastusest Taevase Isa ja meie vastu. Innustage õpilasi mõtisklema, kuidas nad võiksid oma elus paremini lepitust otsida ja selle õnnistusi nautida.

  Alma 7:11–13

  Jeesuse Kristuse lepitus laiendab meie jaoks Tema armu ehk suutlikuks tegevat väge

  Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Neal A. Maxwelli järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  Vanem Neal A. Maxwell

  „Kui saabus agoonia kogu selle täiuses, oli see nii rohke, palju hullem, kui Tema oma unikaalse intellektiga oli ette kujutanud. ‥

  Kõikide surelike pattude ühisraskus – möödunud, praeguste ja tulevaste – surus selle täiusliku, patuta ja õrna hinge peale. Ka kõik meie valud ja haigused olid mingil moel arvatud lepituse kohutavasse summasse. (Vt Al 7:11–12; Js 53:3–5; Mt 8:17.) ‥

  Tema kannatused – mis olid koledus korrutatud lõpmatusega – põhjustasid Tema hingeahastust ristil, mis oli hüljatuse ahastus. (Vt Mt 27:46.)” (Willing to Submit. – Ensign, mai 1985, lk 72–73)

  • Mida te arvate, et vanem Maxwell mõtles, kui ütles „arvatud lepituse kohutavasse summasse”?

  • Mis lisas vanem Maxwelli sõnade kohaselt lisaks meie pattudele veel Päästja kannatustele juurde?

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette Alma 7:11–13. Paluge ülejäänud õpilastel teksti jälgida ja leida surelikkuse olud, mille pärast Päästja kannatas. Paluge õpilastel leitut jagada ja kandke nende vastused tahvlile. (Vastused peaksid kaasama valusid, kannatusi, kiusatusi, haigusi, nõrkusi ja surma.) Arutage nende olude tähendust ja kuidas Jeesus Kristus võib meid Püha Vaimu kaudu õnnistada, kui me neid olusid kogeme.

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette avaldus vanem David A. Bednarilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.

  Vanem David A. Bednar

  „Päästja ei kannatanud ainuüksi meie üleastumiste pärast, vaid ka ebavõrdsuse, ebaõigluse, valu, ahastuse ja ängistuse pärast, mis meid nii sageli ümbritsevad. Meile ei saa sureliku rännaku ajal osaks ükski füüsiline valu, hingeahastus, vaimne kannatus, jõuetus ega nõrkus, mida Päästja juba kogenud poleks. Me võime nõrkusehetkel hüüda: „Keegi ei mõista! Keegi ei tea!” Ükski inimene ei pruugigi teada. Kuid Jumala Poeg teab ja mõistab, sest Tema tundis ja kandis meie koormaid ammu enne meid. Ja kuna Ta maksis ülima hinna ning võttis selle koorma enda kanda, on Tema osalus täielik ja Ta saab ulatada meile oma halastava käsivarre nii paljudes elujärkudes. Ta saab ulatada sõbrakäe, puudutada, aidata ‥ ja anda meile jõudu olla midagi enamat, kui me iial suudaksime, ja aidata meil teha seda, millega me üksnes iseendale lootes toime ei tuleks.” (Lepitus ja surelik rännak. – Liahoona, apr 2012, lk 47)

  Küsige õpilastelt, kuidas nad võtaksid kokku vanem Bednari õpetused. Seejärel küsige:

  • Kuidas aitavad lepituse kaudu saadavad õnnistused meil naasta Taevase Isa juurde? (Kui õpilased vastavad, rõhutage, et tänu Jeesuse Kristuse lepitusele võime me saada tröösti ja jõudu Püha Vaimu kaudu, et kannatada „kõiksugu valusid ja kannatusi ja kiusatusi” (Al 7:11).)

  Aitamaks õpilastel mõista Päästja suutlikuks tegevat väge ehk armu, paluge igal õpilasel uurida ühte järgmistest kirjakohtadest ja olla valmis õpitut teistega jagama. (Võite antud viited tahvlile kirjutada.)

  2. korintlastele 12:7–10

  Moosia 3:19

  Moosia 24:10–15

  Alma 31:24–25, 31–33, 38

  Eteri 12:27

  Kui aega on möödunud piisavalt, küsige:

  • Mõtisklege, kuidas nendes kirjakohtades kirjeldatud inimesi Jeesuse Kristuse lepitus tugevdas. Kuidas on sind või kedagi, keda sa tunned, samamoodi tugevdatud?

  • Miks on tähtis, et mõistaksime, et me võime saada Jeesuse Kristuse suutlikuks tegevat väge?

  Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Richard G. Scotti järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  Vanem Richard G. Scott

  „Igaüks meist peaks mõistma Jeesuse Kristuse lepituse tähtsust nõnda, et see oleks vankumatuks alusmüüriks, millele rajada oma elu. ‥

  Töötagem välja omaenda õppeplaan, et mõista ja hinnata paremini neid võrratuid, igikestvaid ja arvamatuid vilju, mida Jeesus Kristus – meie Päästja ja Lunastaja – Jumalalt antud ülesande täiusliku täitmisega kaasa tõi.” (Ta elab, kiitus olgu Tal’! – 2010. a kevadine üldkonverents)

  Selle õppetunni lõpetuseks innustage õpilasi tegema isiklikku õppeplaani Jeesuse Kristuse ja Tema lepituse uurimiseks.

  Õpilase lugemismaterjal