23. õppetund: Päästja taastas oma preesterluse, Kiriku ja evangeeliumi
  Footnotes

  23. õppetund

  Päästja taastas oma preesterluse, Kiriku ja evangeeliumi

  Sissejuhatus

  Tänapäeva apostlid on tunnistanud: „Me teatame pühalikult, et [Jeesuse Kristuse] preesterlus ja Tema Kirik on taastatud maa peale.” (Elav Kristus: apostlite tunnistus. – Liahoona, aprill 2000, lk 2–3) Kui te seda õppetundi õpetate, aidake õpilastel mõista, et ühe osana Tema igavikulisest missioonist juhatas Päästja evangeeliumi ja Tema Kiriku taastamist prohvet Joseph Smithi kaudu. Õpetuse ja Lepingute hoolikas uurimine paljastab, et Jeesus Kristus juhib Jumala kuningriiki maa peal.

  Ettevalmistav materjal

  Õpetamissoovitused

  Joseph Smith – ajalugu 1:18–20

  Jeesus Kristus taastas oma Kiriku viimsetel aegadel

  Alustage tundi, paludes õpilastel nimetada mõningaid tähtsaid küsimusi, mida keegi võiks Taevaselt Isalt küsida. Kui mitu õpilast on vastanud, paluge ühel õpilasel lugeda ette kirjakoht „Joseph Smith – ajalugu” 1:18–19. Seejärel küsige:

  • Millise küsimuse esitas Joseph Smith Taevasele Isale ja Jeesusele Kristusele?

  • Mis oli Jeesuse Kristuse vastus? (Soovi korral märkige, et 20. salmis öeldakse, et Päästja kordas oma vastust: „Ta keelas mul veel kord ühegagi neist liituda.”)

  • Kui kõik kirikud olid eksiteel, siis mis pidi juhtuma, et Issanda Kirik oleks maa peal? (Pidi toimuma Issanda Uue Testamendi Kiriku taastamine.)

  Näidake Esimesest Presidentkonnast vanem James E. Fausti (1920–2007) järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  President James E. Faust

  „Me usume, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on Jeesuse Kristuse poolt rajatud algne Kirik selle taastatud kujul, mis ehitati „apostlite ja prohvetite alusele, kus Kristus Jeesus ise on nurgakivi” (Ef 2:20). See ei ole lahknemine ühestki teisest kirikust.” (Kõikide asjade taastamine. – 2006. a kevadine üldkonverents)

  • Mida tähendab, kui me ütleme, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on Jeesuse Kristuse Uue Testamendi aegadel rajatud Kirik selle taastatud kujul?

  Rääkige õpilastele, et tunni jooksul ei ole küllalt aega, et võrrelda igat Issanda algupärase Kiriku elementi taastatud Kirikuga. Kuid te võite lasta õpilastel vaadata kirjakohti Luuka 6:13, 10:1; Apostlite teod 14:23; Efeslastele 4:11; Filiplastele 1:1 ja Tiitusele 1:5 ning leida algupärase Kiriku organisatsioonis elemente, mis eksisteerivad samuti Kirikus tänapäeval. (Lisanäidete leidmiseks innustage õpilasi lugema Pühapäevakooli üldjuhataja, vend Tad R. Callisteri kõnet „Milline on Kristuse Kiriku ehitusplaan?”, mis on toodud selle õppetunni õpilase lugemismaterjali hulgas.) Näidake vend Callisteri järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  Tad R. Callister

  „Kui keegi sooviks võrrelda Kristuse algkiriku[t] ‥ ja kõiki tänapäeva kirikuid maailmas, leiaks ta, et see langeb igas aspektis, igas organisatsioonis, õpetuses, talituses, esiletoodud viljas ja ilmutuses ühte vaid ühe kirikuga – Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikuga.” (Milline on Kristuse Kiriku ehitusplaan? – KHS-i pühalik koosolek noortele täiskasvanutele, 12. jaan 2014; LDS.org)

  • Miks on tähtis omada tunnistust, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on Päästja algupärane Kirik taastatult? (Selline tunnistus aitab meil teada, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on Issanda tõeline Kirik täna maa peal. Kuna Issand on sama eile, täna ja igavesti, peaksime eeldama, et Tema Kirik sisaldab samu elemente igas evangeeliumi ajajärgus.)

  Õpetus ja Lepingud 1:17, 38; 18:34–35

  Päästja juhib taastamistööd

  Paluge õpilastel vaadata „Joseph Smith – ajalugu” 1:17 ja leida, mida käskis Taevane Isa Joseph Smithil teha (kuulata Tema Poega). Seejärel lugege ette president Joseph Fielding Smithi (1876–1972) avaldus:

  President Joseph Fielding Smith

  „Kõik pärast langemist antud ilmutus on tulnud Jeesus Kristuse kaudu.” (Doctrines of Salvation, koost Bruce R. McConkie, 3 kd. 1954–1956, 1. kd, lk 27)

  Et seda tõde piltlikustada, paluge õpilastel lugeda Õpetus ja Lepingud 1:17, 38; 18:34–35, mõeldes järgmisele küsimusele: kuidas aitavad need salmid meil paremini mõista tõde, et Jeesus Kristus juhib oma Kirikut ilmutuse kaudu? Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge neil leitu kohta aru anda.

  Näidake Seitsmekümne liikme, vanem Gary J. Colemani järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  Vanem Gary J. Coleman

  „Õpetus ja Lepingud on viimse aja testament Jeesuse Kristuse teenimistööst Jumala laste seas prohvetite ja Jumala teenijate kaudu ning näitab jumaliku ilmutuse mustrit, mis juhib Kirikut ja selle liikmeid tänapäeval.” (You Shall Have My Word: The Personal Ministry of Jesus Christ in the Restoration, teoses You Shall Have My Word: Exploring the Text of the Doctrine and Covenants, toim. Scott C. Esplin, Richard O. Cowan ja Rachel Cope, 41. iga-aastane Brigham Youngi Ülikooli Sidney B. Sperry sümpoosion, 2012, lk 3)

  • Miks on Õpetus ja Lepingud vanem Colemani sõnade kohaselt Kiriku jaoks tähtis tänapäeval? (See on viimse aja testament Jeesuse Kristuse teenimistööst ja näitab, kuidas tänapäeval juhib Kirikut ilmutus.)

  • Miks on teie arust Taevase Isa laste jaoks tähtis mõista vanem Colemani õpetatud tõde?

  handout icon
  Tunnistage, et Päästja ilmumised, ilmutused ja preesterluse vägede ja võtmete andmine taastamise ajal on tähtis osa Tema igavikulisest teenimistööst. Aitamaks õpilastel täpsemalt näha, kuidas Päästja juhtis igavikulise evangeeliumi ja Tema Kiriku taastamist viimsetel aegadel, näidake järgmist tabelit või andke see käsilehena õpilastele (ärge kaasake sulgudes olevaid fraase).

  käsileht, Päästja juhib taastamistööd

  Päästja juhib taastamistööd

  Kiriku õpetused

  Kiriku talitused

  Kiriku juhtkond

  Õpetuse ja Lepingute 76. osa päis ja sissejuhatus (Hiilguse kuningriigid, elu pärast surma)

  Õpetus ja Lepingud 84:33–39 (Preesterluse vanne ja leping)

  Õpetus ja Lepingud 128:1, 15, 18 (Asendusristimine surnute eest)

  Õpetus ja Lepingud 131:1–4 (Selestiline abielu on vajalik ülenduse saamiseks)

  Õpetus ja Lepingud 137:6–10; 138:29–35 (Inimesed, kes on surnud ilma tõe teadmiseta, saavad võimaluse saada lunastust)

  Õpetus ja Lepingud 20:37, 72–74 (Ristimise nõuded ja õige kord)

  Õpetus ja Lepingud 20:70 (Laste õnnistamine)

  Õpetus ja Lepingud 20:75–77, 79 (Sakramenditalitus)

  Õpetus ja Lepingud 124:33–39 (Templitalitused)

  Õpetus ja Lepingud 132:7, 15–20 (Igavene abielu)

  Õpetus ja Lepingud 20:38–59 (Preesterluse ametite kohustused)

  Õpetus ja Lepingud 20:61–62 (Regulaarsete Kiriku konverentside pidamine)

  Õpetus ja Lepingud 26:2 (Ühine nõusolek)

  Õpetus ja Lepingud 107:22–27, 33–35, 64–67, 85–91 (Kiriku juhtide kohustused)

  Jagage õpilased kolme rühma ja andke igale rühmale uurimiseks üks tulp. Paluge igal õpilasel lugeda kolm või neli pühakirjaviidet neile määratud tulbast ja valmistuda järgmistele küsimustele vastamiseks:

  • Mida taastas Päästja maa peale prohvet Joseph Smithi kaudu?

  • Miks on teie leitud õpetused või talitused tähtsad?

  Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge neil jagada, mida nad leidsid. Kui õpilased jagavad, rõhutage, et Jeesus Kristus juhatab taastamistööd. Kui vaja, küsige sarnaseid küsimusi:

  • Miks on tähtis mõista, et Jeesus jätkab oma Kiriku ja selle juhtide juhatamist?

  • Millised kogemused on aidanud teil teada, et see Kirik on Jeesuse Kristuse Kirik?

  Kui aega jagub, paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 1:30. Seejärel küsige õpilastelt:

  • Kui olete täna õpitu üle järele mõelnud, siis miks on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik „ainus tõeline ja elav kirik kogu maa palge peal”? (Kuna see on ainus kirik maa peal, millel on jumalik volitus õpetada Jeesuse Kristuse tõelist evangeeliumi, viia läbi vajalikud päästmistalitused ja saada jätkuvat ilmutust Issanda valitud teenijate kaudu.)

  Tunni lõpetuseks võite paluda ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 76:40–42 ning klassil teksti jälgida. Tunnistage, et need salmid võtavad kokku Päästja igavikulise teenimistöö. Andke õpilastele väljakutse kaaluda, mida nad võivad teha, et austada Jeesust Kristust, kes tegi lepituse, et meie võiksime saada pühaks, puhtaks ja päästetuks Isa kuningriigis.

  Õpilase lugemismaterjal