11. õppetund: Jeesus Kristus käis mööda maad ja tegi head
  Footnotes

  11. õppetund

  Jeesus Kristus käis mööda maad ja tegi head

  Sissejuhatus

  „Elav Kristus: apostlite tunnistus” õpetab, et „[Jeesus] käis mööda maad ja tegi head” (Ap 10:38), olles siiski selle eest põlatud. (Liahoona, aprill 2000, lk 2–3) Jeesuse Kristuse jüngritena peame me järgima Tema eeskuju ja tegema head hoolimata võimalikust tagakiusamisest. Selles õppetunnis arutavad õpilased, miks me peame kohtlema neid, kes meid meie tõekspidamiste pärast halvasti kohtlevad, sama armastuse ja austusega, mida Jeesus näitas enda tagakiusajate vastu. Kui me järgime Päästja eeskuju, õnnistatakse meid julgusega kaitsta meie usku ja elada selle järgi, ning me saame aidata teistel tulla Issandale lähemale.

  Ettevalmistav materjal

  Õpetamissoovitused

  Matteuse 5:43–47, 9:9–13, 12:22–30; Markuse 3:1–6, 11:15–19; Johannese 11:43–53

  Jeesust Kristust kiusati taga heategemise pärast

  Alustage tundi, esitades õpilastele järgmine küsimus:

  • Kui te mõtlete Päästja eeskujulikule elule, siis mis kõige selle seas, mida Ta surelikkuses tegi, teile kõige rohkem silma paistab?

  Kui õpilased on vastanud, lugege (või rääkige oma sõnadega) järgmist Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem Jeffrey R. Hollandi jutustust kahest õdemisjonärist:

  Vanem Jeffrey R. Holland

  „Ma ütlen imetluse ja innustusega kõigile, kes peavad neil viimseil päevil vankumatuks jääma, ja eriti Kiriku noortele, et kui te pole veel avastanud, siis avastate peagi, kuidas teid kutsutakse kaitsma oma usku või ehk taluma koguni isiklikke solvanguid pelgalt seetõttu, et olete Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liige. Sellistel hetkedel läheb teil vaja nii julgust kui ka viisakust.

  Üks õdemisjonär näiteks kirjutas mulle hiljuti: „Nägime kaaslasega üht meest keskväljakul pingil istumas ja oma lõunat söömas. Kui lähenesime, tõstis ta pilgu ja nägi meie nimesilte. Kohutav pilk silmis, kargas ta püsti ja tõstis käe, et mind lüüa. Kummardusin õigel ajal ja mind tabas vaid toit, mille ta minu pihta sülitas, ja ta sõimas meid kõige kohutavamate sõnadega. Me lahkusime ega öelnud midagi. Püüdsin toitu näolt pühkida, kui tundsin, kuidas kartulipudru kamakas mu kukalt tabas. Mõnikord on raske olla misjonär, sest tol hetkel tahtsin ma tagasi minna, sellest väikesest mehest kinni haarata ja öelda: „VABANDAGE MIND!” Aga ma ei teinud seda.” (Jüngriks olemise hind ja õnnistused. – 2014. a kevadine üldkonverents)

  Paluge õpilastel lugeda Matteuse 5:43–47, otsides põhimõtet, mida Jeesus õpetas mäejutluses ja mida need õdemisjonärid rakendasid. (Võiksite soovitada, et õpilased harjutaksid lugedes pühakirjade uurimise oskust: asendada pühakirjasalmis olev nimi enda nimega, et muuta nende salmide sõnumit isiklikumaks. Et seda oskust harjutada, peaksid õpilased panema oma nime sõnade te ja teie asemele.)

  • Millise põhimõtte õpetas Jeesus nendes salmides? (Õpilased võivad vastused erinevalt sõnastada, kuid nad peaksid mõistma järgmist põhimõtet: kui me tahame järgida Jeesuse Kristuse õpetusi, tuleb meil õppida armastama oma vaenlasi ja olema lahke nende vastu, kes meid taga kiusavad.)

  • Mis teeb selle evangeeliumi põhimõtte järgi elamise raskeks?

  Näidake tahvlil järgmist lauset:

  „[Jeesus] käis mööda maad ja tegi head” (Ap 10:38), olles siiski selle eest põlatud” (Elav Kristus: apostlite tunnistus. – Liahoona, aprill 2000, lk 2–3).

  Selgitage, et kuigi paljud inimesed Galileas ja Juudamaal Päästja omaks võtsid ning paljud nägid Tema häid tegusid ja tunnistasid Tema jumalikkust, leidus teisi, kes Teda põlgasid ja Teda heade tegude pärast taga kiusasid.

  Kirjutage tahvlile pealkirja „Jeesus Kristus käis mööda maad ja tegi head” alla järgmised pühakirjaviited:

  Matteuse 9:9–13

  Matteuse 12:22–30

  Markuse 3:1–6

  Markuse 11:15–19

  Johannese 11:43–53

  Jagage õpilased väikestesse rühmadesse ja määrake igale rühmale üks tahvlile kirjutatud pühakirjakoht. Paluge õpilastel leida igas kirjakohas Jeesuse tehtud heategu ja kuidas inimesed sellele reageerisid. Andke õpilastele piisavalt aega ja paluge siis leitu kohta aru anda. Märkige ära, et need pühakirjakohad näitavad Issanda elu mustrit, millest me võime õppida. Esitage järgmine küsimus:

  • Mida te panite tähele selle kohta, kuidas Päästja kogetud tagakiusamisele vastas?

  Innustage õpilasi uuritud pühakirjakohas kirjeldatud sündmust ette kujutama. Seejärel küsige:

  • Millised mõtted või tunded oleksid teil olnud, kui oleksite ise tol korral Jeesusega olnud?

  • Mida Jeesus teie arvates soovib, et te Tema tol korral öeldud sõnadest ja tehtud tegudest õpiksite? (Järgmine on üks põhimõte, mille õpilased võivad ära tunda: kui me püüame järgida Päästja eeskuju ja teha head, peame me mõnikord tagakiusamist kannatama.)

  Matteuse 5:9–12, 21–24, 38–41; 6:14–15; 7:1–5, 12

  Tagakiusamisele reageerimine

  Rääkige õpilastele, et mäejutluses õpetas Jeesus Kristus oma jüngritele, kuidas reageerida tagakiusamisele. Kirjutage järgnevalt toodud fraasid ja pühakirjaviited tahvlile ja paluge igal õpilasel lugeda läbi vähemalt üks kirjakoht. Paluge õpilastel leida loetud kirjakohast Jeesuse õpetatud põhimõte, mis võiks neid juhtida teistega läbikäimisel.

  Kuidas reageerida tagakiusamisele

  Matteuse 5:9–12

  Matteuse 5:21–24 (vt ka 3Ne 12:22)

  Matteuse 5:38–41; 7:12

  Matteuse 6:14–15 (vt ka ÕL 64:9–10)

  Matteuse 7:1–5

  Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge neil selgitada, millise põhimõtte nad leidsid ja kuidas need rakenduvad meie suhetes teistega. (Kui õpilased vastavad, rõhutage järgmist tõde: Taevane Isa ootab, et kui meid uskumuste pärast taga kiusatakse, järgiksime Jeesuse Kristuse eeskuju.)

  Näidake järgmiseid avaldusi vanem Jeffrey R. Hollandilt ja Dallin H. Oaksilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist:

  Vanem Jeffrey R. Holland

  „Kaitske oma tõekspidamisi viisakalt ja kaastundlikult, kuid ärge jätke neid kaitsmata” (Jeffrey R. Holland. Jüngriks olemise hind ja õnnistused. – 2014. a kevadine üldkonverents).

  Vanem Dallin H. Oaks

  „Kristuse järgijad peaksid olema viisakuse eeskujud. Peaksime kõiki armastama, olema head kuulajad ja näitama üles huvi nende siiraste uskumuste vastu. Kuigi võime olla eriarvamusel, ei tohiks me käituda ebaviisakalt. Vastuoluliste teemade puhul ei tohi meie seisukoht ega suhtlemisviis olla riiakas. Peaksime olema oma seisukohti selgitades ja teistele mõju avaldades arukad. ‥

  Kui meie seisukohad teiste omadele alla jäävad, peaksime soovimatute tulemustega heldemeelselt leppima ning püüdma olla oma vastastega viisakad.” (Dallin H. Oaks. Teiste armastamine ja elamine erinevustega. – 2014. a sügisene üldkonverents)

  Arutage õpilastega vanem Hollandi ja vanem Oaksi nõuannete järgimisest tulenevaid katsumusi ja õnnistusi. Seejärel paluge ühel õpilasel lugeda ette Matteuse 5:9–12.

  • Nende salmide kohaselt, milliseid lubadusi tegi Jeesus, mis võivad muuta lihtsamaks reageerimise kristlikul moel, kui meid usuliste tõekspidamiste pärast taga kiusatakse?

  Paluge õpilastel mõtiskleda, kuidas nad võiksid rakendada ühte või enamat Päästja mäejutluse õpetustest nende praeguses suhtes või kuidas nad oleksid võinud neid rakendada minevikuolukordades. Küsige, kas mõni õpilane oleks nõus oma mõtteid klassiga jagama.

  Andke igale õpilasele järgmine avaldus vanem Robert D. Halesilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist:

  Vanem Robert D. Hales

  „Mõned inimesed arvavad ekslikult, et sellised vastused nagu vaikus, tasadus, andestamine ja alandlik tunnistamine on passiivsus või nõrkus. Kuid „armasta[da] oma vaenlasi, [õnnistada neid, kes meid neavad, teha head neile, kes meid vihkavad] ja palveta[da] nende eest, kes meid [hoolimatult ära kasutavad ja] taga kiusavad” (Matteuse 5:44), nõuab usku, tugevust ja kõige rohkem kristlikku julgust. ‥

  Kui me ei vasta samaga, kui pöörame teise põse ja hoidume vihastamast, siis seisame ka meie koos Päästjaga. Me peegeldame edasi Tema valgust – ainukest väge, mis suudab alistada vastase – ja vastame süüdistajatele ilma omakorda neid süüdistamata. See ei ole nõrkus. See on kristlik julgus. ‥

  Teistele vastates on iga olukord erinev. Õnneks teab Issand meie süüdistajate südameid ja seda, kuidas me saaksime neile kõige tõhusamalt vastata. Kui ustavad jüngrid otsivad juhatust Vaimult, siis saavad nad inspiratsiooni, mis on igal juhtumil erinev. Ja iga juhtumi puhul vastavad ustavad jüngrid viisil, mis on meelepärane Issanda Vaimule. ‥

  Ustavate jüngritena peab meie esmaseks mureks olema teiste heaolu, mitte isikliku süütuse tõestamine. Küsimused ja kriitika annavad meile võimaluse saada teistega kontakti ning näidata, et Taevane Isa ja meie neist hoolime. Meie eesmärgiks peaks olema aidata neil tõde mõista, mitte kaitsta oma ego või koguda punkte teoloogilises vaidluses. Meie südamest tulevad tunnistused on kõige vägevam vastus, mida me saame oma süüdistajatele anda.” (Kristlik julgus: jüngriks olemise hind. – 2008. a sügisene üldkonverents)

  Andke õpilastele aega läbi lugeda ja ära märkida vanem Halesi õpetatud põhimõtted. Paluge neil õpitut jagada. Arutage soovi korral mõnda või kõiki järgmiseid küsimusi:

  • Kuidas võivad teie teod teiste inimeste suhtes mõjutada nende suhet Jumalaga? (Aidake õpilastel tunda ära järgmine põhimõte: kui me järgime Kristuse eeskuju ja vastame oma vastastele armastuse ja lahkusega, võime me tugevdada nii nende kui ka meie enda suhet Jumalaga.)

  • Kuidas on teiste sellisel viisil kohtlemine osa ristimislepingust, mille me tegime Taevase Isaga? (See on üks tähtis viis seista kui Jumala tunnistaja igal ajal ja kõiges ja kõikjal (vt Mo 18:9).)

  Küsige õpilastelt, kas neil on olnud kogemusi, kus Päästja eeskuju ja õpetuste järgimine on aidanud neil aidata kellelgi teisel Issandale lähemale saada. Paluge mõnel õpilasel oma kogemusi jagada.

  Innustage õpilasi mõtisklema oma suhete üle teistega ja leidma üht, mis vajaks parandamist, ja kirjutama, kuidas nad täna arutatud põhimõtteid selleks rakendavad.

  Õpilase lugemismaterjal