21. õppetund: Jeesus Kristus organiseeris oma Kiriku
  Footnotes

  21. õppetund

  Jeesus Kristus organiseeris oma Kiriku

  Sissejuhatus

  Oma kolmeaastase sureliku teenimisaja jooksul andis Jeesus Kristus oma kaheteistkümnele apostlile preesterluse võtmed. Nende võtmetega sai Jeeuse Kristuse Kirik „rajatud apostlite ja prohvetite alusele” (Ef 2:20). Selles õppetunnis arutatakse, kuidas Päästja pärast oma ülestõusmist jätkas oma apostlite ja Kiriku juhatamist Püha Vaimu kaudu, et nad võiksid täita Aabrahami lepingut ja koguda kokku hajutatud Iisrael.

  Ettevalmistav materjal

  Õpetamissoovitused

  Matteuse 10:1–4, 16:19, 17:3–7, 18:18; Efeslastele 2:19–20, 4:11–14

  Jeesus Kristus organiseeris oma Kiriku apostlite ja prohvetite alusele

  Näidake õpilastele võtit või võtmekimpu ja küsige, mida tähendab sõna võtmed evangeeliumi kontekstis. Paluge mitmel õpilasel järgmised pühakirjakohad kordamööda ette lugeda. Paluge klassil teksti jälgida ja leida peamine sündmus, millele iga pühakirjakoht viitab.

  • Matteuse 10:1–4 (Apostlite kutsumine ja läkitamine.)

  • Matteuse 16:19 (Peetrusele lubatakse preesterluse võtmed.) (Vt märksõna „Preesterluse võtmed”. –Pühakirjajuht; scriptures.lds.org.)

  • Matteuse 17:3–7 („Päästja, Mooses ja Eelijas [Eelija] andsid võtmed Peetrusele, Jaakobusele ja Johannesele mäel, kui nad kirgastati tema ees.”) (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith 2007, lk 105)

  • Matteuse 18:18 (Viide sidumisele ja lahti päästmisele nii maa peal kui taevas viitab sellele, et preesterluse võtmed lubati ka teistele apostlitele.)

  Soovi korral selgitage, et nendes pühakirjakohtades mainitud võtmed viitavad pitseerimisväele (vt Boyd K. Packer.The Holy Temple , 1980, lk 81–87).

  Küsige õpilastelt:

  • Mida mõeldakse preesterluse võtmete all?

  • Miks on tähtis, et apostlitel on preesterluse võtmed?

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette avaldus vanem Dallin H. Oaksilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist:

  Vanem Dallin H. Oaks

  „Preesterluse võtmed on volitus, mille Jumal on andnud preesterlusele [hoidjatele], et juhatada, kontrollida ja juhtida Tema preesterluse kasutamist maa peal.” (Handbook 2: Administering the Church, 2010, 2.1.1) Iga tegu või talitus, mis Kirikus läbi viiakse, tehakse selle ülesande võtmete hoidja otsese või kaudse volitusega. Nagu vanem M. Russell Ballard selgitas: „Need, kellel on preesterluse võtmed, ‥ võimaldavad otseses mõttes kõigil, kes ustavalt nende juhatuse all teenivad, rakendada preesterluse volitust ja pääseda ligi preesterluse väele” (M. Russell Ballard. Mehed ja naised Issanda töös. – Liahoona, apr 2014, lk 48).” (Preesterluse võtmed ja volitus. – 2014. kevadine üldkonverents)

  • Mil moel õnnistavad preesterluse võtmed Kiriku üksikliikmeid?

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette Efeslastele 2:19–20. Seejärel küsige õpilastelt:

  • Mida me õpime sellest kirjakohast Päästja Kiriku aluse kohta? (Õpilased peaksid ära tundma järgmise tõe: Jeesus Kristus, kes on ise peamine nurgakivi, organiseeris oma Kiriku apostlite ja prohvetite alusele.)

  • Miks on hoonel vaja alust ehk vundamenti ja nurgakivi? (Alus annab hoonele tugevust ja tuge. Nurgakivi on vundamendi esimene kivi ja selle järgi pannakse paika kõik teised vundamendi kivid. See määrab ära terve hoone asupaiga. Samuti toetab see hoone seinu.)

  Paluge õpilastel arutada nende kõrval istuva õpilasega järgmiseid küsimusi:

  • Mil moel on Jeesus Kristus Kiriku peamiseks nurgakiviks?

  • Mida õpetab see kirjakoht meile Päästja (nurgakivi) ning apostlite ja prohvetite (aluse) omavahelise suhte kohta?

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette Efeslastele 4:11–14. Paluge klassil teksti jälgida ja leida, mida ütles Paulus selle kohta, miks me vajame apostleid, prohveteid ja teisi Kiriku juhte pühasid juhtima.

  Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Jeffrey R. Hollandi järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  Vanem Jeffrey R. Holland

  „Selleks, et luua kirik, mis jätkaks Tema juhtimise all isegi pärast seda, kui Ta maa pealt ära võeti, Jeesus „läks … mäele palvetama ja viibis kogu öö Jumala palumises.

  Ja kui valgeks läks, kutsus ta oma jüngrid enese juurde ja valis nende seast kaksteist, keda ta nimetas ka apostliteks” (Lk 6:12–13).

  Hiljem õpetas Paulus meile, et Päästja, teades oma surma paratamatust, tegi seda, et anda Kirikule „apostlite ja prohvetite alus” (vt Ef 2:19–20). Need vennad ning teised Kiriku ametnikud teeniksid ülestõusnud Kristuse juhtimise all.

  Miks? Teiste põhjuste seas sellepärast, et me ei „jääks enam väetiteks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksiõpetusse võrgutamiseks” (Ef 4:14).” (Prohvetid, nägijad ja ilmutajad. – 2004. a sügisene üldkonverents)

  • Mil viisil olete näinud tänapäeva apostleid ja prohveteid andmas Kirikule alustuge ning stabiilsust?

  Apostlite teod 2:1–6, 14–26, 4:1–13, 18–21; Apostlite teod 10:9–20, 25–28, 34–35, 44–48; Apostlite teod 15:1–20

  Jeesus Kristus juhatas apostleid Püha Vaimu kaudu

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette Apostlite teod 1:1–2. Seejärel küsige õpilastelt:

  • Kuidas jätkas Jeesus Kristus Luuka sõnade kohaselt oma apostlite juhatamist pärast Tema taevasse minekut? (Ta andis käske ja juhiseid Püha Vaimu kaudu.)

  Tunnistage, et pärast Tema ülestõusmist ja taevasse minekut juhtis Jeesus Kristus apostleid Püha Vaimu kaudu. Et aidata õpilastel näha näiteid sellest juhatusest, jagage klass nelja rühma ja andke neile järgmised ülesanded:

  Pärast küllaldast aega paluge igast grupist kellelgi kokku võtta, mida nad lugesid, ja selgitada, kuidas Jeesus Kristus juhatas Kiriku juhte Püha Vaimu kaudu. Selgitage, et Püha Vaim täidab oma ülesandeid Päästja juhatusel (vt Johannese 16:13–14).

  Soovi korral kasutage kirjakohta 3. Nefi 19:7–9, 19–20 näitamaks, et Kiriku juhid, kelle kohta me lugesime Mormoni Raamatust, said samuti oma teenimistöös abi Pühalt Vaimult.

  Arutage õpilastega järgmist küsimust:

  • Kuidas te selgitaksite kellelegi, miks on tähtis teada, et Jeesus Kristus jätkas oma apostlite juhatamist ka pärast Tema surma?

  Jeesus Kristus juhib Kiriku juhte tänapäeval Püha Vaimu kaudu

  Näidake järgmiseid avaldusi president Thomas S. Monsonilt ja president Henry B. Eyringilt, esimeselt nõuandjalt Esimeses Presidentkonnas (või jaotage need õpilastele), ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  President Thomas S. Monson

  „Ma tunnistan ‥ , et meie Päästja Jeesus Kristus on selle Kiriku eesotsas, mis kannab Tema nime. Ma tean, et meeldivaimaks kogemuseks selles elus on tunda Tema õhutusi, kui Ta juhatab meid oma töö edasiviimisel.” (Thomas S. Monson. Vaadates tagasi ja liikudes edasi. – 2008. a kevadine üldkonverents)

  President Henry B. Eyring

  „Olen olnud juures, kui [president Thomas S. Monson] on saanud ilmutust ja inspiratsiooni. See kinnitab mulle, et Jumal austab [preesterluse võtmeid, mida prohvet hoiab]. Ma olen seda oma silmaga näinud.” (Henry B. Eyring. Tõene ja elav Kirik. – 2008. a kevadine üldkonverents)

  • Kuidas illustreerivad need avaldused sidet Uue Testamendi Kiriku ja Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku vahel? (Aidake õpilastel mõista järgmist tõde: just nagu Jeesus Kristus juhatas oma apostleid Uue Testamendi aegadel, juhatab Ta Kiriku juhte tänapäeval erineval moel, sealhulgas ka Püha Vaimu kaudu.)

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette avaldus vanem Jeffrey R. Hollandilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Paluge klassil kuulata ja mõtiskleda, miks Kiriku juhtidel on vaja Päästja juhatust.

  Vanem Jeffrey R. Holland

  „Kiriku apostellik ja prohvetlik alus oli õnnistamiseks kõikidel aegadel, aga eriti raskuste ja ohu aegadel; aegadel, mil me võime tunda end nagu lapsed, olles segaduses või hämmelduses, võib-olla veidi hirmunud; aegadel, mil inimese riukalik käsi või kuradi pahatahtlikkus püüab häirida, petta või eksiteele viia. Nende aegade vastu, mis tulevad meie päevil, on Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Kvoorum volitatud Jumala poolt ja toetatud teie poolt kui „prohvetid, nägijad ja ilmutajad”, koos Kiriku presidendiga, keda toetatakse kui prohvetit, nägijat ja ilmutajat, vanimat apostlit, ja seega ainust inimest, kellel on volitus rakendada Kiriku jaoks kõiki ilmutuslikke ja halduslikke võtmeid. Uue Testamendi aegadel, Mormoni Raamatu aegadel ja kaasajal moodustavad need ametnikud õige Kiriku aluskivid, saades oma jõu ja asudes ise ümber peamise nurgakivi – „Lunastaja kalju, kes on [Jeesus] Kristus, Jumala Poeg” (Hl 5:12).” (Prophets, Seers, and Revelators. – Ensign, nov 2004, lk 7)

  Küsige õpilastelt mõni või kõik järgmised küsimused:

  • Mida tähendab teie arvates see, et Kiriku juhid asuvad ise ümber peamise nurgakivi, Jeesuse Kristuse, ja saavad sellest oma jõu?

  • Mis tõestust olete te näinud või millal olete tundnud, et Päästja juhatab neid, kes tänapäeval Kirikut juhivad?

  • Mil viisil on üldkonverentsil osalemine aidanud teil tulla Kristuse juurde ja ehitada apostlite ja prohvetite alusele?

  Näidake või kirjutage tahvlile järgmised küsimused. Paluge õpilastel nende küsimuste üle mõtiskleda ja kirjutada isiklikku päevikusse või pühakirjapäevikusse plaan, kuidas nendes valdkondades paremaks saada.

  Mida võin ma teha, et tugevdada oma tunnistust Päästja tänapäeva apostlitest?

  Mil moel võin ma paremini toetuda tänapäeva prohvetitele, et olla kinnitatud Jeesusele Kristusele?

  Õpilase lugemismaterjal