1. õppetund: Jeesus on elav Kristus
  Footnotes

  1. õppetund

  Jeesus on elav Kristus

  Sissejuhatus

  Kaasaja tunnistajad on kuulutanud: „Meie kui Tema korra järgi pühitsetud apostlid tunnistame, et Jeesus on Elav Kristus” (Elav Kristus: apostlite tunnistus. – Liahoona, apr 2000, lk 2–3). Kuna maailm ei paista tundvat Jeesuse Kristuse tõelist loomust ja Tema suhet Jumal Isaga, on tähtis, et meil on Jumala armastatud Poja ustavad tunnistajad. See õppetund aitab õpilastel mõista seda vajadust ja õppida, kuidas nad võivad paremini oma perele, sõpradele ja naabritele Jeesusest Kristusest tunnistada.

  Ettevalmistav materjal

  Õpetamissoovitused

  Elav Kristus

  Kirjutage tahvlile järgmine küsimus:

  Kes on Jeesus Kristus ja miks te Temasse usute?

  Rääkige õpilastele, et paljud inimesed vastavad sellele küsimusele oma tunnistust jagades. Ühe sellise tunnistuse leiame kirikulaulus „Mu lunastaja elab, tean” (Kiriku lauluraamat). Jagage klassile selle laulu sõnad ja jagage õpilased nelja rühma. Määrake igale rühmale lugemiseks üks laulusalm. Kui olete andnud neile piisavalt aega, esitage järgmised küsimused:

  • Milliseid sõnu või fraase selles laulus kasutatakse, et kirjeldada, kes on Jeesus Kristus ja mida Ta meie heaks teeb? (Mõned võimalikud vastused: „mu Lunastaja”, „mu sõber, jumalik ja hea”, „mu prohvet ja mu kuningas”, „mu Päästja”. Ta palub meie eest, toob meile õnnistust, juhatab meid, kosutab me hinge, südant lohutab.)

  • Milliseid sõnu see laul kasutab, et kirjeldada, kuidas võib tunnistus Jeesusest Kristusest meid mõjutada? (Mõned võimalikud vastused: lohutus ja rõõm.)

  Rääkige klassile, et Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum kuulutasid avalikult oma ühist tunnistust Jeesusest Kristusest trükises „Elav Kristus: apostlite tunnistus” (vt Liahoona, aprill 2000, lk 2–3). Andke igale õpilasele koopia sellest tunnistusest ja selgitage, et mitu selle kursuse õppetundide teemat on võetud selle inspireeritud dokumendi õpetustest ja põhimõtetest. Seejärel paluge ühel õpilasel lugeda ette esimene lõik:

  „Tähistades Jeesuse Kristuse sündi kaks tuhat aastat tagasi, anname me oma tunnistuse Tema võrratu elu tõelisusest ja Tema suure lepitava ohverduse lõpmatust väest. Kellelgi teisel ei ole olnud niivõrd sügavat mõju kõigile neile, kes on elanud või hakkavad veel elama maa peal.” (Elav Kristus: apostlite tunnistus. – Liahoona, aprill 2000, lk 2–3)

  • Millist mõju soovite, et õpingud Jeesusest Kristusest ja Tema igavesest evangeeliumist teile selle semestri jooksul avaldaksid? (Kui õpilased vastavad, võiksite rõhutada, et Jeesuse Kristuse elu siiras uurimine aitab meil hinnata sügavat mõju, mis Tal on olnud ja võib olla meie elus.)

  • Mil viisil on Päästjal olnud mõju kõigile neile, kes on elanud või hakkavad veel elama maa peal? (Kui õpilased vastavad, rõhutage kindlasti Päästja ülemaailmset lepitust.)

  Rääkige õpilastele, et see kursus keskendub Päästja igavesele teenimistööle Tema surelikkusele eelnevas, surelikus ja surelikkusele järgnevas elus. Kui õpilased uurivad Päästja paljusid jumalikke rolle, siis suureneb nende armastus Tema vastu ja tunnistus Temast.

  Johannese 20:30–31; 1. Nefi 6:4; 2. Nefi 25:23, 26

  Pühakirjad kirjutati, et inimesed võiksid uskuda Jeesusesse Kristusesse

  Küsige õpilastelt, mitu raamatut on nende arvates Jeesusest Kristusest kirjutatud. Selgitage, et õige Jeesuse Kristuse elu uurimine peab keskenduma pühakirjadele. Paluge kolmel õpilasel lugeda kordamööda ette järgmised kirjakohad: Johannese 20:30–31; 1. Nefi 6:4 ja 2. Nefi 25:23, 26. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida põhjuseid, miks pühakirjad on Päästja igavest teenimistööd uurides väärtuslikuks infoallikaks.

  • Millist põhimõtet pühakirjade eesmärgi kohta need kirjakohad õpetavad? (Kuigi õpilased võivad vastused erinevalt sõnastada, peaksid nad mõistma järgmist põhimõtet: kui me uurime pühakirjakohti Päästja kohta, tugevneb meie tunnistus Temast ja me saame Temale lähemale.)

  Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem D. Todd Christoffersoni järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  Vanem D. Todd Christofferson

  „Kõikide pühakirjade peamine eesmärk on täita meie hing usuga Isasse Jumalasse ja Tema Pojasse Jeesusesse Kristusesse. ‥

  Usk tekib, kui kuuleme või loeme Jumala sõna ja Püha Vaim tunnistab meie hingele, Vaim tunnistab vaimule. Ja usk kasvab, kui ammutame sõnast toitu ka edaspidi.” (Pühakirjad on meile õnnistuseks. – 2010. a kevadine üldkonverents)

  • Millistel viisidel võivad pühakirjad aidata meil tugevdada usku Jeesusesse Kristusesse või saada Talle lähemale?

  • Kuidas on teie usk Jeesusesse Kristusesse ja tunnistus Temast pühakirju uurides tugevnenud?

  Andke igale õpilasele koopia abimaterjalidest, mis on ära märgitud selle kursuse osas „Lugemissoovitused õpilastele”. (Võite anda materjali õpilastele kas paberil või selgitada, kust nad internetis need materjalid leiavad.) Esitage õpilastele väljakutse kasutada neid lugemissoovitusi selle semestri jooksul oma igapäevase pühakirjauurimise osana. Kinnitage õpilastele, et kui nad selle väljakutse vastu võtavad, siis Püha Vaim õpetab neid ja nad saavad Päästjaga lähedasemaks.

  Jeesuse Kristuse tunnistajaks saamine

  Selgitage õpilastele, et ei piisa ainult sellest, et Päästja kohta pühakirjadest uurida. Me peame saama isikliku vaimse tunnistuse Püha Vaimu väe kaudu, et Jeesus on Kristus, Võitu, meie Päästja ja Lunastaja. Jagage õpilastega järgnevat avaldust president Dieter F. Uchtdorfilt Esimesest Presidentkonnast.

  President Dieter F. Uchtdorf

  „Me ei saa loota teiste inimeste tunnistusele. Me peame teadma ise. President Gordon B. Hinckley ütles: „Iga viimse aja püha on kohustatud teadma ise kindlalt, ilma kahtlemata, et Jeesus on elava Jumala ülestõusnud elav Poeg” (Fear Not to Do Good. – Ensign, mai 1983, lk 80).

  Selle kindla teadmise ja püsiva veendumuse allikaks on jumalik ilmutus, „sest Jeesuse tunnistajaks on prohvetluse vaim” (Ilm 19:10).

  Me saame selle tunnistuse, kui Püha Vaim räägib meis olevale vaimule. ‥

  Selle tunnistuse tuumaks on alati usk Jeesusesse Kristusesse ja teadmised Tema jumalikust missioonist.” (Isikliku tunnistuse vägi. – 2006. a sügisene üldkonverents)

  • Miks peab teie arvates meie tunnistuse tuumaks olema Jeesus Kristus?

  • Mis te arvate, mida paluks Jeesus Kristus teil teha oma tunnistusega Temast?

  Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Richard G. Scotti järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  Vanem D. Todd Christofferson

  „Inimesed peaksid meis nägema midagi Jeesusest Kristusest. See, kuidas me käitume, kõneleme, välja näeme ja isegi mõtleme, peegeldab Teda ja Tema tegusid. ‥ Kuigi me ei viibinud koos Temaga Tema maise teenimistöö ajal, võime me pühakirju uurides näha Jeesust ja seda, mida Ta ütles ja tegi. Ja kui me seda mustrit järele aimame, anname me Temast tunnistust.” (Becoming a Witness of Christ. – Ensign, märts 2008, lk 60)

  Küsige õpilastelt:

  • Kuidas olete näinud teisi jagamas tunnistust Jeesusest Kristusest oma tegude kaudu?

  • Kui te mõtlete end ümbritsevast maailmast, siis mida võime teha, et meie tunnistus Päästjast võiks teistele mõju avaldada?

  Tunnistage, et kui me saame Püha Vaimu väe kaudu tunnistuse Jeesusest Kristusest, on meil kohustus seda jagada.

  Kutsuge õpilasi elama iga päev, olles valmis tunnistama Jeesusest Kristusest sõnade ja tegude kaudu. Innustage neid tulema tundi, olles lugenud määratud lugemissoovitusi ja valmis jagama arusaamu, küsima küsimusi ja osalema klassi aruteludes.

  Õpilase lugemismaterjal