10. õppetund: Tule ning järgi mind
  Footnotes

  10. õppetund

  „Tule ning järgi mind”

  Sissejuhatus

  Jeesus Kristus ütles: „Mina olen tee ja tõde ja elu” (Johannese 14:6). „[Jeesuse] tee on rada, mis juhatab õnnele selles elus ja igavesse ellu tulevases maailmas” (Elav Kristus: apostlite tunnistus. – Liahoona, aprill 2000, lk 2–3). See õppetund rõhutab Jeesuse Kristuse kutset kõigile Teda järgida ja saada Tema jüngriks. See õppetund uurib samuti, mida tähendab käia jüngrirajal.

  Ettevalmistav materjal

  • Dieter F. Uchtdorf. Jüngriks olemine. – 2009. a kevadine üldkonverents.

  • Joseph B. Wirthlin. Follow Me. – Ensign, mai 2002, lk 15–17.

  Õpetamissoovitused

  Johannese 1:35–47; 2. Nefi 26:33; Alma 5:33–34

  Jeesus kutsub kõiki saama Tema jüngriks

  Kutsuge üht õpilast jagama kogemust, mil ta oli kuskile minemas, kuid tegi vale pöörde ja sattus valele teele. Seejärel paluge õpilastel lugeda Johannese 14:6 ja kirjeldada oma sõnadega õpetust, mida Jeesus selles salmis õpetas. (Õpilased võivad vastused erinevalt sõnastada, kuid nad peaksid mõistma, et ainult Jeesust Kristust järgides võime pöörduda tagasi elama koos Taevase Isaga.)

  Rääkige õpilastele, et pärast seda, kui Jeesus Kristus sai ristitud ja teda kõrbes kiusati, kutsus Ta teisi ennast järgima. Inimesi, kes Päästjat tol ajal järgisid ja tänapäeval järgivad, kutsutakse jüngriteks. Paluge õpilastel leida kirjakohas Johannese 1:35–47 mõned Päästja esimeste jüngrite nimed ning mis õhutas jüngreid Päästjat järgima.

  Näidake Esimese Presidentkonna liikme, vanem James E. Fausti (1920–2007) järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  President James E. Faust

  „Sõnal jünger ja sõnal distsipliin on ladina keeles sama tüvi – discipulus, mis tähendab õpilast. See rõhutab harjutamist ehk treenimist. Enesedistsipliin ja enesekontroll on Jeesuse järgijate puhul järjekindlad ja püsivad iseloomustajad. ‥

  Mis on jüngripõli? See on eeskätt Päästjale kuuletumine” (Jüngripõli. – 2006. a sügisene üldkonverents).

  • Milline võis selle jüngriks olemise definitsiooni kohaselt olla varajaste Jeesuse Kristuse jüngrite elu?

  Paluge õpilastel lugeda ja võrrelda omavahel kirjakohti 2. Nefi 26:33 ja Alma 5:33–34, et näha, keda Jeesus veel enda juurde tulema kutsus. Seejärel esitage järgmised küsimused:

  • Mida õpetavad need kirjakohad Päästja kutsest tulla Tema juurde? (Kui õpilased on vastanud, kirjutage järgmine tõde tahvlile: Jeesus Kristus kutsub kõiki inimesi tulema Tema juurde ja saama Tema jüngriteks.)

  • Mida lubas Päästja Alma sõnade kohaselt neile, kes võtsid vastu kutse Tema juurde tulla?

  • Mida need lubadused teie jaoks tähendavad?

  Matteuse 4:18–22; Luuka 5:11, 9:57–62, 14:25–33

  Olla Jeesuse Kristuse jünger

  Jagage õpilased paaridesse. Paluge neil uurida Matteuse 4:18–22 ja Luuka 5:11 ning leida, milliseid ohverdusi tegid mõned varajased Jeesuse Kristuse jüngrid selleks, et võtta vastu kutse Teda järgida. Arutage järgmiseid küsimusi:

  • Kuidas te kirjeldaksite nende varajaste jüngrite vastust Päästja kutsele Teda järgida? (Arutage selliste sõnade ja fraaside tähendust nagu „jätsid kohe võrgud maha”, „kohe” ja „jätsid kõik maha”.)

  • Milliseid tähtsaid tõdesid lisavad need kirjakohad arusaamisele, mida tähendab olla Jeesuse Kristuse jünger? (Kui õpilased on vastanud, kirjutage järgmine tõde tahvlile: Jeesuse Kristuse jüngriks olemine nõuab kuulekust ja ohverdust.)

  Andke õpilastele koopia Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem Joseph B. Wirthlini (1917–2008) järgnevast avaldusest ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda.

  Vanem Joseph B. Wirthlin

  „Võrgud on üldjuhul vahendid millegi püüdmiseks. ‥ Tähtsamas mõttes võime defineerida võrku kui midagi, mis meelitab või takistab meil Jeesuse Kristuse, elava Jumala Poja kutsele järgnemist.

  Selles tähenduses võivad võrguks olla meie töö, hobid, naudingud ja ennekõike meie kiusatused ja patud. Lühidalt öeldes võib võrk olla ükskõik mis, mis viib meid eemale suhtest Taevase Isaga ja Tema taastatud evangeeliumist. ‥

  On võimatu lugeda üles kõiki võrke, mis meid püüavad ja Päästja järgimisest hoiavad. Kuid kui me oleme siirad oma soovis Teda järgida, peame me kohe jätma maailma aheldavad võrgud ja järgima Teda.

  ‥ Meie elu täidavad nii kergesti kokkusaamised, koosolekud ja ülesanded. On nii kerge sattuda nii mitme võrgu vangistusse, et ainuüksi mõte neist kõigist lahti rabeleda võib olla meile ähvardav või hirmutav.

  Vahest tunneme, et mida kiirem meil on, seda tähtsamad me oleme – nagu määratleks kiire elu meie väärtuse. Vennad ja õed, me võime veeta terve elu palavikulise kiirusega pööreldes, märkides tehtuks ühe nimekirja teise järel asjadest, mil pole tegelikult mingit tähtsust.

  See, et me palju ära teeksime, ei pruugi olla nii tähtis. Oluline on, et me keskendame oma energia, meele, südame ja hinge igavikuliselt tähtsate asjade tegemiseks.” (Follow Me. – Ensign, mai 2002, lk 15–16)

  • Kui kalad, võrgud ja paadid, mille kalurid maha jätsid, esindavad nende ajalikke muresid, siis milliseid asju palub Päästja teil kõrvale heita, et Teda järgida?

  • Miks on vahel raske heita kõrvale ajalikke muresid?

  • Kuidas võib inimene ära tunda, et ta on selliste võrkude püünises, millest rääkis vanem Wirthlin?

  Paluge õpilastel jagada kogemusi oma elust, kui nad vastasid Päästja kutsele Teda järgida (jättes maha vana harjumuse või võttes vastu kutse Kirikus). Seejärel küsige:

  • Kuidas õnnistas teie elu sellele kutsele vastamine?

  Näidake järgnevaid pühakirjaviiteid ja küsimusi või kirjutage need tahvlile.

  Luuka 9:57–62 – Mis võib meil takistada Päästjat järgida?

  Luuka 14:25–27, 33 – Mida Päästja oma jüngritelt nõuab?

  Luuka 14:28–32 – Kuidas on fraas lõpule viia seotud jüngriks olemisega?

  Jagage õpilased kolme rühma ja määrake igale rühmale üks pühakirjakoht ja sellele vastav küsimus. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge neil jagada, kuidas nende loetud kirjakoht nende küsimusele vastas. Kui kõiki kolme kirjakohta on arutatud, küsige:

  • Millist jüngriks olemise nõuet illustreerivad Päästja analoogiad? (Kui õpilased seda küsimust arutavad, aidake neil mõista järgmist tõde: jüngriks olemine nõuab meilt valmisolekut hüljata kõik ja järgida Jeesust Kristust.)

  Selgitage, et kuigi jüngriks olemine tähendab, et meie pühendumine Päästjale ja soov Teda järgida kindlalt süveneb, ei nõua Ta, et me jookseks kiiremini, kui meil on jõudu (vt Mo 4:27).

  Andke igale õpilasele koopia Esimese Presidentkonna liikme, president Dieter F. Uchtdorfi järgmisest avaldusest ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda.

  President Dieter F. Uchtdorf

  „Õnneks algab esimene samm jüngriks olemise teel just sealt, kus seisame praegu! Meil ei pea esimese sammu tegemiseks olema eelnevat kvalifikatsiooni. Pole oluline, kas oleme rikkad või vaesed. Ei esitata mingeid nõudeid haridusele, väljendusoskusele või mõtlemisvõimele. Me ei pea olema täiuslikud, peene kõnepruugiga ega isegi mitte heade kommetega.

  Teie ja mina võime astuda jüngriks olemise teele juba täna. Olgem alandlikud, palvetagem kogu oma südamest Isa poole taevas ja väljendagem oma soovi saada Temaga lähedasemaks ja õppida Temalt!

  Uskuge! Otsige, ja te leiate! Koputage, ja uks avatakse! (vt Mt 7:7) Teenige Issandat, teenides teisi! Olge oma koguduses aktiivsed! Tugevdage oma peret, kohustudes elama evangeeliumi põhimõtete järgi! Olgu teil üks süda ja üks meel, nii oma abielus kui ka oma peres!

  Käes on aeg seada oma elu korda nii, et võiksime saada templisoovituse ja seda kasutada. Käes on aeg pidada tähendusrikkaid pereõhtuid, lugeda Jumala sõna ja pöörduda siiras palves meie Taevase Isa poole. Käes on aeg olla kogu südamest tänulik Tema Kiriku taastamise, elavate prohvetite, Mormoni Raamatu ja preesterluse väe eest, mis õnnistavad meie elu. Käes on aeg võtta vastu Jeesuse Kristuse evangeelium, saada Tema jüngriks ja kõndida Tema teel.” (Jüngriks olemine. – 2009. a kevadine üldkonverents)

  • Kust algab president Uchtdorfi sõnade kohaselt jüngriks olemise tee?

  • Millal me peaksime president Uchtdorfi sõnade kohaselt alustama jüngri teel astumist?

  Kirjutage tahvlile:

  Praegu on mul käes aeg …

  Paluge õpilastel see lause lõpetada, mõtiskledes, mida nad teevad, et olla Jeesuse Kristuse jünger. Julgustage neid kohe tegutsema selle järgi, mis neile pähe tuli, sest see mõte oli kui õhutus Pühalt Vaimult. Tunnistage, et kui nad teevad esimese sammu, aitab Issand neil olla Tema jünger.

  Õpilase lugemismaterjal