24. õppetund: Ta elab!
  Footnotes

  24. õppetund

  Ta elab!

  Sissejuhatus

  Päästjast Jeesusest Kristusest rääkides kuulutas prohvet Joseph Smith: „Ja nüüd, pärast paljusid tunnistusi, mis temast antud on, see on tunnistus, viimane kõikidest, mille meie temast anname: et ta elab!” (ÕL 76:22) Selle õppetunni eesmärk on aidata õpilastel mõista, et Päästja elab tänapäeval, et ta on meie eestkostja Isa juures ja usu kaudu Temasse saavad meist „Jumalale sündinud pojad ja tütred” (ÕL 76:24; vt ka Gl 3:26).

  Õpetamissoovitused

  Õpetus ja Lepingud 25:1; 76:19–24; 110:1–4

  Jeesus Kristus elab tänapäeval

  Lugege ette järgmine president Lorenzo Snow (1814–1901) kogemus, nagu kirjeldas seda tema pojatütar Alice Pond.

  President Lorenzo Snow

  „Ma kõndisin mitu sammu oma vanaisast eespool avaras koridoris, mis viib selestilisse ruumi. Ta peatas mu ja ütles: „Oota üks hetk, Alice, ma tahan sulle midagi rääkida. See juhtus siinsamas, kui Issand Jeesus Kristus president Woodruffi surma ajal mulle ilmus. Ta ütles mulle, et ma Kiriku Esimese Presidentkonna kohe ümber organiseeriksin ega ootaks, nagu tehti eelmiste presidentide surma korral, ning et minust pidi saama president Woodruffi mantlipärija.”

  Siis astus vanaisa mulle lähemale, sirutas välja oma vasaku käe ja ütles: „Ta seisis siinsamas, umbes kolm jalga põranda kohal. Paistis, nagu seisaks ta puhtast kullast plaadil.”

  Vanaisa rääkis mulle, milline suurepärane isiksus Päästja on ning kirjeldas Tema käsi ja jalgu, Tema palet ja kauneid valgeid riideid, mis olid kõik nii säravvalged ja kirkad, et vanaisa suutis vaevalt Tema poole vaadata.

  Siis astus vanaisa veel ühe sammu mulle lähemale, pani oma käe minu pea peale ja ütles: „Ma soovin, et sina, mu pojatütar, peaksid meeles, et see on sinu vanaisa tunnistus, mida ta sulle rääkis oma suuga, et ta tõepoolest nägi Päästjat siin templis ja rääkis Temaga näost näkku.”” (Alice Pondi tsitaat, LeRoi C. Snow, An Experience of My Father’s. – Improvement Era, sept 1933, lk 677) (Kiriku presidentide õpetused: Lorenzo Snow 2012, lk 220–221)

  • Mida te mõtlesite, kui seda lugu kuulasite?

  Rääkige õpilastele, et Õpetus ja Lepingud sisaldab kahte ülestähendust Päästja ilmumisest inimestele viimsetel aegadel: üks oli Tema ilmumine Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile Hirami linnas, Ohios (vt ÕL 76), ja teine oli Tema ilmumine Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle Kirtlandi templis (vt ÕL 110). Kirjutage tahvlile järgmised kolm küsimust:

  Mida nad nägid? Mida nad kuulsid? Mida nad õppisid?

  Paluge õpilastel leida pühakirjadest vastused neile küsimustele. Paluge pooltel õpilastel lugeda Õpetus ja Lepingud 76:19–24 ning pooltel Õpetus ja Lepingud 110:1–4. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge neil leitu kohta aru anda. Kirjutage leitud vastused tahvlile vastava küsimuse alla. Seejärel küsige:

  • Mida õpetavad need salmid Jeesuse Kristuse kohta? (Õpilased võivad leida mitmesuguseid õpetusi, sealhulgas järgmiseid: Jeesus Kristus on elav, ülendatud isik; meie Taevane Isa ja Jeesus Kristus on erinevad Isikud; kui me usume Jeesusesse Kristusesse ja võtame vastu Tema evangeeliumi, saame me Jumalale sündinud poegadeks ja tütardeks; Jeesus Kristus on meie eestkostja Isa juures.)

  Andke õpilastele võimalus jagada tunnistust nende õpetuste kohta, küsides järgmist:

  • Millised neist tõdedest on teie jaoks eriti tähendusrikkad? Miks?

  Rääkige õpilastele, et ülejäänud õppetund keskendub kahele õpetusele loetud kirjakohast: „Jeesus Kristus on meie eestkostja Isa juures” ja „Kui me usume Jeesusesse Kristusesse ja võtame vastu Tema evangeeliumi, saame me Jumalale sündinud poegadeks ja tütardeks”.

  Õpetus ja Lepingud 29:5, 38:4, 45:3–5; Alma 33:3–11

  Jeesus Kristus on meie Eestkostja Isa juures

  Kirjutage tahvlile sõna eestkostja ja küsige õpilastelt, kas nad teavad, mida see tähendab. (Vajadusel defineerige eestkostjat, selgitades, et see on inimene, kes kellegi kaitseks kõneleb või kellegi eest anub.) Paluge õpilastel lugeda Õpetus ja Lepingud 110:4. Seejärel küsige:

  • Kuidas teenib Päästja eestkostjana? (Kui õpilased oma mõtteid jagavad, leidke võimalus tunnistada, et Jeesus Kristus on meie eestkostja Isa juures.)

  Näidake järgnevaid küsimusi või kirjutage need tahvlile.

  Mis teeb Jeesuse Kristuse võimeliseks meie eestkostja olema?

  Millele juhib Jeesus Isa tähelepanu, kui Ta meie eest anub?

  Paluge õpilastel töötada paarides ja leida vastused nendele küsimustele järgmistest kirjakohtadest: Heebrealastele 4:15; Õpetus ja Lepingud 29:5, 38:4 ja 45:3–5. Kui õpilased on kirjakohad läbi lugenud ja arutanud tahvlil olevaid küsimusi, paluge mõnel vabatahtlikul oma vastuseid klassiga jagada.

  Kui õpilased selgitavad, mida nad õppisid, tehke kindlaks, et nad mõistavad järgmist: Jeesus Kristus võib meie eest Isa paluda, kuna ta on täiuslikult õigemeelne ja võib seega rahuldada õiguse nõuded meie pattude pärast. Ta võib meie eest anuda tänu oma teenetele, Tema täiuslikule elule ja Tema verele, mida ta meie eest valas. Meil ei ole teeneid, mis lubaksid meil iseenda eest anuda (vt Al 22:14).

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 45:3–5 ja teistel teksti jälgida. Selgitage, et Taevase Isa töö ja hiilgus on Tema laste ülendus. Seega, kui Jeesus kostab nende eest, kes Temasse usuvad, aitab Ta täide viia Isa tööd, andes kogu hiilguse Isale (vt ka Mt 10:32).

  Aitamaks õpilastel mõista Jeesuse Kristuse tööd meie eestkostjana, paluge neil lugeda Seenose sõnu kirjakohas Alma 33:3–10. Paluge neil leida fraasid, mida Seenos kordas (fraaside „Sa oled halastav” ja „Sina kuulsid mind” erinevad vormid). Seejärel küsige:

  • Mida õppis Seenos Jumala kohta oma siira palve kogemuse kaudu?

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette Alma 33:11. Seejärel küsige õpilastelt:

  • Kellele andis Seenos kogu au Taevase Isa helde halastuse eest?

  • Miks pöörab Taevane Isa meilt ära oma kohtuotsused?

  • Kuidas aitavad Seenose õpetused teil paremini mõista ja hinnata Päästja rolli eestkostjana teie enda elus?

  Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem D. Todd Christoffersoni järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  Vanem D. Todd Christofferson

  „See on mulle väga oluline, et ma võin igal ajal ja igas olukorras palve kaudu läheneda armu troonile, et minu Taevaisa kuuleb minu anumist, et minu Eestkostja, Tema, kes on patuta, kelle verd valati, seisab minu eest.” (Vt ÕL 45:3–5.) (D.Todd Christofferson. I Know in Whom I Have Trusted. – Ensign, mai 1993, lk 83)

  Paluge ühel õpilasel oma sõnadega selgitada vanem Christoffersoni õpetatud põhimõtet. Seejärel küsige:

  • Kuidas aitaks teid raskustes see, kui teil oleks isiklik tunnistus selle õpetuse kohta?

  Mo 5:5–15

  Usu kaudu Jeesusesse Kristusesse ja tema evangeeliumi omaks võttes võime saada Jumalale sündinud poegadeks ja tütardeks

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 76:24 ja teistel teksti jälgida. Märkige ära fraas „tema kaudu, tema läbi ja temast ‥ [me oleme] Jumalale sündinud pojad ja tütred”.

  Küsige õpilastelt:

  • Mida tähendab olla „Jumalale sündinud pojad ja tütred”? (ÕL 76:24; vt ka ÕL 25:1)

  Tehke kindlaks, et õpilased mõistavad, et kuigi kõik me oleme Taevase Isa vaimulapsed, viitab fraas „Jumalale sündinud pojad ja tütred” neile, kes on „uuesti sündinud”. Rääkige õpilastele, et Mormoni Raamat illustreerib uuesti sündimise protsessi.

  Näidake järgmist tabelit või joonistage see tahvlile (ärge kaasake sulgudes olevat materjali):

  Mida oli kuningas Benjamini rahvas valmis tegema?

  Mis juhtus nende tegude tagajärjel?

  (Sõlmima lepingu pidada kõiki Jumala käske)

  (Võtma enda peale Kristuse nime)

  (Rakendama usku Kristusesse)

  (Nende südames toimus muutus)

  (Nad sündisid Kristusest)

  (Kristusest sai nende lepingujärgne Isa)

  Võtke lühidalt kokku kuningas Benjamini sõnum kirjakohas Moosia 2–4. Seejärel selgitage, et kuningas Benjamini sõnadel oli suur mõju tema rahvale ja Issanda Vaim põhjustas nende südames „vägeva muutuse” (vt Mo 5:2). Paluge õpilastel uurida Moosia 5:2–8, 15 paarides, otsides vastuseid tabelis olevatele küsimustele. Kui õpilastel on olnud lugemiseks piisavalt aega, paluge neil rääkida, mida nad leidsid. Seejärel küsige:

  • Selle järgi, mida te õppisite kuningas Benjamini rahva kohta, kuidas saadakse Kristusest sündinud pojaks või tütreks? (Õpilased peaksid väljendama järgmist põhimõtet: kui me võtame vastu Jeesuse Kristuse ning teeme lepinguid pidada kinni Jumala käskudest, ja peame nendest kinni, siis saame me Kristusest sündinud poegadeks ja tütardeks.)

  Neid salme arutades võivad õpilased vajada abi õpetuse mõistmisel, et me saame „Kristuse lasteks”. Seejärel lugege ette president Joseph Fielding Smithi (1876–1972) õpetus:

  President Joseph Fielding Smith

  „Päästjast saab meie Isa ‥ , sest ta annab meile elu, igavese elu, meie eest tehtud lepituse läbi. ‥

  ‥ Nõnda saavad meist Jeesuse Kristusega sõlmitud kuulekuse lepingute kaudu tema lapsed – tema pojad ja tütred.” (Doctrines of Salvation, koost Bruce R. McConkie, 3 kd, 1. kd, lk 29)

  • Milliseid õnnistusi võime me Moosia 5:15 kohaselt saada Jeesuse Kristuse poegade ja tütardena?

  • Mis mõtted ja tunded on teil Jeesuse Kristuse pojaks või tütreks olemise kohta?

  Õppetunni lõpetuseks innustage õpilasi mõtisklema selle üle, kuidas nende elu õnnistab teadmine, et Päästja elab, et Ta teenib meie eestkostjana Isa juures ja et me võime saada Kristuse lepingupoegadeks või -tütardeks.

  Õpilase lugemismaterjal