26. õppetund: Jeesus Kristus valitseb kui kuningate Kuningas ja mõistab kohut maailma üle
  Footnotes

  26. õppetund

  Jeesus Kristus valitseb kui kuningate Kuningas ja mõistab kohut maailma üle

  Sissejuhatus

  Tuhandeaastase rahuriigi ajal Jeesus Kristus „valitseb kui kuningate Kuningas ja isandate Isand ning iga põlv nõtkub ja iga keel tunnistab austuses Tema ees. Igaüks meist seisab Tema ees, et Ta mõistaks meie üle kohut vastavalt meie tegudele ja südame soovidele” (Elav Kristus: apostlite tunnistus. – Liahoona, aprill 2000, lk 2–3). See õppetund aitab õpilastel mõista, et nad ei pea ootama tuhandeaastast rahuriiki, et osasid selle õnnistusi nautida.

  Ettevalmistav materjal

  Õpetamissoovitused

  Õpetus ja Lepingud 65:1–6

  Jeesus Kristus valitseb isiklikult maa peal

  Paluge õpilastel kirjutada paberile nimekiri asjadest, mille nimel nad regulaarselt palvetavad. Paluge paaril õpilasel, kes on nõus, rääkida, mida nad kirja panid.

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetuse ja Lepingute 65. osa sissejuhatus. (Kui õpilastel puudub võimalus lugeda 2013. a pühakirjade väljaannet, selgitage, et see osa on ilmutus palve kohta, mis anti Joseph Smithi kaudu. Selgitage, et selles ilmutuses ütleb Issand meile midagi, mille eest me peaksime palvetama, eriti kui me näeme ettekuulutatud sündmuste täitumist viimsetel aegadel.

  Paluge kahel õpilasel lugeda kordamööda ette Õpetus ja Lepingud 65:1–2. Paluge klassil teksti jälgida ja leida, kuidas Issand kirjeldab evangeeliumi levimist. Seejärel küsige:

  • Kui kaugele levib Jeesuse Kristuse evangeelium? (Õpilased peaksid tundma ära järgmise õpetuse: Jeesuse Kristuse evangeelium levib maailma äärteni. Kirjutage see õpetus tahvlile.)

  • Mis on 2. salmi kohaselt see kivi, mis on mäest lahti murtud ilma käte abita?

  Kui õpilased on vastanud, lugege ette president Spencer W. Kimballi (1895–1985) avaldus.

  President Spencer W. Kimball

  „Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik ‥ on taeva Jumala üles seatud kuningriik, mida kunagi ei hävitata ega asendata. ‥ Üheksateistkümnenda sajandi alguses saabus päev ‥ , mil Kirik organiseeriti. See oli väike, ainult kuueliikmeline, võrreldav kiviga, mis on mäest lahti murtud ilma käte abita, mis lõhub tükkideks teised riigid ja veereb edasi, kuni ta on täitnud terve maa. ‥ Tänapäeval veereb see kivi edasi, et täita maa.” (The Stone Cut without Hands. – Ensign, mai 1976, lk 8, 9)

  • Mida tähendab teie jaoks kuuluda maapealsesse Jumala kuningriiki?

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 65:3–4. Paluge teisel õpilasel lugeda ette salmid 5–6. Paluge klassil teksti jälgida, et leida, mille nimel Issand soovib, et me palvetaksime. Seejärel arutage järgmiseid küsimusi:

  • Mille nimel peaksime me nende salmide kohaselt palvetama, kui me Kristuse teiseks tulemiseks valmistume? (Kui õpilased sellele küsimusele vastavad, võite paluda neil võrrelda 6. salmi meieisapalvega kirjakohas Matteuse 6:10.)

  • Millisele kahele (kuning)riigile viidatakse 6. salmis? („Jumala kuningriik” maa peal [ehk Kirik] ja „taevariik”.)

  • Mida on Issand käskinud, et „Jumala kuningriik” maa peal teeks? (Kui õpilased vastavad, rõhutage järgmist õpetust: Jumala kuningriik maa peal ehk Jeesuse Kristuse Kirik levib üle maailma ja valmistab maa elanikud ette Kristuse tuhandeaastaseks valitsuseks.)

  (NB! Soovi korral rõhutage, et tuhandeaastase rahuriigi ajal on Jeesusel Kristusel maa peal kogu poliitiline ja kiriklik võim. (Kui on saadaval, vt Doctrine and Covenants Student Manual, 2. kd (Church Educational System manual, 2001), lk 139–40.))

  handout icon
  Joonistage järgmine tabel tahvlile või andke see käsilehena igale õpilasele (ärge kaasake sulgudes olevat materjali):

  käsileht, Jeesus Kristus ja tuhandeaastane rahuriik

  Jeesus Kristus ja tuhandeaastane rahuriik

  Mida teeb Kristus tuhandeaastase rahuriigi ajal?

  Jesaja 9:6–7, 33:22; Ilmutuse 11:15; 1. Nefi 22:24

  (Ta valitseb Jumala kuningriiki maa peal. Ta on kohtumõistja ja seaduseandja ning päästab meid.)

  Kus on Kristus tuhandeaastase rahuriigi ajal?

  Sefanja 3:15–17; Õpetus ja Lepingud 29:11, 45:59

  (Ta elab maa peal oma rahva keskel.)

  Kuidas Kristus tuhandeaastase rahuriigi ajal valitseb?

  Ilmutuse 19:15; Õpetus ja Lepingud 38:21–22

  (Kristus on kuningas ja seaduseandja.)

  Milline mõju on Kristuse valitsemisajal?

  Jesaja 2:2–4; 1. Nefi 22:25–28; 2. Nefi 30:10–18

  (Rahu, üksmeel ja õigemeelsus valitsevad maailmas. Saatanal ei ole mingit võimu inimeste südame üle.)

  (NB! Soovi korral selgitage, et see tegevus illustreerib, kui hea on vahel pühakirju teema kaupa uurida. Kui me uurime pühakirju teema järgi, näeme me detaile, nagu mustreid ja teemasid, suurema selgusega.)

  Jagage klass neljaliikmelistesse rühmadesse. Paluge igast rühmast ühel õpilasel uurida viiteid ja vastata küsimustele tabeli esimeses reas. Paluge grupi teisel õpilasel teha sama teise reaga, jne. Paluge õpilastel pöörata erilist tähelepanu sõnadele ja fraasidele, mis aitavad vastata nendele määratud küsimustele. Võiksite õpilastele soovitada leitu ära märkida. Kui õpilastel on olnud küllalt aega, paluge neil õpitut teiste grupi liikmetega arutada.

  (NB! Kui õppetunniks valmistumisel võimalik, siis vaadake järgmise käsiraamatu kommentaari 1. Nefi 22:26 kohta: Book of Mormon Student Manual (Church Educational System manual, 2009), lk 48.)

  Seejärel küsige:

  • Mida te arutletu põhjal tuhandeaastaselt rahuriigilt kõige rohkem ootate? (Kui õpilased vastavad, kirjutage järgmine õpetus tahvlile: Päästja valitseb isiklikult maa peal tuhandeaastase rahuriigi ajal.)

  • Mil viisil võime lasta Päästjal praegu isiklikult meie elus valitseda?

  • Kuidas muutuks meie elu, kui me laseksime Kristusel oma elu valitseda?

  Lugege ette järgmine avaldus president Spencer W. Kimballilt.

  President Spencer W. Kimball

  „Kui Saatan seotakse ühes ainsas kodus – kui Saatan seotakse ühes ainsas elus –, siis on tuhandeaastane rahuriik juba alanud selles kodus, selles elus.” (The Teachings of Spencer W. Kimball, toim. Edward L. Kimball, 1982, lk 172)

  Andke õpilastele aega, et mõtiskleda, mida nad teeksid, et kutsuda Päästjat nende elus ja peres isiklikult valitsema.

  Johannese 5:22; Matteuse 12:36–37; Ilmutuse 20:12–13; Moosia 4:30; Õpetus ja Lepingud 137:9

  Jeesus Kristus on meie kohtumõistja

  Näidake järgnevaid pühakirjaviiteid või kirjutage need tahvlile.

  Johannese 5:22

  Matteuse 12:36–37

  Ilmutuse 20:12–13

  Moosia 4:30

  Õpetus ja Lepingud 137:9

  Paluge õpilastel ette kujutada, kuidas nad vastaksid, kui sõber küsiks neilt järgmise küsimuse: „Kes on meie kohtumõistjaks viimsel kohtupäeval?” ja „Mille alusel meie üle kohut mõistetakse?” Andke õpilastele mitu minutit aega, et uurida tahvlile kirjutatud pühakirjaviiteid ja sellele küsimusele vastata. Mõne minuti pärast paluge õpilastel arutada vastuseid nende kõrval istuva õpilasega. Seejärel küsige õpilastelt:

  • Mida te õppisite viimse kohtupäeva kohta? (Õpilased peaksid välja tooma järgmise õpetuse: Jeesus Kristus on meie kohtumõistja.)

  • Mille alusel Päästja meie üle kohut mõistab? (Vastused peaksid kaasama järgmist õpetust: Päästja mõistab meie üle kohut meie sõnade, mõtete, tegude ja südamesoovide järgi.)

  Lugege ette avaldus vanem Richard G. Scottilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.

  Vanem Richard G. Scott

  „Meie Issand elas täiuslikku, patuta elu, ning oli seega vaba õigluse nõuetest. Ta on igati täiuslik, sealhulgas armastuse, kaastunde, kannatlikkuse, kuulekuse, andestuse ja alandlikkuse poolest. ‥

  Ma tunnistan, et kujuteldamatu kannatamise ja hindamatu agooniaga teenis Päästja välja oma õiguse olla meie Lunastaja, meie Vahendaja, meie Lõplik Kohtumõistja.” (Lepitus tagab sulle rahu ja õnne. – 2006. a sügisene üldkonverents)

  • Kuidas mõjutab teie tundeid viimse kohtupäeva kohta teadmine, et Jeesus Kristus on meie „Lõplik Kohtumõistja”?

  Innustage õpilasi kirjutama kartongile või paberile järgmist lauset ja hoidma seda oma kodus nähtaval kohal: kuidas lasen ma täna Jeesusel Kristusel oma elus valitseda?

  Õpilase lugemismaterjal