22. õppetund: Isa ja Poeg ilmusid Joseph Smithile
  Footnotes

  22. õppetund

  Isa ja Poeg ilmusid Joseph Smithile

  Sissejuhatus

  „Elav Kristus: apostlite tunnistus” ütleb: „Kaasaja maailmas ilmusid Tema [Jeesus Kristus] ja Ta Isa poisile nimega Joseph Smith, juhatades sisse ammu tõotatud „aegade täiuse korralduse” (Ef 1:10).” (Liahoona, aprill 2000, lk 2–3) See õppetund keskendub esimese nägemuse rollile Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus ja Päästja osale selles nägemuses. See õppetund rõhutab samuti, et esimese nägemuse uurimine tugevdab meie usku Jumal Isasse ja Jeesusesse Kristusesse.

  Ettevalmistav materjal

  Õpetamissoovitused

  Joseph Smith – ajalugu 1:14– 17

  Joseph Smith nägi Jumal Isa ja Tema Poega, Jeesust Kristust

  Tutvustage konteksti, andes lühiülevaate kirjakohast „Joseph Smith – ajalugu” 1:5–12. Seejärel paluge õpilastel kõrvutada seda kirjakohta meie ajaga, tuues välja sarnasusi Joseph Smithi tõe otsimise kogemuses ja nende kogemustes, kes otsivad tõde meie päevil. (Vastused peaksid sisaldama järgmist: erinevate kirikute vahel oli palju vaidlusi. Joseph Smith ei suutnud loogika või intellekti abil otsustada, milline kirik on õige. Usujuhid tõlgendasid sama pühakirjakohta erinevalt.)

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette kirjakoht „Joseph Smith – ajalugu” 1:14–15. Seejärel küsige õpilastelt:

  • Mis sa arvad, miks püüdis Saatan takistada Joseph Smithil palvetada? (Vastused võivad sisaldada järgmist: Saatan teadis Joseph Smithi surelikkusele eelnevast maailmast ning seda, et Josephi ettemääratud missioon oli aidata taastada tõde maa peale. Saatan püüdis seda takistada.)

  Paluge õpilastel lugeda „Joseph Smith – ajalugu” 1:16–17 ja kirjutada üles õpetused, mis nad Joseph Smithi tunnistusest leiavad. Kui aega selleks on olnud piisavalt, paluge õpilastel jagada õpetusi, mida nad leidsid.

  Soovi korral näidake järgmist avaldust vanem Christoffel Goldenilt Seitsmekümnest:

  Vanem Christoffel Golden

  „Prohvet kirjutas: „[Ma] nägin ‥ enda kohal õhus seismas kahte Isikut, kelle sära ja hiilgust on võimatu kirjeldada. Üks nendest pöördus minu poole, kutsudes mind nimepidi, ja osutas teisele ning ütles: „See on minu armas Poeg. Kuula Teda!” (Joseph Smith – ajalugu 1:17)

  See poisiohtu Josephi kogemus, millele järgnesid veel paljud teised nägemused ja ilmutused, tõestab, et Jumal on päriselt olemas; et Isa ja Tema Poeg Jeesus Kristus on eraldiseisvad ja eristuvad olendid; et inimene on loodud Jumala näo järgi; et meie Taevane Isa on sõna otseses mõttes Jeesuse Kristuse Isa; et Jumal saadab jätkuvalt inimestele ilmutusi; et Jumal on alati meie lähedal ja tunneb meie vastu huvi; ja et Ta vastab meie palvetele.” (Isa ja Poeg. – 2013. a kevadine üldkonverents)

  • Kuidas te kirjeldaksite Joseph Smithi esimese nägemuse tähtsust viimse aja pühade teoloogias? (Kui õpilased vastavad, rõhutage järgmist: Joseph Smithi nägemus Isast ja Pojast taastas maa peale paljud tähtsad tõed.)

  • Kuidas te kirjeldaksite Joseph Smithi esimese nägemuse tähtsust tänapäeva tõeotsijatele?

  Näidake president Gordon B. Hinckley (1910–2008) järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  President Gordon B. Hinckley

  „Kogu meie tõde Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetena toetub hiilgava esimese nägemuse paikapidavusele. ‥ Miski, millele toetub meie õpetus, mida me õpetame, mille järgi me elame, pole tähtsam kui see esialgne avaldus. Ma kinnitan, et kui Joseph Smith rääkis Isa, Jumala, ja Tema Armastatud Pojaga, siis on kõik muu, millest ta rääkis, tõsi. See on hing, mis avab värava, mis viib päästmise ja igavese elu teele.” (What Are People Asking about Us? Ensign, nov 1998, lk 71)

  • Mispärast toetub kogu meie tõde Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetena selle esimese nägemuse paikapidavusele? (Õpilased peaksid mõistma, et kui Joseph Smithi jutustus on vale, siis ei toimunud Jeesuse Kristuse Kiriku taastamist, kuid kui Joseph Smithi jutustus on õige, siis leidis aset taastamine ning taastatud evangeelium on tõde.)

  • Kuidas saite teie tunnistuse esimese nägemuse tõesuse kohta?

  Paluge õpilastel mõtiskleda selle üle, mida nad saavad teha, et saada veel kord kinnitust esimese nägemuse tõesuse kohta. Soovi korral lugege ette järgmine avaldus vanem Neil L. Andersenilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist:

  Vanem Neil L. Andersen

  „Noortele, kes täna kuulavad või neid sõnu tulevaste päevade jooksul loevad, annan ma kindla üleskutse: saage endale prohvet Joseph Smithi kohta isiklik tunnistus. ‥ Lugege Kallihinnalisest Pärlist prohvet Joseph Smithi tunnistust. ‥ See on Josephi enda tunnistus selle kohta, mis tegelikult aset leidis. Lugege seda tihti. Kaaluge Joseph Smithi tunnistuse salvestamist enda häälega, nii et saaksite seda tihti kuulata ja oma sõpradega jagada. Kui kuulad prohveti tunnistust omaenda häälega, võib see aidata sul saada otsitud tunnistuse.” (Joseph Smith. – 2014. a sügisene üldkonverents)

  Enne tunniga edasiminemist selgitage õpilastele, et esimene nägemus ei olnud ainus kord, kui Päästja külastas Joseph Smithi ja teisi sellel evangeeliumi ajajärgul. Näiteks ilmus Jeesus Kristus Joseph Smithile ja teistele Kiriku juhtidele mitmel korral taastamisaja alguspäevil (vt nt ÕL 76:22–24; 110:1–10).

  Joseph Smith – ajalugu 1:17–20

  „See on minu armas Poeg. Kuula Teda!”

  Paluge õpilastel vaadata üle „Joseph Smith – ajalugu” 1:17 ja küsige neilt, mida tegi Taevane Isa, kui Ta ilmus Joseph Smithile. (Ta tutvustas Oma Poega.) Võite õpilastelt küsida, miks see osa esimesest nägemusest tähtis on. Lugege oma õpilastele ette järgmised president Joseph Fielding Smithi (1876–1972) avaldused:

  President Joseph Fielding Smith

  „Kõik pärast langemist antud ilmutused on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. ‥ Isa ei ole langemisest peale kunagi inimestega otseselt ja isiklikult asju ajanud ega ole kunagi ilmunud muidu kui selleks, et tunnistada Pojast.” (Doctrines of Salvation, koost Bruce R. McConkie, 3 kd. 1954–1956, 1. kd, lk 27)

  „Kui Aadam oli Eedeni aias, oli ta Jumala, meie Igavese Isa juures. Pärast tema langemist aeti ta Isa juurest välja. ‥ Seejärel, vastavalt pühakirjadele, sai Jeesusest Kristusest Aadama ja tema laste eestkostja (vt 1Jh 2:1; ÕL 29:5, 110:4) ning nende vahemees (1Tm 2:5; Hb 9:15), kes seisab inimkonna ja Igavese Isa vahel, meie eest paludes. Sellest ajast edasi oli Jeesus Kristus see, kes juhatas oma teenijaid maa peal ja andis ilmutust ja juhatust prohvetitele. Kui Joseph Smith oleks olnud petis, ‥ ei oleks ta kunagi öelnud, et see oli Isa, kes Poega tutvustas ja palus tal esitada oma küsimused pojale ning et see oli Poeg, kes talle vastas.” (Answers to Gospel Questions, koost Joseph Fielding Smith Jr, 5 kd 1957–66, 3. kd, lk 58)

  • Esimeses nägemuses, kui Joseph Smith küsis, milline kirik on õige, kumb Isik tema küsimusele vastas?

  • Miks oli president Joseph Fielding Smithi sõnade kohaselt Joseph Smithi jaoks oluline kirjutada, et Taevane Isa tutvustas Jeesust Kristust ja Jeesus Kristus oli see, kes siis Josephi küsimustele vastas? (Õpilased peaksid mõistma järgmist tõde: Aadama ja Eeva langemisest peale on kogu ilmutus tulnud Jeesuse Kristuse kaudu.)

  • Kuidas selle ilmutuse saamise mustri mõistmine mõjutab sinu usaldust prohveti nägemuse ülestähenduse õigsuse kohta?

  Esimene nägemus aitab meil arendada usku Jeesusesse Kristusesse

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette avaldus president Dieter F. Uchtdorfilt Esimesest Presidentkonnast.

  President Dieter F. Uchtdorf

  „Nii õnnistab Joseph Smithi esimene nägemus meie isiklikku elu, pereelu ja lõpuks kogu inimperekonda – me hakkame uskuma Jeesusesse Kristusesse prohvet Joseph Smithi tunnistuse kaudu. Prohvetid ja apostlid on näinud kogu ajaloo jooksul Josephi kogemuse sarnaseid jumalikke ilmutusi.

  ‥ Kõik need ilmutused, olgu muistsed või kaasaegsed, juhatavad need, kes usuvad, kogu õigsuse ja lootuse jumaliku allikani – Jumalani, meie Taevase Isani, ja Tema Poja Jeesuse Kristuseni. ‥

  Kui meil on usku prohvet Joseph Smithi isiklikku tunnistusse ja esimese nägemuse tõelisusesse, õnnistatakse meid sügava ja siira uurimise ja palve kaudu kindla usuga maailma Päästjasse, kes kõneles Josephiga „ühe ilusa selge päeva hommikul tuhande kaheksasaja ja kahekümnenda aasta varakevadel (Joseph Smith – ajalugu 1:14).” (Esimese nägemuse viljad. – 2005. a kevadine üldkonverents)

  • Milline õnnistus tuleb president Uchtdorfi sõnade kohaselt esimese nägemuse uurimisest? (Õpilased võivad kasutada erinevaid sõnu, kuid peaksid välja tooma järgmise põhimõtte: kui me uurime esimest nägemust, arendame me suuremat usku Jumal Isasse ja Tema Poega, Jeesusesse Kristusesse.)

  • Kuidas suurendab teadmine, et Isa ja Poeg külastasid Joseph Smithi, meie usku nendesse? (Vastused võivad sisaldada järgmist: esimene nägemus on järjekordne tunnistus sellest, et nad elavad; see kinnitab meile, et nad on huvitatud inimeste käekäigust; see on tunnistus sellest, et nad kuulevad ja vastavad palvetele.)

  • Mis rolli mängib esimene nägemus meie tunnistuses taastamisest?

  • Mida te võite eeloleval nädalal teha, et tugevdada oma tunnistust või saada kinnitust oma tunnistusele esimesest nägemusest?

  Kutsuge õpilasi veetma järgnevate päevade jooksul aega esimese nägemuse üle mõtiskledes ja palvetades. Kutsuge neid kirjutama üles oma mõtteid ja tundeid Joseph Smithi püha kogemuse kohta.

  Õpilase lugemismaterjal