13. õppetund: Jeesus Kristus kutsus kaksteist apostlit
  Footnotes

  13. õppetund

  Jeesus Kristus kutsus kaksteist apostlit

  Sissejuhatus

  Oma maise teenimisaja jooksul kutsus ja pühitses Päästja kaksteist apostlit ja andis neile volituse. Ta andis neile preesterluse võtmed ja nad said tunnistuse Tema jumalikkusest. Päästja juhatusel aitasid apostlid juhtida Kiriku tööd ja neid valmistati ette ajaks, mil Teda enam maa peal ei ole. See õppetund vaatab Päästja preesterluse volitust ja kuidas Ta valmistas apostleid ette Kirikut juhtima.

  Ettevalmistav materjal

  Õpetamissoovitused

  Matteuse 10:1–8, 16:15–19, 17:1–8; Johannese 15:16

  Jeesus Kristus andis preesterluse volituse oma apostlitele

  Alustage tundi, esitades järgmisi küsimusi:

  • Kuidas me tunneme ära inimesi, kellel on meie kogukonnas volitus juhtida?

  • Kuidas tundis Jeesuse Kristuse ajal elanud inimene ära Tema volituse? (Võimalikud vastused on: Tema vägi, imed ja õpetused.)

  Paluge klassil mõelda järgmisele küsimusele: „Kuidas, millal ja kelle käe läbi sai Päästja Melkisedeki preesterluse?” Seejärel jagage Seitsmekümne liikme, vanem B. H. Robertsi (1857–1933) ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme, vanem Bruce R. McConkie (1915–1985) järgmiseid avaldusi:

  Vanem B. H. Roberts

  „See kirjakoht (ÕL 107:2–4) näitab selgelt, et Melkisedeki preesterlus eksisteeris enne suurt ülempreestrit Melkisedeki, kuid see eksisteeris teise nime all, nimelt püha preesterlus Jumala Poja korra järgi. See tähendab, et see oli sama preesterlus, sama preesterluse kord, mis oli Jumala Pojal. Kuid see oli enne Melkisedeki päevi, enne Aabrahami, ja seega sadu aastaid enne Kristuse sündi maailma. ‥ Seega Jeesus hoidis seda, mida meie kutsume nüüd Melkisedeki preesterluseks, enne, kui Ta tuli siia maailma ja kahtlemata enne, kui see maailm loodi, ‥ kuid kuidas, millal ja kelle käe läbi Ta selle sai, ei tea ükski inimene, välja arvatud viimast, nimelt kelle käe läbi. Ta pidi selle kindlasti saama Jumalalt” (B. H. Roberts. Improvement Era, mai 1908, lk 557).

  Vanem Bruce R. McConkie

  „Mis puutub Tema maisesse teenimisaega, siis sai Kristus ‥ Melkisedeki preesterluse siin maa peal ja Teda pühitseti selles ülempreestri ametisse, seega seadis Ta eeskuju teistele ja oli kõigis asjades päästmise prototüübiks” (Bruce R. McConkie. Doctrinal New Testament Commentary, 3. kd 1973, lk 157).

  Näidake järgmisi küsimusi või kirjutage need tahvlile ja paluge õpilastel leida vastused kirjakohtadest Matteuse 10:1–8 ja Johannese 15:16:

  • Millise volituse andis Jeesus Kristus oma apostlitele?

  • Mida see volitus neil teha võimaldas?

  Kui olete andnud neile piisavalt aega, paluge õpilastel jaguneda paarideks ja arutada, mida nad leidsid. Võiksite paluda mõnel õpilasel oma vastuseid klassiga jagada. Aidake õpilastel mõista, et Jeesus andis oma apostlitele preesterluse volituse, mis võimaldas neil teha sama tööd, mida nad olid näinud Teda tegemas.

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette Matteuse 16:15–19. Küsige:

  • Kuidas tundis Peetrus ära Jeesuse volituse? (Ilmutuse kaudu, mis on sama viis, kuidas kaasaja jüngrid Tema volituse ära tunnevad.)

  • Mida lubas Jeesus Peetrusele anda?

  Paluge paaril õpilasel lugeda kordamööda ette Matteuse 17:1–8. Seejärel küsige:

  • Miks ilmusid Peetrusele, Jaakobusele ja Johannesele Mooses ja Eelija?

  Aitamaks õpilastel sellele küsimusel vastata, näidake järgmiseid prohvet Joseph Smithi (1805–1844) ja president Joseph F. Smithi (1838–1918) avaldusi:

  Prohvet Joseph Smith

  „Päästja, Mooses ja Eelijas (Eelija) andsid võtmed Peetrusele, Jaakobusele ja Johannesele mäel, kui nad kirgastati tema ees” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 105).

  President Joseph F. Smith

  „Preesterlus on üldjuhul inimesele antud volitus tegutseda Jumala nimel. Iga mees, kes on pühitsetud mistahes preesterluse astmesse, on saanud selle volituse.

  Kuid on oluline, et iga selle volitusega sooritatud tegu tehtaks õigel ajal ja õiges kohas, õigel viisil ning õiges järjestuses. Nende tööde juhatamise väge kutsutakse preesterluse võtmeteks.” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith, 1998, lk 141)

  Märkige ära, et me õpime Õpetuse ja Lepingute 110. osas, et Mooses ja Eelijas ilmusid samuti Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle Kirtlandi templis ja andsid neile preesterluse võtmed. See ülestähendus Õpetuse ja Lepingute raamatus aitab meil mõista, mis leidis aset Kirgastamise mäel. Võite soovitada õpilastel kirjutada ristviite Õpetus ja Lepingud 110:13–16 kirjakoha Matteuse 17:1–8 kõrvale lehe äärele.

  Arutage neid salme, esitades järgnevaid küsimusi:

  • Miks on tähtis, et Jeesuse apostlitel on preesterluse võtmed? (Õpilased võivad vastuseid erinevalt sõnastada, kuid nad peaksid väljendama järgmist tõde: Jeesus andis preesterluse võtmed oma apostlitele, et neil oleks volitus juhtida Kirikut nii enne kui ka pärast Tema surma. Võiksite rõhutada, et igavikulisest vaatenurgast on võtmed hädavajalikud, et luua ja säilitada korda Issanda Kirikus, aidates seeläbi tuua inimesele surematus ja igavene elu.)

  • Kuidas aitas Peetruse, Jaakobuse ja Johannese kogemus Kirgastamise mäel valmistada neid ette juhtima Kirikut pärast Päästja surma?

  Soovi korral selgitage, et salmides Matteuse 18:18–19 õpime me, et preesterluse võtmed anti kõigile Jeesuse apostlitele.

  Matteuse 18:21–22, 26:51–56; Markuse 4:35–41, 5:25–43, 9:25–29; Luuka 9:51–56, 24:44–48; Johannese 13:4–17, 21:15–17

  Jeesus valmistas oma apostleid ette Kirikut juhtima

  Kirjutage tahvlile järgmine lause:

  Enne oma surma valmistas Jeesus Kristus oma apostleid ette Kirikut juhtima.

  Seejärel küsige:

  • Mida pidid Jeesuse apostlid õppima selleks, et Kirikut juhtida?

  Kirjutage mõned või kõik järgmised pühakirjaviited tahvlile:

  Matteuse18:21–22

  Matteuse 26:51–56

  Markuse 4:35–41

  Markuse 5:25–34

  Markuse 5:35–43

  Markuse 9:25-29

  Luuka 9:51–56

  Luuka 24:44–48

  Johannese 13:4–17

  Johannese 21:15–17

  Paluge õpilastel paarides töötada ja uurida ühte või kahte nendest pühakirjakohtadest ning mõtiskleda, millist põhimõtet apostlid võisid õppida oma kogemustest Päästjaga. Seejärel paluge õpilastel klassiga jagada, mida nad arutasid. Soovi korral kirjutage nende vastused tahvlile. Esitage õpilastele järgnevaid küsimusi:

  • Miks on tähtis, et apostlid neid põhimõtteid õpivad?

  • Kuidas on Päästja teie arvates tänapäeva apostleid teenimiseks ette valmistanud?

  • Kuidas aitab teadmine, et Jeesus Kristus juhib oma apostleid, teil nende nõuandeid usaldada?

  Apostlite teod 1:8, 21–22; Õpetus ja Lepingud 107:23

  Kaasaja apostlid jagavad tunnistust Jeesusest Kristusest

  Rääkige õpilastele, et Apostlite tegude 1. peatükk sisaldab ülestähendust sellest, kuidas apostlid valisid pärast Päästja ülestõusmist uue apostli Juudas Iskarioti asemele. Paluge õpilastel lugeda Apostlite teod 1:21–22 ja leida, millised nõuded kehtisid uuele apostlile.

  • Millised olid nõuded uuele apostlile? (Ta pidi olema „käinud ühes [nendega]” ja olema „[Päästja] ülestõusmise tunnistajaks”.)

  • Mida pühitseti uus apostel salmi 22 kohaselt tegema? (Soovi korral paluge õpilastel lugeda Apostlite teod 1:8, näitamaks, et see oli volitus, mille Jeesus andis kõikidele oma apostlitele.)

  Paluge õpilastel vaadata üle järgmised kirjakohad ja leida, mis on neil ühist: Apostlite teod 2:22–24, 32; Apostlite teod 3:12–16; Apostlite teod 4:31–33 ja Apostlite teod 5:29–32. Andke neile piisavalt aega ja paluge siis leitut arutada. (Veenduge, et õpilased mõistavad, et apostlid täitsid oma kohust jagada tunnistust Jeesusest Kristusest.)

  Paluge õpilastel mõtiskleda, kuidas sarnaneb tänapäeva apostlite ülesanne algupäraste apostlite ülesandega. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 107:23. Seejärel küsige õpilastelt:

  • Millist õpetust selles salmis õpetatakse? (Õpilased peaksid ära tundma, et apostleid kutsutakse olema Kristuse nime erilised tunnistajad kogu maailmale.)

  • Kuidas olete näinud tänapäeva apostleid seda kohustust täitmas?

  Paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Boyd K. Packeri sõnad.

  Juhataja Boyd K. Packer

  „Pärast kõiki neid aastaid, mis ma olen elanud, õpetanud ja teeninud, olles reisinud mööda maailma miljoneid kilomeetreid ja kogenud palju, on üks suur tõde, mida tahaksin jagada. See on minu tunnistus Päästjast Jeesusest Kristusest. ‥

  Ma tunnistan, et Päästja elab. Ma tunnen Issandat. Ma olen Tema tunnistaja. Ma tean, et Ta tegi suure ohverduse kõikide Taevaisa laste eest ja et Ta tunneb igavest armastust kõigi vastu. Ma jagan oma erilist tunnistust suure alandlikkuse, kuid täie veendumusega.” (Tunnistus. – 2014. a kevadine üldkonverents)

  • Millal olete tundnud väge, mis on apostli tunnistuses Jeesusest Kristusest, ja kuidas on see mõjutanud sinu tunnistust?

  • Kuidas võite teada, et tunnistus Jeesusest Kristusest, mida tänapäeva prohvetid jagavad, on tõde? (Õpilased peaksid ära tundma järgmise tõe: Püha Vaimu kaudu võime me teada, et elavate apostlite tunnistus Jeesusest Kristusest on tõde.)

  Kutsuge õpilasi valima üht tänapäeva apostli tunnistust Kristusest ja palvemeelselt valima kedagi, kellega seda jagada. Julgustage neid isiklikult tunnistama, et apostli sõnum on tõde.

  Õpilase lugemismaterjal