19. õppetund: Ta on üles tõusnud
  Footnotes

  19. õppetund

  Ta on üles tõusnud

  Sissejuhatus

  „Ta tõusis hauast, et saada „esmaseks nende seast, kes on läinud hingama” (1. korintlastele 15:20). Ülestõusnud Issandana külastas Ta neid, keda oli armastanud oma eluajal.” (Elav Kristus: apostlite tunnistus. – Liahoona, aprill 2000, lk 2–3) See õppetund õpetab Jeesuse Kristuse ülestõusmisega seotud õpetusi ja sündmusi. Kui õpilased suurendavad oma mõistmist ja tunnistust ülestõusmisest, saavad nad perspektiivi ja lootust surelikkuse probleemidega silmitsi seistes.

  Ettevalmistav materjal

  Õpetamissoovitused

  1. korintlastele 15:12–29

  Jeesuse Kristuse ülestõusmine

  Näidake prohvet Joseph Smithi (1805–1844) järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  Prohvet Joseph Smith

  „Meie usundi põhialuseks on apostlite ja prohvetite tunnistus Jeesusest Kristusest, et Ta suri, maeti maha ja tõusis kolmandal päeval surnuist üles ning läks taevasse; ja kõik muu, mis kuulub meie usundi juurde, on ainult lisand sellele tunnistusele.” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 49)

  Arutage õpilastega järgmist küsimust:

  • Miks on teie arust kõik teised evangeeliumi põhimõtted ainult Jeesuse Kristuse surma, matmise ja ülestõusmise lisandid?

  Paluge õpilastel lugeda Jesaja 25:8; Moosia 16:7–8 ja Alma 33:22, otsides, mida muistsed prohvetid Jeesuse Kristuse ülestõusmise kohta prohvetlikult kuulutasid. Paluge neil leitu kohta aru anda.

  Joonistage tahvlile järgnev tabel.

  Kuna Jeesus tõusis surnuist üles …

  Kui Jeesus poleks surnuist üles tõusnud, siis …

  1. korintlastele 15:20–28õi

  Alma 11:43–45

  1. korintlastele 15:12–19, 29

  2. Nefi 9:8–10

  Paluge poolel klassil uurida pühakirjakohti tabeli vasakus tulbas, otsides, milliseid õnnistusi me saame Jeesuse Kristuse ülestõusmise tulemusena. Paluge teisel poolel klassist uurida pühakirjakohti tabeli paremas tulbas, otsides, mis oleks juhtunud, kui Jeesus ei oleks surnuist üles tõusnud. Kui õpilastel on olnud lugemiseks piisavalt aega, paluge neil jagada, mida nad õppisid. Aidake õpilastel öelda nendes salmides õpetatud õpetusi, küsides järgmist:

  • 1. korintlastele 15:20 kohaselt ütles apostel Paulus, et Jeesus oli saanud „esmaseks nende seast, kes on läinud hingama”. Mida see fraas tähendab? (Jeesus oli esimene, kes tõusis üles.)

  Paluge ühel õpilasel lugeda uuesti ette 1. korintlastele 15:22. Seejärel küsige:

  • Kuidas võtaksite kokku selle ülemaailmse õnnistuse, mida me saame Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu? (Õpilased peaksid väljendama järgmist õpetust: tänu lepitusele ja Jeesuse Kristuse ülestõusmisele tõusevad üles kõik, kes on surelikkuses sündinud.)

  Paluge õpilastel lugeda ette järgmised avaldused president Howard W. Hunterilt (1907–1995) ja president Marion G. Romneylt (1897–1988) Esimesest Presidentkonnast:

  President Howard W. Hunter

  „Ilma ülestõusmiseta saab Jeesuse Kristuse evangeeliumist tarkade ütluste ja näiliselt seletamatute imede litaania – kuid need oleks ütlused ja imed ilma ülima võiduta. Ei, ülim võit on selles ülimas imes: esimest korda kogu inimajaloos on inimene, kes oli surnud, tõstnud ennast üles elavasse surematusesse. Ta oli Jumala Poeg, surematu Taevase Isa Poeg, ja Tema võit füüsilise ja vaimse surma üle on see hea uudis, mida iga kristlase keel peaks kuulutama.” (Howard W. Hunter. An Apostle’s Witness of the Resurrection. – Ensign, mai 1986, lk 16)

  President Marion G. Romney

  „„Ta on üles tõusnud, teda ei ole siin” (Mk 16:6). Need sõnad, väljendusrikkad oma lihtsuses, kuulutasid kõige märkimisväärsemat sündmust kogu ajaloos.” (Marion G. Romney. The Resurrection of Jesus. – Ensign, mai 1982, lk 6)

  • Miks on Päästja ülestõusmine kõige märkimisväärsem sündmus kogu ajaloos?

  • Mida te mõtlete ja tunnete, teades, et tänu Jeesuse Kristuse ülestõusmisele tõusevad üles kõik Taevase Isa lapsed, kes on siia maa peale sündinud?

  Selgitage, et ülestõusmine lunastab meid mitte ainuüksi füüsilisest surmast, vaid ka vaimsest surmast. Kui ei oleks ülestõusmist, muutuksid kõik inimesed lõpuks kuradisarnaseks (vt 2Ne 9:6–9).

  Tunnistage, et Jeesuse Kristuse ülestõusmine lõpetas lepituse ja tegi Jumala lastele võimalikuks naasta Tema juurde.

  Matteuse 28; Markuse 16; Luuka 24; Johannese 20

  Ülestõusnud Jeesuse Kristuse tunnistajad

  handout icon
  Andke õpilastele järgmise tabeli käsileht:

  käsileht, Ülestõusnud Jeesuse Kristuse ilmumised Uues Testamendis

  Ülestõusnud Jeesuse Kristuse ilmumised Uues Testamendis

  Viited

  Külastatav isik

  Kuupäev või aeg

  Asukoht

  Mis aset leidis

  Johannese 20:11–18; Markuse 16:9

  Matteuse 28:1–10

  Luuka 24:34; 1. korintlastele 15:5

  Markuse 16:12; Luuka 24:13–32

  Markuse 16:14; Luuka 24:33, 36–49; Johannese 20:19–23

  Johannese 20:26–29

  Johannese 21:4–23

  Matteuse 28:16–20; Markuse 16:15–18

  Markuse 16:19–20; Luuka 24:50–53; Apostlite teod 1:9–11

  1. korintlastele 15:6

  1. korintlastele 15:7

  Apostlite teod 7:55–56

  Apostlite teod 9:4–6; 1. korintlastele 9:1; 15:8

  Ilmutuse 1:13–18

  Määrake igale õpilasele tabelist üks või kaks rida. Paluge neil uurida pühakirjakohta neile määratud reas ja leida, keda ülestõusnud Päästja külastas. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge neil leitut jagada. Ajapiirangu tõttu paluge õpilastel leitut lühidalt esitada. Seejärel arutage järgmiseid küsimusi:

  • Mida te õppisite selles ülesandes ülestõusnud Päästja paljude ilmumiste kohta ja mida iga inimene koges?

  • Lisaks nendele kirjakohtadele, milliseid teisi tunnistusi ülestõusnud Päästjast võib pühakirjades leida? (Õpilased võivad mainida nefilaste või prohvet Joseph Smithi tunnistusi.)

  • Miks on tähtis teada, et ülestõusnud Päästjast on olnud palju tunnistusi? (Tehke kindlaks, et õpilased mõistavad järgmist tõde: kuna paljud inimesed on näinud ülestõusnud Jeesust Kristust, võime olla kindlad, et Ta elab, ja et ka meie elame taas pärast oma surma.)

  Aitamaks õpilastel paremini mõista Päästja ülestõusmise õpetuslikke tagajärgi ja mispärast, nagu õpetas Joseph Smith, on kõik teised põhimõtted ainult Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise lisandid, andke igale õpilasele koopia järgmisest avaldusest vanem D. Todd Christoffersonilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Paluge ühel õpilasel see avaldus ette lugeda.

  Vanem D. Todd Christofferson

  „Kui Jeesus sõna otseses mõttes üles tõusis, tuleb sellest enesestmõistetavalt järeldada, et Ta on jumalik. Ühelgi lihtsurelikul endal pole väge pärast surma taas ellu ärgata. Kuna Jeesus tõusis üles, ei saanud Ta olla kõigest puusepp, õpetaja, rabi või prohvet. Kuna Ta tõusis üles, pidi Jeesus olema Jumal, koguni Isa Ainusündinud Poeg.

  Seega see, mida Ta õpetas, on tõde. Jumal ei saa valetada (vt En 1:6).

  Seega Tema oli maa Looja, nagu Ta on öelnud (vt nt 3Ne 9:15).

  Seega on taevas ja põrgu tõelised, nagu Ta on õpetanud (vt nt ÕL 76).

  Seega on olemas vaimude maailm, mida Ta pärast surma külastas (vt ÕL 138).

  Seega tuleb Ta uuesti, nagu inglid ütlesid (vt Ap 1:10–11), ja „saab isiklikult valitsema maa peal” (UA 1:10; vt ka Pühakirjajuht, märksõna „Jeesuse Kristuse teine tulemine”).

  Seega kõik tõusevad üles ja neile saab osaks viimane kohtumõistmine (vt nt 2Ne 9:15).

  Kuna Kristus tõepoolest üles tõusis, on Isa Jumala – kes maailma lunastuse nimel oma Ainusündinud Poja andis – kõigeväelisuse, kõigeteadmise ja heatahtlikkuse kohta alusetud kõik kahtlused. Kahtlused elu mõttes ja eesmärgis on põhjendamatud. Jeesus Kristus on õigupoolest ainus nimi või tee, mille kaudu inimkond võib saada päästetud. Kristuse arm on tõeline, võimaldades meelt parandaval patustajal nii andeks kui ka puhtaks saada. Usk on tõepoolest midagi enamat kui ettekujutus või psühholoogiline väljamõeldis. Nagu Ta on õpetanud, on olemas ülim ja kõikehõlmav tõde ning erapooletud ja muutumatud kõlblusnormid.

  Kuna Kristus tõepoolest üles tõusis, on meeleparandus Tema seaduse ja käskude igasuguse rikkumise eest nii võimalik kui ka äärmiselt vajalik. Päästja imeteod olid ehtsad, nagu ka Tema lubadus jüngritele, et nad võivad teha samu ja veel suuremaidki tegusid (vt Jh 14:12). ‥ Kuna Kristus tõepoolest üles tõusis, pole surm meie lõpp, ja kuigi meie nahka nülitakse, näeme me ihus Jumalat (Ii 19:26).” (Jeesuse Kristuse ülestõusmine. – 2014. a kevadine üldkonverents)

  • Kuidas illustreerib vanem Christoffersoni avaldus Päästja ülestõusmise keskset kohta taastatud evangeeliumis?

  Aitamaks õpilastel paremini mõista, kuidas ülestõusmise reaalsus võib neid isiklikult mõjutada, näidake järgmist avaldust vanem Dallin H. Oaksilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda:

  Vanem Dallin H. Oaks

  „See „elav lootus”, mis meile on antud ülestõusmises, on meie veendumus, et surm ei ole meie identiteedi lõpp, vaid kõigest vajalik samm selles määratud üleminekus surelikkusest surematusse. See lootus muudab kogu vaatenurka surelikule elule. ‥

  Ülestõusmise lubadus annab meile jõu ja perspektiivi vastu pidada sureliku elu väljakutsetele, millega meie ja need, keda me armastame, iga päev silmitsi seisame, nagu näiteks füüsilised, vaimsed ja emotsionaalsed puudujäägid, mis on kaasasündinud või elu jooksul omandatud. Tänu ülestõusmisele me teame, et need puudujäägid on vaid ajutised!

  Ülestõusmise lubadus annab meile samuti võimsa motiivi, pidamaks Jumala käske meie surelikus elus.” (Resurrection. – Ensign, mai 2000, lk 15)

  • Miks on tähtis, et meist igaüks arendaks tunnistuse ülestõusmise reaalsusest? (Õpilased peaksid ära tundma järgmise põhimõtte: tänu Jeesuse Kristuse ülestõusmisele võime me omada lootust ja igavikulist perspektiivi, kui seisame silmitsi elu väljakutsete ja katsumustega.)

  • Mil viisil on ülestõusmise mõistmine toonud teile või kellelegi, keda te tunnete, lootust ja rõõmu?

  Lugege ette president David O. McKay (1873–1970) avaldus:

  President David O. McKay

  „Kaks ja pool aastat oli Kristuse kohalolu [apostleid] toetanud ja inspireerinud. Kuid nüüd oli Ta läinud. Nad olid jäänud üksinda ja nad paistsid olevat segaduses ja abitud. ‥

  Mis oli see, mis muutis need jüngrid ühtäkki enesekindlateks, kartmatuteks, kangelaslikeks Jeesuse Kristuse evangeeliumi kuulutajateks? See oli teadmine, et Kristus oli hauast üles tõusnud.” (Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay 2003, lk 62)

  Paluge õpilastel mõelda kellelegi, keda nad teavad, keda tugevdaks ülestõusmise sõnumi kuulmine. Innustage õpilasi leidma lähitulevikus aega, et selle isikuga oma tundeid ja tunnistust jagada.

  Õpilase lugemismaterjal