20. õppetund: Päästja teenis oma „teiste lammaste’ seas
  Footnotes

  20. õppetund

  Päästja teenis oma „teiste lammaste” seas

  Sissejuhatus

  Nagu on tunnistatud avalduses „Elav Kristus: apostlite tunnistus”, „teenis [Päästja] oma „teiste lammaste” seas (Jh 10:16) muistses Ameerikas.” (Liahoona, aprill 2000, lk 2–3; vt ka 3Ne 11:1–17) Kui me uurime Mormoni Raamatu ülestähendust Päästja teenimistöö kohta, siis õpime, kuidas Ta teenib oma jüngreid igas riigis ning püüab neid ükshaaval tõsta ja toita.

  Ettevalmistav materjal

  • Ronald A. Rasband. One by One. – Ensign, nov 2000, lk 29–30.

  Õpetamissoovitused

  Johannese 10:14–16; 3. Nefi 15:16–21; 16:1–3

  Jeesus õpetas juutidele oma „teistest lammastest”

  maailmakaart

  Näidake gloobust või maailmakaarti ja paluge õpilastel leida, kus teenis Jeesus Kristus juutide seas (kaasaja Iisraeli riik Lähis-Idas). Paluge õpilastel avada kirjakoht Johannese 10 ja leida, mida õpetas Jeesus endast ja Tema suhtest nendega, kes Teda järgivad. Paluge neil leitu kohta aru anda. (Õpilased peaksid vastama, et Tema on Hea Karjane, Ta tunneb oma lambaid, lambad tunnevad Tema häält, Ta kogub nad oma lambatarasse, jne.) Paluge ühel õpilasel lugeda ette Johannese 10:14–16 ja teistel teksti jälgida. Küsige õpilastelt:

  • Mida ütles Päästja oma „teiste lammaste” kohta?

  • Kes olid need „teised lambad”, kellest Jeesus rääkis?

  Paluge paaril õpilasel lugeda kordamööda ette 3. Nefi 15:16–21. Seejärel küsi:

  • Milliseid tähtsaid tõdesid avaldas Jeesus nefilastele oma „teiste lammaste” kohta? (Üks tõde on, et kui Jeesus rääkis juutidele „teistest lammastest”, rääkis ta teistest inimestest, kes Teda järgisid, sealhulgas Lehhi järeltulijad Ameerika mandril.)

  • Miks ei teadnud juudid Jeruusalemmas Tema „teistest lammastest”?

  Näidake kaardil Ameerika mandrit ja paluge õpilastel lugeda 3. Nefi 16:1–3 ja Moosia 27:30. Kui aega on möödunud piisavalt, küsige:

  • Kus pidi Päästja veel ennast oma rahvale ilmutama?

  • Miks on tähtis teada, et Päästja külastab oma „lambaid” teiste rahvaste seas? (Selgitage, et kuigi Päästja võis külastada inimesi ja rahvaid isiklikult, siis kõige sagedamini ilmutab Ta ennast Püha Vaimu teenimise kaudu. Rõhutage õpilastele, et oma lammaste teenimise kaudu aitas Jeesus täita oma Isa lepingut koguda nad tagasi Tema juurde.)

  Tunnistage, et Jeesus Kristus armastab meid kõiki ja ilmutab ennast kõikidele, kes on loetud Tema lammaste hulka. Ta soovib koguda kõik Taevase Isa lapsed, kus nad ka ei ole, tagasi Isa juurde.

  3. Nefi 11:8–17

  Jeesus Kristus teenib oma järgijaid isiklikult

  Lugege ette 3. Nefi 11:8–17 ning paluge õpilastel teksti jälgida ja ette kujutada, et nemad olid kohal templi juures Külluslikkuse maal. Pärast lugemist küsige õpilastelt, mis avaldas neile kõige rohkem muljet Päästja sõnade ja tegude juures nendes salmides. Vajadusel küsige mõni või kõik järgmised küsimused:

  • Mida tahtis Jeesus Kristus teie arvates, et templi juurde kogunenud rahvas tol päeval Tema kohta õpiks? (Teiste tõdede seas peaksid õpilased märkama järgmist: Päästja teenib oma järgijaid „ükshaaval” (3. Nefi 11:15; vt ka 3. Nefi 17:21).)

  Arvestades sellega, et rahvahulgas oli umbes 2500 inimest (vt 3. Nefi 17:25), siis mida õpetab Päästja kutse, et iga inimene katsuks Tema haavu Tema küljes, kätel ja jalgadel, selle kohta, kui palju ta hoolib meist igaühest?

  • Kuidas käib Jeesuse Kristuse kutse kirjakohas 3. Nefi 11:14 meie kohta tänapäeval?

  • Kuidas mõjutaks teid Päästja haavade nägemine ja katsumine?

  Soovi korral jagage järgmist näidet vanem Ronald A. Rasbandilt Seitsmekümne juhatusest, mis illustreerib Issanda isiklikku huvi meist igaühe vastu.

  Vanem Ronald A. Rasband

  „Meie misjoni viimastel kuudel elasime läbi ühe sündmuse, mis õpetas meile taas seda sügavat põhimõtet, et Jumal tunneb ja armastab meist igaüht.

  Vanem Neal A. Maxwell tuli kiriku asjus New York Citysse ja meile teatati, et ta sooviks osaleda misjoni konverentsil. Me olime väga rõõmsad selle võimaluse eest kuulda ühte Issanda valitud teenijatest. Minul paluti välja valida misjonär, kes teeks koosolekul alguspalve. Ma oleksin võinud selle misjonäri juhuslikult valida, kuid ma tundsin, et ma pean mõtisklema ja palvega valima välja selle, keda Issand sooviks alguspalvet tegema. Vaadates läbi misjonäride nimekirja, jäi mulle üks nimi eredalt silma: vanem Joseph Appiah Accrast Ghanast. Tema oligi see, keda ma tundsin, et Issand soovis palvet tegema.

  Enne misjoni konverentsi oli mul järjekordne regulaarne vestlus vanem Appiahiga ja ma rääkisin talle sellest tundest, mis ma olin saanud, et tema teeks palve. Silmis üllatus ja alandlikkus, hakkasid tal pisarad voolama. Olles üllatunud tema reaktsiooni üle, hakkasin ma teda rahustama, et ta ei pea palvet tegema, kui ei taha, kuid ta teatas mulle, et ta teeb hea meelega alguspalve. Selle emotsiooni kutsus esile tema armastus vanem Maxwelli vastu. Ta rääkis mulle, et see apostel on väga kallis Ghana pühadele ja tema enda perele. Vanem Maxwell oli kutsunud tema isa Accra ringkonna juhatajaks ning ta oli pitseerinud vanem Appiahi ema ja isa Salt Lake’i templis.

  Mina ei teadnud midagi sellest, mida ma teile just rääkisin, ei sellest misjonärist ega tema perekonnast, kuid Issand teadis ja inspireeris misjoni juhatajat valima üht misjonäri, et pakkuda talle eluaegne mälestus ja kogemus, mis tugevdab tema tunnistust.” (One by One. – Ensign, nov 2000, lk 29–30)

  Andke õpilastele hetk aega, et uuesti üle vaadata 3. Nefi 11:15–17. Seejärel küsige:

  • Millal olete tundnud, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus teid isiklikult tunnevad?

  • Mida tegi rahvahulk templi juures pärast seda, kui oli saanud isikliku tunnistuse Päästja jumalikkusest?

  Küsige, kas keegi õpilastest soovib jagada oma tunnistust Päästjast ja armastusest Tema vastu. Tunnistage, et kuigi me ei ole füüsiliselt Päästja käsi ja jalgu katsunud, teenib Ta meid ikkagi isiklikul viisil. Innustage õpilasi mõtisklema selle üle, kuidas nad tänaksid Taevast Isa ja Jeesust Kristust nende armastuse eest, mida nad tundnud on.

  3. Nefi 11–28

  Päästja teenis nefilaste seas

  Aitamaks õpilastel mõista teisi tähtsaid aspekte Päästja teenimise kohta nefilaste seas, andke neile mõni minut aega, et lugeda läbi 3. Nefi 11–28 peatükkide sissejuhatused. Paluge klassil leida ja üles kirjutada tähtsad aspektid Päästja teenimise kohta nefilaste seas. Kui õpilased otsivad, kõndige klassis ringi ja vaadake, mida nad leiavad. Kui neil on raskusi vastuste leidmisega, innustage neid vaatama ühte järgmistest kirjakohtadest (sulgudes olevad sõnad on mõeldud ainult õpetajale):

  Kui aega on olnud piisavalt, paluge õpilastel rääkida, mida nad pühakirjade uurimisest teada said. Kui õpilased selgitavad leitud Päästja teenimistöö aspekte, võite soovi korral kasutada mõnda või kõiki järgmistest küsimustest, et klassi arutelu arendada:

  • Millist mõju võis see Päästja teenimistöö aspekt inimestele avaldada?

  • Miks on abiks leida ja uurida, mida Jeesus Kristus õpetaja ja juhina tegi?

  Paluge õpilastel mõtiskleda järgmise küsimuse üle ja oma mõtted üles kirjutada:

  • Arvestades tänases tunnis õpitut, mil viisil soovib Taevane Isa, et te järgiksite Jeesuse Kristuse eeskuju, teenides inimesi enda ümber, sealhulgas võõraid, peret, sõpru või neid, keda te teenite oma Kiriku kutses?

  Lõpetuseks tunnistage tunnis õpetatud tõdedest.

  Õpilase lugemismaterjal