28. õppetund: Isiklik tunnistus Jeesusest Kristusest
  Footnotes

  28. õppetund

  Isiklik tunnistus Jeesusest Kristusest

  Sissejuhatus

  Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum on kuulutanud: „Meie kui Tema korra järgi pühitsetud apostlid tunnistame, et Jeesus on Elav Kristus, Jumala surematu Poeg” (Elav Kristus: apostlite tunnistus. – Liahoona, apr 2000, lk 2–3). Kogu selle kursuse jooksul oleme õppinud Jeesuse Kristuse igavikulisest teenimistööst ja prohvetite tunnistustest Tema kohta. Kui me saame isikliku tunnistuse Püha Vaimu kaudu, et Jeesus on elav Kristus, oleme me valmistunud, et jagada oma isiklikku tunnistust Päästjast teistega.

  Ettevalmistav materjal

  Õpetamissoovitused

  2. Nefi 25:26; Moosia 18:8–11

  Kristuse tunnistajana seismine

  Küsige õpilastelt, kas keegi neist on kunagi olnud olukorras, kus nad olid ainus Kiriku liige või ainus inimene, kes oli valmis pidama Kiriku käitumisnorme. Paluge õpilastel vastata järgmistele küsimustele:

  • Kuidas te ennast tundsite, kui käitusite selles situatsioonis Kristuse jüngrile kohaselt?

  • Mis olid teie kogemuse mõned tähendusrikkad või rasked aspektid?

  Tuletage õpilastele meelde Mormoni Raamatu tegelast Almat, kes pöördus usku tänu prohvet Abinadi õpetustele. Pärast pöördumist hakkas Alma samuti evangeeliumi jutlustama. Kirjakohast Moosia 18 loeme, kuidas ta õpetab ristimislepingu kohta. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Moosia 18:8–11. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida suhtumised ja teod, mis näitavad, et inimene on valmis tegema ristimislepingut. Kui õpilased vastavad, märkige ära fraas „Seisma kui Jumala tunnistajad igal ajal ja kõiges ja kõikjal, kus te ka ei ole” 9. salmis. Seejärel küsige:

  • Mida tähendab seista Jumal Isa ja Jeesuse Kristuse tunnistajana „igal ajal ja kõiges ja kõikjal”? (Mo 18:9)

  Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Dallin H. Oaksi järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  Vanem Dallin H. Oaks

  „Apostlid on kutsutud ja pühitsetud olema Kristuse nime erilised tunnistajad kogu maailmas (vt ÕL 107:23), kuid kohus Kristusest igal ajal ja kõikjal tunnistada lasub kõikidel Kiriku liikmetel, kes on saanud tunnistuse Pühalt Vaimult.” (Witnesses of Christ. – Ensign, nov 1990, lk 30)

  • Kellel on vanem Oaksi sõnade järgi vastutus jagada tunnistust Jeesusest Kristusest? (Tehke kindlaks, et õpilased mõistavad järgmist tõde: kõik Kiriku liikmed on teinud lepingu seista Taevase isa ja Jeesuse Kristuse tunnistajana.)

  • Kuidas me võime seista Kristuse tunnistajana lisaks oma uskumuse ja tunnistuse suulisele jagamisele? (Aitamaks õpilastel sellele küsimusele vastata, paluge neil uurida kirjakohti Matteuse 5:14–16 ja 3. Nefi 18:24.)

  Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem D. Todd Christoffersoni järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

  Vanem D. Todd Christofferson

  „Oma teenimistöö ajal läänepoolkeral andis Päästja järgmise käsu: „Hoidke oma valgus kõrgel, et see võiks paista maailmale! Vaadake, mina olen see valgus, mida te peate kõrgel hoidma – see, mida te olete näinud mind tegemas” (3Ne 18:24). Inimesed peaksid suutma näha meis midagi Jeesusest Kristusest. See, kuidas me käitume, räägime, välja näeme ja isegi mõtleme, peegeldab Teda ja Tema teed.” (Kristuse tunnistajaks saamine. – Liahoona, märts 2008, lk 60)

  • Kuidas oled sa näinud teiste usku Jeesusesse Kristusesse välja paistmas nende käitumises, kõnes või väljanägemises?

  • Kuidas saaks keegi üle vastumeelsusest või hirmust olla Jeesuse Kristuse tunnistaja?

  Kirjutage tahvlile järgmised fraasid:

  Räägime Kristusest

  Rõõmustame Kristuses

  Jutlustame Kristusest

  Kuulutame prohvetlikult Kristusest

  Kirjutame Kristusest

  Paluge õpilastel lugeda kirjakohta 2. Nefi 25:26. Laske neil selgitada, kuidas võiks keegi jagada oma tunnistust tahvlil kirjutatud viisidel. Et aidata kaasa õpilaste arutelule, kasutage järgmist vanem D. Todd Christoffersoni avaldust:

  Vanem D. Todd Christofferson

  „Nefi sõnad: „Me räägime Kristusest” (2Ne 25:26) tähendavad seda, et me ei tõrgu rääkimast oma tunnetest seoses Päästjaga, kui me kellegagi juttu ajame. Sageli on need neljasilmaolukorrad, kus me saame avalalt ja sõbralikult arutada, kes Ta on ning mida Ta tegi ja õpetas, kannustades ka teisi Teda armastama ja järgima.

  „Me rõõmustame Kristuses” viitab sellele, et meie maailmavaade on üldjuhul õnnelik, mis peegeldab meie usku Kristusesse. Me teame, et „tema arm on küllaldane” selleks, et lunastada meid surmast ja patust ning saada täiustatud Temas (vt Mn 10:32–33). Kuigi me puutume kokku pettumuste ja isegi tragöödiatega, teame me siiski, et tänu Temale on meie igavene õnn kindlustatud. Kui meis särab usk Jeesusesse Kristusesse, näitame me teistele, kes on „vaevatud ja koormatud”, kuidas leida Temas hingamist (vt Mt 11:28–30).

  „Me jutlustame Kristusest” viitab kohe kindlasti põhimisjonäride ja liikmete misjonitööle, kuid selle alla käib ka see, mida me teeme jumalateenistustel, Pühapäevakooli klassides ja sarnastes oludes, kus Tema on õppe- ja uurimisteemaks. Meie osalus nii õpetajate kui ka õpilastena kuulub Temast tunnistamise juurde. ‥

  „Me kuulutame ette Kristusest” tähendab seda, et tunnistame Temast Vaimu väega (vt 1Kr 12:3). „Jeesuse tunnistus on prohvetikuulutamise vaim!” (Ilm 19:10) Nii nagu need, kes kuulutasid muiste prohvetlikult Tema esimesest tulemisest, nii kinnitame ka meie sõnade ja tegudega prohvetlikke kuulutusi Tema teise tulemise kohta. ‥

  „Ja me kirjutame vastavalt oma ettekuulutustele” viitab arukusele oma tunnistus Kristusest jäädavalt kirja panna. Me mõistame, et meie jagatud tunnistused on „kirja pandud taevas inglitele vaatamiseks; ja nad rõõmustavad [meie] üle” (ÕL 62:3). Meie enda järeltulijad ja teisedki võivad vaadata ja rõõmustada meie tunnistuse üle Kristusest.” (Kristuse tunnistajaks saamine. – Liahoona, märts 2008, lk 62–63)

  Kui te selle õppetunni osa lõpetate, innustage õpilasi mõtlema ühele tahvlile kirjutatud tunnistamise viisidest ja seadma eesmärki, mida nad võiksid teha, et saada tugevamaks Jeesuse Kristuse tunnistajaks.

  Jeesusest Kristusest tunnistamine

  Paluge õpilastel mõelda selle semestri kursusele ja nimetada mõni Jeesuse Kristuse rollidest ja mõni Temaga seotud teemadest, mida klassis arutati. Kirjutage õpilaste vastused lühidalt tahvlile. (Rollide hulka kuuluvad eestkostja, Päästja, Lepitaja, Esmasündinu, Ainusündinu, Jehoova, Messias, Looja. Teemad võivad olla: Jeesuse Kristuse keskne roll Jumala plaanis; Tema surelikkusele eelnev teenimistöö; tõsiasi, et Ta elab; Tema surmajärgne teenimistöö; teine tulemine; Tema valitsusaeg tuhandeaastase rahuriigi ajal; Tema evangeeliumi taastamine; Tema juhipositsioon Kirikus; kuidas Ta on maailma valgus ja elu.)

  video icon
  Laadige alla ja näidake president Gordon B. Hinckley (1910–2008) järgmise avalduse videosalvestist, milles ta jagas oma tunnistust Jeesusest Kristusest. Kui video pole teie keeles saadaval, paluge õpilastel lugeda ette järgmine avaldus.

  President Gordon B. Hinckley

  Jeesus on minu sõber. Keegi teine pole mulle nii palju andnud. „Suuremat armastust ei ole kellelgi kui see, et ta jätab oma elu oma sõprade eest!” (Jh 15:13) Ta andis oma elu minu eest. Ta avas tee igavesse ellu. Ainult Jumal võis seda teha. Ma loodan, et ma olen vääriline, et olla tema sõber.

  Ta on minu eeskuju. Tema eluviis, Tema täielikult isetu käitumine, Tema hoolitsus abivajajate eest, Tema viimne ohver, kõik see on mulle eeskujuks. ‥

  Ta on mu õpetaja. Keegi pole kunagi rääkinud selliseid imelisi asju. ‥

  Ta on minu terveks tegija. Ma seisan sõnatuna tema suurte imede ees. ‥

  Ta on minu juht. Ma olen austatud, et võin olla üks selles pikas rivis kõikide seas, kes teda armastavad, ja kes on teda järginud nende kahe millenniumi ajal, mis on möödunud tema sünnist. ‥

  Ta on minu Päästja ja Lunastaja. Andes oma elu valu ja kirjeldamatute kannatustega, on Ta kummardanud, et tõsta üles mind ja igaühte meist ja kõiki Jumala poegi ja tütreid, igavese pimeduse kuristikust, mis järgneb surmale. ‥ Minu tänul pole piire. Minu tänul Issandale pole lõppu.

  Ta on mu Jumal ja mu Kuningas. Igavesest igavesti Ta valitseb kui kuningate Kuningas ja isandate Isand. Tema valitsusajal ei ole lõppu. Tema hiilgusele ei tule ööd.” (My Testimony. – Ensign, mai 2000, lk 71)

  Esitage oma õpilastele järgmine stsenaarium: kui keegi küsiks teilt, mida te Jeesuse Kristuse kohta usute, siis millist kolme mõtet sooviksite kõige enam rõhutada? Andke õpilastele aega oma ideed kirja panna. Seejärel paluge õpilastel võtta paaridesse ja teineteisega oma vastuseid jagada. Innustage neid arutama, miks nad just need mõtted valisid ja millised kogemused neil on olnud, mis tugevdasid nende mõistmist Päästjast ja armastust Tema vastu. Kui aega on olnud piisavalt, paluge soovijatel oma tunnistust Jeesusest Kristusest teistega jagada.

  Lõpetage tund, jagades oma tunnistust elava Kristuse igavikulisest teenimistööst. Soovi korral väljendage oma tänu paljude oluliste rollide eest, mida Jeesus Kristus kogu aja jooksul täitnud on. Seejärel esitage õpilastele väljakutse: selle kursuse lõpus mõtelge, keda te tunnete, keda tugevdaks teie tunnistus Päästjast. Eeloleva nädala jooksul ja edaspidi otsustage, keda te mõjutate ja kuidas oma tunnistust jagate.

  Õpilase lugemismaterjal