Liahona, ʻEpeleli 2010
  Footnotes

  Liahona, ʻEpeleli 2010

  Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení.

  ʻI he takafí

  ʻI muʻa: Vakai ki Hoku Ongo Nimá, tā ʻe Jeff Ward. ʻI muí: ʻOua ʻe Ala Kiate Au, tā ʻe Minerva Teichert, ʻi he angalelei ʻa e Musiume ʻAati ʻa e ʻUnivēsiti Pilikihami ʻIongí.

  28

  42

  50

  72