2010–2019
Ang Basahon
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Basahon

Ang buhat sa family history ug sa templo kinahanglang usa ka regular nga bahin sa atong personal nga pagsimba.

Dihang 12 anyos pa ko nga Scout, nakadawat ko og gasa nga ekipo sa Scouting nga akong ganahan kaayo. Atsa kadto nga dunay bug-at nga sakuban nga panit! Pagkasunod nga tibuok adlaw nga pag-hike, gabii na mi miabut sa kampo, basa ug gitugnaw gikan sa grabeng snow sa agianan. Ang ako ra gyung mahunahuna mao ang pagdaub og dako kaayo. Dali kong nagbugha sa natumba nga kahoy gamit ang akong bag-ong atsa. Sa pagbugha nako, nasagmuyo ko kay wala kaayo makadulot. Sa akong kasagmuyo, mas mikugi kog trabaho. Wala mahimuot, mibalik ko sa kampo dala ang gamay ra nga binugha. Pinaagi sa hayag sa siga sa kalayo sa lain, nadiskubrihan nako ang problema. Wala nako matangtang ang sakuban sa atsa. Makasulti hinoon ko, nga ang sakuban nagkaguhay-guhay. Ang leksyon: Ako nalinga sa ubang mga butang.

Sa atong pagtrabaho padulong sa kahimayaan, kinahanglan kitang motrabaho sa tanang kinahanglanon ug dili mabalda pinaagi sa pagtutok sa usa o duha ka kinahanglanon o ubang butang nga walay labut. Ang pagtinguha sa gingharian sa Dios magdala og kalipay.1 Kon gikinahanglan, andam gayud kita nga mag-usab. Ang kanunay nga ginagmayng mga koreksyon dili kaayo sakit ug makabalda kay sa dagko nga mga koreksyon sa atong kinabuhi.

Dili pa lang dugay, si Sister Packer ug ako mibiyahe sa pipila ka nasud. Giandam namo ang among mga passport ug ubang dokumento. Nadawat namo ang mga bakuna, medikal nga mga pag-eksamin, mga visa, ug mga stamp. Sa among pag-abut, ang among dokumento gi-inspeksyon, ug sa dihang tanang kinahanglanon natuman, gitugutan mi nga makasulod.

Ang pagkahimong sarang sa kahimayaan susama sa pagsulod og laing nasud. Kinahanglan kita nga adunay espirituhanong passport. Wala kita magtakda sa mga kinahanglanon, apan, sa tinagsa, kinahanglan nato kining matuman. Ang plano sa kaluwasan naglangkob sa tanang mga doktrina, mga balaod, mga sugo, ug mga ordinansa nga gikinahanglan sa tanan aron mahimong sarang sa kahimayaan.2 Dayon, “pinaagi sa Pag-ula ni [Jesu] Kristo, ang tanan nga mga katawhan mahimo nga maluwas.”3 Ang Simbahan makatabang apan dili makahimo niini alang nato. Ang pagkahimong sarang sa kahimayaan mahimong tumong sa tibuok kinabuhi.

Gi-organisar ni Kristo ang Iyang Simbahan aron sa pagtabang kanato. Mitawag siya og 15 ka tawo nga atong gipaluyohan isip mga propeta, manalagna, ug tigpadayag aron paggiya sa Simbahan ug pagtudlo sa katawhan. Ang Unang Kapangulohan4 ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles5 pareho og gahum ug awtoridad,6 nga ang senior nga Apostol gitudlo isip Presidente sa Simbahan. Ang Seventy gitawag aron motabang.7 Ang mga lider wala magtakda sa mga kinahanglanon sa kahimayaan. Ang Dios maoy nagtakda niini! Kining mga lider gitawag sa pagtudlo, pagpatin-aw, pag-awhag, ug gani pagpasidaan aron magpabilin kita diha sa dalan.8

Sigun sa gipasabut diha sa handbook sa Simbahan: “Sa pagtuman niining katuyoan sa pagtabang sa mga indibidwal ug mga pamilya nga mahimong angayan alang sa kahimayaan, ang Simbahan nagtutok sa balaanong gitudlo nga mga responsibilidad. Kini naglakip sa pagtabang sa mga miyembro sa pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo, pagpundok sa Israel pinaagi sa misyonaryo nga buhat, pag-amuma sa mga kabus ug timawa, ug paghimo sa kaluwasan sa patay pinaagi sa pagtukod og mga templo ug paghimo sa gitugyan nga mga ordinansa.”9 Kining upat ka tumong ug uban pang mga balaod, mga sugo, ug mga ordinansa gikinahanglan ug dili opsyonal. Pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo ug pagbuhat sa matag usa niini, nagdugang kita og gikinahanglang mga stamp sa atong espirituhanong mga passport.

Atol niining komperensya kita gitudloan bahin sa mga kausaban nga makatabang natong tanan nga mas maandam.

Ang pamilya mao ang sentro sa plano sa kaluwasan ug tingali mao usab nga gitawag kini og “dakong laraw sa kalipay.”10 Si Presidente Boyd K. Packer miingon, “Ang pinakamaayo nga katuyoan sa tanang kalihokan sa Simbahan mao nga ang lalaki ug ang iyang asawa ug ang ilang mga anak mahimong magmalipayon sa panimalay.”11

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon, “Ang atong kalampusan, sa tinagsa ug isip Simbahan, matino gayud kon unsa kita kamatinud-anon sa pagtutok sa pagsunod sa ebanghelyo diha sa panimalay.”12 Ang buhat sa templo ug family history kabahin sa pagsunod sa ebanghelyo diha sa panimalay. Kinahanglan kini nga usa ka kalihokan sa pamilya kay sa kalihokan sa Simbahan.

Dunay gibag-o nga paghatag og gibug-aton sa buhat sa family history ug sa templo gikan sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha.13 Ang inyong pagtubag niini mopalambo sa inyong indibidwal ug pamilya nga kalipay.

Sa Doktrina ug mga Pakigsaad atong mabasa: “Ang mahinungdanon nga adlaw sa Ginoo hapit na. … Kita kinahanglan, busa, ingon nga usa ka simbahan ug usa ka katawhan, ug ingon nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, mohalad ngadto sa Ginoo og usa ka halad sa pagkamatarung; ug kita mohalad sa sulod sa iyang balaan nga templo, … usa ka basahon nga naglangkob sa mga talaan sa atong mga patay, nga takus sa tanan nga pagdawat.”14

Kining “basahon” andamon gamit ang mga rekord sa mga ngalan ug mga ordinansa diha sa FamilyTree database sa Simbahan.

Akong gitan-aw ug gidugangan ang mga rekord niini nga database kay gusto nako nga ang tanang ngalan sa akong gimahal anaa sa basahon. Dili ba mo ganahan?

Sa Doktrina ug mga Pakigsaad seksyon 128 atong mabasa, “Kay kita kon wala [ang atong katigulangan] dili mahimo nga hingpit; ni sila kon wala kita.”15

Ang family history labaw pa kay sa genealogy, mga lagda, mga ngalan, mga petsa, ug mga dapit. Labaw pa kini kay sa pagtutok sa nangagi. Ang family history naglakip usab sa karon samtang nagmugna kita og kaugalingong kasaysayan. Naglakip kini sa umaabut samtang naghimo kita og umaabut nga kasaysayan pinaagi sa atong mga kaliwatan. Usa ka batan-ong inahan, pananglit, nagpaambit sa iyang mga istorya ug litrato sa pamilya uban sa iyang mga anak naghimo og buhat sa family history.

Sama sa pag-ambit sa sakrament, pagtambong sa mga miting, pagbasa sa kasulatan, ug personal nga pag-ampo, ang paghimo sa buhat sa family history ug sa templo kinahanglang usa ka regular nga bahin sa atong personal nga pagsimba. Ang tubag sa atong mga batan-on ug sa uban sa propetikanhong pagdapit nakapadasig ug nagmatuod nga kini nga buhat mahimo ug kinahanglang buhaton sa tanang miyembro sa bisan unsang edad.

Sama sa gipasabut ni Elder Quentin L. Cook, “Sa katapusan anaa na kanato [karon] ang doktrina, mga templo, ug teknolohiya.”16 Ang paghimo sa buhat karon mas sayon ug nalimitahan lamang sa gidaghanon sa mga miyembro nga naghimo niini nga prayoridad. Ang buhat nagkinahanglan gihapon og panahon ug sakripisyo, apan ang tanan makahimo niini, ug mas sayon kay sa pipila ka tuig ang milabay.

Sa pagtabang sa mga miyembro, ang Simbahan nagtigum og mga rekord ug naghatag og mga himan aron dakong trabaho ang mahimo sa atong balay o sa mga building sa ward ug sa templo. Kasagaran sa mga babag natangtang na. Bisan unsa pa ang inyong hunahuna sa nangagi, lahi na kini karon!

Hinoon, dunay usa ka babag nga dili matangtang sa Simbahan. Kini mao ang paglangay-langay sa indibidwal sa paghimo sa buhat Ang gikinahanglan lang mao ang desisyon ug gamayng paningkamot. Wala kini magkinahanglan og dakong oras. Gamay lang nga oras sa makanunayong paagi moresulta og kalipay sa buhat. Himoa ang desisyon nga mohimo sa lakang, sa pagkat-on ug pagpangayo og tabang sa uban. Sila motabang! Ang mga ngalan nga inyong makita ug madala sa templo mahimo nga mga rekord alang sa “ang basahon.”17

Bisan pa sa dakong pagsaka sa gidaghanon sa pag-apil sa miyembro, among nabantayan nga gamay ra nga mga miyembro sa Simbahan ang regular nga niapil sa pagpangita ug pagbuhat sa mga ordinansa sa templo alang sa ilang pamilya.18 Nagkinahanglan kini og kausaban sa atong mga prayoridad. Ayaw batuki ang kausaban, hangupa kini! Ang kausaban usa ka bahin sa dakong plano sa kalipay.

Kini nga buhat kinahanglang himoon, dili alang sa kaayohan sa Simbahan apan alang sa atong nangamatay ug sa atong kaugalingon. Kita ug ang atong namatay na nga katigulangan nagkinahanglan sa mga stamp sa atong espirituhanong mga passport.

Ang “pagsumpay”19 sa atong mga pamilya tadlas sa mga henerasyon mahitabo lamang diha sa mga templo pinaagi sa mga ordinansa sa sealing. Ang mga lakang yano ra: pangita lang og ngalan ug dad-a kini sa templo. Paglabay sa panahon makatabang usab kamo sa uban.

Uban sa pipila ka eksepsyon, ang tanan—ang tanan— makahimo niini!

Dunay makita nga mga panalangin nga may kalabutan niini nga buhat. Daghang ginikanan ug mga lider ang nabalaka sa kahimtang sa kalibutan karon ug ang epekto niini sa mga pamilya ug kabatan-onan.

Si Elder David A. Bednar misaad: “Akong dapiton ang kabatan-onan sa Simbahan sa pagkat-on ug pagsinati sa Espiritu ni Elijah. … Ako mosaad [nga] kamo panalipdan batok sa nagkagrabe nga impluwensya sa yawa. Samtang kamo moapil ug mohigugma niining balaan nga buhat, kamo panalipdan sa inyong kabatan-on ug sa tibuok ninyong kinabuhi.”20

Mga kaigsoonan, panahon na nga tangtangon ang sakuban sa inyong mga atsa ug motrabaho. Dili nato isakripisyo ang atong kahimayaan o sa atong mga pamilya sa dili kaayo importante nga mga butang.

Kini buhat sa Dios, nga pagahimoon sa mga miyembro ug dili miyembro, batan-on ug tigulang, lalaki ug babaye.

Akong tapuson nga mokutlo sa unang bersikulo sa himno 324, nga mousab og usa ka pulong:

Barug, O [mga Santos] sa Dios!

Nakabuhat og dili kaayo mahinungdanong mga butang.

Ihatag ang kasingkasing ug kalag ug hunahuna ug kusog

Sa pag-alagad sa Hari sa mga Hari.21

Si Jesukristo mao ang Hari! Ako nagpamatuod Kaniya sa pangalan ni Jesukristo, amen.