2010–2019
Padayon nga Pagpadayag
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Padayon nga Pagpadayag

Ang paghukom ug lohikal nga hunahuna lang sa tawo dili igo aron matubag ang importante nga mga pangutana sa kinabuhi. Nagkinahanglan kita og pagpadayag gikan sa Dios.

Akong panghinaut karon nga mabati nato ang gugma ug kahayag sa Dios. Dunay daghang naminaw karon nga nagkinahanglan gayud og personal nga pagpadayag gikan sa atong mahigugmaong Langitnong Amahan.

Sa mga mission president, tingali usa kini ka mapangaliyupoong pag-ampo kon unsaon sa pagdasig ang naglisud nga misyonaryo. Sa amahan o inahan sa dapit nga nadaut sa gubat, panginahanglan kini nga masayud kon mamalhin ba ang pamilya sa luwas nga dapit o magpabilin kon asa sila. Gatusan ka mga stake president ug mga bishop ang nag-ampo karon nga masayud unsaon pagtabang sa Ginoo sa pagluwas sa nawalang karnero. Ug sa propeta, mao ang pagkasayud unsay gusto sa Ginoo nga iyang ipamulong sa Simbahan ug sa gubot nga kalibutan.

Nasayud kitang tanan nga ang paghukom ug lohikal nga hunahuna lang sa tawo dili igo aron matubag ang importante nga mga pangutana sa kinabuhi. Nagkinahanglan kita og pagpadayag gikan sa Dios. Ug dili usa lang ka pagpadayag sa panahon sa kalisud, apan nagkinahanglan kita nga kini magpadayon. Nagkinahanglan kita dili usa lang ka mubong panahon sa panabut ug kahupayan, apan padayon nga komunikasyon gikan sa Dios.

Ang Simbahan ania tungod sa batang lalaki nga nasayud nga tinuod kana. Ang batan-ong si Joseph Smith nasayud nga kon siya lang dili gayud siya mahibalo kon unsay apilan niya nga simbahan. Mao nga nangutana siya sa Dios sigun sa gisulti sa basahon ni Santiago. Ang Dios Amahan ug Iyang Pinalanggang Anak mipakita sa kakahoyan. Gitubag nila ang pangutana nga dili matubag ni Joseph.

Wala lang siya tawaga sa Dios sa pag-establisar sa tinuod nga Simbahan ni Jesukristo, apan gipahiuli ang gahum nga makasangpit sa Espiritu Santo nga ang pagpadayag gikan sa Dios magpadayon.

Si Presidente Boyd K. Packer mihulagway nianang maila nga timailhan sa tinuod nga Simbahan niining paagiha: “Ang pagpadayag nagpadayon sa Simbahan: ang propeta nakadawat niini alang sa Simbahan; ang presidente alang sa iyang stake, misyon, o korum; ang bishop alang sa iyang ward; ang amahan alang sa iyang pamilya; ang indibidwal alang sa iyang kaugalingon.”1

Kanang talagsaong proseso sa pagpadayag magsugod, matapos, ug magpadayon sa atong pagdawat og personal nga pagpadayag. Sama pananglit sa ehemplo sa bantugang si Nephi, anak ni Lehi. Nagdamgo ang iyang amahan. Ang ubang sakop sa pamilya ni Nephi nagtuo sa damgo ni Lehi nga usa ka kalibug sa pangutok. Ang damgo naglakip sa sugo sa Dios ngadto sa anak nga mga lalaki ni Lehi sa dakong peligro nga pagpabalik sa Jerusalem alang sa mga palid nga naglangkob sa pulong sa Dios aron madala nila sa ilang pag-adto sa gisaad nga yuta.

Kanunay natong kutloon ang maisugong pamahayag ni Nephi dihang gihangyo siya sa iyang amahan sa pagbalik sa Jerusalem. Nahibalo na mo sa mga pulong: “Ako moadto ug mobuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo.”2

Dihang nadungog ni Lehi si Nephi nga misulti niana, ang kasulatan nag-ingon nga siya “nalipay sa hilabihan.”3 Nalipay siya kay nasayud siya nga si Nephi napanalanginan og mapamatuorong pagpadayag nga ang damgo sa iyang amahan tinuod nga gikan sa Dios. Si Nephi wala moingon, “Ako moadto ug mobuhat sa gisugo sa akong amahan.” Hinoon siya miingon, “Ako moadto ug mobuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo.”

Sa inyong kasinatian sa pamilya, nasayud usab kamo nganong si Lehi “nalipay sa hilabihan.” Nalipay siya kay nasayud nga si Nephi nakadawat og mapamatuorong pagpadayag.

Daghang ginikanan naghimo og lagda sa pamilya kon kanus-a mouli ang tin-edyer nga anak inigka-gabii. Apan hunahunaa ang kalipay kon ang ginikanan mahibalo, sama sa nahitabo mga semana na, nga ang usa ka anak nga bag-ong mibiya wala lang magtakda og curfew sa iyang kaugalingon apan mituman sa Igpapahulay sama sa gitudlo kaniya diha sa balay. Ang pagpadayag sa ginikanan dunay malungtarong epekto sa personal nga pagpadayag nga magpadayon diha sa anak.

Tingali nasabtan sa akong mama kana nga baruganan sa pagpadayag. Isip batan-on, gihinay nako og sira ang pultahan sa likod dihang nagabhian ko og uli. Maagian nako ang kwarto sa akong mama padulong sa akong kwarto. Bisan giunsa nako sa paglakaw nga magkinto, pag-abut nako sa iyang inablihan og gamay nga pultahan, nadungog nako ang akong ngalan, nga hinay kaayo, “Hal, ari ra gud kadali.”

Misulod ko ug milingkod sa kilid sa iyang higdaanan. Ang kwarto ngitngit. Kon nakapaminaw pa mo, maghunahuna mo nga mahigalaong panag-istorya lang kadto bahin sa kinabuhi. Apan karon, unsay iyang gisulti mobalik sa akong hunahuna uban sa samang gahum nga akong gibati dihang nabasa nako ang pulong sa akong patriyarkal nga panalangin.

Wala ko masayud unsay iyang gipangayo sa pag-ampo samtang naghulat siya nako niadtong mga gabhiona. Siguro bahin kadto sa akong kasiguroan. Apan sigurado ko nga nag-ampo siya sama sa usa ka patriarch sa dili pa mohatag og panalangin. Nag-ampo siya nga ang iyang mga pulong moabut niadtong makadawat ingon nga mga pulong sa Dios, dili iya. Ang mga pag-ampo sa akong inahan alang nianang panalangin natubag ngari nako. Tua na siya sa kalibutan sa mga espiritu sobra na sa 40 ka tuig. Sigurado ko nga siya nalipay sa hilabihan nga napanalanginan ko, kay akong nadungog ang mando sa Dios sa iyang gisulti. Ug ako misulay nga moadto ug mobuhat sigun sa iyang gilauman.

Akong nakita kanang sama nga milagro sa padayon nga pagpadayag diha sa mga stake president ug mga bishop sa Simbahan. Ug, sama kini katinuod diha sa mga pagpadayag sa mga pangulo sa pamilya, ang bili sa pagpadayag magdepende niadtong giniyahan sa pagdawat sa mapamatuorong pagpadayag.

Akong nakita kana nga milagro sa pagpadayag human sa pagkaguba sa Teton Dam sa Idaho niadtong 1976. Daghan ninyo ang nahibalo sa istorya kon unsay nahitabo. Apan ang ehemplo sa padayon nga pagpadayag nga nadawat sa usa ka presidente sa stake makapanalangin nato sa umaabut nga mga adlaw.

Liboan ang gipabakwit human naguba ang ilang mga balay. Ang pagdumala sa paningkamot sa paghupay anaa sa stake president nga usa ka mag-uuma. Didto ko sulod sa klasehanan sa Ricks College pila lang ka adlaw human sa trahedya. Usa ka lider gikan sa federal disaster agency miabut. Siya ug ang iyang mga chief assistant misulod sa dakong kwarto diin ang stake president nakigtigom sa mga bishop ug gani pipila ka ministro sa ubang relihiyon. Didto ko kay daghan sa mga naluwas giatiman ug gipahimutang sa kampus sa kolehiyo diin ako maoy presidente.

Sa pagsugod sa miting, ang representante gikan sa federal disaster agency mibarug ug misugod pagsulti uban sa katungod kon unsay angayang buhaton. Human malista ang matag usa sa lima o unom ka buluhaton nga ingon niya nga importante, ang stake president malumo nga mitubag, “Nahimo na namo kana.”

Human sa pipila ka minuto, ang tawo gikan sa federal disaster agency miingon, “Siguro molingkod na lang ko ug motan-aw.” Siya ug ang iyang mga deputy naminaw samtang ang mga bishop ug mga elders quorum president mireport kon unsay ilang nabuhat. Ilang gihulagway ang direksyon nga ilang nadawat ug gisunod ang ilang mga lider. Gihisgutan sab nila ang mahitungod sa nadawat nilang inspirasyon samtang gituman nila ang mando sa pagpangita sa mga pamilya ug sa pagtabang kanila. Gabii na kadto. Silang tanan gikapoy aron ikapakita ang ilang emosyon gawas sa ilang gugma sa mga tawo.

Ang stake president mihatag og katapusang direksyon sa mga bishop, ug dayon mipahibalo siya og oras sa sunod nga miting sa pagreport, sayo pagkasunod buntag.

Pagkasunod buntag ang lider sa federal team miabut 20 minutos sa wala pa magsugod ang miting sa pagreport ug paghatag og assignment. Nagbarug ko sa duol. Nadunggan nako siya nga hilum nga misulti sa stake president, “President, unsa may gusto nimong buhaton nako ug sa akong team?”

Unsay nakita nianang tawhana nakita na nako sa mga panahon sa kalisud ug pagsulay sa tibuok kalibutan. Husto si Presidente Packer. Ang padayon nga pagpadayag moabut sa mga stake president sa pagbayaw nila ibabaw sa ilang kaugalingong kaalam ug kapasidad. Ug, labaw pa niana, ang Ginoo mohatag og mapamatuorong pagsaksi ngadto sa gingsakopan sa presidente nga ang iyang mga mando naggikan sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa dili hingpit nga tawo.

Napanalanginan ko nga matawag sa pagsunod sa dinasig nga mga lider sa dakong bahin sa akong kinabuhi. Sa batan-on pa kaayo ko gitawag ko nga mahimong magtatambag sa elders quorum president. Human niana nahimo kong magtatambag sa duha ka district president ug sa pagka-Presiding Bishop sa Simbahan, isip sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug magtatambag sa duha ka Presidente sa Simbahan. Nakita nako nga ang pagpadayag nga gihatag ngadto nila ug gipamatuod ngadto sa ilang mga tigsunod.

Kanang personal nga pagpadayag sa pag-akseptar, nga atong gitinguha, dili sayon nga moabut, ni yano kining moabut kon pangayoon. Ang Ginoo mihatag niini nga giya aron pagtabang nato nga makadawat sa ingon niana nga mga pagsaksi gikan sa Dios. Giya kini alang niadtong magtinguha og personal nga pagpadayag, nga kinahanglan natong buhaton.

“Himoa usab ang inyong mga kasingkasing nga mapuno sa gugma nga putli ngadto sa tanan nga mga tawo, ug ngadto sa mga sakop sa pagtuo, ug himoa ang hiyas nga modayan-dayan sa inyong mga hunahuna nga walay paghunong; unya ang imong pagsalig mosamot pagkalig-on diha sa atubangan sa Dios; ug ang doktrina sa pagkapari motuhop diha sa imong kalag ingon sa mga yamog nga gikan sa langit.

“Ang Espiritu Santo mao ang inyong kauban sa kanunay.”4

Gikan niana mokuha ko og tambag alang natong tanan. Ayaw ibaliwala ang madawat ninyong pagbati sa gugma alang sa propeta sa Dios. Bisan asa ko moadto sa Simbahan, bisan kinsa pa ang propeta nianang panahona, ang mga miyembro mohangyo, “Kon makabalik na ka sa punoang buhatan sa Simbahan, pwede ba nimong sultihan ang propeta nga mahal kaayo namo siya?”

Labaw pa kana sa sobra nga pagbati sa pagdayeg sa bayanihong mga tawo. Usa kini ka gasa gikan sa Dios. Niini mas sayon kamong makadawat sa gasa sa mapamatuorong pagpadayag kon mamulong siya sa iyang katungdanan isip propeta sa Ginoo. Ang gugma nga inyong gibati mao ang gugma sa Ginoo alang sa Iyang tigpama-ba.

Dili kana sayon nga padayong bation kay ang Ginoo kasagaran mosugo sa Iyang mga propeta sa pagtambag nga lisud dawaton sa mga tawo. Ang kaaway sa atong kalag mosulay aron kita masilo ug magduha-duha sa tawag sa propeta gikan sa Dios.

Akong nakita unsaon pagtandog sa Espiritu Santo sa humok nga kasingkasing aron panalipdan ang mapaubsanong disipulo ni Jesukristo uban sa mapamatuorong pagpadayag.

Ang propeta mipadala nako aron itugyan ang sagradong gahum sa sealing sa usa ka tawo sa gamayng siyudad sa layo nga dapit. Bugtong ang propeta sa Dios lamang ang dunay mga yawe sa paghukom kinsay makadawat sa sagradong gahum nga gihatag sa Ginoo kang Pedro, ang senior nga Apostol. Akong nadawat kanang samang gahum sa sealing, apan pinaagi lamang sa direksyon sa Presidente sa Simbahan nga matugyan nako kini sa uban.

Busa, sa usa ka kwarto sa chapel layo sa Salt Lake, akong gipandong ang akong mga kamot sa ulo sa tawo nga gipili sa propeta nga makadawat sa gahum sa pag-seal. Ang iyang mga kamot nagpakita sa mga timailhan sa tibuok kinabuhi nga pag-ugmad sa yuta aron mabuhi. Ang iyang gamay nga asawa naglingkod tupad niya. Siya usab nagpakita sa mga timailhan sa katuigan nga grabeng paningkamot uban sa iyang bana.

Gilitok nako ang mga pulong nga gihatag sa propeta: “Ubos sa pagdelegar sa awtoridad ug responsibilidad,” ug dayon ang ngalan sa propeta, “kinsa naghupot sa tanang mga yawe sa priesthood dinhi sa yuta karong panahona, akong itugyan kanimo ang gahum sa pag-seal,” ug gihatag nako ang iyang ngalan ug dayon ang ngalan sa templo diin siya magserbisyo isip sealer.

Mga luha miagas sa iyang aping. Akong nakita nga ang iyang asawa naghilak usab. Gihulat nako sila nga maulian. Mibarug siya ug miduol nako. Mihangad siya ug dayon miingon nga malipayon siya apan naguol usab. Siya miingon nga ganahan kaayo siyang moadto sa templo uban sa iyang bana apan karon iyang gibati nga dili na siya mouban niya kay ang Dios mipili niya alang sa ingon ka mahimayaon ug sagrado nga buluhaton. Dayon miingon siya nga ang iyang gibati nga siya duna pay kulang nga mouban niya kay dili siya makabasa ni makasulat.

Mipasalig ko niya nga ang iyang bana mapasidunggan sa iyang pagkuyog kaniya sa templo tungod sa iyang espirituhanong gahum. Kutob sa akong mahimo sa gamayng nasabtan sa iyang pinulongan, siya akong giingnan nga ang Dios mipadayag og mga butang kaniya lapas pa sa tanang edukasyon sa yuta.

Nasayud siya pinaagi sa gasa nga gihatag sa Espiritu sa Dios, pinaagi sa Iyang propeta, usa ka langitnong buluhaton sa bana nga iyang gihigugma. Nasayud gayud siya nga ang mga yawe sa paghatag niana nga gahum sa pag-seal gihuptan sa tawo nga wala pa gayud niya makita apan nasayud gayud nga siya buhing propeta sa Dios. Nasayud siya, bisan dili sultihan sa buhing saksi, nga ang propeta nag-ampo alang sa ngalan sa iyang bana. Nasayud gayud siya nga ang Dios ang mitawag.

Nasayud usab siya nga ang mga ordinansa nga ipahigayon sa iyang bana mobugkos sa mga tawo sa kahangturan sa celestial nga gingharian. Napamatud-an niya sa iyang hunahuna ug kasingkasing nga ang saad sa Ginoo kang Pedro nagpadayon gihapon sa Simbahan: “Bisan unsay imong pagabugkuson dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga binugkos.”5 Nasayud gayud siya niana, pinaagi sa pagpadayag, gikan sa Dios.

Balikan nato ang kutlo sa pagsugod sa akong pakigpulong. “Ang pagpadayag magpadayon sa Simbahan: ang propeta makadawat niini alang sa Simbahan; ang presidente alang sa iyang stake, misyon, o korum; ang bishop alang sa iyang ward; ang amahan alang sa iyang pamilya; ang indibidwal alang sa iyang kaugalingon.”6

Mosaksi ko nga kana tinuod. Ang Langitnong Amahan maminaw sa inyong mga pag-ampo. Siya nahigugma kaninyo. Nakaila Siya sa inyong pangalan. Si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa Dios nga buhi, ug atong Manunubos. Siya nahigugma ninyo lapas pa sa inyong panabut.

Ang Dios mobu-bu og pagpadayag, pinaagi sa Espiritu Santo, ngadto sa Iyang mga anak. Nakigsulti Siya sa Iyang propeta dinhi sa yuta, kinsa mao si Thomas S. Monson. Ako mosaksi nga siya naghupot ug naggamit sa tanang yawe sa priesthood dinhi sa yuta.

Sa inyong pagpaminaw niining komperensya sa mga pulong nga gusto sa Dios nga ipamulong, ako nag-ampo nga makadawat kamo sa mapamatuorong pagpadayag nga gikinahanglan aron makakita sa dalan pauli, aron makauban Siya diha sa na-sealed nga pamilya sa kahangturan. Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.