2010–2019
Ang Atong Personal nga mga Pagpangalagad
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Atong Personal nga mga Pagpangalagad

Ang gugma ni Jesukristo kinahanglan maoy atong giya kon gusto natong makahibalo sa panginahanglan niadtong mahimo natong tabangan sa bisan unsang paagi.

Sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, gihatagan kita sa oportunidad ug personal nga panalangin sa pagserbisyo. Sukad namiyembro ko, nakaserbisyo ko sa daghang mga paagi. Sama sa kanunayng isulti ni Brother Udine Falabella, amahan ni Elder Enrique R. Falabella, “Siya nga adunay giserbisyuhan adunay kaayohan; siya nga walay giserbisyuhan walay kaayohan.” Mao kini ang mga pulong nga kinahanglan natong ibutang sa atong hunahuna ug kasingkasing.

Sa pagpangita nako og giya ug direksyon, nakakaplag ko og kahupayan sa paghinumdom nga ang Manluluwas nakatutok sa indibidwal ug sa pamilya. Ang iyang gugma ug malumo nga pagtagad sa indibidwal nagtudlo kanako nga Siya nag-ila sa dakong bili sa matag anak sa Langitnong Amahan ug nga mahinungdanon alang kanato sa pagsiguro nga ang matag indibidwal napangalagaran ug nalig-on sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Mabasa nato sa kasulatan:

“Hinumdumi ang bili sa mga kalag mahinungdanon sa panan-aw sa Dios. …

“Ug kon kini mahimo nga ikaw manlimbasog sa tanan nimo nga mga adlaw … ug magdala, bisan usa kalag ngari kanako, unsa ka dako ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa akong Amahan!”1

Ang matag kalag bililhon kaayo ngadto sa Dios, kay kita Iyang mga anak ug kita adunay potensyal nga mahimong sama Kaniya.2

Ang gugma ni Jesukristo kinahanglan maoy atong giya kon gusto natong makahibalo sa panginahanglan niadtong mahimo natong tabangan sa bisan unsang paagi. Ang mga pagtulun-an sa atong Ginoo, si Jesukristo, nagpakita kanato sa paagi. Ug sa ingon niana magsugod ang atong personal nga pangalagad: pagdiskobre sa mga panginahanglan, dayon pag-atiman kanila. Sama sa gisulti ni Sister Linda K. Burton, kinatibuk-ang presidente sa Relief Society, “Paniid una, dayon serbisyo.”3

Si Presidente Thomas S. Monson usa ka talagsaong ehemplo niini nga baruganan. Niadtong Enero sa 2005, nagdumala siya sa usa ka komperensya sa pagpangulo sa priesthood sa Puerto Rico sa dihang iyang gipakita kon giunsa sa Manluluwas ug sa Iyang mga sulugoon ang pagserbisyo pinaagi sa personal nga pagpangalagad. Sa pagtapos nianang talagsaon nga miting, si Presidente Monson misugod sa pagtimbaya sa tanang mitambong nga mga lider sa priesthood. Sa kalit lang, nakabantay siya nga usa kanila nagtan-aw sa tanang nahitabo gikan sa layo, nga nag-inusara.

Si Presidente Monson mibiya sa grupo, miadto niana nga igsoong lalaki, ug nakigsulti kaniya. Uban sa emosyon, si José R. Zayas miingon kaniya nga usa ka milagro ang iyang pagduol ug usa ka tubag sa mga pag-ampo nga gihalad niya ug sa iyang asawa, si Yolanda, sa wala pa ang miting. Iyang giingnan si Presidente Monson nga masakiton ang iyang anak nga babaye ug nga nagdala siya og sulat gikan sa iyang asawa nga gustong ipahatag kang Presidente Monson. Si Brother Zayas misulti sa iyang asawa nga imposible kini tungod kay busy kaayo si Presidente Monson. Si Presidente Monson naminaw sa istorya ug gipangayo ang sulat, nga iyang gibasa sa hilum. Dayon iya kining gisulod sa iyang bulsa ug giingnan si Brother Zayas nga iyang atimanon ang ilang hangyo.

Niining paagiha, kadto nga pamilya nahikap sa atong Ginoo, si Jesukristo, pinaagi sa Iyang sulugoon. Nagtuo ko nga ang mga pulong sa Manluluwas diha sa sambingay sa maayong Samarianhon magamit ngari kanato: “Lakaw, ug buhata ang ingon.”4

Niadtong Septyembre 21, 1998, ang kusog nga bagyong Georges miigo sa Puerto Rico, nga nakaingon sa dakong kadaot. Si Sister Martínez, among lima ka mga anak, ug ako naluwas gikan nianang dako nga bagyo ug sa kusog nga hangin niini pinaagi sa pagpundo sulod sa among balay. Hinoon, miabut og duha ka semana nga walay agas ang tubig ug walay kuryente.

Sa dihang nahurot na ang among tubig, lisud na ang pagkuha og dugang. Dili gayud nako makalimtan ang mga kaigsoonan nga nangalagad kanamo pinaagi sa paghatag nianang bililhong tubig, ni malimtan nako ang mahigugmaong pagserbisyo sa mga sister kanamo.

Si Germán Colón mihatud kanamo og usa ka dakong plastik nga kontiner sa tubig nga gikarga sa pickup truck. Iya kaming giingnan nga gihimo niya kini tungod kay, sa iyang mga pulong, “ako nasayud nga duna kamoy gagmayng mga bata nga nagkinahanglan og tubig.” Paglabay sa duha ka adlaw, sila Brother Noel Muñoz ug Herminio Gómez mikarga og tulo ka dagkong tangke sa tubig ngadto sa usa ka flatbed trak. Mikalit sila og abot sa among balay ug gipangpuno sa mainom nga tubig ang tanang botelya sa tubig, midapit usab sa among mga silingan sa pagpuno sa ilaha.

Ang among mga pag-ampo natubag pinaagi sa ilang personal nga pagpangalagad. Ang nawong niadtong tulo ka mga kaigsoonan nagpakita sa gugma ni Kristo alang kanamo, ug ang ilang pagserbisyo—sa laing pagkasulti, ilang personal nga pagpangalagad—nakahatag og mas labaw pa kay sa mainom nga tubig ngadto sa among mga kinabuhi. Sa matag anak nga lalaki o anak nga babaye sa Dios, ang pagkasayud nga may mga tawo nga interesado ug nagtan-aw alang sa iyang kaayohan importante.

Ako mopamatuod kaninyo nga ang Langitnong Amahan ug ang atong Ginoo, si Jesukristo, nakaila kanato sa tinagsa ug sa personal nga paagi. Niana nga rason, Sila mohatag sa unsay atong gikinahanglan aron kita adunay oportunidad nga makab-ut ang atong balaanong potensyal. Diha sa dalan, nagbutang Sila og mga tawo nga motabang kanato. Dayon, samtang kita mahimong mga instrumento diha sa Ilang mga kamot, kita makaserbisyo ug makatabang niadtong Ilang ipakita kanato pinaagi sa pagpadayag.

Niining paagiha, ang Ginoong Jesukristo makakab-ut sa tanang mga anak sa Langitnong Amahan. Ang Maayong Magbalantay mopundok sa Iyang mga karnero. Iya kining buhaton sa tagsa-tagsa samtang ayuhon nila paggamit ang ilang moral nga kabubut-on — human makadungog sa tingog sa Iyang mga sulugoon ug makadawat sa ilang pagpangalagad. Dayon sila makaila sa Iyang tingog, ug sila mosunod Kaniya. Ang ingon ka personal nga pagpangalagad kabahin sa pagtuman sa atong mga pakigsaad sa bunyag.

Sa samang paagi, ang pagkamaayong ehemplo sa usa ka disipulo ni Jesukristo mao ang atong labing maayong pagpaila ngadto sa atong paambiton sa Iyang ebanghelyo. Samtang atong ablihan ang atong mga ba-ba ug ipakigbahin ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo, kita mahimong “Iyang pangabaga nga mga magbalantay sa karnero, gisangunan sa pag-amuma sa mga karnero sa Iyang sibsiban ug ang nating mga karnero sa Iyang panon”5; kita mamahimo nga mahuyang ug yano”6 “mangingisda’g tawo.”7

Ang atong pagserbisyo ug personal nga pagpangalagad dili limitado ngadto sa nagpuyo dinhi sa yuta. Kita makahimo usab sa buhat alang sa patay—alang niadtong nagpuyo sa kalibutan sa espiritu ug kinsa, atol sa ilang mortal nga kinabuhi, wala mahatagi og kahigayunan sa pagdawat sa makaluwas nga mga ordinansa sa ebanghelyo ni Jesukristo. Makahimo usab kita og journal ug isulat ang kasaysayan sa atong pamilya sa pagpabati sa mga kasingkasing sa mga buhi ngadto sa mga buhi—ingon man ngadto sa ilang mga katigulangan. Kining tanan kabahin sa pagkonektar sa atong pamilya, henerasyon sa henerasyon, diha sa mahangturong mga bugkos. Sa atong pagbuhat niini, kita mahimong “mga manluluwas… sa bukid sa Sion.”8

Aduna kitay espesyal nga oportunidad nga mahimong mga instrumento sa Iyang mga kamot. Mamahimo kita niini sa atong kaminyoon, sa atong mga pamilya, uban sa atong mga higala, ug sa atong isigkatawo. Mao kana ang atong personal nga pagpangalagad isip tinuod nga mga disipulo ni Jesukristo.

“Ug sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran: ug iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding,

“Ug ang mga karnero iyang pagapinigon sa iyang tuo, apan ang mga kanding anha sa iyang wala.

“Ug ang Hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, Umari kamo, O mga dinayeg sa akong Amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan:

“Kay gigutom ako ug inyo ako nga gipakaon: Giuhaw ako ug inyo ako nga gipainom: Langyaw ako ug ginahangop ninyo ang pagpasaka kanako:

“Hubo ako ug inyo ako nga gibistihan: Nagmasakiton ako ug inyo ako nga giduaw: Nabilanggo ako ug miadto kamo kanako.

“Ug kaniya motubag ang mga matarung nga manag-ingon, Ginoo, kanus-a ba kami makakita kanimo nga gigutom ug amo ikaw nga gipakaon, o giuhaw ug amo ikawng gipainom?

“Ug kanus-a ba kami makakita kanimo nga nadumoloong ug amo ikawng gipasaka? o hubo, ug amo ikawng gibistihan?

“Ug kanus-a ba kami makakita kanimo nga nagmasakiton o nabilanggo ug amo ikawng giduaw?

“Ug kanila motubag ang Hari nga magaingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsoon, gibuhat ninyo usab kini kanako.”9

Nga kita unta mobuhat niana mao ang akong pag-ampo sa pangalan ni Jesukristo amen.