2010–2019
Masaligon nga Moduol sa Trono sa Dios
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Masaligon nga Moduol sa Trono sa Dios

Pinaagi sa paggamit sa Pag-ula ni Jesukristo, makasugod kamo sa pagpalambo sa inyong espirituhanong pagsalig karon kon kamo andam sa pagpaminaw ug pagbuhat.

Sa usa ka sukdanan gikan 1 ngadto sa 10, unsaon ninyo paggrado ang inyong espirituhanong pagsalig sa atubangan sa Dios? Aduna ba kamoy personal nga pagsaksi nga ang inyo karong ginabuhat isip Santos sa Ulahing mga Adlaw igo nga makaangkon og kinabuhing dayon? Makasulti ba kamo sa inyong kaugalingon nga ang Langitnong Amahan nahimuot kaninyo? Unsay mosulod sa inyong hunahuna kon kamo adunay personal nga interbyu uban sa inyong Manluluwas usa ka minuto gikan karon? Ang mga sala, pagmahay, ug mga kasaypanan modominar ba sa inyong pagtan-aw sa kaugalingon, o inyo ba nga masinati ang malipayong pagpaabut? Motan-aw ba kamo o molingiw sa Iyang pagtutok? Magduha-duha ba kamo o masaligon nga moduol Kaniya?

Matag higayon nga ang kaaway dili makahaylo sa mga dili hingpit apan naningkamot nga mga Santos sama kaninyo sa pagsalikway sa inyong pagtuo sa usa ka personal ug mahigugmaon nga Dios, mogamit siya og dautan nga mga paagi aron sa pagpahilayo kaninyo sa Dios. Ang kaaway nasayud nga ang hugot nga pagtuo diha kang Kristo—ang matang sa hugot nga pagtuo nga padayon nga namunga og malumong mga kalooy ug gani dagkong mga milagro—magauban sa personal nga pagsalig nga kamo naningkamot sa pagpili sa matarung. Tungod niana nga rason siya nagtinguha sa pag-impluwensya sa inyong kasingkasing sa pagsulti kaninyo og mga bakak—bakak nga ang Langitnong Amahan nasagmuyo kaninyo, nga ang panalangin sa Pag-ula dili pwede kaninyo, nga walay pulos bisan maningkamot, nga ang tanan mas maayo kay kaninyo, nga kamo dili takus, ug daghan pa nga paglain-lain sa mao gihapong dautan nga tema.

Kon inyong tugutan kini nga mga bakak nga malain ang inyong pagbati sa kaugalingon, dili kamo makaduol sa trono sa Dios uban ang tinuod nga pagsalig. Bisan unsay inyong buhaton, bisan unsay inyong gi-ampo, bisan unsay inyong gilauman nga milagro, kanunay nga adunay igong pagduha-duha nga hinay nga mopukan sa inyong hugot nga pagtuo—dili lang ang inyong hugot nga pagtuo sa Dios apan ang pagsalig usab sa inyong kaugalingon. Ang pagsunod sa ebanghelyo niini nga paagi dili makalingaw, ni makaayo. Labaw sa tanan, wala gayud kini kinahanglana! Ang desisyon sa pag-usab anaa ra kaninyo—ug kaninyo lamang.

Gusto kong mopakigbahin sa unom ka praktikal nga mga sugyot nga, kon sundon, makapawala niining dautan nga mga tingog ug mopahiuli kaninyo sa matang sa malinawon nga kasiguroan ug espirituhanon nga pagsalig nga inyong maangkon kon gustuhon lang ninyo. Dili igsapayan ang grado nga inyong gihatag sa inyong kaugalingon nianang 1 ngadto sa 10 nga sukdanan, pinaagi sa paggamit sa Pag-ula ni Jesukristo, makasugod kamo sa pagpalambo sa inyong espirituhanong pagsalig karon kon kamo andam sa pagpaminaw ug pagbuhat. Ako mamulong sa walay kahadlok, naglaum nga makapalig-on ug dili makapasilo.

1. Angkuna ang responsibilidad alang sa kaugalingon ninyong espirituhanong kaayohan. Hunonga ang pagbasol sa uban o sa inyong mga kahimtang, hunonga ang pagpangatarungan, ug hunonga ang paghimo og mga rason nganong wala kamo hingpit nga naningkamot nga magmasulundon. Dawata nga kamo “gawasnon sumala sa unod” ug “gawasnon sa pagpili sa kalingkawasan ug sa kinabuhi nga dayon” (2 Nephi 2:27). Ang Ginoo hingpit nga nasayud sa inyong mga kahimtang, apan Siya usab hingpit nga nasayud kon kamo yano lang nga mipili nga dili bug-os nga mosunod sa ebanghelyo. Kon mao kana ang sitwasyon, pagmatinuoron sa pag-angkon niini, ug paningkamot nga mahimong hingpit diha sa inyong kaugalingon nga mga kahimtang. Ang espirituhanong pagsalig molambo kon inyong angkunon ang responsibilidad alang sa kaugalingon ninyong espirituhanong kaayohan pinaagi sa paggamit sa Pag-ula ni Jesukristo matag adlaw.

2. Angkuna ang responsibilidad alang sa kaugalingon ninyong pisikal nga kaayohan. Ang inyong kalag gilangkuban sa inyong lawas ug espiritu (tan-awa sa D&P 88:15). Ang pag-amuma sa kalag samtang magpasagad sa lawas, nga usa ka templo, kasagaran moresulta sa espirituhanong panagbangi ug ubos nga pagtan-aw sa kaugalingon. Kon kamo dili himsog, kon kamo dili komportable sa inyong kaugalingong lawas ug kamo adunay mabuhat niini, nan buhata kini! Si Elder Russell M. Nelson mitudlo nga kinahanglan natong “i-tratar ang atong mga lawas isip usa ka templo sa atong kaugalingon” ug nga kita kinahanglang “mokontrolar sa atong pagkaon ug mag-ehersisyo alang sa pisikal nga kahimsog” (“We Are Children of God,” Liahona, Ene. 1999, 103).

Si Presidente Boyd K. Packer mitudlo nga “ang atong espiritu ug ang atong lawas gihiusa sa paagi nga ang atong lawas nahimong instrumento sa atong hunahuna ug pundasyon sa atong kinaiya” (“The Instrument of Your Mind and the Foundation of Your Character,” [Church Educational System fireside, Peb. 2, 2003], 2; speeches.byu.edu). Busa, palihug gamita ang kaalam kon unsa ug ilabi na unsa kadaghan ang inyong kaunon, ug kanunay nga mag-ehersisyo nga gikinahanglan ug angayan sa inyong lawas. Kon kamo makahimo sa pisikal, pagdesisyon karon nga inyong kontrolahon ang inyong lawas ug pagsugod og usa ka regular, malungtaron nga programa sa pag-ehersisyo, nga angay sa inyong mga abilidad, inubanan sa usa ka mas himsog nga diyeta. Ang espirituhanong pagsalig molambo kon ang inyong espiritu, uban sa tabang sa Manluluwas, sa tinud-anay mao ang nagkontrolar sa inyong kinaiyanhon nga pagkatawo.

3. Sagupa ang boluntaryo, kinasingkasing nga pagkamasulundon isip kabahin sa inyong kinabuhi. Angkuna nga dili kamo makahigugma sa Dios kon dili usab kamo mohigugma sa Iyang mga sugo. Ang sumbanan sa Manluluwas klaro ug yano: “Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo” (Juan 14:15). Ang pagsunod sa pipila lang ka sugo nagdala og pipila lang ka panalangin, ug ang pagpili og butang nga ngil-ad kay sa butang nga mas ngil-ad sayop gihapon nga pagpili. Dili kamo makatan-aw og bati nga salida ug magdahum nga mobati nga mahiyason tungod kay wala kamo motan-aw og bati kaayo nga salida. Ang matinud-anon nga pagtuman sa pipila ka mga sugo dili makahatag og katarungan sa pagbaliwala sa uban. Si Abraham Lincoln husto sa pag-ingon,“Kon maayo ang akong buhaton, maayo ang akong bation. Kon ngil-ad ang akong buhaton, ngil-ad ang akong bation” (sa William H. Herndon ug Jesse William Weik, Herndon’s Lincoln: The True Story of a Great Life, 3 vols. [1889], 3:439).

Usab, buhata ang husto nga mga butang alang sa husto nga mga rason. Ang Ginoo, kinsa “nagkinahanglan sa kasingkasing ug sa usa ka andam nga hunahuna” (D&P 64:34) ug kinsa “tigpaila sa mga hunahuna ug mga tinguha sa kasingkasing” (D&P 33:1), nasayud nganong kamo moadto sa simbahan—kon kamo anaa ba sa lawas lang o tinud-anayng nagsimba. Dili kamo makakanta sa Dominggo og, “O Babelon, O Babelon, byaan ka [nako]” ug dayon magtinguha o motugot niini nga pakig-uban human lamang sa mubo nga higayon (“Ye Elders of Israel,” Hymns, nu. 319). Hinumdumi nga ang pagsayon-sayon sa espirituhanon nga mga butang dili gayud makalipay. Himoa ang Simbahan ug ang gipahiuli nga ebanghelyo nga imong tibuok nga kinabuhi, dili lamang usa ka bahin sa inyong pangpubliko o sosyal nga kinabuhi. Ang pagpili niining adlawa kon kinsa ang inyong alagaran usa ka sulti lamang—hangtud nga kamo tinuoray nga nagpuyo sumala niini (tan-awa sa Josue 24:15). Ang espirituhanong pagsalig molambo kon kamo naningkamot sa tinuod, alang sa husto nga mga rason, sa pagpuyo sa usa ka gipahinungod nga kinabuhi bisan pa sa inyong mga kasaypanan!

4. Pagmahimong maayo gayud kaayo sa bug-os ug diha-diha dayon nga paghinulsol. Tungod kay ang Pag-ula ni Jesukristo praktikal kaayo, kinahanglang gamiton ninyo kini og maayo 24/7, kay ang panalangin niini dili gayud mahurot. Dawata ang Pag-ula ni Jesukristo ug ang paghinulsol isip mga butang nga hangupon ug gamiton kada adlaw sumala sa mando sa Bantugan nga Mananambal. Pag-establisar og kinaiya sa nagpadayon, malipayon nga paghinulsol pinaagi sa paghimo niini nga pinili nga estilo sa kinabuhi. Sa pagbuhat niini, pagbantay sa tintasyon nga maglangay-langay, ug ayaw pagdahum nga modasig kaninyo ang kalibutan. Nakatutok sa Manluluwas, mas panumbalinga unsay Iyang gihunahuna kaninyo, ug pasagdi unsay mga sangputanan. Ang espirituhanong pagsalig molambo kon kamo boluntaryo ug malipayong maghinulsol sa mga gagmay ug dagkong mga sala, diha-diha dayon pinaagi sa paggamit sa Pag-ula ni Jesukristo.

5. Pagmahimong maayo gayud kaayo sa pagpasaylo. “Ako, ang Ginoo, mopasaylo kinsa Ako mopasaylo, apan kamo gikinahanglan nga mopasaylo sa tanan nga mga tawo” (D&P 64:10). Pasayloa bisan kinsa, bisan unsa, sa tanang panahon, o maningkamot sa pagbuhat niini, sa ingon nagtugot sa kapasayloan sa inyong kaugalingong kinabuhi. Ayaw pagdumot, ayaw pagkasilo dayon, pagpasaylo ug kalimti diha-diha dayon, ug ayaw gayud paghunahuna nga kamo walay apil niini nga sugo. Ang espirituhanong pagsalig molambo kon kamo nasayud nga ang Ginoo nasayud nga kamo walay bati nga mga pagbati ngadto sa lain nga tawo.

6. Dawata ang mga pagsulay, kapakyasan, ug “mga surprisa” isip kabahin sa inyong mortal nga kasinatian. Hinumdumi nga kamo ania dinhi aron pagasulayan, “aron pagsuta kon [kamo] mobuhat ba sa tanan nga mga butang bisan unsa ang isugo sa Ginoo nga [inyong] Dios [nganha kaninyo]” (Abraham 3:25)—ug ako lang dugangan, “ubos sa tanang kahimtang.” Minilyon sa inyong mga kaigsoonan nasulayan na o ginasulayan karon, busa nganong wala man kamoy labut? Pipila sa mga pagsulay moabut tungod sa inyong kaugalingong pagkamasinupakon o pagpasagad. Ang ubang mga pagsulay moabut tungod sa pagpasagad sa uban o tungod kay kini usa ka napukan nga kalibutan. Kon kining mga pagsulay moabut, ang mga sumusunod sa kaaway magsugod sa pagsibya nga duna kamoy nabuhat nga sayop, nga kini usa ka silot, timailhan nga ang Langitnong Amahan wala mahigugma kaninyo. Ibaliwala kana! Hinoon, paningkamot sa pagpahiyom, hangad ngadto sa langit, ug moingon, “Nakasabut ako, Ginoo. Nasayud ako kon unsa kini. Usa ka panahon sa pagprubar sa akong kaugalingon, dili ba?” Dayon pakigtambayayong Kaniya sa paglahutay hangtud sa katapusan. Ang espirituhanong pagsalig molambo kon inyong dawaton nga “kasagaran ang mga pagsulay ug kalisdanan tugutan sa pagsulod sa [inyong kinabuhi] tungod sa unsay [inyong] gihimo nga matarung” (Glenn L. Pace, “Crying with the Saints” [Brigham Young University devotional, Dis. 13, 1987], 2; speeches.byu.edu).

Samtang nagdumala sa Ukraine Kyiv Mission, ako kausa nangutana sa usa sa akong labing matinud-anong mga sister nganong sobra ra siya ka kritikal sa iyang kaugalingon, nganong kanunay siya nga istrikto kaayo sa iyang kaugalingon sa pinakagamay nga mga butang. Ang iyang tubag kasagaran nga ehemplo sa usa ka tawo nga naminaw sa sayop nga tingog sa dihang siya mitubag, “Aron walay makauna og buhat niini kanako.”

Mga kaigsoonan, ang akong tambag niini nga sister nga misyonaryo mao ang akong tambag kaninyo: ilha ug atubanga ang inyong mga kahuyang, apan ayaw kapakyas sa paglihok tungod niini, tungod kay pipila niini mahimong inyong kauban hangtud nga kamo mobiya niining yutan-ong kinabuhi. Bisan unsa ang inyong kahimtang karon, sa higayon gayud nga kamo boluntaryong mopili sa matinuoron, malipayon, inadlaw-adlaw nga paghinulsol pinaagi sa pagpaningkamot nga yanong mobuhat ug mamahimong inyong labing maayo, ang Pag-ula sa Manluluwas, sa ingon niini, moputos ug mosunod kaninyo bisan asa kamo moadto. Sa pagpuyo niini nga paagi, kamo sa tinud-anay “kanunay magbaton sa kapasayloan sa inyong mga sala” (Mosiah 4:12) matag oras sa matag adlaw, matag segundo sa matag minuto, ug sa ingon hingpit nga malimpyo ug madawat sa atubangan sa Dios sa tanan nga panahon.

Inyoha ang pribilehiyo, kon gusto ninyo, nga masayud mismo, karon o sa dili madugay, nga kamo nakapahimuot sa Dios bisan pa sa inyong mga kasaypanan. Ako mopamatuod sa usa ka mahigugmaon nga Manluluwas kinsa naglaum kanato nga mosunod sa mga sugo. Ako mopamatuod sa usa ka mahigugmaon nga Manluluwas kinsa matinguhaon kaayo sa paghatag sa Iyang grasya ug kalooy. Ako mopamatuod sa usa ka mahigugmaon nga Manluluwas kinsa magmaya kon atong gamiton ang Iyang Pag-ula sa matag adlaw uban sa malinawon ug malipayon nga kasiguroan nga kita nag-atubang sa sakto nga direksyon. Ako mopamatuod sa usa ka mahigugmaon nga Manluluwas kinsa matinguhaon nga ang [inyong] “pagsalig mosamot pagkalig-on diha sa atubangan sa Dios (D&P 121:45). Sa pangalan ni Jesukristo, amen.