2010–2019
Pagsunod sa Ebanghelyo nga Malipayon
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagsunod sa Ebanghelyo nga Malipayon

Salig diha sa makaluwas nga gahum ni Jesukristo; sunda ang Iyang mga balaod ug mga sugo. Sa ato pa—pagsunod sa ebanghelyo nga malipayon.

Minahal kong mga sister, akong mga higala ug bulahang mga disipulo ni Jesukristo, akong dungog nga makabaton niining oportunidad nga makauban kamo sa atong pagbukas sa laing kinatibuk-ang komperensya sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Sa moabut nga semana ang Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha ka mga Apostoles makighimamat sa tanang mga General Authority ug kinatibuk-ang mga lider sa auxiliary, ug ang mahabiling mga sesyon sa atong tibuok kalibutan nga kinatibuk-ang komperensya mosunod pagka-Sabado ug Dominggo. Mapasalamaton kaayo ko ni Presidente Thomas S. Monson ang propeta sa Dios sa atong panahon, sa paghangyo kanako sa pagrepresentar sa Unang Kapangulohan samtang ako mamulong sa mga sister sa Simbahan.

Sa akong pagpamalandong kon unsay akong isulti, nakahunahuna ko og balik sa mga babaye nga nakaimpluwensya sa akong kinabuhi ug nakatabang nako nga makalatas sa mga hagit sa mortalidad. Mapasalamaton ko sa akong lola kinsa mga dekada na ang milabay nakahukom sa pagdala sa iyang pamilya ngadto sa usa ka sakrament miting sa mga Mormon . Mapasalamaton ko kang Sister Ewig, usa ka edaran nga dalagang German, kansang ngalan kon hubaron sa Iningles mao ang “Sister Eternal.” Siya ang mipadangat niining maisugon ug talagsaong pagdapit sa akong lola. Mapasalamaton kaayo ko sa akong mama, kinsa migiya sa upat ka mga anak agi sa kagubot sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Naghunahuna sab ko sa akong anak nga babaye, mga apong babaye, ug umaabut nga mga henerasyon sa matinud-anong mga babaye kinsa mosunod ugma damlag.

Ug, siyempre, mahangturon ang akong pasalamat sa akong asawa, si Harriet, kinsa nakadani nako isip batan-on, mipas-an sa kinabug-atan nga palas-anon sa among bag-o pa nga pamilya isip inahan, nagbarug uban nako isip asawa, ug nahigugma ug nagmaya sa among mga anak, mga apo, ug mga apo sa tuhod. Siya ang kalig-on sa among panimalay sa maayo ug bati nga panahon. Nagdala siya og kahayag ngadto sa kinabuhi sa tanang nakaila niya.

Sa katapusan, mapasalamaton kaayo ko kaninyong tanan, ang minilyon ka matinud-anong mga sister sa tibuok kalibutan nga dako kaayo og nahimo aron pagtukod sa gingharian sa Dios. Mapasalamaton ko ninyo sa daghang pamaagi nga kamo nagdasig, nag-amuma, ug nanalangin nianang anaa sa inyong palibut.

Anak nga mga Babaye sa Dios

Nalipay ko nga makauban sa daghang anak nga mga babaye sa Dios. Kon atong kantahon ang “Ako Anak sa Dios,” ang mga pulong motuhop sa atong kasingkasing. Sa pagmalandong niining kamatuoran—nga kita mga anak sa langitnong mga ginikanan1—makapabati nato nga kita dunay gigikanan, katuyoan, ug padulngan.

Maayong hinumduman nga kamo sa kanunay anak sa Dios. Kining kahibalo molig-on ninyo sa lisud nga panahon sa inyong kinabuhi ug modasig ninyo sa paghimo sa talagsaong mga butang. Hinoon, importante usab nga hinumduman nga ang pagkaanak sa mahangturong mga ginikanan dili usa ka kalainan nga inyong maangkon ug dili kini mawala kaninyo. Kamo sa kanunay ug sa kahangturan magpabilin nga anak sa Dios. Ang inyong Langitnong Amahan dunay dakong pangandoy alang ninyo, apan kon ang inyong balaanong gigikanan lamang kini dili makahatag ninyo og balaanong panulundon. Ang Dios mipadala ninyo dinhi aron mangandam sa umaabut nga mas mahinungdanon pa kay sa inyong mahunahunaan.

Ang gisaad nga mga panalangin sa Dios sa mga matinud-anon mahimayaon ug makapadasig. Uban niini mao ang “mga trono, mga gingharian, mga kayutaan, ug mga kagamhanan, mga kamandoan, tanan nga mga kahitas-an ug mga kahiladman.”2 Ug nagkinahanglan kini og labaw pa sa espirituhanon nga birth certificate nga ikaw anak sa Dios aron maangkon kining dakong mga panalangin.

Unsaon man aron makab-ut nato kini?

Ang Manluluwas mitubag niining pangutana sa atong panahon:

“Gawas kon kamo mosunod sa akong balaod kamo dili makakab-ut niini nga himaya.

“Kay higpit ang pultahan, ug pig-ot ang agianan nga padulong ngadto sa kahimayaan. …

“… Busa, dawat kamo sa akong balaod.”3

Mao nga, naghisgut kita bahin sa paglakaw sa dalan sa pagkadisipulo.

Naghisgut kita bahin sa pagsunod sa mga sugo sa Dios.

Naghisgut kita sa pagsunod sa ebanghelyo sa malipayong paagi, sa tibuok natong kasingkasing, gahum, ug kalag.

Ang Dios Nasayud sa mga Butang nga Wala Nato Masayri

Apan alang sa uban nato, ang pagsunod sa mga sugo sa Dios dili sa kanunay makapalipay. Tinuod kini: tingali dunay pipila nga daw mas lisud o dili kaayo nindot—mga sugo nga atong isugat sa kadasig sa bata nga naglingkod atubangan sa usa ka plato nga makapahimsog apan wala magustohi nga mga utanon. Kita mopakita og determinasyon ug mopugos sa atong kaugalingon sa pagsunod aron makapadayon sa daghan pang nindot nga mga kalihokan.

Tingali sa mga panahon nga sama niini, makapangutana kita, “Kinahanglan ba gayud natong sundon ang tanang sugo sa Dios?”

Ang akong tubag niini nga pangutana yano:

Sa akong hunahuna ang Dios nasayud sa mga butang nga wala nato masayri—mga butang nga lapas sa atong kapasidad sa pagsabut! Ang atong Amahan sa Langit usa ka mahangturong binuhat kansang, kaalam, ug salabutan labi pang hataas kay kanato.4 Dili lang kana, apan Siya usab mahigugmaon, maloloy-on, ug nagtutok sa usa ka tumong: sa pagpahinabo sa atong pagka-imortal ug kinabuhing dayon.5

Sa ato pa, Siya wala lamang masayud unsay labing maayo alang ninyo; Siya gusto nga kamo mopili unsay labing maayo alang ninyo.

Kon kamo kinasingkasing nga motuo niini—kon mituo gayud kamo nga ang dakong misyon sa atong Langitnong Amahan mao ang paghimaya sa Iyang mga anak ug Siya labing nasayud unsaon paghimo niini—makatabang ba kini sa pagdawat ug pagsunod sa Iyang mga sugo, bisan nianang daw lisud kaayo? Dili ba kita malipay sa mga timailhan nga Iyang gihatag nga mogiya nato agi sa kangitngit ug mga pagsulay sa pagkamortal? Mogiya kini sa dalan balik sa atong langitnong panimalay! Pinaagi sa pagpili sa dalan sa Langitnong Amahan, nagtukod kamo og balaanong pundasyon alang sa inyong personal nga kauswagan isip anak sa Dios nga mopanalangin sa inyong tibuok kinabuhi.

Kabahin sa atong hagit mao, sa akong hunahuna, nga atong hunahunaon nga gisirad-an sa Dios ang Iyang tanang panalangin sa kalangitan, dili kini ihatag nato gawas kon kita mosunod sa higpit, inamahan nga mga gikinahanglan nga Iyang ipatuman. Apan ang mga sugo dili gayud ingon niana. Ang tinuod, ang Langitnong Amahan kanunayng nagbu-bu nato og mga panalangin. Ang atong kahadlok, pagduha-duha, ug sala, sama sa payong, ang nakaali niining mga panalangin.

Ang iyang mga sugo mao ang mahigugmaong mga instruksyon ug balaanong tabang sa pagtak-op sa payong, aron kita makadawat sa kanunayng gibu-bu nga langitnong mga panalangin.

Atong dawaton nga ang mga sugo sa Dios dili lang usa ka lista sa maayong mga ideya. Dili kini “life hacks” gikan sa Internet blog o makapadasig nga mga kinutlo gikan sa Pinterest board. Kini balaanon nga mga tambag, base sa mahangturong mga kamatuoran, gihatag aron pagdala og “kalinaw niini nga kalibutan, ug kinabuhi nga dayon diha sa kalibutan nga umaabut.”6

Busa kita dunay kapilian. Sa usa ka bahin, anaa ang opinyon sa kalibutan uban sa nag-usab-usab niini nga mga teyoriya ug dili kasaligang mga motibo. Sa pikas bahin, anaa ang pulong sa Dios ngadto sa Iyang mga anak—Iyang mahangturong kaalam, Iyang siguradong mga saad, ug Iyang mahigugmaong mga instruksyon alang sa pagbalik ngadto sa Iyang presensya diha sa himaya, gugma, ug kahalangdon.

Kamo ray mopili!

Ang Tiglalang sa kadagatan, kabalasan, ug dili maihap nga kabitoonan miduol kaninyo niining adlawa! Siya nagtanyag ninyo og tamdanan sa kalipay, kalinaw, ug kinabuhing dayon!

Aron maangkon kining mahimayaon nga mga panalangin, kinahanglan kamong magpaubos, mopalambo sa pagtuo, modala sa ngalan ni Kristo, mangita Niya diha sa pulong ug buhat, ug “mobarug isip mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang, ug diha sa tanan nga mga dapit.”7

Ang Why sa Pagsunod

Kon inyong masabtan ang tinuod nga kinaiyahan sa Dios ug ang Iyang mga sugo, mas masabtan usab ninyo ang inyong kaugalingon ug ang balaanong katuyoan sa inyong pagpakabuhi. Niini, ang inyong kadasig sa pagsunod sa mga sugo mausab, ug mahimo ninyong tinguha ang pagsunod sa ebanghelyo nga malipayon.

Sama pananglit, kadtong maghunahuna nga ang pagtambong sa mga miting sa Simbahan usa ka personal nga paagi sa pagpalambo sa ilang gugma sa Dios, pagkaplag og kalinaw, pagdasig sa uban, pagtinguha sa Espiritu, ug pagbag-o sa ilang pasalig sa pagsunod ni Jesukristo makakaplag og mas nindot nga kasinatian kay sa niadtong mitambong-tambong lang. Mga sister, importante kaayo nga motambong kita sa atong mga miting sa Dominggo, apan sigurado ko nga ang atong Langitnong Amahan mas nagpakabana bahin sa atong pagtuo ug paghinulsol kay sa atong pagtambong.

Ania ang laing sanglitanan:

Usa ka inahan nga walay bana nga dunay duha ka gagmayng anak bag-ohay lang nasakit og hangga. Siyempre, wala madugay ang iyang mga anak nasakit usab. Ang pag-atiman sa iyang kaugalingon ug sa iyang gagmayng mga anak lisud kaayo alang sa batan-ong inahan. Ug, mao nga, ang kasagarang limpyo kaayong balay nagkatag na ug nagsamok. Ang mga hugasan nagpundok sa lababo, ug ang labhanan nagpundok bisan asa.

Samtang nanlimbasug siya uban sa naghilak nga mga anak—ug siya mismo gustong mohilak—dunay nanuktok. Ang iyang mga visiting teacher. Nakita nila ang kalisud sa batan-ong inahan. Nakita nila ang iyang balay, iyang kusina. Nadungog nila ang hilak sa mga bata.

Karon, kon kini nga mga sister gusto lang nga makakompleto sa gisangun nga binulang pagbisita, tingali mohatag sila og usa ka platong cookies, moingon nga gimingaw sila niya sa Relief Society, ug moingon nga, “Sultihi kami unsay among mahimo!” Dayon malipayon silang mopauli, magpasalamat nga naka-100 porsyento sila alang sa laing bulan.

Maayo na lang, kini nga mga sister tinuod nga mga disipulo ni Kristo. Namatikdan nila ang panginahanglan sa ilang sister ug gigamit ang ilang daghang talento ug kasinatian. Gihipos nila ang mga nagkatag, gihawanan ug gilimpyohan ang panimalay, ug gitawagan ang usa ka higala nga magdala og gikinahanglanon kaayo nga mga grocery. Dihang nahuman na nila ang ilang buhat ug nanamilit, gibiyaan nila kanang batan-ong inahan nga naghilak—hilak sa pasalamat ug gugma.

Sukad nianang higayuna, ang opinyon sa batan-ong inahan bahin sa visiting teaching nausab. “Nasayud ko,” miingon siya, “nga wala lang ko bisitahi tungod lamang kay sila giingnan nga buhaton kini.”

Oo, ang mga visiting teacher kinahanglang matinud-anon sa ilang binulan nga mga pagbisita, nga dili mataligam-an ang labing importanting rason niini nga sugo: paghigugma sa Dios ug sa isigkatawo.

Kon atong isipon ang mga sugo sa Dios ug ang atong bahin sa pagtukod sa Iyang gingharian nga sama sa tsekanan nga mga butang nga angayng buhaton, mataligam-an nato ang labing importanting bahin sa pagkadisipulo. Mataligam-an nato ang pagtubo nga nagagikan sa malipayong pagsunod sa mga sugo sa atong Amahan sa Langit.

Ang paglakaw diha sa dalan sa pagkadisipulo dili kinahanglan nga usa ka mapait nga kasinatian. Kini “tam-is labaw sa tanan nga tam-is.”8 Dili kini usa ka palas-anon nga moduot nato. Ang pagkadisipulo mopabati nato nga mas malipayon ug mas kontento. Kini modasig kanato og pagtuo, paglaum, ug gugmang putli. Mopuno kini sa atong mga espiritu og kahayag sa panahon sa kangitngit ug kalinaw sa panahon sa kasubo.

Mohatag kini kanato og balaanong gahum ug malungtarong kalipay.

Pagsunod sa Ebanghelyo nga Malipayon

Minahal nga mga sister sa ebanghelyo, bisan kon kamo nag-edad og 8 o 108, dunay butang nga akong gipanghinaut nga inyo gayud nga masabtan ug mahibaloan:

Kamo gihigugma.

Pinangga kamo sa inyong langitnong mga ginikanan.

Ang walay kinutuban ug mahangturong Tiglalang sa kahayag ug kinabuhi nakaila kaninyo! Naghunahuna Siya kaninyo.

Oo, ang Dios nahigugma kaninyo karong adlawa ug sa kanunay.

Wala Siya maghulat nga higugmaon kamo hangtud nga inyong mabuntog ang inyong mga kahuyang ug bati nga mga batasan. Siya nahigugma ninyo karon uban sa hingpit nga pagsabut sa tanan ninyong panlimbasug. Nahibalo siya nga kamo moduol Niya diha sa kinasingkasing ug malaumon nga pag-ampo. Nasayud siya sa mga panahon nga kamo mikupot sa nagka-awop nga kahayag ug mituo—bisan anaa taliwala sa nag-anam nga kangitngit. Nasayud Siya sa inyong mga pag-antus. Nasayud Siya sa inyong pagmahay sa panahon nga kamo nasayop o napakyas. Ug Siya nahigugma gihapon ninyo

Ug ang Dios nasayud sa inyong mga kalampusan; bisan kon daw gamay kini alang ninyo, giila Niya ug nalipay sa matag usa niini. Siya nahigugma ninyo tungod sa inyong pagtabang sa uban. Siya nahigugma ninyo tungod sa pagtabang sa uban sa pagpas-an sa ilang bug-at nga mga palas-anon—bisan kon kamo nanlimbasug sa inyong kaugalingon.

Siya nasayud sa tanan mahitungod ninyo. Nakakita kaayo Siya ninyo—nakaila Siya kon kinsa gayud kamo. Ug Siya nahigugma ninyo—karon ug sa kanunay!

Naghunahuna ba kamo nga importante sa Langitnong Amahan nga ang inyong makeup, sinina, buhok, ug mga kuko nga nindot kaayo? Naghunahuna ba kamo nga ang inyong bili ngadto Niya mausab base sa kadaghanon sa inyong mga follower sa Instagram o Pinterest? Naghunahuna ba kamo nga Siya ganahan nga mabalaka kamo o masagmuyo kon ang uban mo-un-friend o un-follow ninyo sa Facebook o Twitter? Naghunahuna ba kamo nga ang panagway, gidak-on sa sinina, o kasikat dunay mahimong kalainan sa inyong bili ngadto sa Usa nga milalang sa kalibutan?

Siya nahigugma ninyo dili lamang kon si kinsa kamo niining adlawa apan sa potensyal ug tinguha usab nga kamo mamahimong tawo nga may himaya ug kahayag.

Labaw sa tanan, gusto Niya nga inyong maabot ang inyong padulngan—pagbalik sa inyong langitnong panimalay nga madungganon.

Ako mopamatuod nga ang paagi aron matuman kini mao ang paghikling sa hinakog nga mga tinguha ug walay pulos nga mga ambisyon pinaagi sa pagserbisyo sa uban. Mga sister, salig diha sa makaluwas nga gahum ni Jesukristo; sunda ang Iyang mga balaod ug mga sugo. Sa ato pa—pagsunod sa ebanghelyo nga malipayon.

Kini ang akong pag-ampo nga inyong masinati ang gibag-o ug gipalapdan nga gugma sa Dios sa inyong kinabuhi; nga inyong makaplagan ang pagtuo, determinasyon, ug pasalig sa pagkat-on sa mga sugo sa Dios, ampingan kini diha sa inyong kasingkasing, ug pagsunod sa ebanghelyo nga malipayon.

Ako mosaad nga kon buhaton ninyo kini, madiskubrihan ninyo ang labing maayo sa inyong kaugalingon—ang inyong tinuod nga kaugalingon. Inyong madiskubrihan kon unsa gayud ang kahulugan nga mahimong anak sa mahangturong Dios, ang Ginoo sa tanang pagkamatarung. Niini ako mopamatuod ug mobilin kaninyo sa akong panalangin sa pangalan ni Jesukristo, amen.