2010–2019
Hangtud Kita Magkita Pag-usab
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Hinaut hinuktukan natong tanan ang mga kamatuoran nga atong nadungog, ug hinaut nga makatabang kini nato nga mas maisugong mga disipulo.

Akong minahal nga mga kaigsoonan, nakasinati kita og duha ka adlaw sa dinasig nga mga mensahe. Ang atong mga kasingkasing natandog ug sa atong hugot nga pagtuo nalig-on samtang kita nakaambit sa espiritu nga anaa niini nga mga sesyon sa komperensya. Sa atong pagtapos, magpasalamat kita sa atong Langitnong Amahan alang sa Iyang daghan nga mga panalangin ngari kanato.

Nabayaw ug nadasig kita pinaagi sa maanindot nga musika nga gidalit atol sa mga sesyon. Ang mga pag-ampo nga gihatag nakapaduol kanato ngadto sa langit.

Akong ipahayag ang kinasingkasing nga pasalamat sa tibuok Simbahan sa atong mga Kaigsoonan nga na-release niini nga komperensya. Mingawon kita kanila. Ang ilang kontribusyon sa buhat sa Ginoo hilabihan kaayo ug mabatyagan kini sa mga henerasyong moabut.

Hinaut nga kita mouli uban sa usa ka tinguha sa atong mga kasingkasing nga mahimong mas maayo og gamay kay sa atong nahimo sa nangagi. Hinaut nga kita mas mabination og gamay ug mas mahunahunaon. Hinaut nga kita motabang, dili lang sa atong isig ka miyembro apan usab niadtong dili sakop sa atong hugot nga pagtuo. Samtang kita makig-uban kanila, hinaut nga magpakita kita og pagtahud.

Adunay mga tawo kinsa nanlimbasug sa matag adlaw uban sa mga hagit. Atong ipaabut ngadto nila ang atong pagpakabana, ingon man usab ang pagtabang. Samtang kita nag-amuma sa usag usa, kita mapanalanginan.

Hinaut nga kita makahinumdom sa mga tigulang ug kadtong anaa na lang sa panimalay. Samtang kita mogahin og panahon sa pagbisita kanila, sila makahibalo nga sila gihigugma ug gihatagan og bili. Hinaut nga sundon nato ang sugo sa “pagtabang sa maluyahon, pagpataas sa mga kamot sa nawad-an og paglaum, ug paglig-on sa mga tuhod nga mahuyang.”1

Hinaut nga kita mga tawo sa pagkamatinuoron ug kaligdong, naningkamot sa pagbuhat sa sakto nga butang sa tanang panahon ug diha sa tanan nga mga kahimtang. Hinaut nga kita mahimong matinud-anong mga sumusunod ni Kristo, ang mga ehemplo sa pagkamatarung, ingon nga mahimong “mga suga sa kalibutan.”2

Mga kaigsaoonan, nagpasalamat ko ninyo sa inyong mga pag-ampo alang nako. Nakalig-on ug nakabayaw kana nako samtang maningkamot ko sa akong tibuok kasingkasing ug kusog sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios ug sa pagsebrisyo Kaniya ug kaninyo.

Sa atong pagbiya niini nga komperensya, akong ihatag kaninyo ang mga panalangin sa langit sa matag usa kaninyo. Hinaut nga kamong lagyo og mga balay makauli nga luwas ug hapsay ra ang tanan. Hinaut hinuktukan natong tanan ang mga kamatuoran nga atong nadungog, ug hinaut nga makatabang kini nato nga mas maisugong mga disipulo kay sa una sa pagsugod niini nga komperensya.

Hangtud magkita kita pag-usab sa unom ka bulan, akong pangayoon ang mga panalangin sa Ginoo nga ihatag nganha kaninyo, natong tanan, ug akong gibuhat pinaagi sa Iyang balaan nga pangalan—bisan si Jesukristo, atong Ginoo ug Manluluwas—amen.