2010–2019
Magkahiusa sa Pagluwas
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Magkahiusa sa Pagluwas

Aron makatabang sa Manluluwas, kita kinahanglang magkahiusa ug magkauyon gayud sa pagbuhat. Matag tawo, matag katungdanan, ug matag calling importante.

Madungog nato pirme si Presidente Thomas S. Monson nga moingon, “Motabang sa pagluwas.”1 Nakahunahuna ko og istorya sa Bag-ong Tugon. Ehemplo kini kon unsaon sa mga miyembro ug mga misyonaryo nga maghiusa pinaagi sa ward council sa pagtabang ug pagluwas. Ang istorya makita sa Marcos 2:1–5. Akong nakita nga ang kasinatian nga gigamit ni Jesus sa pagtudlo kanato sa pihong mga doktrina o mga baruganan makapadasig pirme ug sayon masabtan.

Usa ka tawo sa istorya mao kadtong paralitiko, kinsa dili makalihok kon dili tabangan. Kining tawhana mag-istar lang sa balay, maghulat sa tabang.

Sa ato karon, pwedeng mahitabo nga sama niini. Upat ka mga tawo ang nagtuman og assignment gikan sa ilang bishop nga bisitahan, sa iyang balay, ang tawo nga paralitiko. Akong makita nga ang usa kanila gikan sa Relief Society, usa gikan sa elders quorum, usa gikan sa Aaronic Priesthood, ug, ang katapusan, usa ka full-time nga misyonaryo. Sa bag-ohay nga ward council, human magkasabut bahin sa panginahanglan sa ward, ang bishop mihatag og “makaluwas” nga assignment. Kining upat gisangunan sa pagtabang sa tawo nga paralitiko. Dili sila makapaabut nga siya rang usa ang mosimba. Kinahanglan sila nga moadto sa iyang balay ug bisitahan siya. Kinahanglan nila siyang pangitaon, mao nga miadto sila. Ang tawo gidala kang Jesus.

“Ug didtoy nangabut nga nanagdala kaniyag usa ka paralitiko nga giyayongan sa upat ka tawo” (Marcos 2:3).

Apan, ang kwarto puno kaayo. Dili sila makaagi sa pultahan. Sigurado ko nga gisulayan nila ang tanan nga ilang mahunahunaan, apan dili gayud sila makaagi. Wala mahitabo ang ilang giplano. Dunay babag sa ilang pagbuhat sa “pagluwas.” Apan wala sila mohunong. Wala nila biyai sa may pultahan ang tawo nga paralitiko. Nagsabut sila kon unsay sunod buhaton—unsaon nila pagdala sa tawo kang Jesukristo aron ayohon. Ang buhat sa pagtabang kang Jesukristo sa pagluwas og mga kalag, dili gayud makahasol. Duna silay plano—dili sayon, apan ila kining gibuhat.

“Ug kay dili man sila makaduol kang Jesus tungod sa panon sa mga tawo, ilang gibuslotan ang atop sa ibabaw niya; ug sa nakahimo na silag lungag, ilang gitonton ang higdaanan diin diha ang paralitiko” (Marcos 2:4).

Ila siyang gidala sa atop. Kon walay hagdanan sa gawas nga ilang kasak-an, dugay gyud siguro sila tanang nakasaka sa atop. Siguro ingon ani ang nahitabo: ang batan-ong lalaki sa iyang ward ang unang misaka sa atop. Kay batan-on pa siya ug lagsik kaayo, dili kini lisud para niya. Ang iyang kauban sa home teaching gikan sa elders quorum ug ang taas ug kusgan nga full-time nga misyonaryo sigurado gayud nga miduot niya gikan sa ubos. Ang Relief Society sister mipahinumdom nila nga mag-amping ug midasig nila. Ang mga lalaki miukab sa atop samtang ang sister padayong mihupay sa tawo samtang naghulat nga maayo—aron makalihok nga siya ra ug mamahimong gawasnon.

Niining assignment sa pagluwas kinahanglang magtinabangay gayud ang tanan. Sa kritikal nga gutlo, kinahanglan ang pag-amping aron mapaubos ang paralitiko gikan sa atop. Ang upat ka tawo kinahanglang magkahiusa ug magkauyon gayud sa pagbuhat. Dili pwedeng dunay panaglalis tali sa upat. Kinahanglan silang magdungan sa pagtonton sa tawo nga paralitiko. Kon dunay paspas nga mopaubos sa pisi kay sa tulo, ang tawo mahulog sa iyang higdaanan. Dili siya kakupot nga siya ra tungod sa iyang lisud nga kahimtang.

Aron makatabang sa Manluluwas, kita kinahanglang magkahiusa ug magkauyon gayud sa pagbuhat. Matag tawo, matag katungdanan, ug matag calling importante. Kinahanglan kitang maghiusa diha ni Ginoong Jesukristo.

Sa katapusan, ang paralitiko gipahimutang atubangan ni Jesus. “Sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitiko, Anak, ang imong mga sala gipasaylo na” (Marcos 2:5). Si Jesus naluoy niya ug giayo siya—dili lang sa pisikal apan sa espiritwal usab: “Anak, ang imong mga sala gipasaylo na.” Dili ba kana nindot? Dili ba ganahan man usab kita nga mahitabo kana natong tanan? Ganahan gyud ko.

Nakaila ba kita og tawo sa atong kinabuhi nga naparalitiko sa espiritwal, tawo nga dili makabalik sa Simbahan nga siya ra? Siya usa tingali sa atong mga anak, ginikanan, kapikas, o higala.

Sa kadaghang full-time nga mga misyonaryo nga naa karon sa matag unit sa Simbahan, maalamon para sa mga bishop ug mga presidente sa branch nga gamiton og maayo ang ilang ward ug branch council. Ang bishop makadapit sa tanang sakop sa ward council nga magdala og lista sa mga ngalan sa nanginahanglan og tabang. Ang mga sakop sa ward council magsabut kon unsaon nga mas makatabang sila. Ang mga bishop maminaw sa ideya ug mohimo og assignment.

Ang full-time nga mga misyonaryo dakong tabang sa mga ward sa buhat sa pagluwas. Batan-on pa sila ug lagsik kaayo. Ganahan sila nga dunay lista sa pihong mga ngalan sa tawo nga tabangan. Malingaw silang magtinabangay sa mga sakop sa ward. Nasayud sila nga kini dakong mga oportunidad aron makakita sila og katudloan. Mapahinunguron sila sa pagtukod sa gingharian sa Ginoo. Lig-on ang ilang pamatuod nga mas mahisama sila ni Kristo sa ilang pag-apil sa buhat sa pagluwas.

Sa pagtapos, akong ipaambit ang usa pa ka tinago nga bahandi nga naa niining istorya sa kasulatan. Naa kini sa bersikulo 5: “Sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig” (emphasis gidugang). Wala ko kabantay niini sa nangagi—ilang pagsalig. Ang atong hiniusang pagsalig makaapekto usab sa kaayohan sa uban.

Kinsang mga tawhana kadtong gihisgutan ni Jesus? Maglakip kini sa upat nga midala sa paralitiko, ang tawo mismo, ang mga tawo nga nag-ampo para niya, ug tanang naminaw didto sa pagsangyaw ni Jesus ug miabiba sa tago alang sa umaabut nga milagro. Maglakip usab kini sa kapikas, ginikanan, anak, misyonaryo, presidente sa korum, presidente sa Relief Society, bishop, ug higala nga anaa sa layo. Makatabang kita sa usag usa. Kinahanglang aktibo kita sa pagluwas sa nanginahanglan.

Mopamatuod ko nga si Jesukristo usa ka Dios sa mga milagro. Si Jesukristo nahigugma natong tanan ug dunay gahum sa pagluwas ug pag-ayo, sa pisikal ug sa espiritwal. Kon motabang kita Kaniya sa Iyang misyon sa pagluwas og mga kalag, kita usab maluwas samtang nagbuhat niini. Ako mopamatuod sa ingon sa balaan Niya nga pangalan, nga mao si Jesukristo, amen.