2010–2019
Ang Rason sa Atong Paglaum
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Rason sa Atong Paglaum

Ang pagpamatuod sa paglaum sa katubsanan usa ka butang nga dili masukod o maihap. Si Jesukristo ang tinubdan niana nga paglaum.

Pipila ka tuig ang milabay, si Sister Packer ug ako miadto sa Oxford University. Kami nangita sa mga talaan sa akong ikapito nga apohan sa tuhod. Ang pangulo sa Christ’s College sa Oxford, nga si Dr. Poppelwell, buotan kaayo nga gipakuha sa archivist ang mga rekord. Sa tuig 1583 among nakit-an ang mga ngalan sa akong katigulangan, nga si John Packer.

Pagkasunod tuig kami mibalik sa Oxford sa pagpresentar sa nindot nga pagka-bound nga sumbanan nga kasulatan alang sa librarya sa Christ’s College. Morag medyo nanagana si Dr. Poppelwell. Tingali nagtuo siya nga kami dili mga Kristiyano. Busa gitawag niya ang chaplain sa kolehiyo sa pagdawat sa mga libro.

Sa wala pa mohatag sa mga kasulatan ngadto sa chaplain, giablihan nako ang Topical Guide ug mipakita kaniya og usa ka hilisgutan: 18 ka mga pahina, gagmay nga pagka-imprinta, single-spaced, naglista sa mga pakisayran kabahin ni “Jesukristo.” Kini mao ang usa sa labing kompleto nga nahipos nga mga pakisayran sa kasulatan sa hilisgutan sa Manluluwas nga sukad natigum sa kasaysayan sa kalibutan—usa ka pagpamatuod gikan sa Daan ug Bag-ong mga Tugon, sa Basahon ni Mormon, Doktrina ug mga Pakigsaad, ug Perlas nga Labing Bililhon.

“Bisan unsaon nimo sa pagsunod niini nga mga pakisayran,” giingnan nako siya, “itapad, pataas ug paubos, libro ngadto sa laing libro, hilisgutan human sa laing hilisgutan—imong makita nga kini makanunayon, nagkauyon nga saksi sa kabalaan sa misyon ni Ginoong Jesukristo—sa Iyang pagkatawo, Iyang kinabuhi, Iyang mga pagtulun-an, Iyang pagkalansang sa Krus, sa Iyang Pagkabanhaw, ug sa Iyang Pag-ula.”

Human nako og pakigbahin sa chaplain sa mga pagtulun-an sa Manluluwas, nausab ang palibut, ug kami iyang gipatan-aw sa pasilidad, lakip na sa bag-ong kinawtan nga nagpakita sa pinintal sa bong-bong nga panahon pa sa mga Taga-Roma.

Diha sa mga pakisayran nga gilista sa Topical Guide mao ang usa nga gikan sa Basahon ni Mormon: Lain nga Tugon ni Jesukristo: “Ug kami naghisgot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo, kami nanagna kang Kristo, ug kami nagsulat sumala sa among mga panagna, nga ang among mga anak mahimo nga masayud sa unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala” (2 Nephi 25:26).

Sa Iyang mga pulong, ang Manluluwas namahayag, “Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi: walay tawo nga moabut ngadto sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako” (Juan 14:6).

Ug gikan sa Basahon ni Mormon, Siya namahayag: “Tan-awa, Ako mao siya kinsa giandam gikan sa katukuran sa kalibutan sa pagtubos sa akong mga katawhan. Tan-awa, Ako mao si Jesukristo. … Ngari kanako mahimo nga ang mga katawhan adunay kinabuhi, ug nga sa kahangturan, sila kinsa motuo sa akong ngalan, ug sila mahimo nga akong anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye” (Ether 3:14).

Adunay daghang uban nga mga pakisayran sa tibuok sumbanan nga mga kasulatan nga namahayag sa balaang tahas ni Jesukristo isip Manunubos sa tanan kinsa natawo kaniadto o matawo pa sa pagka-mortal.

Pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo kitang tanan matubos gikan sa Pagkapukan sa tawo, nga nahitabo sa dihang si Adan ug si Eva mikaon sa gidili nga bunga diha sa Tanaman sa Eden, sumala sa gipahayag sa 1 Mga Taga-Corinto: “Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, maingon man usab diha kang Kristo mangabuhi” (1 Mga Taga-Corinto 15:22).

Ang Basahon ni Mormon nagtudlo, “Kay kini kinahanglan nga ang pag-ula pagahimoon …, kon dili ang tanan nga mga katawhan dili makalikay nga mamatay; oo, ang tanan matig-a; oo, ang tanan napukan ug nahisalaag, ug kinahanglan gayud nga mamatay gawas kon kini pinaagi sa pag-ula … usa ka walay kinutuban ug walay katapusan nga sakripisyo” (Alma 34:9–10).

Tingali wala kita magpuyo og hingpit nga kinabuhi, ug dunay mga silot sa atong mga sayop, apan sa wala pa kita moanhi sa yuta, kita miuyon nga maubos sa Iyang mga balaod ug modawat sa silot sa pagsupak niadtong mga balaod.

“Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios.

“Sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus” (Mga Taga-Roma 3:23–24).

Ang Manluluwas mihimo sa Pag-ula, nga naghatag og paagi alang nato nga malimpyo. Si Jesukristo ang nabanhaw nga Kristo. Kita mosimba ug moila Kaniya sa kasakit nga Iyang giantus alang kanato ug sa kasakit nga Iyang gilahutay alang sa matag usa kanato sa tinagsa, didto sa Tanaman sa Getsemani ug sa krus. Gidawat Niya ang tanan uban sa kamapainubsanon ug mahangturong pagsabut sa Iyang balaang tahas ug katuyoan.

Kadtong maghinulsol ug mobiya sa sala makakaplag nga ang Iyang bukton sa kalooy gituy-od gihapon. Kadtong maminaw ug mosunod sa Iyang mga pulong ug sa mga pulong sa Iyang pinili nga mga sulugoon makakaplag og kalinaw ug panabut bisan taliwala sa grabeng kasakit ug kasubo. Ang resulta sa Iyang sakripisyo mao ang pagpalingkawas kanato gikan sa mga epekto sa sala, nga ang tanan nga dunay kasaypanan mapasaylo ug mobati og paglaum.

Kon wala pa Niya buhata ang Pag-ula, walay untay katubsanan. Lisud nga magkinabuhi sa kalibutan kon kita dili mapasaylo sa atong mga sayop, kon kita dili makapaputli sa atong kaugalingon ug makapadayon.

Ang kalooy ug grasya ni Jesukristo dili lang limitado niadtong nakahimo og sala nga gibuhat o wala buhata, apan kini naglangkob sa mga saad sa walay katapusang kalinaw ngadto sa tanan kinsa modawat ug mosunod Kaniya ug sa Iyang mga pagtulun-an. Ang Iyang kalooy mao ang gamhanan nga mananambal, bisan sa inosenting samaran.

Bag-o lang nakadawat ko og sulat gikan sa usa ka babaye kinsa gireport nga milahutay og hilabihan nga pag-antus sa iyang kinabuhi. Usa ka grabe nga sayop, nga wala niya mahibaloi apan gipasumbingay, gihimo batok kaniya. Iyang giangkon nga nakigbisog siya sa pagbati sa kasuko. Sa iyang kasuko, siya misyagit diha sa iyang hunahuna, “Kinahanglan dunay mobayad niining grabe nga sayop.” Niining grabing kasubo ug pagkwestyon, misulat siya nga iyang nabati diha-diha dayon ang tubag diha sa iyang kasingkasing: “Duna nay mibayad niana.”

Kon kita wala makahibalo kon unsay nahimo sa sakripisyo sa Manluluwas alang nato, mahimong magpakabuhi kita nga may mga pagmahay nga kita nagbuhat og dili matarung o nakapasilo og tawo. Ang sala nga giuban sa mga sayop mahimong mahugasan. Kon magtinguha kita sa pagsabut sa Iyang Pag-ula, kita makabaton og balaang pagtahud alang ni Ginoong Jesukristo, sa Iyang yutan-ong pangalagad, ug sa Iyang balaan nga misyon isip atong Manluluwas.

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gipahiuli aron sa pagdala sa kahibalo sa kinabuhi ug mga pagtulun-an sa Manluluwas ngadto sa tibuok kalibutan. Kining talagsaong komperensya gisibya sa 94 ka mga pinulongan pinaagi sa satellite ngadto sa 102 ka nasud apan anaa usab sa Internet sa matag nasud diin anaa ang Simbahan. Kita adunay sobra sa 3,000 ka stake. Ang atong full-time nga misyonaryo misobra sa 88,000, ug ang total nga mga miyembro sa Simbahan milapas sa 15 ka milyon. Kini nga gidaghanon nagsilbi nga ebidensya nga ang “bato nga gipikas gikan sa bukid nga walay gigamit nga mga kamot” nagpadayon sa pagkaylap, hangtud kini mopuno “sa tibuok yuta” (D&P 65:2).

Apan bisan unsa ka dako ang organisasyon sa Simbahan o pila ka milyon nga mga miyembro ang moapil sa atong mga pundok, bisan pila pa kontinente ug mga nasud nga sudlan sa atong mga misyonaryo o pila pa ka lain-laing pinulongan atong masulti, ang tinuod nga kalampusan sa ebanghelyo ni Jesukristo masukod sa espirituhanong kalig-on sa indibidwal nga mga miyembro. Nagkinahanglan kita sa kalig-on sa konbiksyon nga makita diha sa kasingkasing sa matag maunungon nga disipulo ni Kristo.

Ang pagpamatuod sa paglaum sa katubsanan usa ka butang nga dili masukod o maihap. Si Jesukristo ang tinubdan niana nga paglaum.

Nagtinguha kita sa paglig-on sa mga pagpamatuod sa mga batan-on ug tigulang, sa minyo ug dili minyo. Kinahanglan kitang motudlo sa ebanghelyo ni Jesukristo sa mga lalaki, babaye, ug mga bata, mga kaliwatan ug nasyonalidad, sa adunahan ug kabus. Nagkinahanglan kita sa bag-ong mga kinabig ug kadtong nagagikan sa mga pioneer. Kinahanglan natong pangitaon kadtong nahisalaag ug tabangan sila nga makabalik ngadto sa panon. Nagkinahanglan kita sa kaalam ug panabut ug espirituhanong kalig-on sa tanan. Ang kada miyembro sa Simbahan isip indibidwal usa ka importante kaayo nga elemento sa lawas sa Simbahan.

“Kay maingon nga ang lawas usa ra ug nagbaton og daghang mga bahin, ug nga kining tanang mga bahina sa lawas, bisan daghang sila, usa ra ka lawas: maingon man usab niana ni Kristo.

“Kay pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan nabautismo ngadto sa usa ka lawas. …

“Kay ang lawas dili usa ka bahin lamang, kon dili daghan” (1 Mga Taga-Corinto 12:12–14).

Ang matag miyembro nagsilbi nga usa ka pagpamatuod sa kinabuhi ug mga pagtulun-an ni Jesukristo. Nakiggubat kita sa mga pwersa sa kaaway, ug kita nagkinahanglan sa usag usa kon kita buot nga magmalampuson sa buhat sa Manluluwas nga atong buluhaton.

Kamo tingali maghunahuna, “Unsay akong mahimo? Ako usa lamang ka tawo.”

Sigurado gayud si Joseph Smith mibati nga nag-inusara usahay. Nahimo siyang bantugan, apan nagsugod siya isip 14 anyos nga batang lalaki kinsa dunay pangutana: “Hain niining simbahana nga angayng magpasakop ko?” (tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:10). Ang hugot nga pagtuo ug pagpamatuod ni Joseph sa Manluluwas mitubo samtang ang atoa kinahanglan pa nga molambo, “pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an, lagda human sa usa ka lagda, diyutay dinhi ug diyutay didto” (2 Nephi 28:30; tan-awa usab sa D&P 128:21). Miluhod si Joseph aron mag-ampo, ug miabut ang kahibulongan nga mga butang isip resulta niana nga pag-ampo ug sa Unang Panan-awon.

Isip usa sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ako mopamatuod ni Ginoong Jesukristo. Siya buhi. Siya ang atong Manunubos ug atong Manluluwas. “Pinaagi sa Pag-ula ni Kristo, tanan nga mga katawhan mahimo nga maluwas” (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo1:3). Siya ang nangulo niini nga Simbahan. Siya dili estranghero sa Iyang mga sulugoon. Samtang magpadayon kita sa umaabut uban sa pagsalig, ang Iyang Espiritu magauban nato. Walay katapusan ngadto sa Iyang gahum sa pagpanalangin ug sa paggiya sa kinabuhi niadtong nangita sa kamatuoran ug pagkamatarung. Ako mosaksi Kaniya sa pangalan ni Jesukristo, amen.