2010–2019
Himoa ang Paggamit sa Pagtuo nga Inyong Unang Prayoridad
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Himoa ang Paggamit sa Pagtuo nga Inyong Unang Prayoridad

Bisan pa sa tanang negatibong mga hagit sa atong kinabuhi, kinahanglang gahinan nato og panahon ang aktibong paggamit sa atong pagtuo.

Dihang si Adan ug Eva didto pa sa Tanaman sa Eden, tanan nilang gikinahanglan para mabuhi buhong nga gihatag kanila. Wala silay kalisdanan, mga hagit, o kasakit. Kay wala sila makasinati og kalisud, wala sila masayud nga pwede silang malipay. Wala nila mabati ang kagubot, busa dili nila mabati ang kalinaw.

Sa katapusan si Adan ug Eva nakalapas sa mando nga dili mokaon sa bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan. Sa pagbuhat sa ingon wala na sila sa kahimtang sa pagka-inosente. Nagsugod sila pagsinati sa mga baruganan bahin sa katugbang. Nagsugod sila og kasakit nga nakapaluya sa ilang panglawas. Nagsugod na sila sa pagbati og kaguol ingon man sa kalipay.

Pinaagi sa pagkaon ni Adan ug Eva sa gidili nga bunga, ang kahibalo sa maayo ug dautan gipaila sa kalibutan. Ang ilang pagpili mihimong posible nga matag usa kanato makaanhi sa yuta aron sulayan.1 Napanalanginan kita og kabubut-on, nga mao ang atong abilidad sa paghimo og mga desisyon ug mahimong dunay tulubagon niana nga mga desisyon. Ang Pagkapukan mihimong posible sa pagbati sa kalipay ug kaguol. Makasabut kita og kalinaw tungod kay mobati kita og kagubot.2

Ang atong Amahan sa Langit nasayud nga mahitabo kini nato. Parte kining tanan sa Iyang hingpit nga plano sa kalipay. Miandam Siya og dalan pinaagi sa Iyang hingpit kamasulundon nga Anak, si Jesukristo, ang atong Manluluwas, aron ang iyang Pag-ula makabuntog sa matag kalisud nga atong masinati sa mortalidad.

Kita nagpuyo sa lisud nga panahon. Dili na kinahanglang ilista ang tanang tinubdan sa kadautan sa kalibutan. Dili na kinahanglan nga ihulagway ang tanang posible nga mga hagit ug kasakit nga parte sa mortalidad. Matag usa kanato nahibalo na gyud sa atong kaugalingong panlimbasug sa tintasyon, sakit, ug kaguol.

Gitudloan kita sa premortal nga kalibutan nga ang atong tuyo sa pag-anhi aron masulayan.3 Nasayud kita nga mag-atubang kita og kadautan sa kaaway. Usahay mas mobati kita sa negatibong mga butang sa mortalidad kay sa positibo. Si propeta Lehi nagtudlo, “Kay kini gikinahanglan gayud, nga adunay katugbang sa tanan nga mga butang.”4 Bisan pa sa tanang negatibong mga hagit sa atong kinabuhi, kinahanglang gahinan nato og panahon ang aktibong paggamit sa atong pagtuo. Ang maong paggamit modapit sa positibo, puno sa pagtuo nga gahum sa Pag-ula ni Jesukristo sa atong kinabuhi.

Ang atong Amahan sa Langit mihatag nato og mga himan sa pagtabang nato nga maduol kang Kristo ug mogamit sa pagtuo diha sa Iyang Pag-ula. Kon kining mga himan maandan na, makahatag kini sa kinasayonan nga paagi sa pagpangita og kalinaw diha sa mga hagit sa mortalidad. Karon gipili nako nga hisgutan ang upat niining mga himan. Sa akong pagpamulong, hunahunaa ang pagtimbang-timbang sa inyong personal nga paggamit sa matag himan; dayon tinguhaa ang giya sa Ginoo aron matino kon unsaon nga mas magamit ninyo ang matag usa niini.

Pag-ampo

Ang unang himan mao ang pag-ampo. Pilia nga pirme nga makigsulti sa inyong Amahan sa Langit. Gahini og panahon matag adlaw sa pagpaambit sa inyong mga hunahuna ug pagbati uban Niya. Sultihi Siya sa tanan nga nakapabalaka kaninyo. Interesado Siya sa labing importante ingon man usab sa labing ordinaryong bahin sa inyong kinabuhi. Ipaambit Kaniya ang tibuok ninyong gibati ug nasinati.

Kay gitahud Niya ang inyong kabubut-on, ang Amahan sa Langit dili gayud mamugos ninyo nga mag-ampo Kaniya. Apan sa paggamit ninyo nianang kabubut-on ug paglakip Kaniya sa matag aspeto sa inyong inadlaw nga kinabuhi, masudlan ang inyong kasingkasing og kalinaw, madagayaong kalinaw. Kana nga kalinaw mag-focus og mahangturong kahayag sa inyong panlimbasug. Motabang kini ninyo sa pag-atiman niadto nga mga hagit gikan sa mahangturong panglantaw.

Mga ginikanan, tabangi pagpanalipod ang inyong mga anak pinaagi sa paghatag nila og proteksyon buntag ug gabii nga maggikan sa pag-ampo. Ang mga anak mabantang matag adlaw sa kadautan sa kahilayan, kahakog, garbo, ug uban pang makasasala nga kinaiya. Protektahi ang inyong mga anak gikan sa kalibutanong mga impluwensya kada adlaw pinaagi sa paglig-on kanila gamit ang gamhanang mga panalangin tungod sa pag-ampo sa pamilya. Ang pag-ampo sa pamilya kinahanglang mag-unang prayoridad sa inyong inadlaw nga kinabuhi.

Pagtuon sa Kasulatan

Ang ikaduhang himan mao ang pagtuon sa pulong sa Dios diha sa mga kasulatan ug sa mga pulong sa buhing mga propeta. Makigsulti kita sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Siya sa kasagaran makigsulti ngari nato pinaagi sa Iyang nasulat nga pulong. Aron masayud unsay tono ug pamati sa Balaang tingog, basaha ang Iyang mga pulong, tun-i ang kasulatan, ug pamalandonga kini.5 Himoa kining importante nga bahin sa matag adlaw nga kinabuhi. Kon ganahan mo nga ang inyong mga anak makaila, makasabut, ug makabuhat sa mga pag-aghat sa Espiritu, tun-i ang kasulatan uban nila.

Ayaw patuo sa bakak ni Satanas nga kamo walay panahon sa pagtuon sa kasulatan. Pilia nga makagahin og panahon sa pagtuon niini. Ang pagbusog sa pulong sa Dios matag adlaw mas importante kay sa katulog, eskwelahan, trabaho, salida sa telebisyon, mga video game, o social media. Tingali kinahanglan ninyong i-organisar og usab ang inyong mga prayoridad aron makagahin og panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kon mao, buhata kini!

Dunay daghang propetikanhong mga saad sa mga panalangin sa inadlaw nga pagtuon sa kasulatan.6

Modugang ko niini nga saad: sa paggahin ninyo og panahon matag adlaw, sa personal ug uban sa pamilya, sa pagtuon sa pulong sa Dios, ang kalinaw mopatigbabaw sa inyong kinabuhi. Kana nga kalinaw dili moabut gikan sa kalibutan. Kini moabut gikan sa inyong panimalay, pamilya, sa kaugalingong kasingkasing. Gasa kini sa Espiritu. Modan-ag kini gikan ninyo sa pag-impluwensya sa uban diha sa inyong palibut. Magbuhat mo og butang nga importante kaayo nga modugang sa kinatibuk-ang kalinaw sa kalibutan.

Wala ko moingon nga wala nay mga hagit sa inyong kinabuhi. Hinumdumi dihang si Adan ug Eva didto pa sa tanaman, gawasnon sila sa mga hagit, apan wala sila makasinati og kalipay, ug kalinaw.7 Ang mga hagit importante nga bahin sa mortalidad. Pinaagi sa inadlaw, padayon nga pagtuon sa kasulatan, duna moy kalinaw diha sa kagubot sa inyong palibut ug kalig-on sa pagbuntog sa mga tintasyon. Makapalambo mo og lig-ong pagtuo sa grasya sa Dios ug masayud nga pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo ang tanan mamaayo sumala sa kaugalingong panahon sa Dios.

Family Home Evening

Samtang naglig-on sa inyong pamilya ug nag-ugmad og kalinaw, hinumdumi kining ikatulong himan: sinemana nga family home evening. Pagbantay nga dili ibaliwala ang family home evening human sa busy nga adlaw. Desisyuni nga sa Lunes sa gabii ang inyong pamilya nagtapok sa balay alang sa gabii. Ayaw tuguti nga ang trabaho, sports, extracurricular nga kalihokan, homework, o bisan unsa nga mas importante kay sa panahon nga inyong igahin sa balay uban sa inyong pamilya.

Unsay naplanohan sa gabii dili sama ka importante sa panahon nga gigahin. Ang ebanghelyo itudlo sa pormal ug di pormal nga paagi. Himoa kining makahuluganon sa matag sakop sa pamilya. Ang family home evening bililhong panahon sa pagpamatuod diha sa luwas nga kahimtang; sa pagkat-on sa kahanas sa pagtudlo, pagplano, ug pag-organisar; paglig-on sa relasyon sa pamilya; pagpalambo og tradisyon sa pamilya; pag-istoryahanay; ug mas importante, magkauban nga malingaw!

Sa miaging komperensya sa Abril, si Sister Linda S. Reeves kusganong namahayag: “Kinahanglan kong mopamatuod sa mga panalangin sa inadlawng pagtuon sa kasulatan, pag-ampo, ug sa sinemana nga family home evening. Mao gayud kini ang mga buhat nga makawagtang sa kakapoy, mogiya sa atong kinabuhi, ug sa dugang nga proteksyon sa atong panimalay.”8 Si Sister Reeves usa ka maalamon kaayo nga babaye. Moawhag ko ninyo sa pagbaton sa inyong kaugalingong pagpamatuod niining tulo ka importante nga butang.

Pagtambong sa Templo

Ang ikaupat nga himan mao ang pag-adto sa templo. Nasayud kitang tanan nga wala nay laing mas malinawong dapit sa yuta kay sa diha sa mga templo sa Dios. Kon kamo walay temple recommend, paningkamot aron makakuha. Kon kamo dunay recommend, gamita kini pirme.9 Pag-iskedyul og regular nga oras sa pag-adto sa templo. Ayaw tuguti nga dunay tawo o butang nga makapugong ninyo sa pag-adto.

Samtang anaa kamo sa templo, paminaw sa mga pulong sa mga ordinansa, pamalandongi kini, pag-ampo bahin niini, ug tinguhaa nga makasabut sa kahulugan niini. Ang templo mao ang usa sa labing maayong mga dapit aron masabtan ang gahum sa Pag-ula ni Jesukristo. Pangitaa Siya didto. Hinumdumi nga mas daghang panalangin ang moabut sa paghatag sa inyong kaugalingong mga ngalan sa templo.

Kining upat ka himan mga sukaranang butang alang sa pagsiguro sa inyong kinabuhi diha sa gahum sa Pag-ula ni Jesukristo. Hinumdumi ang atong Manluluwas nga mao ang Prinsipe sa Kalinaw. Ang kalinaw niining mortal nga kinabuhi maggikan sa Iyang maulaong sakripisyo. Kon padayon kitang mag-ampo sa buntag ug gabii, magtuon sa kasulatan matag adlaw, mag-family home evening matag semana, ug motambong sa templo pirme, aktibo kitang mitubag sa Iyang pagdapit nga “moduol ngadto Kaniya.” Kon mas mapalambo nato kining mga butanga, mas gusto ni Satanas nga sakiton kita apan mas minus ang iyang abilidad sa pagbuhat niini. Pinaagi sa paggamit niining mga himan, atong gigamit ang atong kabubut-on sa pagdawat sa tibuok nga mga gasa sa Iyang maulaong sakripisyo.

Wala ko moingon nga tanang panlimbasug sa kinabuhi mawala kon buhaton ninyo kining mga butanga. Mianhi kita sa mortal nga kinabuhi aron gayud molambo gikan sa mga pagsulay. Ang mga hagit makatabang kanato nga mas mahimong sama sa atong Amahan sa Langit, ug ang Pag-ula ni Jesukristo naghimong posible sa paglahutay niadto nga mga hagit.10 Ako mopamatuod nga samtang kita aktibong moduol ngadto Kaniya, makalahutay kita sa matag tintasyon, matag kasakit, matag hagit nga atong giatubang, sa pangalan ni Jesukristo, amen.