2010–2019
Dali ug Tan-awa
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Dali ug Tan-awa

Ang Simbahan ni Jesukristo sa kaniadto ug sa umaabut sa kanunay misyonaryo nga simbahan.

Ang akong mensahe gidirekta sa mga indibidwal kinsa dili mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Mamulong ko og sukaranang pangutana nga daghan kaninyo aduna: “Nganong ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw naghinam-hinam nga mosulti nako sa ilang gituohan ug sa pagdapit nako nga masayud sa ilang simbahan?”

Nag-ampo ko nga ang Espiritu sa Ginoo motabang nako nga epektibong mamulong, ug klaro mong makasabut, sa akong tubag niining importanting pangutana.

Usa ka Balaan nga Sugo

Ang matinud-anong disipulo ni Jesukristo sa kaniadto ug sa kanunay maisugong mga misyonaryo. Ang misyonaryo sumusunod ni Kristo kinsa nagpamatuod Kaniya isip Manunubos ug namahayag sa kamatuoran sa Iyang ebanghelyo.

Ang Simbahan ni Jesukristo sa kaniadto ug sa umaabut sa kanunay misyonaryo nga simbahan. Kada miyembro sa Simbahan sa Manluluwas midawat sa ligdong obligasyon sa pagtabang sa pagtuman sa balaang sugo nga gihatag sa Ginoo sa Iyang mga Apostoles, nga narekord diha sa Bag-ong Tugon:

“Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo:

“Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo: ug, tan-awa, ako magauban kaninyo sa kanunay, hangtud sa katapusan sa kapanahonan. Amen” (Mateo 28:19–20).

Ang mga miyembro seryuso niining responsibilidad sa pagtudlo sa mga tawo sa tanang nasud kabahin ni Ginoong Jesukristo ug sa Iyang gipahiuli nga ebanghelyo. Kami nagtuo sa samang Simbahan nga gitukod sa Manluluwas sa karaang panahon nga natukod pag-usab sa yuta pinaagi Kaniya sa ulahing mga adlaw. Ang doktrina, mga baruganan, awtoridad sa priesthood, mga ordinansa, ug mga pakigsaad sa Iyang ebanghelyo anaa karon sa Iyang Simbahan.

Sa dihang kami nagdapit kaninyo nga mosimba o magkat-on uban sa full-time nga mga misyonaryo, wala mi mamaligya ninyo og produkto. Isip mga miyembro sa Simbahan, wala mi makadawat og mga premyo o puntos sa lumba sa langit. Wala sab mi magtinguha aron lang modaghan ang miyembro sa Simbahan. Ug labing importante, wala mi magpugos kaninyo sa pagtuo sama namo. Kami nagdapit ninyo sa pagpamati sa gipahiuli nga mga kamatuoran sa ebanghelyo ni Jesukristo aron kamo makatuon, makapamalandong, maka-ampo, ug makahibalo sa inyong kaugalingon kon kining mga butanga tinuod.

Pipila ninyo motubag, “Apan nagtuo nako ni Jesus ug nagsunod sa Iyang mga pagtulun-an,” o “Dili ko sigurado kon aduna bay Dios.” Ang among pagdapit ninyo dili pagpaminus sa inyong relihiyuso nga tradisyon o sa kasinatian sa kinabuhi. Padayon sa inyong nasayrang tinuod, maayo, ug dalaygon—ug sulayi among mensahe. Sama sa pagdapit ni Jesus sa duha sa Iyang mga disipulo nga “umari kamo ug makita ninyo” (Juan 1:39), busa kami nag-awhag ninyo sa pag-ari ug tan-awa kon ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo nakadugang ug nakapalambo sa inyong gituohan nga tinuod.

Sa pagkatinuod, kami mobati og ligdong kapangakohan sa pagdala niining mensahe sa tanang nasud, kaliwatan, pinulongan ug katawhan. Ug mao gyud kini among gibuhat uban sa pwersa karon nga may sobra sa 88,000 ka full-time nga mga misyonaryo nga nagserbisyo sa sobra sa 150 ka nasud sa kalibutan. Kining talagsaong mga lalaki ug babaye nagtabang sa mga miyembro sa atong Simbahan pagtuman sa balaanong gitudlo ug indibidwal natong responsibilidad sa pagsangyaw sa mahangturong ebanghelyo ni Jesukristo (tan-awa sa D&P 68:1).

Labaw pa sa Espirituhanong Katungdanan

Apan ang among kahinam sa pagdeklarar niining mensahe dili resulta sa espirituhanong buluhaton. Hinoon, ang among tinguha sa pagsangyaw sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo usa ka pagpakita sa kaimportante niining kamatuoran ngari namo. Nagtuo ko nga labi nakong mahulagway nganong maisugon kami sa pagpasabut sa among pagtuo kaninyo tungod sa kasinatian sa akong asawa ug nako uban sa duha namo ka anak nga lalaki.

Usa ka gabii si Susan ug ako nagbarug sa may bintana sa among balay ug nagtan-aw sa duha sa among mga anak nga nagdula sa gawas. Atol sa ilang pagdula-dula, ang manghud nasamad og gamay tungod sa gamayng aksidente. Dali namong namatikdan nga wala kaayo siya masakiti, ug wala namo dayon siya tambali. Gusto namong obserbaran ug tan-awon kon ang among panaghisgutan sa pamilya kabahin sa pagkamabination mituhop ba. Ang sunod nga nahitabo makapainteres ug makatudlo.

Ang magulang mihupay ug mitabang sa manghud pabalik sulod sa balay. Si Susan ug ako miposisyon duol sa kusina aron among makita ang sunod nga mahitabo, ug andam mi nga motabang dayon kon mograbe ang sakit o adunay mas dakong aksidente ang mahitabo.

Ang magulang mibitad og lingkuranan sa may lababo. Mitungtong siya sa lingkuranan, gitabangan ang iyang manghud sa pagtungtong, gipaagas ang tubig, ug gibu-bu ang daghang sabon nga panghugas ngadto sa nagarasan nga bukton sa iyang manghud. Iyang gibuhat kutob sa iyang mahimo ang paghugas sa hugaw. Ang reaksyon sa manghud niini nga proseso mahulagway sa saktong paagi ginamit ang pinulongan gikan sa balaang mga kasulatan: “Ug sila adunay hinungdan sa pagminatay, ug paghilak, ug pagdangoyngoy, ug pagpangagot sa ilang mga ngipon” (Mosiah 16:2). Ug kanang bataa nagminatay!

Human og hugas, ang bukton mabinantayong gipauga gamit og toalya. Sa katapusan mihunong ang pagsyagit. Sunod ang magulang mikatkat sa counter sa kusina, giablihan ang kabinet, ug nakakita og bag-ong ointment nga tambal. Bisan tuod ang mga garas sa iyang manghud dili ra kaayo grabe, ang magulang mibutang hapit sa tanang ointment diha sa bukton nga nasamad. Wala na gyud mosiyagit, samtang ang manghud klarong giganahan sa bugnawng epekto sa ointment kaysa limpyong epekto sa sabon nga panghugas.

Ang magulang mibalik sa kabinet diin niya makita ang ointment ug nakakita og bag-ong kahon sa limpyong mga bendahe. Iyang gikuha ug gilukop og bendahe ang tibuok bukton sa iyang manghud—gikan sa mga pulso ngadto sa siko. Tungod kay nasulbad na ang emerhensiya, gamit ang ointment ug bendahe diha sa kusina, ang duha ka gagmayng lalaki nanaug sa lingkuranan nga nagpahiyom ug nalipay.

Ang sunod nga nahitabo mao ang pinakaimportante. Ang nasamdan nga igsoon mikuha sa nahibiling mga bendahe, ug sa hapit mahurot nga ointment, ug migawas. Dali niyang gipangita iyang mga higala ug mibutang og ointment ug bendahe sa ilang bukton. Si Susan ug ako natingala sa kasinsero, kamadasigon, ug kapaspas sa iyang pagtubag.

Nganong gibuhat man kana sa gamayng bata? Palihug timan-i nga diha-diha ug iyang gihunahuna ang paghatag sa iyang mga higala sa butang nga nakatabang sa dihang nasakitan siya. Kanang batang lalaki wala kinahanglang aghaton, sultian, o pugson sa paglihok. Ang iyang tinguha sa pagpakigbahin mao ang natural nga sangputanan sa labing makatabang ug makaayong personal nga kasinatian.

Daghan natong mga hamtong molihok sa samang paagi kon kita makakita og tambal nga makapahupay sa sakit nga dugay natong giantus, o makadawat og tambag nga makapahimo nato sa pag-atubang sa mga hagit nga may kaisug ug mga kalibug nga may pailub. Ang pagpakigbahin sa uban sa mga butang nga labing makahuluganon nato o nakatabang nato sagad lang.

Kining sama nga sumbanan makita sa mga butang nga may dakong espirituhanong importansya ug sangputanan. Pananglit, ang kasaysayan diha sa volume sa kasulatan nga nailhang Basahon ni Mormon naghatag og gibug-aton sa damgo sa karaang propeta nga lider nga si Lehi. Ang pinakaimportanting bahin sa damgo ni Lehi mao ang kahoy sa kinabuhi—nga representasyon sa “gugma sa Dios” mao kana ang “labing madanihon sa tanan nga mga butang” ug “ang labing hingpit nga kalipay ngadto sa kalag” (1 Nephi 11:22–23; tan-awa usab sa 1 Nephi 8:12, 15).

Si Lehi mipasabut:

“Ug nahinabo nga ako miduol ngadto ug mikaon sa bunga niini; ug ako nakatagamtam nga kini hilabihan ka tam-is, labaw pa sa tanan nga ako sukad nakatilaw. Oo, ug ako nakakita nga ang bunga niini maputi, molabaw sa tanan nga kaputi nga sukad ako nakakita.

Ug sa diha nga ako mikaon sa bunga niini kini mipuno sa akong kalag sa tuman nga hingpit nga kalipay; busa, ako mitinguha nga ang akong banay mokaon usab niini” (1 Nephi 8:11–12; emphasis gidugang).

Ang dakong pagpakita sa gugma sa Dios para sa Iyang mga anak mao ang mortal nga pangalagad, maulaong sakripisyo, ug Pagkabanhaw ni Ginoong Jesukristo. Ang bunga sa kahoy makonsiderar nga simbolo sa mga panalangin sa Pag-ula sa Manluluwas.

Ang diha-diha nga tubag ni Lehi sa pagkaon sa bunga ug sa nasinating dakong kalipay usa ka dugang tinguha sa pagpakigbahin ug pagserbisyo sa iyang pamilya. Sa ingon, sa iyang pagdangop kang Kristo, mipakita usab siya og gugma ug pagserbisyo.

Laing importante nga yugto diha sa Basahon ni Mormon naghulagway sa nahitabo sa tawo nga ginganlan og Enos human sa iyang matinud-anon ug kinasingkasing nga pag-ampo gidungog ug gitubag sa Dios.

Siya miingon:

“Ug ang akong kalag gigutom; ug ako miluhod sa atubangan sa akong Magbubuhat, ug ako nangamuyo ngadto kaniya sa hilabihan nga pag-ampo ug nangaliya alang sa akong kaugalingon nga kalag; ug sa tibuok adlaw ako nangamuyo ngadto kaniya; oo, ug sa diha nga midangat ang kagabhion ako sa gihapon mipataas sa akong tingog pag-ayo nga kini miabut sa mga kalangitan.

“Ug dihay miabut nga usa ka tingog ngari kanako, nag-ingon: Enos, ang imong mga sala gipasaylo na, ug ikaw panalanginan.

“Ug ako, si Enos, nasayud nga ang Dios dili magbakak; busa, ang akong kasaypanan nakuha sa hingpit.

“Ug ako miingon: Ginoo, giunsa kini pagbuhat?

“Ug siya miingon ngari kanako: Tungod sa imong hugot nga pagtuo ni Kristo, si kinsa ikaw wala pa gayud sukad makadungog ni makakita. … Busa, makalakaw ka na, ang imong hugot nga pagtuo nakahimo kanimo nga hinlo.

“Karon, nahinabo nga sa diha nga ako nakadungog niini nga mga pulong ako misugod sa pagbati og usa ka tinguha alang sa kaayohan sa akong mga kaigsoonan, ang mga Nephite; busa, ako mibu-bu sa akong tibuok nga kalag ngadto sa Dios alang kanila” (Enos 1:4–9; emphasis gidugang).

Samtang si Enos midangop sa Ginoo “uban ang hingpit nga katuyoan sa kasingkasing” (2 Nephi 31:13), ang iyang kabalaka para sa iyang pamilya, higala, ug kaubanan milambo gyud dayon.

Ang malungtarong leksyon nga atong makat-unan niining duha ka yugto mao ang kaimportante sa pagsinati sa atong personal nga kinabuhi sa mga panalangin sa Pag-ula ni Jesukristo isip kinahanglanon sa kinasingkasing ug tinuod nga pagserbisyo nga molabaw pa “sa paghimo lang.” Sama nilang Lehi, Enos, ug sa among anak nga akong gisaysay, kami nga mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mibati sa kasubo nga may kalabutan sa espirituhanong way kasiguroan ug sala. Nasinati usab namo ang makalimpyo, kalinaw sa tanlag, sa espirituhanong pagkaayo ug pagbag-o, ug paggiya nga makuha lang pinaagi sa pagkat-on ug pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo sa Manluluwas.

Ang Pag-ula ni Jesukristo makahatag og panglimpyo nga kinahanglanon aron maputli ug malimpyo, ang makahupay nga pamati nga makaayo sa espirituhanong mga samad ug mawala ang sala, ug proteksyon nga makapahimo natong matinud-anon panahon sa maayo ug dautan.

Anaa ang Hingpit nga Kamatuoran

Kaninyo nga mga sakop sa pamilya ug higala kinsa dili miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, misulay ko sa pagpasabut sa mahinungdanong mga rason nganong kami mga misyonaryo.

Ang hingpit nga kamatuoran anaa sa kalibutan nga padayong nagpugong ug nagbaliwala niini. Moabut ang adlaw, “tanang tuhod [kinahanglang] magapiko” ug “tanang dila [kinahanglang] magasugid nga Ginoo si Jesukristo, alang sa pagdalayeg sa Dios nga Amahan” (Mga Taga-Filipos 2:10–11). Si Jesus ang Kristo mao ang hingpit nga Bugtong Anak sa Dios sa Amahan sa Kahangturan. Isip mga miyembro sa Iyang Simbahan, kami mosaksi nga Siya buhi ug ang Iyang Simbahan hingpit nga gipahiuli niining ulahing mga adlaw.

Ang imbitasyon nga among ipaabut ninyo aron makat-on ug masulayan ang among mensahe tungod sa positibong epekto sa ebanghelyo ni Jesukristo sa among kinabuhi. Usahay maulaw o direkta o pursigero mi sa among paningkamot. Ang among yano nga tinguha mao ang pagpakigbahin sa kamatuoran nga bililihon para namo.

Isip usa sa mga Apostol sa Ginoo, ug uban sa tibuok kusog sa akong kalag, ako mosaksi sa Iyang kabalaan ug katinuod. Ug ako modapit kaninyo “umari kamo ug makita ninyo” (Juan 1:39), sa sagradong ngalan ni Jesukristo, amen.